Wijk verslag 8 maart 2023

  1. Opening

Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Er volgt een voorstelrondje.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma en Joop Tromp.

De voorzitter geeft de gasten de gelegenheid om hun onderwerp te bespreken.

– DOAS

Daniel Appelo geeft een toelichting op het multifunctionele karakter van DOAS, waarin naast WerkPro, Wilde Wijk en Amaryllis ook zo’n veertig kunstenaars/entre-peneurs hun werkruimte en ateliers hebben en een expositieruimte. Hoewel er momenteel al veel culturele activiteiten plaatsvinden, ziet men graag nog meer activiteiten in DOAS. Op den duur wil men ook workshops organiseren, die open staan voor bewoners. WerkPro runt er ook een restaurant, bedoeld als een ontmoetingsplek voor iedereen uit de wijk. Binnenkort zal men enkele Open dagen organiseren. Vanuit het panel wordt gevraagd of de geluiden, dat er sprake is van een verplichte consumptie in het restaurant, kloppen. Floris Visser geeft aan dat WerkPro de ruimte exploiteert. Een consumptie is verplicht, maar als dit de komst van mensen belemmert, wil hij dit binnen de gemeente bespreken. Het is wel de bedoeling om de drempel laag te houden. Men zal er intern over nadenken hoe men dit kan oplossen. Daniel Appelo deelt mee dat op dinsdag 30 mei a.s. de eerste open dag plaatsvindt. Hij zegt nog eens te willen benadrukken dat wat er aan activiteiten in  DOAS plaatsvindt, niet concurreert met wat er in de wijkgebouwen plaatsvindt. Dat is ook absoluut niet de bedoeling. Hij stelt voor om een keer met de wijkbesturen om tafel te gaan om een en ander verder te bespreken. De aanwezige vertegenwoordigers van de wijkbesturen staan hier welwillend tegenover. Buiten de vergadering om zal hier een afspraak voor worden gemaakt. Het panel biedt het bestuur van DOAS de mogelijkheid om een informatief artikel aan te leveren voor de wijkkrant en de website van het panel. Daarin zou men ook de aankondiging van de open dag onder de aandacht kunnen brengen. Daniel Appelo krijgt van de secretaris de contactgegevens.

– Freerunpark

Danny van den Berg is al zo’n 16 jaar aan het freerunnen. De stichting Freerunnen Hij is momenteel bezig om een buitenbaan te realiseren in het Vluchtheuvelgebied. Daarvoor is hij samen met fondsenwerver Tia van der Velde bezig om fondsen aan te schrijven voor de financiering van de baan. Hij heeft begrepen dat het panel mogelijk ook bereid is financieel hier iets aan bij te dragen. De buitenbaan komt naast het sportcomplex, vlak naast de tennisbaan. De voorzitter deelt mee dat het panel, gezien het wijkoverstijgende karakter van het freerunpark ook andere wijkpanels wil aanschrijven en wil vragen om een financiële bijdrage. Danny laat het ontwerp van het park rondgaan. Hij vindt het fijn dat het panel het plan steunt. De geschatte kosten van de buitenbaan zijn zo tussen de € 40.000,– en € 60.000,–. Hij merkt op dat de Stichting Freerunning Leeuwarden graag wat terug wil doen voor de wijk, zoals een workshop geven of de omgeving schoonmaken. Ter sprake komt de wens van een openbaar toilet en een container als opbergruimte. Voor de freerunners is vooral de aanwezigheid van een openbaar toilet van belang. Danny merkt op dat veel freerunners ook van buiten de wijk en de stad komen. De voorzitter geeft aan dat het panel zich na de pauze zal beraden over de financiële bijdrage en men dit aan Danny via de mail zal laten weten.

– Jubileumvoorstelling i.v.m. 90 jarig bestaan Gerard Dou

Feya Hovenga is als theatermaker door Stichting Wilde Wijk ingehuurd om in verband met het negentig jarig bestaan van wijkvereniging Gerard Dou een voorstelling te maken. De voorstelling is voor en door bewoners en gaat over hun herinneringen aan de speeltuin en is tevens een eerbetoon aan de vrijwilligers. Voorstellingen zijn gepland op 2, 3 en 4 juni a.s. Op dit moment heeft men zo’n vijf vrijwilligers, maar de verwachting is dat er nog meer bij komen. De vraag is of het panel ook financieel hier wat aan wil bijdragen. Stichting Wilde Wijk en Gerard Dou hebben ieder € 300,– toegezegd. Het zou mooi zijn als het panel bereid is om dit ook bij te dragen. De voorzitter merkt op dat het panel het in beraad neemt.

