Wijkverslag 8 juni 2022

  1. Opening

Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.   

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Mariska is vanavond voor het laatst bij de panelvergadering aanwezig. In verband met haar afscheid trakteert zij het panel op oranjekoek.

–        Froukje Draaijer deelt mee dat zij het panel vandaag nog een mail heeft gestuurd met de vraag om binnenkort in klein verband een overleg te plannen. Zij realiseert zich nu dat het panel vanavond voor het laatst voor de zomerperiode  bijeenkomt. Frederike Spelbrink, voorzitter van Stichting Wilde Wijk, stelt voor om via de mail even een moment te plannen voor overleg met het bestuur van het panel. Afgesproken wordt om volgende week even te kijken of dit te plannen is.  

4.        Vaststellen notulen vergadering 12 mei 2022

Tekstueel/naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt 4: hekje/afscheiding speelplek. Anne Sjoerd is nog een keer bij dhr. Tekstra langs geweest, maar trof hem niet thuis. Afgesproken wordt dat Cees het telefoonnummer van dhr. Tekstra aan Anne Sjoerd zal doorgeven, zodat hij met hem een afspraak kan maken.

–        Blz. 3, punt 6 2e zin: “Floris Versterstraat” moet zijn “Cornelis Trooststraat”.

–        Blz. 3, punt 6; stand van zaken Julianalaan. Jan heeft een mail gestuurd met de vraag hoe het staat met het rapport van Utrecht. Hij wacht nog op een reactie.

–        Blz. 3, punt 7: wijkkrant. Gerrit meldt dat een deel van de straat waar hij woont, geen wijkkrant heeft gekregen. Omdat het Christa haar bezorggebied was, zal zij deze alsnog bezorgen.

–        Blz. 4, 1e aandachtsstreepje: uitnodiging Open Podium. Froukje heeft contact opgenomen met FRL Post en aangegeven dat veel bewoners van Huizum-West de flyer met de uitnodiging niet hadden ontvangen. FRL Post heeft een nieuwe kans gekregen en als het goed is heeft iedereen nu de flyer gekregen die tezamen met de Huis aan Huis is verspreid. Bij navraag blijkt dat de aanwezigen deze inderdaad hebben ontvangen.

–        Blz. 4, 4e aandachtsstreepje: graffiti zijmuur Gerard Terborchstraat. Jan deelt mee dat hij Douwe Beimin heeft gebeld en dat deze toegezegd heeft contact op te zullen nemen.

Het verslag wordt vervolgens, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en met dank aan de notulist, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen. Naar aanleiding van:

5.1.    Email over bewegen in het Julianapark

De ontvangen steunbetuiging voor dit initiatief van het panel wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.2.    Email concept HCL – Huizum-West  

De conceptversie van het wandelboekje over Huizum-West is als bijlage met de vergaderstukken meegestuurd. Cees meldt dat er hier en daar nog wat aanpassingen zullen plaatsvinden. Op 1 juli a.s. is de uitreiking van het eerste exemplaar gepland. Het panel nodigt een wethouder uit om het eerste boekje in ontvangst te nemen.

5.3.    Offerte wandelboekje.

De offerte voor de uitgave van het wandelboekje is ook ontvangen. De kosten bedragen € 3900,– voor de opmaak en € 3818,– voor het drukwerk. De totale kosten bedragen daarmee € 7718,–. Er zijn vier verkoopadressen in beeld: het HCL, De Friesche Schrijfkamer, De Basuin en de Jumbo. Als mogelijke verkoopadressen worden verder nog genoemd de infokiosk bij de Oldehove en de Bruna bij het station. Froukje en Frederike geven aan dat De Wilde Wijk wil ook wel verkooppunt wil zijn. Desgevraagd antwoordt Cees dat de verkoopprijs van het wandelboekje

€ 7,50 bedraagt. Het panel gaat vervolgens akkoord met de uitgebrachte offerte.

5.4.    Boodschap aan de raad

Cees licht toe dat het hier gaat om burgeragendering en dat men daarvoor contact op kan nemen met de griffie. Ter kennisgeving.

