Wijkverslag 13 december 2023

            

  1. Opening

Jan Keijzer, plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. De agendapunten 5, 10, 11 en 13 worden doorgeschoven naar de vergadering op 10 januari 2024. Als agendapunt 5 wordt toegevoegd; het uitnodigen van een leidinggevende van de politie voor de februari-vergadering. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.   

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Ankie, Marian en Debbie.

–        Jeltse deelt mee dat er van de gemeente bericht is ontvangen dat de

subsidieaanvraag voor 2024 is toegekend. De subsidie bedraagt voor 2024

€ 32.500,–. Cees attendeert Jeltse erop dat de reserveringen van voorgaande jaren,

voor onder meer het fitnesspark, voor de kerst moeten worden vastgelegd bij de

gemeente.

4.      Vaststelling notulen vergadering 9 november 2023

Naar aanleiding van en tekstueel:

–        Blz. 3, punt 8: buurt- en wijkconciërges. De voorzitter laat weten dat dit punt in de januari-vergadering terugkomt. Het streven is om vier wijkconcierges aan te stellen. Voor iedere conciërge is een vrijwilligersvergoeding van € 450,– per jaar beschikbaar.

–        Blz. 4, Betonblokken Paulus Potterstraat. Anne Sjoerd heeft bij de gemeente nagevraagd wanneer deze eruit gehaald worden. Hij heeft te horen gekregen dat dit wacht op de afdeling Verkeer, omdat het een verkeersremmende maatregel is. Hij heeft begrepen dat het wel zeker is dat deze eruit gaan.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, vastgesteld.

5.      Uitnodigen leidinggevende politie

Het panel wil vanwege de toegenomen drugsproblemen in de wijk, met name rond de houtrijke woningen bij de Jumbo en de slechte bereikbaarheid van de wijkagent, de teamleider van de politie uitnodigen om met hem in gesprek te gaan. Afgesproken wordt om in klein comité (Cees, Jan, Gerrit en Christa) een brief aan Politie Fryslân op te stellen. Hiertoe zal onderling een afspraak worden gemaakt.

6.      Mail Sta Op voor kinderen, familiediner en gezinnen uit Huizum

Van Richard Pols van de Stichting Sta Op voor Kinderen is een mail ontvangen, waarin hij op verzoek van het panel laat weten hoeveel gezinnen er uit de verschillende wijken van Leeuwarden hebben deelgenomen aan de familiediners in november. Omdat de helft hiervan uit Huizum afkomstig is, stelt de voorzitter voor om aan de Stichting nogmaals een bijdrage van € 500,– toe te kennen. De vergadering gaat hier unaniem mee akkoord. Afgesproken wordt dat Cees het besluit terugkoppelt aan de Stichting en bij Richard Pols naar het eindtotaal informeert.  

7.      Mail verslag klankbordgroep Arriva

Ter kennisname. Opgemerkt wordt dat de bushaltes in de Ferdinand Bolstraat er een tijd uit hebben gelegen. De werkgroep Verkeer heeft hier bij de gemeente over geklaagd.

8.        Nieuwsbrief Wijken en dorpenprogramma

Ter kennisname.

9.        Open Dag DOAS  

Geconstateerd wordt dat het een geslaagde middag was. Als enige minpunt wordt benoemd dat veel standhouders er al vroegtijdig mee ophielden. Er zijn die middag door het panel vier boekjes over Huizum verkocht. Het panel staat op het standpunt dat vanuit het oogpunt van zichtbaarheid en toegankelijkheid men een volgende keer weer mee zal doen.

12.      Planning wijkconferentie  

Cees licht toe dat de gemeente van de panels vraagt om jaarlijks verantwoording aan de wijkbewoners af te leggen over de door het panel ontvangen subsidie. Dit kan men doen via een wijkkrant of een wijkconferentie. Het panel wil dit op een wijk-conferentie doen en het voorstel is om deze eind april 2024 te plannen. Cees merkt op dat de verantwoording van de subsidie ook op de website komt te staan. Als locatie voor de wijkconferentie wordt gedacht aan het restaurant van DOAS. Besloten wordt om in januari suggesties voor de invulling van het programma te bespreken. De Stichting Sta op voor kinderen wordt als suggestie genoemd. In januari komt men terug op wie er kunnen worden uitgenodigd om het programma verder in te vullen.

14.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        Fondsenwerving voor outdoor fitnesspark

Jeltse heeft contact opgenomen met Tia van der Velde. Zij gaf aan dat zolang er nog geen definitieve locatie bekend is, het aanschrijven van de fondsen nog geen zin heeft. Zij adviseerde om wel alvast extra draagvlak te creëren.

–        Rotonde Borniastraat-Verlengde Schrans. De werkgroep Verkeer heeft van de gemeente vernomen dat men hoopt dat de rotonde eind 2024/begin 2025 gerealiseerd zal zijn.

–        Fietsenstalling Schrans. Het idee is met de wethouder besproken. Die stelde voor om het een keer samen met het panel (de werkgroep Verkeer) en de winkeliersvereniging te bespreken. Het punt blijft staan.

–        Informatieavond over Blauwe Zone. De bewoners van de Gerard Doustraat zijn door Jan en Gerrit onlangs geïnformeerd over de voor- en nadelen van de Blauwe Zone.

–        Inzet van mobiele flitspalen. De werkgroep Verkeer heeft van de gemeente vernomen dat de Provincie bepaalt waar de mobiele flitspalen worden ingezet. In Leeuwarden zijn deze voorlopig in Blitsaerd en bij het politiebureau geplaatst.

15.      Rondvraag

–        Anne Sjoerd informeert wat het panel gaat doen met het geld dat straks bij de gemeente vrij komt van het speellint. Geconstateerd wordt dat het grootste gedeelte van het speellint in Gerard Dou zat. Afgesproken wordt dat het bestuur van het panel in overleg met Siep Oenema van de gemeente zal bepalen hoe het geld verdeeld kan worden. Desgevraagd antwoordt Anne Sjoerd dat het gedeelte van het speellint bij de Hubo voor, blijft liggen. Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd de mail met het bericht van de gemeente over de kosten en het resterende bedrag, naar Cees stuurt. Cees en Jan zullen dan vervolgens een afspraak maken met Siep Oenema van de gemeente.

–        Naar aanleiding van een vraag van Marlon Rinaldo over de laadpalen in de Van Loonstraat, die bijna niet door bewoners/omwonenden worden gebruikt, merkt Gerrit op dat na 2025 alle laadpalen in de aanbesteding komen en er dan één leverancier komt. In Groningen draait nu een pilot, waarbij de laadpalen door de gemeente worden geplaatst. Jacob merkt op dat de Jumbo al anderhalf jaar op de plaatsing van twee laadpalen wacht, maar dat dit vanwege de belasting van het net nog niet mogelijk is. De ontwikkelingen hieromtrent worden afgewacht.

–        Cees brengt de aankondiging van de wijkconferentie ter sprake. Het zou mooi zijn als de aankondiging in de wijkkranten kan worden gepubliceerd. De wijkkrant van de Gerard Dou verschijnt in maart/april en die van het Hollander Huuske komt ook in die periode uit. Dit is mooi op tijd voor de wijkconferentie, die eind april is gepland. Aangegeven wordt dat het panel de kopij daarvoor in februari dient aan te leveren.

–        Jacob meldt dat de Jumbo, Amaryllis, de sportschool, wijkvereniging Gerard Dou en wijkvereniging Nijlan de handen ineen hebben geslagen om mensen met minder inkomen gezond te laten eten en te laten sporten. Zo geeft onder meer een voedingsdeskundige uitleg over hoe je goedkoop en gezond kunt eten. Amaryllis is bij het project betrokken voor de verbinding. De bedoeling is dat het project de komende jaren wat groter wordt. Het is niet commercieel opgezet en richt zich op alle leeftijdscategorieën. Voor de mensen die het niet kunnen betalen, is het gratis.