– NK Tegelwippen

Thomas Attema werkt bij de gemeente en houdt zich bezig met klimaatadaptatie; het voorbereiden op de risico’s van het veranderende klimaat en het hierop aanpassen van de omgeving. Hij deelt mee dat de gemeente Leeuwarden meedoet aan het NK Tegelwippen, dat dit jaar van 21 maart tot en met 31 oktober plaatsvindt. Hierbij gaan gemeenten met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk vergroeningsprojecten te registreren. Bewoners kunnen meedoen door tegels te wippen in hun tuin en daarvoor groen terug te planten. De vraag aan het panel is om de wijkbewoners daarover te informeren en er zoveel mogelijk ruchtbaarheid aan te willen geven. Tijdens de wedstrijd heeft de gemeente nog verschillende communicatiemomenten gepland. Vanaf 1 april a.s. is er ook subsidie mogelijk als men grootschalig gaat vergroenen. Het exacte subsidiebedrag is nog niet bepaald, maar gaat waarschijnlijk richting de € 10,– per m2. Andere initiatieven zijn het opzetten van een tegeltaxi, waarbij de buitendienst tegels ophaalt en acties bij groencentra. Thomas Attema merkt op dat Bonny Veenstra in april het panel graag wil informeren over de actie Steenbreek. Vanuit het panel komt de vraag of hierover ook contact is met WoonFriesland, als mogelijke partij. Volgens Thomas Attema is dat nog niet het geval. Het panel zegt toe er aandacht aan te zullen besteden en vraagt om promotiemateriaal voor plaatsing op de website en in de wijkkrant.  

De voorzitter bedankt alle gasten voor hun inbreng en hun komst. Zij verlaten de vergadering. Er volgt een korte pauze.

Het panel overlegt vervolgens over de ingediende aanvragen van respectievelijk Wilde Wijk en Stichting Freerunning. Inzake de aanvraag van Wilde Wijk voor bijdrage theatervoorstelling jubileum Gerard Dou, gaat het panel er unaniem mee akkoord om een bijdrage van € 300,– toe te kennen. De voorzitter stuurt bericht.

Inzake de aanvraag van de Stichting Freerunning, wordt afgesproken dat Christa een mail rondstuurt aan alle wijk- en dorpenpanels van de gemeente om een financiële bijdrage te vragen in verband met het freerunpark. Men hoopt op een bijdrage tussen de € 500,– en € 1000,–.

5.        Vaststellen notulen vergadering van 9 februari 2023

Naar aanleiding van:

–        Blz. 1, presentielijst: Ankie deelt mee dat zij voor de periode van een jaar een time-out neemt als bestuurslid van de Vluchtheuvel. Mede om persoonlijke redenen wil zij even geen zitting nemen in het bestuur. Zij blijft echter wel betrokken bij het Vluchtheuvelgebied en blijft ook lid van het wijkpanel.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

6.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken worden doorgenomen.

6.1.    Email Ineke de Groot, Frans van Mierisstraat

De werkgroep Verkeer gaat met haar in gesprek.  

6.2.    Email wijkpanel Nijlan       

De voorzitter heeft het panel gemaild en gevraagd of men de pingpongtafels wil afstaan. Christa deelt mee dat het antwoord nee is. Uitleg zou nog volgen. Zij komt er nog op terug.

6.3.    Email Hobbemastraat bergend maken

Afgesproken wordt dat Jan een reactie stuurt aan de opsteller van de mail.

6.4.    Email bloembakken

De voorzitter heeft nog geen antwoord ontvangen.  

6.5.    Email Gabrielle Copini D66. Nog geen reactie ontvangen.

7.        Julianapark Fitness  

Jeltse heeft contact gehad met fondsenwerver Tia van der Velde. Zij gaf aan dat zij voor het schrijven van het plan pas na de zomer tijd heeft. Jeltse heeft overleg gehad met Cees om het plan samen te schrijven. Omdat Danny van den Berg in dezelfde tijd ook fondsen aanschrijft voor het freerunner park, gaf Tia van der Velde het advies om dit met elkaar af te stemmen. Zij had toegezegd deze vergadering aanwezig te zullen zijn, maar is helaas niet gekomen. Jeltse zegt verrast te zijn door een telefoontje van de gemeente dat de toestellen vanwege de monumentale status niet in het Julianapark kunnen worden geplaatst. Cees heeft hierop met de gemeente gebeld. Volgens Cees was het negatief advies op basis van de eerste aanvraag, maar is er later een nieuwe aanvraag ingediend, waarop positief is gereageerd. Afgesproken wordt dat Jeltse op het gemeentehuis een afspraak maakt met beleidadviseur To Slok Soede van de gemeente. Jeltse en Jan zullen daar om schriftelijke toezegging vragen, zodat er niet weer onduidelijkheid over ontstaat.  

8.        Floris Visser van DOAS

Is bij punt 3 al aan de orde geweest.