5.5.    Taak gebiedswerker

Kanne Lei is vanavond voor het laatst aanwezig als gebiedswerker voor Huizum-West. Kanne Lei legt uit dat hij de opdracht om zijn functie bij openbare orde en veiligheid te combineren met die van gebiedswerker teruggelegd heeft, omdat dit in de praktijk qua tijd niet haalbaar en werkbaar bleek. Het lukte hem niet om alle afspraken na te komen. De gemeente is nu op zoek naar een nieuwe gebiedswerker. Zo lang deze er nog niet is en indien er dringende zaken zijn, mag het panel wel een beroep op hem doen. Het panel bedankt Kanne Lei voor zijn inzet.

5.6.    Stand van zaken Julianalaan

Gerrit merkt op dat er intussen weer vier aanrijdingen hebben plaatsgevonden, waarbij een inwoner zwaargewond is geraakt. Men wacht nu op het rapport van Utrecht. Afgesproken wordt om het punt de volgende keer weer te agenderen.  

5.7.    Wandelboekje Huizum-West

Al aan de orde geweest.

5.8.    Wie nodigen wij uit voor de uitreiking van het eerste exemplaar

In klein comité heeft hierover overleg plaatsgehad. Cees deelt mee dat er zo’n vijftig personen worden uitgenodigd voor de bijeenkomst in de Pnielkerk. De uitreiking van de boekjes vindt plaats onder het genot van een hapje en drankje. De Basuin zal de catering verzorgen. Voor de uitnodiging zal men een kaart laten drukken. Froukje herinnert het bestuur aan haar aanbod om de uitnodiging te ontwerpen. Cees geeft aan dat men daar nog even over zal brainstormen. Frederike Spelbrink doet de suggestie om aan de uitreiking een korte act te koppelen. Afgesproken wordt om dit  volgende week tijdens hun overleg met het bestuur even te bespreken.

8.        Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 1: bewonersinitiatief outdoor fitnesspark (Julianapark). Mariska deelt mee dat zij het draagvlakonderzoek nog zal afronden en aan de gemeente zal presenteren. Jeltse merkt op dat hij wel bij het werkgroepje wil aansluiten. Het panel is blij met de versterking van de werkgroep.  

–        punt 5: welkomstborden bij de entree tot de wijk. Christa heeft bij het Friesland College haar telefoonnummer achtergelaten om te worden teruggebeld. Hopelijk kan het na de zomer worden opgepakt. Gerrit is bij het Fries Museum geweest. Er is toegezegd dat men zou nadenken over welke schilders hiervoor in beeld komen.

9.        Rondvraag

–        Anne Sjoerd meldt dat hij onlangs heeft gesproken met de vrouw van huisarts  Van de Brug. Zij had in verband met de wens voor een portret van Carel van Mander op het elektriciteitskastje contact gezocht met het graffitiplatform, maar geen reactie ontvangen. Opgemerkt wordt dat de kasten van Liander om veiligheidsredenen niet van graffiti mogen worden voorzien, maar die van Ziggo wel. Afgesproken wordt dat Cees Douwe Beimin hierover zal benaderen. Anne Sjoerd meldt dat mevrouw de wijkkrant erg leuk vond en het panel de complimenten moest overbrengen.

–        Ankie informeert naar de resultaten van de verkeerstelling in de Van Loonstraat. Kanne Lei zegt toe binnen de gemeente te informeren naar de aantallen. Tevens zal hij de resultaten opvragen van de tellingen in de Hobbemastraat zo’n twee weken geleden.

–        Stichting Wilde Wijk nodigt iedereen uit voor het Open Podium dat nog een keer op de woensdag plaats zal vinden en daarna op de donderdag. Iedereen is van harte welkom. Debbie zegt onlangs een Open Podium te hebben bijgewoond en vond het erg leuk.  

–        Froukje informeert of zij de notulen van de panelvergaderingen kan ontvangen. Cees geeft aan dat alleen de panelleden de notulen ontvangen. Wanneer deze vastgesteld zijn, komen ze op de website van het panel te staan.

–        Anne Sjoerd zag overal in de wijk de bloembakken weer hangen; een fleurig gezicht.

–        In vervolg op de schoonmaakactie in de wijk meldt Gerrit dat het kastje in de Hobbemastraat helemaal grijs uitslaat. Cees zegt binnenkort nog met de gemeente contact te hebben over de klussenlijst. Hij zal deze op de lijst zetten. Kanne Lei meldt dat Anne van Berkel de werkzaamheden van Hilde van der Iest overneemt. Hij zal Cees de contactgegevens doormailen.

–        Jan merkt op dat het van belang is dat de heggen aan de Verlengde Schrans laag blijven. Afgesproken wordt dat Jan een mail stuurt met het verzoek om deze te snoeien.