–        Jan laat weten dat hij na zijn bezoek aan MOES daar een heel ander beeld van heeft gekregen. Klanten kunnen zelf kiezen wat ze willen. Het is ook geen concurrent van de Voedselbank en erg laagdrempelig. Hij heeft van Koos Pot begrepen dat men vanaf januari ook zelf brood gaat bakken. Het idee om bewoners uit de wijk die bij MOES hun boodschappen doen, namens het panel een gratis Paasbrood/feeststol aan te bieden, wordt voor volgend jaar in overweging genomen. In klein comité (Gerrit, Jan, Christa en Cees) zal worden besproken hoe je dit het beste vorm kan geven.  Marlon Rinaldo merkt op dat MOES inmiddels zo’n vijfhonderd klanten heeft, maar dat nog niet alle bewoners van het bestaan van MOES weten. Hij heeft een aantal flyers meegenomen, die in de buurthuizen op de balies kunnen worden neergelegd.

16.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling toe. Om 21.00 uur sluit hij de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag 10 januari 2024 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijkverslag 14 december 2022

  1. Opening

Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vandaag zijn aangeschoven.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Agendapunt 8: Arriva Vlinder Leeuwarden-Zuid komt te vervallen. Op verzoek van Cees komt bij de rondvraag de upgrade van de website aan de orde. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Joop en Ankie.

–        Vanavond zijn Froukje Draaijer en Frederike Spelbrink van Stichting Wilde Wijk als gasten bij de vergadering aangeschoven.

 4.        Vaststellen notulen vergadering van 10 november 2022

Tekstueel/naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt 4: link inzake verlichting in Huizum. Cees merkt op dat Bart van der Scheer de link inzake de verlichting in Huizum alsnog heeft doorgestuurd. Wietse merkt op veel lantaarnpalen in de wijk niet branden. Het wordt veel te donker in de wijk, waardoor het risico bestaat dat mensen struikelen. Het onderwerp komt terug bij agendapunt 5.1.

–        Blz. 1, punt 4: gesprek met wethouder Gijs Jacobse. Op 15 november hebben  Cees, Anne Sjoerd en Jan een gesprek gehad met wijkmanager Rikkie Hagen en wethouder Gijs Jacobse. De voorzitter constateert dat het een goed gesprek was en het naar ieders tevredenheid is verlopen. Hij merkt op dat de wethouder inmiddels ook in het bezit is van de brief van het panel aan de gemeente over de slechte bestrating in de Raadhuisstraat; iets waarover het panel al meerdere keren bij de gemeente aan de bel heeft getrokken. Verder deelt de voorzitter mee dat de werkgroep Verkeer zijn beklag zal gaan doen over de werkzaamheden bij het station, die voor veel verkeersoverlast in de wijk zorgen. In een aantal straten in de wijk liggen telstaten. Daar wil men ook graag de resultaten van weten. Cees wijst erop dat de werkzaamheden momenteel stil liggen, omdat het bouwbedrijf failliet is verklaard. Jan en Cees zullen bij de gemeente tevens navraag doen naar de consequenties.  

–        Blz. 3, punt 15: rondvraag. De vorige vergadering heeft Froukje Draaijer laten weten dat zij graag toe wil treden tot het panel. De voorzitter deelt Froukje mee   dat het standpunt van het panel is dat de Stichting Wilde Wijk, waar zij projectleider van is, met het oog op mogelijke belangenverstrengeling niet samen kan gaan met het lidmaatschap van het panel. Het panel verwijst naar de ervaringen die men destijds met de Stichting Stoereloer heeft opgedaan. Daarnaast speelt ook mee dat vertegenwoordiging vanuit de hoek van de wijk waar Froukje woont, al ruimschoots is vertegenwoordigd. Froukje vraagt zich af of het punt van belangenverstrengeling dan niet speelt bij de buurtverenigingen die zitting hebben in het panel. De voorzitter legt uit waarom dit niet het geval is. Cees licht toe dat de gemeente destijds de drie wijkverenigingen samen wilde laten gaan met het wijkpanel. Alle wijkverenigingen zijn door de gemeente toen gekort op hun subsidie, met de afspraak dat zij vanuit het panel een vast bedrag krijgen voor activiteiten. Cees wijst erop dat alle drie  verenigingen zijn die geen commercieel doel hebben. Wanneer Froukje toe zou treden tot het wijkpanel beslist zij mee over de aanvragen die zij zelf indient. In dat geval is er sprake van belangenverstrengeling. De subsidiebedragen van de wijkverenigingen zijn vaste bedragen, die jaarlijks worden uitgekeerd en waar niet over wordt gestemd. Froukje Draaijer en Frederike Spelbrink geven aan dat de motivatie waarom er bezwaar is tegen het toetreden van Froukje tot het panel, hun helder is.

–        Blz. 3, punt 15: afscheid ds. Henk Wieringa. Anne Sjoerd vult aan dat hij de dominee bij zijn afscheid, namens het panel, ook een exemplaar van het wandelboekje van Huizum-West heeft overhandigd.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan Cees, ongewijzigd vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen. Naar aanleiding van:

5.1.    Email met link naar site en pagina over verlichting

Bart van der Scheer van de gemeente heeft de link naar de pagina over de straat-verlichting doorgestuurd. Cees heeft begrepen dat Liander druk bezig is om alle verlichting weer te laten branden, maar dat dit niet van een leien dakje gaat.

5.2.    Email over foto-expositie in DOAS

De flyer met de aankondiging van de foto-expositie in de DOAS wordt ter kennisgeving aangenomen.

5.3.    Opmerkingen van bewoner

Een bewoner van de Wijnhorsterstraat heeft haar klachten geuit over het feit dat de treinen de laatste tijd erg lang warm worden gedraaid op het stationsemplacement. Het panel constateert dat dit feit inherent is aan de locatie. Het panel kan hier niets in betekenen. Verder gaf zij aan dat er erg hard wordt gereden door de Wijnhorster-straat. De voorzitter merkt op dat na snelheidsmetingen in de straat, uit de rapportage blijkt dat dit toch niet het geval is. Afgesproken wordt dat de secretaris dit terugkoppelt aan de bewoner.

Er volgt een korte pauze. Omdat de vergadering tot de pauze openbaar is en na de pauze besloten, verlaten de gasten de vergadering. De voorzitter bedankt hen voor hun komst.  

6.        Eindstand van zaken Julianalaan

De voorzitter doet verslag van het gesprek over de Julianalaan op 14 november jl. met de afdeling Verkeer en de wethouder. De gemeente heeft toegezegd dat er op de Julianalaan een verkeersteller en een snelheidsmeter met een ‘smiley’ wordt geplaatst. Verder is afgesproken dat de auto’s in het vervolg voorrang zullen moeten verlenen aan de fietsers vanuit de Hobbemastraat. De voorzitter doet kort verslag van het gesprek en constateert dat de gemeente verder niet openstaat voor maatregelen. Hij constateert dat de Julianalaan een beetje het afvalputje dreigt te worden, aangezien ook alle omleidingsroutes hier langs worden geleid. Het is afwachten wat de raad doet. Afgesproken wordt het punt eerst van de agenda af te halen.

7.        Julianapark fitness

Jeltse deelt mee dat hij de handtekeningen heeft ontvangen en doorgestuurd heeft aan Siep. Verder is hij in Warten geweest, waar men onlangs een fitnesspark heeft aangelegd. Daar heeft hij foto’s van gemaakt, die hij nog zal doorsturen aan de andere panelleden. De fitnesstoestellen in Warten zijn door Kompan geleverd en geplaatst. Voor de fitnesstoestellen heeft hij intussen een brochure opgevraagd. Jeltse vraagt of een paar panelleden even met hem mee willen kijken bij de keuze van de fitnesstoestellen voor het Julianapark. Afgesproken wordt dat Jeltse samen met Cees en Debbie zich hierover zullen buigen.