9.        Wijkconciërge

In de wijkkrant zal een oproep worden geplaatst voor drie conciërges, zoveel mogelijk uit verschillende delen van de wijk. Rimmer Wytse Tamminga heeft aangegeven dat hij in zijn gedeelte van de wijk wel conciërge wil blijven.

10.      Input wijkkrant

Als kopij voor de eerstvolgende wijkkrant (uiterste inleverdatum 31 maart a.s.) wordt genoemd: oproep conciërges, stukje over inzaaien berm Verlengde Schrans (tekst Jan), informatief stukje over waterberging, freerunpark, 90-jarig bestaan Gerard Dou, fitnesspark (onder voorbehoud), welkomstborden, verzoek aan bewoners om overhangende takken te snoeien (tekst Gerrit), stukje over verplaatsing graffiti (tekst Christa) en financieel jaarverslag 2022 (Cees).   

11.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 16: Overleg met Amaryllis over alternatief voor buurtkamer. Christa meldt dat het overleg tussen Amaryllis, de beheerders van de buurthuizen en vertegenwoordiging wijkpanel is gepland op maandag 20 maart a.s. van 17.00 uur tot 19.00 uur in De Bazuin.

12.      Rondvraag

–        Gerrit informeert of er ook een voetbalkooi kan komen in de Frans Halsstraat. Volgens de voorzitter is dit destijds al eens gevraagd, maar was het te duur. Geopperd wordt dat men het nog wel eens kan vragen. Het bestuur zal er bij de gemeente naar informeren.

–        Jan merkt op dat er de laatste tijd weer meer inbraken in zijn straat plaatsvinden en bewoners een Whatsappgroep willen. Hij vraagt of het wijkpanel de borden en klemmen wil financieren. Cees merkt op dat dit via de gemeente kan worden geregeld. De factuur stuurt de gemeente dan naar het panel. Jan zal het terugkoppelen aan de aanvrager.

–        Jan en Gerrit hebben vernomen dat een wijkbewoner bij de gemeente melding heeft gedaan van een drugsdealer in zijn buurt. Jan en Gerrit zullen dit onder de aandacht brengen bij de gemeente, die dit met de politie op moet nemen.

–        Gerrit licht toe dat er parkeerproblemen zijn in de Honthorstraat; auto’s staan scheef tegen de hekken. Er is overleg over geweest. Het voorstel is om wat flyers te laten maken en die bij asociaal parkeren onder de ruitenwissers te doen.

–        Jan deelt mee dat Borniastate aan de Verlengde Schrans verbouwd wordt tot appartementen voor mensen met dementie. Van de gemeente kwam de vraag of de Verlengde Schrans blauwe zone kan worden. Het panel heeft laten weten dat men daar niet mee akkoord gaat. Er is genoeg parkeerruimte op het terrein.   

13.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.55 uur sluit Christa de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag 12 april 2023 om 19.00 u in de Gerard Dou.


Wijk verslag 9 maart 2022

Buurthuis Gerard Dou

  1. Opening

Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij deelt mee dat Christa, Mariska en Anne Sjoerd wat later komen.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

Cees deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van Reynuck Hendriksma, die vandaag te gast zou zijn. Afgesproken is dat zij voor de volgende panelvergadering wordt uitgenodigd. Cees attendeert erop dat de volgende vergadering, woensdag 13 april a.s., in het Hollander Huske wordt gehouden.  

4.        Vaststellen notulen vergadering 10 februari 2022

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt 4: graffiti op muur van de Huzumerslager

Desgevraagd antwoordt Cees dat de Huzumer slager weliswaar gaat verhuizen, maar dat hij wel voor de bijdrage in de kosten blijft staan.

–        Blz. 2, punt 6: bijdrage panel voor aanleg bloemenstrook bij Parkkerk. Cees heeft het kerkbestuur laten weten dat het panel bereid is om de kosten van de bloemzadenmix, zo’n € 70,– voor haar rekening te nemen, maar dat men niet meebetaalt aan de inzet van materieel. Cees heeft hier nog geen reactie op ontvangen.

Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email gebied werkers gemeente met de nieuwsbrief

Ter kennisname. Cees zal deze op de wijkwebsite zetten.  

5.2.    Email fam. Van der Wurff over bloembakken door de wijk

Het panel constateert dat wijkbewoners de bloembakken erg waarderen. Besloten wordt om de leverancier weer de opdracht te geven en de bakken weer op dezelfde plekken in de wijk op te hangen.  

5.3.    Diverse e-mails van Hilde van der Iest i.k.v. grote schoonmaakactie

Dit punt komt terug op de agenda.