–        Christa heeft van bewoners aan de overzijde van de Verlengde Schrans, die officieel niet tot Huizum-West behoort, het verzoek gekregen of zij ook de wijkkrant bezorgd kunnen krijgen. Door de tussenliggende Oostergoweg, voelen zij zich minder verbonden met Huizum-Oost. Het panel zal hier aandacht aan besteden.

–        Christa las onlangs in de Huis aan Huis een artikel van Douwe Beimin over het armoedeproject en dat hij vijftien buddy’s zoekt. Christa wil met hem contact opnemen om te horen hoe het nu is gegaan met het NHL-project van Jelle Dijkstra. Het panel gaat ermee akkoord dat Christa contact opneemt.

–        Namens het panel bedankt de voorzitter Mariska voor al haar inzet voor het panel. Zij ontvangt van het panel binnenkort nog een attentie als dank voor haar bijdrage. Verder bedankt de voorzitter Kanne Lei voor alle inzet voor de wijk.  

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen een goede zomerperiode. Om 20.40 uur sluit Christa de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 8 september 2022 om 19.00 u. in het Hollander Huske.


Wijkverslag 10 juni 2021 

1. Opening  

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Kanne Lei van de gemeente en wijkbewoner Froukje Draayer. 

2. Vaststellen agenda  

De agenda wordt doorgenomen. Cees deelt mee dat agendapunt 6 wordt doorgeschoven naar de septembervergadering. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.    

3. Mededelingen

Hij volgt in deze functie Anja Reus op. Er volgt een kennismakingsrondje. 

 4. Vaststellen notulen vergaderingen december 2020 en mei 2021  –     Verslag panelvergadering 9 december 2020

Naar aanleiding van blz. 1 punt 5d, deelt Cees mee dat Annemarie Ruesen wordt uitgenodigd voor de septembervergadering van het panel.  – Verslag panelvergadering 20 mei 2021

Tekstueel: Het verslag is gedateerd 20-5-2012. Dit moet natuurlijk 20-5-2021 zijn.  De notulen worden, onder dankzegging aan de notulisten, goedgekeurd en vastgesteld. 

5. Project Froukje Draayer  

Froukje is aangeschoven bij de vergadering, omdat het panel nog wat vragen had over het project en de samenwerking. Joop merkt op dat er in het projectplan een aantal activiteiten staan gepland, die zullen plaatsvinden in De Vluchtheuvel. Het bestuur is daar echter niet van op de hoogte gesteld. Ditzelfde geldt ook voor de Gerard Dou. Het is ook de vraag of dat dan mogelijk is, omdat beide wijkverenigingen veel vaste huurders hebben. Joop en Anne Sjoerd zeggen het vreemd te vinden dat Froukje dit vooraf niet heeft overlegd. Froukje geeft aan dat het plan een wens is, dat je in verband met fondsenwerving vervolgens aan fondsen voorlegt. Anne Sjoerd en Joop merken op dat het in het plan overkomt alsof het al is vastgesteld. Froukje zegt dat dit helemaal niet zo bedoeld is. Vastgesteld wordt dat er sprake is van miscommunicatie en dat het verstandig is om met de drie wijkverenigingen om tafel te gaan. Het panel stelt het op prijs dat Froukje vanavond is gekomen om het uit te leggen. De voorzitter geeft aan dat het panel in principe wel bereid is om ook financieel wat bij te dragen aan het project. Men vindt het inhoudelijk een leuk project. Over de mate waarin zal nog nader overleg plaats dienen te vinden. 

Froukje zegt dat zij samenwerking met de buurthuizen voor ogen heeft en dat het geenszins haar bedoeling is om iemands activiteiten af te pakken. Afgesproken wordt om een keer een avond buiten het panel om te plannen, waarbij de drie wijkverenigingen en Froukje in gesprek gaan om te kijken waar mogelijke overlappingen zitten qua activiteiten. In tweede instantie zal ook de buurtkamer erbij worden betrokken. Froukje legt uit dat de Ouwelullenband een voorbeeld is van een eenmalige workshop. Die is puur bedoeld om mensen te interesseren. Als mensen daarop afkomen, kunnen ze vervolgens doorverwezen worden naar bestaande (wijk)koren. Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd het voortouw neemt bij het plannen van een gesprek tussen de drie wijkverenigingen en Froukje. Het streven is om Froukje volgende week dinsdag te informeren over datum en locatie. Na dit gesprek volgt overleg met de buurtkamer. De voorzitter bedankt Froukje voor haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering. 