8.        Wijkconciërge  

Het panel stelt vast dat het erg moeilijk is om wijkconciërges te krijgen. Besloten  wordt om een advertentie op te stellen, die in alle drie bladen van de wijkverenigingen zal worden geplaatst en ook op de website komt te staan. Rimmer Wietse Tamminga heeft aangegeven dat hij het wel wil blijven doen voor het gedeelte van de wijk waarin hij woont. Voor werving van de overige drie wijkconciërges zal Cees een advertentie opstellen. Opgemerkt wordt dat er voor de wijkconcierges een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is van € 500,– per jaar.

9.        Wijkkrant april 2023

Voor de eerstvolgende wijkkrant heeft Cees de al eerder toegezegde kopij ontvangen van een bewoner van de Van der Helststraat. De deadline voor de kopij van de wijkkrant, die in het voorjaar van 2023 zal verschijnen, is half maart 2023. Voor wat betreft de verspreiding van de wijkkrant, attendeert Anne Sjoerd het panel erop dat wanneer je de krant bij iemand in de bus doet die een nee/nee-sticker op de brievenbus heeft staan, je een proces-verbaal en een boete kunt krijgen. Nu de verspreiders van de Gerard Dou krant hierop geattendeerd zijn, komen er veel boekjes terug. De krant van de Gerard Dou wordt in een oplage van 2250 verspreid. Op verzoek van het panel zal Anne Sjoerd nagaan hoeveel er terug komen. Anne Sjoerd kijkt met het bestuur nog naar mogelijke oplossingen, zoals het aanbieden van een sticker voor wel de wijkkrant. De voorzitter stelt voor om het dan gelijk voor de hele wijk te regelen. Anne Sjoerd bespreekt dit binnen het bestuur van de Gerard Dou.

10.      Wijkpanel Huizum-Oost vergadering 24 januari 2023

De voorzitter meldt dat Christa contact heeft gehad met het panel van Huizum-Oost en dat afgesproken is dat men op dinsdag 24 januari om 19.30 uur een gezamenlijke vergadering houdt. Vanuit het panel geven Gerrit, Debbie en Cees aan dat zij van plan zijn om dan aan te schuiven. Ook de andere panelleden zijn, wanneer zij kunnen/willen, van harte welkom. De vergadering wordt gehouden in het wijkcentrum van Huizum-Oost aan de Huizumerlaan. Cees oppert dat het misschien een idee is om dan het auto- en/of parkeerluw maken van de Schrans met hen te bespreken.

11.      Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 6: schoonmaakactie. Cees heeft hierover contact gezocht met Hilde van der Iest van de gemeente. Hij heeft vernomen dat Hilde voor dit project tijdelijk iemand verving. Afgesproken is dat de vaste contactpersoon in januari contact opneemt met Cees.

12.      Rondvraag

–        Cees deelt mee dat zijn zoon een begin heeft gemaakt met de nieuwe website van het panel. Hij toont de openingspagina van de website, waarvoor de omslagfoto van het wandelboekje is gebruikt. Het is de bedoeling dat het een interactieve website wordt, waarbij bewoners onder meer berichten kunnen sturen. Opgemerkt wordt dat het dan wel zaak is om dit regelmatig in de gaten te houden.

–        Verder deelt Cees mee dat Jeltse bij de Kamer van Koophandel nu officieel staat ingeschreven als penningmeester. Hij krijgt binnenkort een bankpas en zal volgend jaar, onder supervisie van Cees, het penningmeesterschap van Cees overnemen.

–        Naar aanleiding van de plannen rond het spoordok, vraagt Gerrit zich af waar de mogelijke fietsbrug in Huizum-West uit zou moeten komen. Het vermoeden is dat dit bij de Jumbo aan de Van Loonstraat zal zijn. Gerrit zal er morgen navraag naar doen.

–        Anne Sjoerd deelt mee dat mevr. Tekstra aangaf heel tevreden te zijn over de aanpassing van het speeltuintje. Verder vraagt Anne Sjoerd of er iets gedaan kan worden aan het trottoir in de Gerard Doustraat, dat er erg slecht bij ligt. Afgesproken wordt dat Cees er foto’s van maakt en deze mailt aan de gemeente. Cees zal bij die gelegenheid ook vragen wanneer de klokken op de Schrans weer eens gerepareerd worden.

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 20.30 uur sluit Jan de vergadering. Hij wenst iedereen fijne feestdagen. De volgende panelvergadering is op woensdag 11 januari 2023 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijkverslag 8 december 2021

  1. Opening

Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom, in het bijzonder Froukje Draaijer van Stichting Wilde Wijk.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Debbie, Wietse en Mariska. Verder hebben de gasten Nina Derix en Otto van der Galiën zich bij Cees afgemeld.  

4.        Vaststellen notulen vergadering 11 november 2021

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt 1: Frans Boonstra is geen gemeenteraadslid, maar kandidaat-gemeenteraadslid.

–        Blz. 2, punt 5.3.: Werkzaamheden Elias Vonck-, Aert de Gelder en Jan van de Cappellestraat. Gerrit deelt mee dat de werkzaamheden inmiddels zijn afgerond.

–        Blz. 3, 1e alinea: “de zitting over de Julianalaan” moet zijn “de zitting over de Hendrik Algraweg”.

Het verslag wordt, met inachtneming van bovenstaande wijzigingen en onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

Cees meldt enkele nagekomen stukken, waaronder een mail van Mariska over de voortgang van het bewonersinitiatief outdoor fitnesspark en een mail van Floris Visser over een initiatief met betrekking tot sporthal Nijlân. Beide zullen na de overige ingekomen stukken worden besproken.

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email Stichting Wilde Wijk.

De behandeling hiervan staat geagendeerd bij punt 6.

5.2.    Email van studente over onderzoek naar burgerschapsvorming

Het panel constateert dat men zich geen goed beeld kan vormen van wat burgerschapsvorming inhoudt. Afgesproken wordt dat Cees haar voor de januari-vergadering uitnodigt voor een toelichting.  

5.3.    Email van buurtsportcoach over kennismaking met het panel

Nina Derix heeft zich voor deze panelvergadering afgemeld. Afgesproken wordt dat Cees haar nog een keer uitnodigt voor de panelvergadering op 12 januari a.s.

5.4.    Email van gemeente over De Grote Schoonmaakactie maart 2022

De actie is gepland op 23 en 24 maart 2022. Cees zal contact opnemen met Anne van Berkum van de gemeente over het verzoek om posters, zodat men die o.a. in de buurthuizen op kan hangen en op de website kan plaatsen.

5.5.    Email van VVD-fractie.

Jan meldt nog een binnengekomen mail van de VVD-fractie op de vraag wat men van het optreden van de wethouder vond over de motie Julianalaan. Het antwoord van de fractie was dat men er verder niets mee doet.

5.6.    Mail van Mariska

Mariska heeft van dominee Wieringa van de Parkkerk vernomen dat de kinderen van de Johan Willem Frisoschool op 23 december a.s. een kerstviering hebben in de Parkkerk. Dit gebeurt in kleinere groepen verspreid over de dag. Verder laat de dominee weten dat hij graag in januari weer overleg zou willen hebben met een delegatie van het panel over de tuin en de zonnebloemactie. Cees merkt op dat er nog een factuur ligt van een bedrijf die destijds ten behoeve van de zonnebloemactie de strook grond langs het pad heeft geëgaliseerd. De kosten voor de inzet van een frees en een graafmachine bedragen € 302,50. De inzet hiervan is niet in overleg met het panel geschied. Cees zal in januari aanschuiven bij het overleg en de factuur dan aankaarten.

5.7.    Email van Floris Visser over sporthal Nijlan

Floris Visser is van plan om nieuwe activiteiten op te zetten in sporthal Nijlan en heeft laten weten dat hij het panel graag bij de plannen wil betrekken. Afgesproken wordt dat Cees hem uitnodigt voor de panelvergadering in januari.