5.4.    Email van L1ndert Plaisier over gereedkomen wandelboekje

Het wandelboekje is gereed. Het is ter inzage uitgereikt. Cees zal Leendert berichten dat men het, zoals het aangeleverd is, zal plaatsen. Wel wordt nog even gekeken naar een paar andere foto’s van de wijk.

5.5.    Email van bewoner met vraag over 23 maart

De indruk bestond dat grofvuil op 23 maart gewoon langs de weg kon worden gezet.  Cees heeft van de gemeente vernomen dat grofvuil wel voor vrijdag 18 maart aangemeld moet worden. Alles wat men aanmeldt wordt meegenomen.

6.        Grote schoonmaakactie

Aan de hand van een plattegrond van de wijk zijn alle acties ingepland. In totaal staan er 116 punten op het programma, die variëren van bestrating, dumping van afval tot het dreggen van drijfafval. Het schoonmaken van elektriciteitskastjes of het herstellen van graffiti op de kastjes vormen de hoofdmoot van de werkzaamheden.

Jan merkt op dat de paraplu-fontein eigenlijk ook aan een schoonmaakbeurt toe is. Cees zal Hilde vragen of het nog mogelijk is om die op te nemen in het programma.

Verder zal Cees aan Hilde melden dat er ’s avonds rondom de boomhutten regelmatig gedeald wordt. Op woensdag 23 maart vindt ‘s morgens om 8.30 uur de aftrap voor de schoonmaakactie plaats bij de OAS. Cees zal Christa vragen voor een dankwoordje tussen de middag. Op 24 maart gaan de scholieren van drie scholen door de wijk voor het opruimen van zwerfafval. Verder zal de gemeente bezig gaan met dregwerkzaamheden. Voor wat betreft het dumpen van afval, zegt Jan begrepen te hebben dat wanneer het duidelijk is van wie het afval afkomstig is, er via een korte route een boete van € 135,– kan worden uitgereikt. Jan vraagt zich af of dit via de gemeente loopt of via het CJIB. Kanne Lei zegt toe hier navraag naar te zullen doen bij Handhaving. Cees merkt op dat, aangezien de werkzaamheden nogal wat tijd zullen vergen, de afspraak met de gemeente is dat wijkbewoners tot september dienen te wachten voor men deze zaken weer kan melden bij de gemeente. Cees meldt dat hij op woensdag en donderdag bij de schoonmaakactie aanwezig is. Jan zegt er op woensdag 23 maart bij te zijn.

7.        Stand van zaken Julianalaan en overleg met afd. Verkeer

De plv. Voorzitter legt aan Kanne Lei uit dat het panel vanwege het uitblijven van een reactie op het bezwaar dat men had aangetekend tegen de notulen van het overleg over de Julianalaan, een brief heeft geschreven aan burgemeester Buma. Dat is intussen alweer acht weken geleden en men heeft nog steeds geen antwoord gekregen. Als men verder niets meer hoort, dan stapt men naar de pers. Het panel neemt er geen genoegen mee dat hun inbreng tijdens een overleg met de gemeente buiten de notulen is gebleven. Kanne Lei adviseert om de gemeenteraad te benaderen, aangezien de raad het controlerend orgaan is.

Vorige week heeft een delegatie van het panel (Ankie, Cees, Gerrit, Joop en Jan) overleg gehad met vertegenwoordigers van de afdeling Verkeer (Niels Musters, Enna en Hayo van der Meer) van de gemeente en enkele bewoners van de Van Loonstraat. De gemeente heeft voorgesteld twee bushaltes links en rechts van de Cornelis Trooststraat (nabij de OAS) te plaatsen. Volgens Jan gaat dit wel ten koste van twaalf parkeerplaatsen. Twee buslijnen zouden dan in totaal vier keer per uur de haltes bedienen. De helft van de midden geleider zou dan verdwijnen. De afdeling Verkeer gaat een en ander verder uitzoeken. Omdat op die plek veel mensen oversteken zegt Mariska van mening te zijn dat je daar omwille van de veiligheid eigenlijk wel een zebrapad moet hebben. Jan zegt het bij de gemeente te zullen aankaarten. Verder is tijdens dit overleg het sluipverkeer tussen de Julianalaan en de Schrans besproken. De gemeente heeft toegezegd een verkeerstelling te houden in de Van Loonstraat en de Wijnhorsterstraat. Ook een verkeersdrempel bij de Vluchtheuvel is besproken. Het ingebrachte voorstel om nabij de tennishal gelegen parkeerplekken voor bewoners, van beugels te voorzien, is door de gemeente afgewezen. Jan overhandigt het verslag van het overleg met de afdeling Verkeer aan Kanne Lei met het verzoek om dit aan Hayo van der Meer te geven.   