6. Wijkconciërge  

De wijkconciërge is met vakantie. Tijdens de septembervergadering zal Rimmer Wytse Tamminga aanwezig zijn en komt het punt terug op de agenda. 

7. Wijkmanager c.q. gebiedswerker Kanne Lei  

Kanne Lei volgt Anja Reus op als wijkmanager c.q. gebiedswerker. Hij heeft als gebiedswerker nog een aantal wijken, waaronder de wijk Westeinde. Kanne Lei heeft als gebiedswerker de openbare orde als bijzonder aandachtspunt. Hij is in HuizumWest onder meer betrokken geweest bij de Van Loonstraat en de overlast daar. Momenteel is dat het daar nu redelijk rustig. Verder is hij ook op de hoogte van de kwestie Julianalaan. Kanne Lei geeft aan dat hij daar inhoudelijk niet op in kan gaan. Het panel zegt dat men inzake de Julianalaan graag wil weten welke vraag de gemeente aan het onderzoeksbureau heeft gesteld. Op verzoek van het panel zal Kanne Lei deze vraag intern uitzoeken. Aan de orde komt de vraag hoe vaak Kanne Lei als gebiedwerker bij de panelvergaderingen aan zal schuiven. Afgesproken wordt dat Cees hem sowieso de agenda’s en vergaderstukken toe zal sturen en dat Kanne Lei vervolgens aangeeft wanneer hij aansluit. Hij zal in ieder geval een keer per kwartaal bij een panelvergadering aanwezig zijn. 

8.  Afsprakenlijst overleg 9 december 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.       Herstel bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans

         Gerrit geeft aan dat volgens de laatste berichten dit nu najaar 2021 wordt.

2a. Werkgroepje (Mariska en Jan) gaat verder met bewonersinitiatief voor outdoor fitnesspark (Julianapark).  

 Desgevraagd antwoordt Kanne Lei dat de mogelijke plaatsing van fitnesstoestellen wel onder de aandacht is van collega’s. 

2b.     Reactie kerkenraad ten aanzien van bestemming stuk grond bij de kerk  

Jan deelt mee dat er in de tussentijd andere afspraken zijn gemaakt. Mariska en Christa zullen een keer in de drie of vier maanden met de werkgroep van de kerk overleggen over wat men mogelijk kan doen met de groenstrook.  9. Zonnebloemwedstrijd

De zonnebloemzaden zijn gezaaid. De wedstrijd is begonnen. 

14.     Stadsdienstregeling bus

Gerrit meldt dat de stadsdienstregeling vanaf december 2021 helemaal op de kop gaat. Lijn 4 gaat dan niet meer door de Schrans. In heel Huizum-West rijden dan geen bussen meer. De norm voor de woonafstand tot een bushalte is nu 400 meter. Buslijnen 16, 5 en 17 vervallen. De buslijnen 28 en 95 zullen langs de wijk rijden en enkele haltes aandoen. Het panel heeft als wens aangegeven dat er wel een bushalte komt bij de school. Het is afwachten of hieraan tegemoet wordt gekomen. 

11. Rondvraag

10. Sluiting door de voorzitter  

Om 21.10 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen een fijne zomerperiode. De volgende panelvergadering is op woensdag 8 september 2021 om 19.00 u.


Wijkverslag 10 juni 2020

  1. Opening

Jan zit de vergadering vandaag weer voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom. In verband met het corona-virus zijn de vergaderingen in april en mei komen te vervallen. Vanwege het heugelijke feit dat Anne Sjoerd in april een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, wordt er getrakteerd op oranjekoek.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan agendapunt 5 wordt als punt 5d toegevoegd de door de NHL opgestelde Facebook-enquête over armoede in de wijk. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

a.      Tom Kamstra heeft zich teruggetrokken als panellid. De reden daarvoor wordt door Cees toegelicht. Christa heeft hem als voorzitter een mail gestuurd en Tom bedankt voor zijn inzet.   

b.      Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Debbie.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 11 maart 2020

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt, onder dankzegging aan Gerrit, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Froukje Draaijer over bijdrage buurtproject High tea en buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”

Naar aanleiding van de mail van Froukje Draaijer over het organiseren van een high tea in de wijk, licht Cees toe dat er in maart besloten is om als panel € 150,– bij te dragen in de financiering hiervan. Aangezien de aanvraag bij de gemeente niet is gehonoreerd, vanwege het feit dat de activiteit inmiddels al had plaatsgehad, heeft het panel besloten om naast de € 150,– nog een bedrag van € 200,– bij te dragen.