6.        Ontwikkeling Wilde Wijk in Huizum-West

De voorzitter geeft het woord aan Froukje Draaijer. Froukje bedankt het panel voor de bijdrage die men heeft toegekend naar aanleiding van haar aanvraag. Froukje geeft aan dat er zich inmiddels alweer veel ontwikkelingen hebben voorgedaan. Na lang zwoegen kan er binnenkort gestart worden met Podium Huzum. Dit heeft lang geduurd omdat men moest wachten op de aangevraagde bijdragen van fondsen. Om toch het contact met de wijk te houden, heeft men wijkwandelingen georganiseerd, soms met een gids. Dat bleek een succes. Deelname was soms wel erg wisselend. Froukje deelt mee dat de wandelingen nu worden overgenomen door wijkbewoners. De Stichting Wilde Wijk heeft inmiddels genoeg budget om een lightversie van Podium Huzum te organiseren. Het plan is om half december langzaamaan te starten en tot half januari 2022 zo’n vier activiteiten te organiseren. Froukje licht toe dat het project uit vele projecten is uitgekozen door “Over de drempel”. Dit betekent dat men ook mee zal gaan doen aan Arcadia, het vervolg op Culturele Hoofdstad. Froukje geeft een toelichting op de geplande activiteiten, zoals wervende workshops, verbindende activiteiten huiskamer, Open Podium met feuilleton en ook locatietheater bij de Gerard Dou. Samen met bewoners gaat men daar binnenkort mee aan de slag. De voorzitter informeert bij Froukje naar de brief over het Generatiehuis. Froukje zegt zich verbaasd te hebben over de flyer van het Generatiehuis (dat samenwerkt met Amaryllis), die inhoudelijk en qua vormgeving wel erg veel leek op de al eerder door haar verspreide flyer over activiteiten in de wijk. Desgevraagd antwoordt Cees dat de flyer van het Generatiehuis via de gemeente op de website van het panel is beland. Froukje vraagt het panel in dit verband om steun en of men bereid is om dit ook voor de Wilde Wijk te doen. Het project van Froukje wordt ook door de gemeente gesteund. Zij merkt op dat er destijds was aangegeven dat het Generatiehuis niet in Huizum-West zou opereren. Froukje zegt bereid te zijn tot samenwerking, maar het Generatiehuis is daar niet toe bereid. Het panel adviseert om met beide besturen om tafel te gaan en afspraken schriftelijk vast te leggen. Het panel geeft haar ook het advies om contact op te nemen met wijkmanager Kanne Lei. Vastgesteld wordt dat het om meerdere redenen jammer is dat hij vanavond niet aanwezig is. Froukje geeft aan dat hij haar via via weer naar iemand van het Generatiehuis verwijst. Op de vraag van Froukje of zij op steun van het wijkpanel kan rekenen, zoals plaatsing van de flyer op de website, antwoordt de voorzitter dat zij altijd informatie naar het panel kan sturen en dat men vervolgens bekijkt of men tot plaatsing overgaat. Het budget van het panel komt ter sprake. Cees legt uit dat het panel verschillende reserveringen heeft staan, zoals bijvoorbeeld voor de realisering van een fitnesspark. Het panel heeft de mogelijkheid om burgerinitiatieven financieel te steunen. Froukje zegt te hopen dat zij volgend jaar toch nog wat budget bij het panel aan kan vragen. Cees geeft aan dat zij altijd een aanvraag in kan dienen bij het panel.

Tenslotte informeert Froukje of het panel toestemming wil geven voor het plan van een aantal bewoners om op de hoek tegenover de Jumbo (hoek Van Loonstraat/Jan van Scorelstraat) rond een aantal bomen een plantsoentje te creëren, zodat daar niet meer grofvuil wordt gestort. De gemeente is bereid om daar grond te storten en het perceel af te bakenen. Froukje begreep uit het gesprek met de gemeente dat zij het panel hiervoor toestemming diende te vragen. De voorzitter merkt op dat het panel dit niet bekend is, maar bij deze geeft het panel daarvoor toestemming.

Froukje bedankt het panel voor de tijd; de voorzitter bedankt op zijn beurt Froukje voor haar komst en de toelichting. Froukje verlaat hierop de vergadering.

7.     Buurtsportcoach Nina Derix

Nina Derix heeft zich afgemeld voor vanavond. Cees zal haar nog een keer uitnodigen voor de panelvergadering van januari.

8.        De Grote Schoonmaakactie

Is al besproken bij punt 5.

9.        Wijken en Dorpen-programma

De door Christa opgestelde concepttekst voor het door de gemeente uit te geven wijken en dorpenprogramma van 2022, is met de aanvullingen van enkele panelleden inmiddels naar de gemeente toegestuurd.

10.      Stand van zaken Julianalaan

De voorzitter merkt op dat het panel het niet eens is met het verslag van het overleg over de Julianalaan. De mening van het panel is daarin niet verwoord. Gerrit en Jan zijn van plan om burgemeester Buma hierover aan te schrijven. Volgende week woensdag 15 december zullen Cees, Gerrit, Christa en Jan afreizen naar Den Haag voor de behandeling van de zaak tegen de sluiting van de Hendrik Algraweg bij de Raad van State. Op verzoek van Jan zal Cees de treintickets voor die dag regelen.

11.      W.C. de Grootplantsoen

Cees meldt een offerte te hebben ontvangen van de gemeente voor nieuwe beplanting etc. van het W.C. de Grootplantsoen. De werkzaamheden zijn begroot op € 1500,–. De uitvoering zal worden gepland in het voorjaar van 2022.

12.      Wijkconciërge hoe nu verder

Anne Sjoerd meldt dat Rimmer bij hem zijn jack van wijkconciërge heeft ingeleverd. Cees stelt voor dat alle wijkpanelleden nadenken over de vraag wat de beste oplossing zou zijn voor de wijk en welke taken een wijkconciërge op zich kan nemen. Hij oppert dat je misschien wel meerdere conciërges moet hebben. In dat geval zou de jaarlijks beschikbare vrijwilligersbijdrage gedeeld kunnen worden. Ankie informeert naar de ureninzet van een dergelijke conciërge. De voorzitter merkt op dat het zaak is om als panel eerst te bespreken wat de verwachting is ten aanzien van de taken (zoals bijvoorbeeld afvaldumping melden) en dan kijken naar de mogelijke ureninzet. In de volgende vergadering komt men hierop terug. Naar aanleiding van dit punt informeert Ankie het panel dat er de laatste tijd sprake is van verpaupering in het gedeelte van de wijk rondom de Vluchtheuvel. Zij heeft onlangs aan Elkien gemeld dat van het leegstand pand aan de Jan Lievenstraat 118 de achterdeur open staat. Het blijkt hier om een juridische kwestie te gaan. Elkien onderneemt geen actie. Ondertussen is Ankie bang dat er straks zwervers hun intrek nemen. De voorzitter adviseert haar om de afdeling Handhaving van de gemeente te bellen.

13.      Start opzet wijkkrant 2022

De voorzitter verzoekt alle panelleden om leuke anekdotes of verhalen over de wijk aan te leveren bij Christa en/of Cees. De bedoeling is om half april weer een wijkkrant uit te brengen. Kopij voor de wijkkrant dient voor 1 maart 2022 ingeleverd te zijn.

14.      Afsprakenlijst overleg 11 november 2021

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 1: aanpak bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans. Geconstateerd wordt dat dit punt nu al meer dan een jaar op de afsprakenlijst staat. De laatste keer was toegezegd dat het in het najaar van 2021 zou worden opgepakt. Dat is niet gebeurd. Afgesproken wordt dat Cees met wijkmanager Kanne Lei belt en probeert een afspraak te plannen voor Gerrit en hem op het gemeentehuis.