8.        Wandelboekje Huizum-West

Is al even aan de orde geweest bij punt 4. Cees wacht nog even op een paar nieuwe foto’s voor het boekje. Het panel is tevreden over de inhoud, dat interessante verhalen bevat. De verwachting is dat de boekjes in mei of juni gereed zijn.

9.        Wijkkrant 2022

Cees heeft al enkele artikelen voor de wijkkrant ontvangen. Christa schrijft voor

25 maart a.s. nog een voorwoord. Verder maakt Mariska nog een stukje over het plan voor outdoor fitnessapparaten en Cees nog een stukje over het plaatsen van de bloembakken. Verder zal Cees dhr. Van Breeden nog even herinneren aan zijn toezegging om een stukje voor de wijkkrant te schrijven. Tot slot maakt Jan nog een tekst over een rotonde aan de Schrans.

10.      Wijkconciërge

Tot nu toe heeft men met één wijkconciërge gewerkt. Dat blijkt te weinig te zijn. Het voorstel is dan ook om minimaal drie en maximaal vier wijkconciërges in te zetten. De bedoeling is om daar na de vakantie mee te beginnen. Afgesproken wordt om een oproep te doen in de wijkkrantjes. Cees maakt daarvoor een tekst en vult deze aan met een plattegrondje. De taken van Rimmer vormen het uitgangspunt (nadruk op melden zwerfvuil bij Omrin). Anne Sjoerd zal Rimmer vragen of hij nog het gebied   van de Gerard Dou wil doen.

11.      Afsprakenlijst overleg 10 februari 2022

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 5: Slechte toestand bestrating na renovatie Jan van Scorelstraat. Geconstateerd wordt dat dit punt nog niet is besproken met de gemeente. Gerrit zal hierover alsnog contact zoeken met Niels Musters van de gemeente.

–        punt 8: MOL-meldingen. Kanne Lei legt uit dat een overzicht van de MOL-meldingen vanwege de privacywetgeving niet aan het panel kan worden verstrekt. Kanne Lei heeft bekeken of het mogelijk is om dit uit te filteren. Dat blijkt niet het geval en handmatig is niet te doen.

–        punt 10: afvalbakken in de wijk. Kanne Lei licht toe dat er geen extra afvalbakken kunnen worden geplaatst. Verplaatsing is wel mogelijk. Cees neemt hierover contact op met de gemeente.

12.      Rondvraag

–        Het is Gerrit opgevallen dat de bezorgdienst van snackbar De Coeter met eennoodgang door het nauwe steegje rijdt. Dat is vragen om problemen. Cees merkt op dat de eigenaren van de garageboxen moeten klagen bij de gemeente. Gerrit zal dit doorgeven.  

13.      Sluiting door de voorzitter

De plv. Voorzitter bedankt Kanne Lei en de panelleden voor hun inbreng en aanwezigheid. Om 21.35 uur sluit hij de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 13 april 2022 om 19.00 u. in het Hollander Huske.


Wijk verslag 11 maart 2020

Opening vergadering

Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda

 Agenda wordt doorgenomen en wordt verder vastgesteld.

3. Mededingen

Gast Ben Dijkstra. Ben heeft geen mededelingen.

4. Vaststellen notulen vergadering 12 feb. 2020

  Geen aanmerkingen en wordt goed gekeurd.

5. Froukje Draaier krijgt eerst een mededeling dat haar vorige mail in de spam map terecht was gekomen.

Ze zullen eerst in gesprek met Elkien over de problemen.

Misschien dat er bij de eerstvolgende vergadering mededelingen kunnen worden gedaan.

Ook geeft ze enig inzicht wat ze doen met culturele en sportieve activiteiten. Kookproject oprichten? Zangkoor oprichten om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen in de wijk. Voor een nieuw logo? Open luchtbioscoop op de skatebaan? Tuinweekend? Spectrum voor gezond bewegen?

Voor sponsering de Jumbo en andere bedrijven uit de wijk benaderen.

Hier op besluit het wijkpanel (penningmeester) dat er €200, wordt over gemaakt zodra het nieuwe rekeningnummer bekend is. Verder wordt er af gewacht wie erbij betrokken is.

Ook werd er aandacht besteed aan het graffiti project van Douwe Beimin. Hier werd niet te veel over gezegd.

6. Cees geeft uitleg over de oude muziekschool uit de Schrans

Dit pand wordt omgebouwd tot 8 appartementen.

Het wijkpanel gaat akkoord met de tekening maar wil wel graag zien dat er melkglas komt in sommige kamers op de achterkant.

7.Raymond Dikkerboom van sportschool Olympia

Heeft tekst en uitleg gegeven over de boksschool die gevestigd is in de oude sporthal Nylan. Boksen voor vrouwen komt op woensdagavond en verder is gemengd boksen door de week. Boksclinics kunnen ook worden gegeven.