Daarnaast heeft Froukje Draaijer het wijkpanel benaderd met de vraag om een bijdrage aan het buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”. Het projectplan voor de zomeractiviteiten en de bijbehorende begroting zijn bij de stukken gevoegd. De totale kosten van de activiteiten zijn begroot op € 6.316,30. Het wijkpanel wordt gevraagd om een bijdrage van € 468,–. De begroting wordt doorgenomen. Geconstateerd wordt dat deze vragen oproept als; waarom een uurloon voor vrijwilligers en waarom staat de lootjesverkoop onder kosten op de begroting staat, aangezien het hier gaat om te verwerven inkomsten. Ook het feit dat hier mogelijk sprake is van een commercieel belang, komt ter tafel. Afgesproken wordt dat Cees deze vragen aan Froukje voorlegt en zal informeren naar de subsidie die zij elders heeft gevraagd. De aanvraag zal in september opnieuw op de agenda worden gezet. Het panel zal er dan een besluit over nemen.

b.      email Nico Kelderhuis over plaatsing watertappunt Van Loonstraat. Op veler verzoek heeft de gemeente besloten een watertappunt te plaatsen bij het Van Loonpark. Zo kunnen de vele sporters en gebruikers van het skatepark hier hun eigen drinkwater tappen. Een tekening van de geplande locatie is meegestuurd. Joop vraagt zich af of op deze plek de veiligheid (in verband met legionella) van het water wel is gewaarborgd. Het is voor het panel ook niet duidelijk wie de kosten van het waterverbruik zal dragen en waar de meter van het verbruik wordt geplaatst. Afgesproken wordt dat er vanuit buurtvereniging De Vluchtheuvel contact zal worden opgenomen met de gemeente om een antwoord te krijgen op deze vragen. Ankie of Joop zal dit vervolgens terugkoppelen aan Cees.

c.       email Sjoerd Jan Edelenbos over verkeersdrempel Hollanderdijk

Wijkbewoner Sjoerd Jan Edelenbos geeft aan dat hij vanwege het te hard rijdend verkeer op de Hollanderdijk graag zou zien dat er een verkeersdrempel wordt geplaatst ter hoogte van nr’s 56, 55 en 54. Het panel vraagt zich af of deze wens wordt gedeeld door de bewoners van de bewuste huisnummers. Gerrit zal contact met hem opnemen en met Ate de Haan van de gemeente.

d.      Facebook enquête over armoede in de wijk.

De enquête op Facebook is geplaatst door een NHL student en komt voort uit het project van Jelle Dijkstra van de NHL. Er zijn nogal wat negatieve reacties op gekomen. De afspraak was ook dat Facebook hier niet voor ingezet zou gaan worden. Afgesproken wordt dat Cees hierover contact opneemt Jelle Dijkstra van de NHL.

e.      email Froukje Draaijer over slechte toestand bestrating in de wijk na renovatie De werkgroep Verkeer zal er aandacht voor vragen bij de gemeente.

6.      Stand van zaken bus concessie

Gerrit deelt mee dat de aanbesteding van de bus concessie vanwege de corona-crisis een half jaar is uitgesteld. Wordt vervolgd.

7.      Berm Verlengde Schrans

De voorzitter constateert dat de berm c.q. bijenweide opnieuw gemaaid is. Vastgesteld wordt dat deze er momenteel erg slecht bij staat. Gerrit zegt begrepen te hebben dat wijkmanager Anja Reus actie zou ondernemen. Afgesproken wordt dat Cees contact opneemt met Anja Reus.

8.      Statuten

De voorzitter deelt mee dat de gewijzigde statuten nu bij de notaris zijn vastgelegd. Iedereen heeft inmiddels een exemplaar ontvangen. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hiermee helemaal up to date. Het huishoudelijk reglement zal op de website worden geplaatst. Dit gebeurt niet met de statuten.

9.      Stand van zaken Julianalaan

Jan doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de Julianalaan. Het is nu wachten op de behandeling van het ingediende bezwaarschrift bij de Raad van State.