–        punt 2: Jan meldt dat Mariska bezig is met het uitzoeken van geschikte outdoor fitnessapparaten. Daarna zal met de gemeente overlegd moeten worden waar men deze mag plaatsen.

–        punt 12: panelvergaderingen. Cees meldt dat de januari-vergadering van het panel (woensdag 12 januari 2022) in de Gerard Dou zal plaatsvinden. De februari-vergadering, donderdag 10 februari, zal in de Vluchtheuvel worden gehouden.

–        punt 14: bijenlint. Gerrit is hierover gebeld door dhr. Lautenbach van de gemeente. Het blijkt dat er hierover meer klachten kwamen vanuit de gemeente. Het voorstel van de gemeente is om volgend jaar vier keer te maaien en vervolgens te kijken hoe het er dan voor staat en zo mogelijk dan budget hiervoor aan te wenden. Momenteel is er binnen de gemeente geen budget voor.

–        punt 15: reserveringen panelbudgetten. Cees zal na 15 december de reserveringen vast laten leggen bij de gemeente. Cees meldt dat hij begin dit jaar  het beheer van de stichtingsgelden overgedragen heeft gekregen van de Stichting Vluchtheuvelgebied. De door Braaksma opgerichte stichting is begin dit jaar opgeheven. De gelden, zo’n € 13.000,– zijn op de rekening van het wijkpanel gestort. Cees zal de gemeente informeren dat het budget is overgebleven  van voornoemde stichting en ten behoeve van de Vluchtheuvel is. Cees vraagt aan Ankie en Joop of er ideeën zijn voor de besteding van het geld. Ankie geeft aan dat het bestuur van de Vluchtheuvel hierover in overleg zal treden met Pasveer en Opus en hierop terugkomt.

–        punt 18: Verkeersoverlast Van Loonstraat. de vraag om een verkeerstelling en snelheidsmeting in de Van Loonstraat zal door de werkgroep Verkeer tijdens het door Ankie te plannen overleg met onder andere de gemeente, in januari worden aangekaart.

15.      Rondvraag

–        Anne Sjoerd informeert naar eventuele voortzetting van de inzet van Rimmert als wijkconciërge voor een gedeelte van de wijk. Afgesproken wordt de vraag mee te nemen tijdens de bespreking van dit punt in de volgende vergadering.

–        Gerrit deelt mee dat in overleg met Joop en Ankie, vanwege de coronamaatregelen, de verkeerscursus is afgezegd.

–        Anne Sjoerd merkt op dat men een leuke opening van de speeltuin heeft gehad. Wethouder Wassink heeft de openingshandeling verricht. Ten behoeve van de website informeert Cees of Anne Sjoerd hiervan ook foto’s heeft. Anne Sjoerd zal de foto’s aan Cees mailen.

–        Cees deelt aan alle deelnemers een USB-stick met een geheugenkaart rond, waarop de film van oud Huizum-West staat. Deze worden in dank aanvaard.

–        Desgevraagd antwoordt Jan dat de Raad van State binnen zes dagen na de zitting (15 december a.s.) met een uitspraak over de Hendrik Algraweg komt.

13.      Sluiting door de voorzitter  

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun

inbreng en komst en wenst iedereen prettige feestdagen en een goede jaarwisseling.

Om 21.10 uur sluit Jan de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag 12 januari 2022 om 19.00 u.


Wijkverslag 9 december 2020

  1. Opening

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze laatste panel-vergadering van 2020, in het bijzonder Ben, die weer bij de vergadering is aangeschoven.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.      Mededelingen

Wianka Bosch, opbouwwerker bij de gemeente Leeuwarden, was uitgenodigd voor deze panelvergadering, maar is zonder kennisgeving afwezig.

4.       Vaststelling notulen vergadering van 12 november 2020

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Brenda Rodenhuis inzake nieuwsbrief werkzaamheden Stephenson-viaduct

Betreft nieuwsbrief over het groot onderhoud aan het Stephensonviaduct in het weekend van 27 november 2020. Heeft inmiddels plaatsgehad. Ter kennisname.

b.      email Thoma Korian over principeverzoek Wijnhorsterstraat 80

Ter kennisname.

c.       email Marouschka over info buurt

De voorzitter heeft haar mail beantwoord en aangegeven dat het panel hier geen informatie over heeft.  

d.      email Annemarie Ruesen over bijwonen vergadering

Begin volgend jaar (januari/februari) zal Cees haar uitnodigen voor een panelvergadering.

e.      email Rikkie Hagen over artikel wijk- en dorpsprogramma

De voorzitter deelt mee dat de tekst die zij hiervoor opgesteld had, wat aangepast heeft en vervolgens aan Rikkie Hagen heeft toegestuurd.

f.       email Peter Dijk van Arriva inzake klankbordgroep Leeuwarden

Het verslag van de vergadering van de klankbordgroep Leeuwarden (inzake stadsdienst bus) wordt voor kennisgeving aangenomen. Het volgende overleg van de klankbordgroep is gepland op maandag 19 april 2021 van 16.00 u. tot 17.30 u. Het bijwonen van dit overleg door een delegatie van het panel wordt in overweging genomen.

g.      email Theda Heijs met brief inzake Julianalaan

Jan merkt op dat naar aanleiding van het Politiek Podium Theda Heijs deze brief heeft opgesteld en naar de raadsfracties en het panel Nijlân heeft gestuurd. Het panel komt hier bij punt 7 op terug.

h.      email mevr. Kuperus over kaartje aan containers

Het panel is van mening dat als er voor de vijfde keer een kaartje wordt gehangen aan dezelfde container, Omrin gebeld moet worden en de container weggehaald dient te worden. Anne Sjoerd weet dat de wijkconciërge hier ook contact over heeft opgenomen met de gemeente. De voorzitter constateert dat de wijkconciërge nu over een eigen emailadres beschikt. Anne Sjoerd zal hem vragen of deze goed werkt en regelmatig wordt gecheckt. Het panel stelt vast dat het vaak dezelfde bewoners zijn die de containers langs de weg laten staan.

i.       email Anja Reus met overzicht meldingen Meldpunt Overlast Leeuwarden

Is als punt 6 geagendeerd.

6.      M.O.L. op- of aanmerkingen

Vastgesteld wordt dat het overzicht geen aanleiding geeft tot nadere vragen.

7.      Julianalaan

Na de vorige panelvergadering zijn Jan en Gerrit naar het Politiek Podium geweest om met de raadsleden te praten over de toegenomen verkeersdruk en overlast op de Julianalaan. Daaraan voorafgaand was men ook te gast bij Raad op 1, het tv-programma dat Andries Veldman via de site Liwwadders streamt. Voor het Politiek Podium had men slechts een spreektijd van drie minuten. In de vergadering is gesproken over mogelijkheden om er een 30 km-weg van te maken, verkeerslichten te plaatsen bij oversteekplaatsen, versmallingen, oftewel ontmoedigingsmaatregelen om de Julianalaan te gebruiken. Verder is er gesproken over de mogelijkheid om vrachtverkeer te weren, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Jan merkt op dat twee weken na het Politiek Podium de raadsvergadering met de wethouder plaatsvond. De wethouder had intussen met Campina gesproken. Het bedrijf beweerde dat er nooit afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Volgens informatie van Jan zou wethouder Thea Koster er destijds wel met Campina een afspraak over hebben gemaakt. Vastgesteld wordt dat het bedrijf uit financieel oogpunt (tijd en brandstofbesparing) ervoor kiest om geen gebruik te maken van De Haak, maar alle transporten over de Julianalaan te laten gaan. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente wel in gesprek blijft met Campina. Gerrit en Jan zeggen na wikken en wegen besloten te hebben om via de griffie een brief te schrijven aan alle raadsfracties. Zij vragen de overige panelleden of die het daarmee eens zijn. Het panel gaat ermee akkoord dat zij in een brief aan alle fracties hun standpunt in deze kwestie kenbaar maken.