Contributie bedraagt €25 per maand n inschrijfgeld is €20.

8. Tom heeft en mooie mol melding uitgewerkt en eenieder was hierover tevreden.

9. Het opladen van elect. Auto’s, kabels liggen over de stoepen en wordt als gevaarlijk gezien, vooral ‘s nachts.

Proberen contact op te nemen met de gemeente.

10. Financiële bijdrage wordt besproken voor de Vluchtheuvel 2020 en kan worden toegekend.

11. De website heeft een nieuwe server waardoor we minder spam binnenkomt en beter is beveiligd.

12. Anne Sjoerd meldt dat de wijk-conciërge ziek is en zodra hij beter is zijn werkzaamheden hervat.

13. Wijkkrant komt uit in April met 2800 diverse zakjes zaad.

14. Julianalaan wordt besproken en na aandringen van het wijkpanel is er toch een heel bescheiden briefje gekomen dat lang niet strookt met wat er besproken is.


Wijkverslag 13 maart 2019

Opening 

Bij afwezigheid van Christa, is Cees dit keer voorzitter. Hij opent de vergadering enheet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Rikkie die de intentie heeft om het wijkpanel te versterken en vanavond komt kennismaken. De voorzitter deelt mee dat Tom heeft laten weten dat hij zich binnen het panel vooral voor de oudere wijkbewoners en het wonen in wil zetten. Verder heeft hij aangeboden om te ondersteunen bij het beheer van de website van het wijkpanel. Cees neemt dit aanbod graag aan. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter heeft vernomen dat Anne Sjoerd wat later komt. Verder deelt hij mee dat wijkmanager Anja Reus deze vergadering niet aanwezig zal zijn, maar dat zij in mei bij de panelvergadering aan zal schuiven. Zij heeft via de mail laten weten dat voor wat betreft het losloopgebied in het Julianapark, de afscheiding van het losloop-terrein met het voetpad de aandacht heeft. Dit wordt vervolgd. 

Cees deelt mee dat de nieuwe panelleden een code krijgen en daarmee toegang hebben tot het gmailaccount van het wijkpanel. Verder zal hij hen toevoegen aan de groepswhatsapp van het panel.

4.Vaststelling notulen vergadering 13 februari 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 1, punt 7: parkeerproblematiek smalle straten in de wijk. Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat hij na het gesprek niet meer iets heeft vernomen van de raadsleden Dirk Visser en Sander Douma.

-​Blz. 3, punt 12, 4e aandachtsstreepje: bloemenweide aan de Schrans. De zin “Gerrit heeft … gang gaat” komt te vervallen. Gerrit zal actie ondernemen op dit punt. 

-​Blz. 3, punt 12, 1e aandachtsstreepje: bijspijkercursus Verkeer. Gerrit constateert dat de cursus als een trein loopt. 

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en met dankaan de notulist vervolgens vastgesteld. 

6.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email Peter de Graaf: aanpak Hondecoeterstraat.

In zijn mail vraagt Peter waarom er ook niet gelijk aandacht wordt besteed aan de Cornelis Trooststraat. Vanuit de Hondecoeterstraat richting de Jan van Scorelstraat wordt vaak veel gas gegeven. Gerrit deelt mee dat hij Peter de Graaf heeftgesproken, de situatie heeft uitgelegd en hem heeft geïnformeerd wat de plannen zijn. Het verzoek is hiermee afgedaan. Gerrit merkt op dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de handhaving in de straten. Volgens Jan heeft de herinrichting van de Hondecoeterstraat straks ook consequenties voor de snelheid in de Cornelis Trooststraat. Tom doet de suggestie om in de eerstvolgende wijkkrant, op de wijkwebsite en op Facebook aandacht te besteden aan de 30 km-zones en de veiligheid, onder andere met het oog op de kinderen. Naar aanleiding hiervan merkt Debbie op dat zij onlangs van het wijkteam een enquête ontving over het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk. De leden van de werkgroep Verkeer, Gerrit en Jan, zijn benieuwd naar de enquête en zullen hierover contact opnemen met het wijkteam Zuid.

b.​Email Elisabeth Wijbenga: het losloopveld bij de Vluchtheuvel

Cees merkt op dat hier nog een antwoord op zal komen. Het wordt als actiepunttoegevoegd aan de actielijst. 

c.​Email Wijkmanagement: Initiatievencafé op 20 maart a.s. Cees licht toe dat het hier om crowdfundingplatforms; gaat om extra geld bijeen te krijgen voor projecten. Wie er vanuit het panel naar toe wil, kan zich daarvoor (voor 14 maart a.s.) aanmelden. Deelname is gratis. 

d. ​Email Anja Reus: meldingen januari 2019 Huizum.