10.      M.O.L. hoe nu verder?

Wietse stelt dat Tom een mooi overzicht heeft gemaakt van de binnengekomen MOL-meldingen, maar hoe gaat het panel hiermee verder. Afgesproken wordt om de gesignaleerde knelpunten in de wijk in de maandelijkse MOL-overzichten in de gaten te houden. De wijkconciërge kan hierin ook een signalerende rol hebben. Zodra de overzichten aanleiding geven tot vragen, zal er in de vergadering aandacht aan worden besteed.  

11.     Wijkkrant nieuwe editie?

Afgesproken wordt om in september alvast te starten met het inventariseren van onderwerpen en mogelijke artikelen voor een nieuwe wijkkrant, die het panel uiterlijk 1 maart 2021 wil laten verschijnen. Omdat de afgelopen keer bleek dat er te weinig wijkkranten waren gedrukt, zal de oplage worden verhoogd tot 3200.

12.      Afsprakenlijst overleg 11 maart 2020

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Trottoir Raadhuisstraat en Schrans

Het panel verwacht dat de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2021 zullen worden uitgevoerd. Het panel zal Anja Reus de volgende keer vragen naar de planning.  

4.      Bewonersinitiatief outdoor fitness in Julianapark

Mariska merkt op dat er in het park momenteel veel sportscholen actief zijn met fitnessactiviteiten. Volgens haar is het wel zaak om bij de plannen ook aandacht te besteden aan een betere afwatering van het terrein.

10.     Verzoek panel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans te wijzigen in rotonde

Gerrit heeft hierover contact gehad met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. Door de corona-crisis is dit stil blijven liggen. Gerrit heeft begrepen dat er komende week weer over gesproken zal worden.

11.     Handhaving bij Willem Friso-school

Cees heeft vernomen dat er geen bekeuringen, maar alleen een waarschuwing wordt gegeven.

17.     Uitnodigen wijkmanager Anja Reus

Afgesproken wordt dat Cees wijkmanager Anja Reus uit zal nodigen voor de vergadering op 9 september a.s.

13.      Rondvraag

–        Joop merkt op dat hij de tekst op de gele kaartjes (voor de afvalcontainers die aan de weg blijven staan) wel wat te vrijblijvend vindt. Er blijven een hoop containers staan. Misschien helpt het om er rode kaartjes van te maken en handhaving te vragen om daadwerkelijk bekeuringen uit te schrijven. Het panel constateert dat handhaving bij dit probleem essentieel is. Handhaving doet er echter niets aan. Cees stelt voor om het punt in september met de wijkmanager te bespreken.

–        Wietse deelt mee dat de AED-kast aan het buurtgebouw van de Hollanderwijk nu klaar is.

–        Anne Sjoerd informeert het panel dat er in juli wordt begonnen met de werkzaamheden in het kleine speeltuintje van de Matthias van Pellicomstraat.

Verder bedankt Anne Sjoerd voor de diner bon die hij van het panel heeft gekregen ter gelegenheid van zijn koninklijke onderscheiding.

–        Mariska meldt dat de omwisseling van de AED-kasten in volle gang is. Komende vrijdag is het Opusgebouw aan de beurt.

–        Gerrit meldt dat er in de Hobbemastraat appartementen komen voor studenten. De vraag is of dit onder een huisnummer gebeurt of dat er studio’s onder verschillende huisnummers worden gemaakt. In dat laatste geval kun je er weinig aan doen. Het panel houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal de wijkmanager in september vragen wat nu het beleid is voor wat betreft studentenhuisvesting in de wijk.

–        Gerrit informeert wanneer het wijkgebouw van Gerard Dou weer opengaat. Anne Sjoerd antwoordt dat het seizoen nu bijna afgelopen is. Men hoopt in september weer open te kunnen.

–        Cees merkt op dat een paar bewoners bij hem in de straat de auto in hun tuin parkeren en daarbij over de stoep moeten rijden. Zij hebben daarvoor een uitritvergunning nodig, maar die is niet aangevraagd. Hij stelt voor om als panel actie te ondernemen teneinde precedentwerking tegen te gaan. Er is hier bovendien sprake van rechtsongelijkheid. Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor het overleg met Anja Reus. Tevens zullen alle panelleden voor de volgende keer een of twee praktijkvoorbeelden inventariseren.  

