Huishoudelijk Reglement Wijkpanel Huizum-West

1. Doel

Doel van het wijkpanel is het behartigen van de belangen van de bewoners van Huizum-West in de breedste zin van het woord. Het ontwikkelen van Huizum-West als een ondernemende wijk op basis van ‘onder op’ aangedragen ideeën en plannen en verder alles wat daarmee verband houdt, in de meest ruime zin.

2. Leden van het Wijkpanel

Lid van het wijkpanel kunnen zijn inwoners van Huizum-West en niet uit de wijk afkomstige vertegenwoordigers van in Huizum-West actieve organisaties. Mits dit lid de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.

3. Aantal wijkpanelleden

Het wijkpanel Huizum-West bestaat uit ten minste zeven personen en ten hoogste uit dertien personen.

4. Vertegenwoordiging

De leden van het wijkpanel vormen een zo goed mogelijke afspiegeling van de wijk.

5. Aantal vergaderingen

Het wijkpanel vergadert minimaal viermaal per jaar. En verder zo vaak als wenselijk wordt geacht.

6. Dagelijks bestuur

Het wijkpanel kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester. Dit mag een combinatie zijn.

7. Zittingsduur

Wijkpanelleden hebben vier jaar zitting in het wijkpanel. Dit kan onbeperkt meerdere malen, mits het aantal leden niet boven de dertien uitkomt verlengd worden. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld waarna ieder jaar een vierde gedeelte van het panel aftreedt.

8. Openbaarheid

Wijkpanel bijeenkomsten zijn tot aan de pauze openbaar. Echter alleen wijkpanelleden mogen besluiten nemen. Na de pauze zijn onze vergadering besloten.

9. Verantwoording

Eenmaal per jaar tijdens de wijkconferentie of door middel van een wijkkrant cq Website legt het wijkpanel verantwoording af voor de genomen besluiten.

10. Besluiten

Besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Voor het nemen van een geldig besluit moeten er minimaal vijf leden aanwezig zijn.

11. Aanstelling als wijkpanellid

Bewoners of vertegenwoordigers van binnen de wijk actieve organisaties kunnen zich aanmelden als lid van het wijkpanel. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan vacatures, bekijkt het wijkpanel de leden die aftredend zijn, ook in relatie tot de zittende wijkpanelleden, het beste een afspiegeling van de wijk vormen. Bij tussentijdse vacatures kan het wijkpanel een nieuw lid benoemen.

12. Financiën

De financiën van het wijkpanel bestaan uit de jaarlijkse bijdrage van de gemeente. Het wijkbudget wordt gebruikt voor incidentele zaken die de leefbaarheid in de wijk ten goede komen.

13. Ondersteuning

Voor ondersteuning kan het wijkpanel een beroep doen op diverse instanties.

14. Werkgroepen

Voor het voorbereiden van (deel)taken kan het wijkpanel een werkgroep instellen. Van deze werkgroep kunnen ook niet wijkpanelleden deel uit maken. Het wijkpanel blijft wel eindverantwoordelijk.

15. Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

Leden van het wijkpanel kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor door het panel genomen besluiten.

16. Onvoorzien

Over alle zaken waarin dit huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het wijkpanel.