Het overzicht zal bij agendapunt 8 worden besproken. 

e.​Email Hayo van der Meer over Blauwe Zone.

Cees deelt mee dat hij samen met Gerrit, Jan en Piet Brouwer van panel Huizum-Oost bij de gemeente een gesprek heeft gehad met Hayo van der Meer. De gemeente heeft besloten om tot 2025 de Blauwe Zones te handhaven. Jan heeft een verslag gemaakt van het gesprek. Hij komt daar later nog op terug. 

f.​Email van Anja Reus over fitnesstoestellen Vluchtheuvelgebied. Anja Reus heeft in haar mail aangegeven dat er in het Vluchtheuvelgebied destijds vier of vijf fitnesstoestellen zijn geplaatst door Stedon. Stedon gaat deze nu vervangen door nieuwe exemplaren en Anja doet de suggestie dat dit mogelijk gecombineerd zou kunnen worden met de plannen van het panel. De contactgegevens worden aan Jan en Mariska doorgegeven. Volgens Jan zit er bij Stedon geen begeleiding op. De andere leverancier Norwell Outdoor Fitness biedt deze wel. Het panel stelt vast dat de toestellen wel op een centrale plek in de wijk moeten komen. Het Julianapark zou de mooiste locatie zijn, maar heeft een monumentenstatus. Afgesproken wordt dat Jan en Mariska de locatie toch aan de gemeente voor zullen gaan leggen. Zij zullen een bewonersinitiatief indienen bij de gemeente. Wordt vervolgd. 

6.      Verslag gesprek met Hayo van der Meer

Jan leest tijdens de vergadering het verslag voor dat hij van het gesprek van een delegatie van het panel met Hayo van der Meer van de afdeling Verkeer heeft gemaakt. Besproken is onder meer dat als gevolg van het feit dat het spoor van enkelspoor naar dubbelspoor gaat, er een wijziging komt in de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang. Bij de overweg komt voor autoverkeer de mogelijkheid om voor te sorteren voor rechtsaf. Ook de situatie voor het fietsverkeer wordt besproken. De werkzaamheden zullen in de herfst beginnen. De gemeente heeft toegezegd dat er wat zal worden gedaan aan de trottoirs in de Raadhuisstraat. Jan merkt op dat daar door Joustra contact over opgenomen is. Voor wat betreft de Blauwe Zones heeft de gemeente besloten dat deze tot 2025 blijven bestaan. Nieuwe aanvragen zullen als Blauwe Zone worden behandeld. Als er bewoners zijn die een Blauwe Zone willen hebben, is met de gemeente afgesproken dat zij het panel moeten benaderen. Er zal dan een enquête moeten worden gehouden. Op de vraag van het panel hoe je van een Blauwe Zone afkomt, gaf Hayo van der Meer aan dat alle bewoners van de straat dan schriftelijk benaderd moeten worden en dat 51% dan voor afschaffing moet zijn. Hayo informeerde het panel over het feit dat in 2020 de papieren kraskaart verdwijnt. Er kan dan alleen nog digitaal worden aangevraagd. Het panel heeft erop gewezen dat dit voor ouderen problemen zal opleveren. Toegezegd is dat deze kritiek zal worden meegenomen. Afgesproken wordt dat Cees het door Jan gemaakte verslag aan Hayo van der Meer zal doen toekomen. 

Anne Sjoerd schuift vervolgens bij de vergadering aan. 

7.      Verslag overleg bewoners Hondecoeterstraat door Gerrit

Gerrit deelt mee dat van de 35 bewoners er een delegatie van vijf bewoners uit voortgekomen is. Er is ook in de commissie over gesproken. Ate de Haan heeft een aantal maatregelen op papier gezet; onder meer dat alle kruisingen naar beneden gaan en rechts voorrang heeft. De “punaises” worden wit. Het voorstel is om bij de Cornelis Trooststraat snelheid werende maatregelen te maken. Binnen vier weken komt er bericht over de definitieve maatregelen. Het overleg verliep verder goed. Men hoopt dat een en ander voor de zomer gerealiseerd zal zijn. Verder deelt Gerrit mee dat Ate de Haan heeft aangegeven dat men binnenkort ook met de Van Loonstraat begint. 

8.      Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Het overzicht van het MOL wordt doorgenomen. Vanuit het panel vraagt men zich af wat afgehandeld precies inhoudt. Betekent dit dat het geregistreerd is of is er echt actie op ondernomen? Geconstateerd wordt dat er vraagtekens zijn bij zaken die als afgehandeld staan vermeld. Het is bovendien niet duidelijk hoe de melding is afgehandeld. Wijkmanager Anja Reus zal om opheldering worden gevraagd. Ondertussen zal het panel de afhandeling van een aantal meldingen checken. 