Jan geeft aan dat hij samen met Gerrit gisteren op uitnodiging de vergadering van het wijkpanel Nijlân heeft bijgewoond zij het panel hebben bijgepraat. Afgesproken is dat er een gezamenlijke brief zal worden gestuurd en het wijkpanel Nijlân ook als ondertekenaar zal worden vermeld. Gerrit en Jan hebben vernomen dat de FNP half december een motie in wil gaan dienen tegen de wethouder en dat men probeert om de andere politieke partijen erbij te betrekken. Gemeentebelangen lijkt mee te doen en ook de PvdA en D66 zijn mogelijk voor. Daarmee lijkt er zich een meerderheid voor de motie af te tekenen. De motie behelst vragen en opmerkingen en de eis dat de wethouder aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 een schriftelijke terugkoppeling geeft van wat voor maatregelen er inzake de Julianalaan worden getroffen. Jan zegt van plan te zijn om een verslag te maken van de bijeenkomsten met de raad. Geconstateerd wordt dat het laatste woord in deze kwestie nog niet is gesproken. Wordt vervolgd derhalve.

8.      Wijkkant nieuwe editie; kopij inleveren uiterlijk 13 januari 2021

Namens het wijkpanel deelt Cees aan de aanwezigen klokjes rond met het wapen van Huizum, zodat iedereen volgend jaar op tijd (uiterlijk de tweede woensdag van januari oftewel 13 januari 2021) de kopij voor de nieuwe wijkkrant heeft ingeleverd. Anne Sjoerd zal de wijkconciërge herinneren aan het aanleveren van een tekst waarin hij zich voorstelt en melding maakt van het nieuwe emailadres.

9.      Welkomstborden bij de entree tot de wijk

Jan heeft intussen navraag gedaan bij het Friesland College en vernomen dat men hiervoor bij Yde, hoofd metaalbewerking van het Friesland College, moet zijn. Afgesproken wordt dat de voorzitter en Jan begin volgend jaar een afspraak met hem zullen plannen.

10.      Afsprakenlijst overleg 12 november 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Herstel bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans

Het wachten is op antwoord van wijkmanager Anja Reus. De afspraak is dat dit in het voorjaar van 2021, na de werkzaamheden bij de overweg, wordt meegenomen.

2.      Reactie kerkenraad ten aanzien van bestemming stuk grond bij de kerk  

De dominee heeft per mail voorgesteld om in de tweede of derde week van januari een vervolggesprek te plannen, waarbij dan ook iemand van de kerkenraad aanwezig zal zijn. Wordt vervolgd. Tijdens het overleg met het wijkpanel Nijlan heeft Jan begrepen dat het in verband met de financiering ook mogelijk is om een fondsenwerver (Tia van der Velde) in te schakelen, die dan voor het panel fondsen aanschrijft. De penningmeester merkt op dat er qua budget zo’n € 14.000,– is gereserveerd.

7.      Slechte toestand bestrating na renovatie Jan van Scorelstraat

Gerrit heeft het gemeld bij Ate de Haan van de afdeling Verkeer, maar er is nog niets aan gedaan. Gerrit belt opnieuw met het MOL en neemt daarna contact op met Ate de Haan.

17.     Facturenadministratie project “Positieve energie”

Cees heeft Froukje hierover gemaild. Zij heeft toegezegd alle bonnen aan te zullen leveren en een dezer dagen bij Cees langs te komen.

11.      Rondvraag

–        Jan deelt mee dat het wijkpanel Huizum-Oost met de gemeente op ramkoers ligt over de Blauwe Zone bij de kerk van Huizum Oost. Men wil een maximale parkeerduur van een uur en anders wil men geen Blauwe Zone. Er zouden zo’n 35 bezwaarschriften zijn ingediend. De gemeente heeft aangegeven dat er sowieso een Blauwe Zone komt.

–        Jan meldt dat er ook nog een stuk over de Julianalaan komt te staan in het wijkblad van de Gerard Dou.

–        Jan vraagt de overige panelleden wat men vond van het overleg met de raadsleden de vorige keer. Jan vond het zelf een geslaagde avond. Deze mening wordt gedeeld door de overige aanwezigen. Cees constateert dat er voor volgend jaar ook weer drie donderdagen zijn ingepland.

12.      Sluiting door de voorzitter  

Om 20.45 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen fijne feestdagen.


Wijkverslag 11 december 2019

1. Opening

Jan opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt als punt 5g toegevoegd: ingekomen brief van een aantal bewoners van de Ferdinand Bolstraat over oplaadpalen en parkeren. De agenda wordt daarmee vastgesteld.

3.     Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Wietse.

–        Cees deelt mee dat de voortgangsbespreking van het project dat de NHL samen met het Platform Armoede en Schulden in de wijk is gestart, doorschuift naar de januari-vergadering. Indien mogelijk zullen de NHL-docent en een vertegenwoor-diger van het sociaal wijkteam dan met het panel hierover in gesprek gaan. Lukt dit niet, dan zal in klein comité worden overlegd. Tom geeft aan dat hij in dat laatste geval wel graag bij het gesprek aanwezig wil zijn. Cees zal hem dan uitnodigen.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 13 november 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

Het verslag wordt doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail parkeeroverlast Johan Willem Frisoschool

Wijkmanager Anja Reus geeft in haar mail aan dat Handhaving het probleem erkent, maar dat het moeilijk is om hiervoor een oplossing te vinden. Het panel vindt dat Handhaving een keer boetes dient uit te schrijven. Dit heeft in ieder geval tijdelijk effect. Afgesproken wordt dat Cees aan de wijkmanager een mail stuurt met het verzoek om Handhaving te vragen ter plekke een week lang te bekeuren.

b.      bijeenkomst Toegankelijkheid

Het panel heeft een verslag ontvangen van de werkconferentie Toegankelijkheid op 21 november 2019. Ter kennisname.

c.       Email MOL

Tom heeft van de meldingen die tot en met november 2019 bij het MOL uit de wijk zijn binnengekomen, een helder overzicht gemaakt. Hij geeft aan dat het van belang is dat zaken structureel worden aangepakt en dat het panel daarover het gesprek dient aan te gaan met de wijkmanager. Geconstateerd wordt dat de 170 meldingen over afval er samen met de 150 meldingen over Verkeer en 149 over Verharding en bestrating er in negatieve zin bovenuit steken.

d.      Email verhalende rapportage gemeente Leeuwarden

Ter kennisname.

e.      Nieuwsbrief gemeente Wijken en dorpen

Ter kennisname.

f.       e-mail uitnodiging Denk Mee over ander afvalbeleid

Uitnodiging om mee te denken over het afvalbeleid in de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 december a.s. om 19.00 uur in het wijkgebouw van Bilgaard. Anne Sjoerd en de wijk-conciërge worden gevraagd of zij namens de wijk hierbij aanwezig kunnen zijn. Anne Sjoerd zal bekijken of het lukt om daar maandag met Rimmer bij aanwezig te zijn. Het panel geeft hen als boodschap mee om bewoners vooral niet op te laten zadelen met nog meer containers. Het panel pleit voor afvalverzamelbakken voor plastic afval.

g.      e-mail uitnodiging bijeenkomst over Erfgoed

De gemeente organiseert drie bijeenkomsten over de Erfgoedagenda. Op 20 januari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats bij NHL/Stenden van 16.00 u. tot 18.00 u. Indien een van de panelleden hiervoor belangstelling heeft, kan men zich aanmelden bij Trijntje Buma van de gemeente.

h.      e-mail van Tom Kamstra over Handboek Gebiedsgericht werken

Cees stelt voor om het gebiedsgericht werken volgend jaar op de agenda te zetten. Geconstateerd wordt dat het goed zou zijn om bij de bespreking van dit punt  wijkwethouder Herwil van Gelder uit te nodigen tezamen met wijkmanager Anja Reus. Cees stelt voor om dit in januari op de agenda te zetten en te bespreken en ze dan zo mogelijk voor de februari-vergadering uit te nodigen.

i.       brief bewoners Ferdinand Bolstraat

Brief van bewoners van de Ferdinand Bolstraat met het voorstel om parkeerplaatsen bij oplaadpalen tot flexibele parkeerplekken te bestempelen, zodat daar niet alleen door elektrische voertuigen mag worden geparkeerd. Reden hiervoor is het al beperkte aantal parkeerplaatsen in de wijk. Afgesproken wordt dat de verkeers-commissie (Jan en Gerrit) met de indiener van het verzoek een afspraak maakt.  