17.      Sluiting door de plv. voorzitter  

Om 21.00 u. sluit Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen een goede en gezonde zomervakantie!

De volgende vergadering is op woensdag 9 september 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 12 juni 2019

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Henk Wierenga, dominee van de Parkkerk, die als gast is aangeschoven. Christa geeft aan dat zij, vanwege het feit dat zij onlangs jarig is geweest, de volgende keer zal trakteren. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

a.​Gast: Henk Wieringa. Henk Wieringa, dominee/voorganger van de Parkkerk, herinnert aan het feit dat er vorig jaar rond Burendag het een en ander is georganiseerd. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september a.s. Hij stelt voor om weer gezamenlijk iets te organiseren. Voor de invulling denkt hij specifiek aan een Open Dag (van 10.00 uur tot 13.00 uur) in de Parkkerk, zodat wijkbewoners de gerenoveerde zalen kunnen bekijken. Als het panel akkoord gaat, wil men weer met een delegatie van het panel de Burendag organiseren. Afgesproken wordt dat Gerrit en Cees namens het panel hierin zitting zullen nemen. Anne Sjoerd geeft aan dat de wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou dit jaar ook weer meedoet. Wietse Rinsma zal eventuele deelname bij het bestuur van de buurtvereniging Hollanderwijk aankaarten. Vanuit het panel wordt aangegeven dat bij het Oranjefonds hiervoor een pakket kan worden aangevraagd. Voor wat betreft de Vluchtheuvel, heeft Debbie begrepen dat na de vakantie een van de bestuursleden de panelvergaderingen zal bijwonen. Vooralsnog wordt er geen deelname van hen verwacht aan de Burendag. 

Verder informeert Henk Wieringa het panel dat er vanuit de kerk een keer in de week een koffie- en theemiddag wordt gehouden en dat men dan een bloemetje geeft aan een wijkbewoner die even een hart onder de riem nodig heeft. Henk geeft aan dat, indien het panel hiervoor suggesties heeft, men die graag verneemt. Jan stelt voorom dit als terugkerend item op de agenda te plaatsen. Tenslotte refereert Henk Wieringa aan het project “Luisterend oor” in Hoogezand, waar eenzame mensen in de wijk worden bezocht door vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers binnen de kerk wordt dan geschoold voor bezoek aan wijkbewoners. Op de vraag hoe het panel tegenover dit initiatief staat, merkt de voorzitter op dat het sociaal wijkteam ook over een lijst van mensen beschikt. Zij geeft aan dat het panel zich hierop zal beraden. Afgesproken wordt dat men contact zal houden. De voorzitter bedankt hem voor zijn komst. Henk Wierenga verlaat vervolgens de vergadering. 

b.​De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van Elly, Mariska, Ben en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 8 mei 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 3, 1e aandachtsstreepje: digitale snelheidsmeter in Ferdinand Bolstraat. 

Gerrit zegt dat hij begrepen heeft dat deze er niet komt. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 9 mei Anja Reus reacties naar aanleiding van overleg 8 mei jl. 

Vastgesteld wordt dat op de door de wijkmanager uitgezette acties nog geen reactie is ontvangen. Jan meldt dat er nog een ander probleempand in de wijk is. Het gaat hier om een pand in de Ferdinand Bolstraat. De voorzitter zal dit aan de wijkmanager doorgeven. 

b.​Email 15 mei Hayo Stellingwerf m.b.t. werkzaamheden Aldlansdyk

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c.​Email 17 mei bijeenkomsten V-O-L en

d.​Email 22 mei V-O-L Leeuwarden herinnering

Worden voor kennisgeving aangenomen. 

e.​Email 23 mei Gerrit Feenstra planning werkzaamheden

Gerrit deelt mee dat men met de werkzaamheden al een aardig eind op weg is. De Hondecoeterstraat is al aangepakt. 

f.​Email 24 mei V-O-L Leeuwarden vragenlijst

De secretaris pakt dit op. 

g.​Email 27 mei Gerrit Feenstra bijenlint

Gerrit heeft moeten constateren dat hij er met de betrokken ambtenaar binnen degemeente niet uitkwam. Volgens hem zou Gerrit het systeem van het bijenlint niet snappen. Gerrit heeft het maar zo gelaten. 

h.​Email 3 juni wijkmanagement gemeente uitnodiging expertteam

Op 25 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van het expertteam. Naar aanleiding van de mail wordt afgesproken dat Anne Sjoerd en Christa wat punten opstellen om terug te koppelen aan de gemeente. Het panel zal die avond niet vertegenwoordigd zijn. 