De suggestie wordt gedaan dat het wellicht goed is dat er vanuit het panel gevraagd wordt of de gemeente de afhandeling nader willen specificeren en de concrete afhandeling in het schema opneemt. Afgesproken wordt dat Cees eerst bij wijkmanager Anja Reus informeert of de actie erachter gezet kan worden. Vervolgens bekijkt men hoe verder. 

Cees merkt op dat het bestuur momenteel bestaat uit Christa als voorzitter en Cees als penningmeester en secretaris. Het zou goed zijn als het bestuur wordt versterkt met een derde persoon, als penningmeester of als secretaris. Verder is het voorstel om ook een plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Afgesproken wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen, zodat alle panelleden de tijd hebben om hierover na te denken. Cees licht toe dat het bestuur een keer in de twee weken even bij elkaar komt om de vergadering voor te bereiden. 

9.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Trottoir Raadhuisstraat en slechte staat van de Schrans. Jan merkt op dat de gemeente het met de werkzaamheden aan de overweg in het najaar probeert mee te nemen. De wijkconciërge merkt op dat hij onlangs ook het scheve trottoir in de Ludolf Bakhuizenstraat bij de gemeente heeft gemeld. 

-​Gesprek met Anja Reus. Cees doet kort verslag van het gesprek dat het bestuur met de wijkmanager heeft gehad over de rol van het wijkmanagement. 

-​Aanvraag vervanging meubilair verenigingsgebouw Gerard Dou. De voorzitter deelt mee dat het bestuur van de Gerard Dou binnenkort de activiteitenbijdrage van het panel van € 2.000,– tegemoet kan zien. Dit kan worden aangewend voor de aanschaf van nieuwe tafels. 

-​Bestuur Vluchtheuvel informeren over besluit panelbijdrage. Cees deelt mee dat het bestuur van de Vluchtheuvel schriftelijk is geïnformeerd. Desgevraagd antwoordt hij dat er nog gezocht wordt naar een oplossing voor de toiletvoorziening bij de Vluchtheuvel. 

-​Wijkkrant. De voorzitter stelt voor om de komende maand na te denken over onderwerpen voor de wijkkrant. Genoemd worden alvast; EHBO, hondenpoepbeleid, 30 km-zones, informatie over spoorwerkzaamheden, bijspijkercursus Verkeer en een verslag van de Midnight Walk, die nu op 5 april a.s. zal worden gehouden. 

-​Attentie STIP. Cees doet verslag van de overhandiging van de attentie aan Paul. Cees meldt dat hij het erg op prijs heeft gesteld. 

10.Rondvraag

-​Gerrit merkt op dat men in Huizum-Oost twee keer per jaar een wijkkrant uitbrengt en de kosten daarvan dekt middels advertenties in het blad. Misschien is dit voor het panel ook een idee. De voorzitter stelt voor om het in overweging te nemen en het in april verder te bespreken.

-​Cees deelt mee dat de subsidie van de gemeente voor dit jaar binnen is. Het gaat om een bedrag van € 29.700,–. Voor het restantbedrag van vorig jaar, 

€ 14.000,–, zijn bij de gemeente reserveringen vastgelegd. 

-​Anne Sjoerd werd tijdens een collectie in de Ferdinand Bolstraat aangesproken over het speellint en om de opstaande platen weg te laten halen. Er zijn klachten over de ene plaat bij de speeltuin. Cees heeft inmiddels met Agnes Bruins contact opgenomen en die zou contact opnemen met de afdeling Verkeer. Vastgesteld wordt dat het panel achter het besluit staat om deze weg te laten halen. 

-​Rikkie wordt gevraagd naar haar eerste indruk. Zij geeft aan dat zij de vergadering interessant vond, maar dat zij nog niet weet of zij deelname kan combineren met haar werk. 

-​Elly kaart aan dat het verstandig is om het meldpunt 14058 maar weer opnieuw onder de aandacht te brengen in de wijkkrant. Het blijkt dat dit nummer nog lang niet bij iedereen bekend is. 

-​Jan deelt mee dat hij het schriftelijk besluit van de bezwarencommissie over de Hendrik Algraweg heeft ontvangen. De bezwaren zijn allemaal afgewezen. De onderzoeken zijn weliswaar niet helemaal goed gegaan, maar de commissie denkt dat de uitkomsten niet veel zullen afwijken. Jan merkt op dat de reactie van b&w nog moet komen. Hij stelt voor om contact op te nemen met de advocaten van de Zwette en te horen of zij naar de rechtbank gaan. Als er belangstelling is voor het rapport, kan men bij Jan terecht. Verder merkt Jan op dat er gisteren in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk van hem heeft gestaan over de bestuurscultuur in Leeuwarden. 

11.Sluiting 

Om 22.10 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 10 april 2019 om 19.30 u.