6.      Cor Hofman Vluchtheuvel

Het panel heeft van Cor Hofman een mail ontvangen over de activiteiten van  buurtvereniging De Vluchtheuvel, het informatieboekje en de website. Ankie licht toe dat de inzet is om in 2020 een en ander uit te breiden. De panelleden spreken hun waardering uit voor het feit dat men dit zo op de rit heeft kunnen krijgen en is blij dat Ankie en Cor bij het panel zijn aangeschoven.

7.      Concept-tekst kaart voor afvalcontainers

Anne Sjoerd heeft een concept-tekst gemaakt voor een kaart die de wijkconciërge kan bevestigen aan afvalcontainers die bewoners aan de straat laten staan. Voor wat betreft de tekst wordt op voorstel van Jan besloten om de toevoeging “speciaal op de straathoeken” te laten vervallen. Verder wordt “lediging” gewijzigd in “legen”. Tom stelt voor om de kaart dubbelzijdig te laten bedrukken en naast de Nederlandse versie ook een Engelstalige versie op te nemen, met het oog op de vele buitenlandse studenten die hier in de wijk wonen. Besloten wordt de kaart op dik felgeel papier te laten drukken bij drukkerij Stip en er een gaatje in te laten ponsen zodat deze met een elastiek aan het handvat kan worden bevestigd. Afgesproken wordt dat Cees de kaarten op A5-formaat laat drukken bij Stip.

8.      Uitslag rechtszaak en hoe nu verder

Op grond van het feit dat het panel geen bezwaar zou hebben aangetekend tegen de onttrekking aan het verkeer van de Hendrik Algraweg, is het bezwaarschrift ongegrond verklaard. De vergadering bespreekt de volgende stappen en besluit om in beroep te gaan en bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Tom stelt voor om met de gemeente te praten over vermindering van de overlast van vrachtverkeer in de Julianalaan. Gerrit en Jan geven aan dat de gemeente zelf niet met hen in gesprek wil. Tom denkt dat het goed is om naast de bezwaarprocedure wel met de gemeente in gesprek te blijven. Hij vraagt om dit toch in overweging te nemen. Afgesproken wordt dat het panel de volgende keer terugkomt op de vraag hoe verder met de problematiek Julianalaan. Cees zal het dan als agendapunt opvoeren.

9.      MOL

Tom heeft de tot en met november gedane MOL-meldingen over de wijk in kaart gebracht. In januari zal hij de meldingen over december hier nog in verwerken. Er ligt dan een jaaroverzicht over 2019. Tom stelt voor om daarna de gemeente uit te nodigen om het een keer te hebben over het structureel aanpakken van de grootste knelpunten.

10.      Afsprakenlijst overleg 13 november 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

14.     Voorstel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans wijzigen in rotonde. Cees en Jan zijn bij de kruising afslag Borniastraat wezen kijken samen met Ate de Haan en een stagiair van de afdeling Verkeer van de gemeente. Geconstateerd is dat er wel ruimte is voor een rotonde. Jan heeft vernomen dat er dagelijks zo’n 15.000 fietsers passeren. Ate de Haan zou het voorstel meenemen en hoopt er in januari op terug te kunnen komen. Het voorstel is ook besproken met het panel Huizum-Oost, die het ook ondersteunen.

21.     Etentje De Bazuin. Het was een gezellig samenzijn. In het vervolg zou het  leuk zijn om met elkaar aan een ronde tafel te zitten, zodat je ook met  anderen in gesprek kunt.  

22.     Grijpers zwerfafval. Tom heeft contact opgenomen en het geregeld.

11.      Rondvraag

–        Debbie nodigt het panel uit voor de bijeenkomst die de bewonerscommissie van de Jan van Scorelstraat morgen heeft georganiseerd rond de klachten over de energiezuinige woningen. Elkien geeft namelijk niet thuis. De inloop van de bijeenkomst is om 19.00 uur en vindt plaats in de Vluchtheuvel. Misschien dat Tom vanuit het panel hierbij aanwezig kan zijn. Het panel wenst de bewonerscommissie succes.

–        Uitnodiging voorbereiding nieuwe busconcessie op maandag 13 januari a.s. van 15.00 u. tot 17.00 uur in het gemeentehuis. Gerrit gaat er naar toe en vraagt of er meer panelleden belangstelling hebben. Cees meldt zich. Afgesproken wordt dat Gerrit hen aan zal melden voor de bijeenkomst.

–        Tom brengt de veiligheid van de kruising Schrans-Huizumerlaan ter sprake. Jan merkt op dat er voor de veiligheid nu een opstelvak is gemaakt. De kruising is vanmiddag ook met Ate de Haan van de afdeling Verkeer besproken. Afgesproken wordt dat het panel het onder de aandacht houdt.

–        Mariska merkt op dat er bij de kruising van de Vincent van Goghstraat met de Verlengde Schrans erg hard wordt gereden. Misschien dat een verkeers-drempel hier een oplossing zou kunnen zijn. Gerrit en Jan zullen het bespreken. Geconstateerd wordt dat de Hobbemastraat momenteel helemaal wordt herbestraat. Het panel vraagt zich af wat er precies met het plantsoen in de Jan van Scorelstraat gaat gebeuren.

–        Cees wenst iedereen alvast fijne Kerstdagen en een goed begin van 2020.

12.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.25 u. sluit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen goede feestdagen. De volgende vergadering is op woensdag 8 januari 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 2017

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder kandidaat panellid Mariska Ruijs en de notuliste Rinny Toornstra.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt doorgenomen. Het opfleuren van de toegangswegen tot de wijk wordt als punt 7b aan de agenda toegevoegd. Het huishoudelijk reglement zal worden geagendeerd voor de vergadering in januari. De secretaris zal proberen om dit digitaal boven water te krijgen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3. Mededelingen
– Via de app is informatie verstuurd over de AED’s in de wijk. Zodra een AED gebruikt is, moet de code worden gereset. Vervolgens moet deze worden nagezien. De beheerder moet hier bericht van krijgen. Vastgesteld wordt dat er een onderhoudscontract is afgesloten. Indien er sprake is van vervanging, zou de leverancier benaderd kunnen worden. Niet duidelijk is wat de verzekering op dit punt eist. Afgesproken wordt dat de secretaris contact op zal nemen met de verzekering. In januari wordt het punt opnieuw geagendeerd.

4. Verslag van de vergadering van 8 november 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
– In het verslag wordt gemist dat Laura van Staaveren zou worden uitgenodigd in verband met de studentenwoningen. De secretaris zal de wijkmanager vragen om haar uit te nodigen voor de vergadering in januari. Het verslag wordt vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post
a. email wijkbewoner – klacht
Naar aanleiding van de email van een wijkbewoner is er contact opgenomen met de wijkagent. Deze zal een gesprek met de bewoner hebben. Het is de bedoeling om daarna gezamenlijk om tafel te gaan. Gebeurt dit niet, dan zal er alsnog aangifte worden gedaan. Het panel blijft dit bewaken.
b. Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat
Een bewoner heeft de VVN ingeschakeld en die heeft de huidige situatie afgekeurd. Er is echter geen alternatief aangedragen. De afdeling Verkeer van de gemeente is bereid om gezamenlijk om tafel te gaan. Deze hebben de oplossing van korte drempeltjes aangedragen. De andere wijkbewoner heeft aangegeven dat het hem alleen om de kruising te doen is. Geconstateerd wordt dat het wel van belang is dat men hierover op één lijn komt. Afgesproken wordt dat men beide heren zal mailen en zal vragen om met elkaar contact te zoeken over de door de gemeente aangedragen oplossing. In de volgende vergadering komt dit punt terug.
c. Bijdrage wijken- en dorpenprogramma
De voorzitter heeft een opzet hiervoor rondgemaild. Het is de bedoeling dat deze ook op de website wordt geplaatst. Bij de tekst over projecten in het kader van Culturele hoofdstad, zal als voorbeeld het project Adje Lambertz worden genoemd. Het panel vindt het een leuke tekst en gaat hiermee akkoord.
d. Notulen wijkconferentie
Het verslag van de wijkconferentie is door de voorzitter gemaild aan de redactie van de wijkkrant Gerard Dou/Huizum West en de redactie van de Hollanderwijkkrant. Vastgesteld wordt dat het, ondanks de geringe opkomst, een leuke avond was. Ook de band was erg goed. Geopperd wordt dat je de wijkconferentie misschien op een ander moment in het jaar moet plannen. In januari buigt het panel zich over een nieuwe datum voor 2018.
e. Uittocht Sinterklaas 5 december op de Schrans
Geconstateerd wordt dat de komst van Sinterklaas te lang op zich liet wachten. Verder was het erg leuk. De datum van 5 december veroorzaakte wel wat onrust bij de kinderen. Het is wel zaak om het verhaal goed te communiceren.
f. Afsluiting SESAM-academie
Het panel heeft afscheid genomen van Joke. Er zijn inmiddels een aantal verbeterpunten in gang gezet. Men kijkt terug op een leuke samenwerking.
g. Afsluiting Hendrik Algraweg
In een brief heeft de gemeente bewoners en betrokkenen geïnformeerd over de sluiting van de Hendrik Algraweg aanstaande vrijdag. Geconstateerd wordt er nog veel gebruik van wordt gemaakt, ook door ambulances en personeel van het MCL. Het panel is het niet eens met dit besluit. De gemeente wil de weg gebruiken als parkeerplaats voor Culturele Hoofdstad en er komt in het voorjaar een aansluiting op het Landbouwmuseum. Afgesproken word dat de voorzitter hierover contact zoekt met Nijlan en Goutum. Verder zal men binnen het MCL de meningen polsen. Het panel overlegt nog over hoe men hiertegen bezwaar zal maken en of men ook een ingezonden stuk plaatst of de pers benadert. Als motivatie kan onder meer worden aangevoerd dat de rondweg moest worden ontlast, maar dat met de sluiting van de Hendrik Algraweg, deze weer wordt belast.

6. Evaluatie wijkconferentie 20 november 2017
Is al besproken bij punt 5. Het vaststellen van een nieuwe datum en een thema zal worden geagendeerd voor januari. Vastgesteld wordt dat, als je de datum naar september verschuift, er voor de vakantieperiode een vastgesteld draaiboek zal moeten liggen. Opgemerkt wordt dat het door het panel verspreide boekje in het kader van de wijkconferentie, in goede aarde is gevallen. Misschien moet je erover nadenken om zo’n boekje twee keer per jaar te laten verschijnen.

7a. Voorstel aanstellen wijkconciërge- budget € 1.500,–
Het panel stelt vast dat een aan te stellen wijkconciërge ook een rol kan spelen bij de aanpak van de overlast van grof vuil in de wijk, onder andere door hiervan melding te doen. Het panel kan daar een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van zo’n
€ 1.500,– tegenover stellen. De voorzitter zal bij Nijlân informeren of zij ook een wijkconciërge hebben. Er wordt een geschikte kandidaat genoemd. Afgesproken wordt om eerst met z’n allen na te denken over de mogelijke taken van een wijkconciërge en daar de volgende keer een verzamellijst van te maken. Vervolgens zou de genoemde kandidaat kunnen worden benaderd.
7b. Voorstel opfleuren toegangswegen wijk
Het voorstel is om de toegangswegen van de wijk op te fleuren met grote bloembakken van circa een bij een meter. Bij kleine straatjes moet je kijken of het haalbaar is. Vastgesteld wordt dat het om de volgende straten gaat: Van Goghstraat, Van Loonstraat, Hobbemastraat, Gerard Terborchstraat, Ferdinand Bolstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Carel Fabritiusstraat, Emanuel Murandstraat, Raadhuisstraat, bij Expert, Wijnhorsterstraat en eventueel bij de achteruitgang van het station. Opge-merkt wordt dat het wel zaak is om dit zo snel mogelijk bij de gemeente neer te leggen. Een aan te stellen conciërge kan de bloembakken inspecteren. Afgesproken wordt dat er bij de gemeente zal worden geïnformeerd of de bloembakken daar mogen staan en hoe het zit met het onderhoud. Er zal een bedrag van € 4.000,– voor worden gereserveerd onder de noemer “oppimpen van de wijk”.

8. Reserveringen budget 2017 voor 31 december 2017
De penningmeester heeft de reserveringen al benoemd. Gevraagd wordt of er vanuit het panel ook een bijdrage wordt gedaan aan Stoereloer, omdat het voor 2018 onzeker is of Stoereloer door kan gaan. Is er vanuit het panel budget voor om het in stand te houden? De voorzitter zal navraag doen bij de contactpersoon van Stoereloer. Vastgesteld wordt dat de kosten voor een Stoereloervakantie wel behoorlijk hoog waren, mede als gevolg van de inzet van twee betaalde krachten. Er is voor Stoereloer nog een Raborekening waar zo’n € 1.800,– op staat. De penningmeester zal hierover contact opnemen, omdat het panel deze rekening wil opheffen.

9. Rondvraag en sluiting
– Een bewoonster van de Hofstraat heeft een brief gestuurd over de slechte staat van het trottoir in de Raadhuisstraat. Zij heeft de gemeente gebeld, maar er gebeurt niets. Zij vraagt of het panel actie wil ondernemen. Vanuit het panel zal men contact met haar zoeken en het doorgeven aan de gemeente. Volgens een van de panelleden is dit ook in de Aert van der Neerstraat en de Jan van Scorelstraat een probleem.
– Vanuit het panel attendeert men op de tuut en d’r uut-strook bij de Hercules Seghersstraat. Daar staan nu auto’s op geparkeerd. Het is onderhand tijd dat het panel een brief schrijft aan de gemeente met de vraag wanneer men dit nu af gaat maken.
– Inzake de samenwerking tussen panel en wijkverenigingen, heeft de voorzitter met de vertegenwoordiger van het Hollanderhúske gesproken over het aanschuiven bij de panelvergaderingen. Deze gaf aan slechts af en toe aanwezig te kunnen zijn. Van de Vluchtheuvel is een toezegging ontvangen, maar de voorzitter heeft verder niets gehoord. Afgesproken wordt dat de secretaris beide een mail zal sturen dat het panel op de vergadering van 10 januari 2018 graag een afgevaardigde ziet.
– Met het wijkpanel Huizum Oost is contact opgenomen over de parkeer-overlast. De afspraak is nu dat twee panelleden morgen om tafel gaan met de verkeerscommissie van Huizum-Oost om na te gaan of men samen kan optrekken en gezamenlijk een front kan vormen. Het panel lijkt dat een goede zaak.
– De voorzitter stelt voor om de volgende panelvergadering weer om 19.30 uur te laten beginnen. Iedereen gaat daarmee akkoord.
– Mariska geeft desgevraagd aan dat zij het besluit over het panellidmaatschap nog even wil uitstellen, omdat zij wil zien of het te combineren valt met haar werk.

10. Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter vervolgens de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen. De volgende vergadering is op woensdag 10 januari 2018