6.       Eerste gedeelte statuten alsmede panellidmaatschap en rooster 

van aftreden

Jan licht het eerste gedeelte van de statuten toe. Het panellidmaatschap komt ter sprake. Vastgesteld wordt dat Anne Sjoerd er destijds zelf voor heeft gekozen om lid te worden van het panel, maar dat het geen verplichting is. Het alternatief is om als gast de vergaderingen bij te wonen. Een gast mag echter, in tegenstelling tot een panellid, niet stemmen. Besloten wordt om dit in de statuten op te nemen. Desgevraagd antwoordt Cees dat er destijds voor gekozen is om elk panellid ook als bestuurslid in te schrijven. Tom merkt op dat feitelijk alleen het dagelijks bestuur ingeschreven hoeft te staan (in rechte vertegenwoordigd zijn). Gerrit legt uit dat het b.v. in het geval van verkeerskwesties wel van belang is dat hij en Jan ook bestuurslid zijn. 

Wietse geeft desgevraagd aan ervoor te kiezen om als gast de panelvergaderingen bij te wonen. Afgesproken wordt dat Cees het eerste gedeelte van de statuten nog even via de mail rondstuurt. Jan zal de statuten aanpassen. Hij deelt mee dat er nog een rooster van aftreden volgt. 

7.      Wijkkrant

Vastgesteld wordt dat er destijds voor gekozen is om de verantwoording richting de wijk middels de wijkkrant vorm en inhoud te geven. De voorzitter merkt op dat alle teksten nu aanwezig en compleet zijn. De wijkkrant moet eind juni de deur uit, aangezien half juli de schoolvakanties beginnen. Tom doet de suggestie om een vooraankondiging van de burendag op 28 september a.s. nog in de krant op te nemen. Afgesproken wordt dat op 19 juni a.s. de voorzitter en de secretaris de inhoud afstemmen en de kopij dan naar Stip gaat. Het panel wil de wijkkrant dan in de laatste week van juni verspreiden. 

8.      Overzicht Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Cees heeft dit rondgemaild. Tom heeft het overzicht niet ontvangen. Afgesproken wordt dat Cees het wachtwoord van de mailbox aan iedereen toestuurt. Tom geeft aan dat hij wel bereid is om een keer zes van deze overzichten naast elkaar te leggen en aan de hand daarvan te analyseren waar de problemen in de wijk liggen. Het panel vindt dit een prima plan. Tom zal hier binnenkort mee bezig gaan. 

9.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 11: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan heeft van Posthuma en Vander Wal begrepen dat zij niet verder in beroep gaan. Zij zijn met de gemeente in gesprek over compensatie. De werkgroep Verkeer heeft besloten om er wel werk van te maken en bezwaar aan te tekenen tegen het concept-bestemmingsplan. Jan en Gerrit houden het panel op de hoogte. 

-​Punt 13: Locaties voor laadpalen in de wijk. Gerrit heeft hierover contact opgenomen. Hij zal worden teruggebeld door Hein Waterlander. 

-​Punt 18: Hondenlosloopterrein Julianapark. Jan heeft vernomen dat er geen hek komt. De vraag is of het panel, gezien de loslopende honden, daar het losloopterrein wil handhaven. Tom wordt gevraagd om te kijken of er bij het MOL veel meldingen over het losloopterrein in het Julianapark binnenkomen. Afgesproken wordt om dit een half jaar in de gaten te houden. Tom neemt het mee bij de analyseen in december komt het als punt op de agenda. 

-​Punt 17: Meer groen in de wijk. Bonnie Veenstra is samen met het IKC Palet bezig met Operatie Steenbreek. Op maandag 17 juni a.s. om 15.00 uur is hierover overleg bij het IKC Palet. Snoek hoveniers komt dan langs. Afgesproken wordt dat Jan en Cees er namens het panel naar toe gaan. Na de zomervakantie komt er een Steenbreekactie op het schoolplein van IKC Palet. Christa zal hierover contact opnemen met Bonnie Veenstra. 

-​Punt 19: Onveilige oversteeksituatie voor kinderen bij de scholen. Gerrit heeft dit besproken met Ate de Haan. Geconstateerd wordt dat er maar erg weinig kinderen lopend of op de fiets naar school gaan. Doordat veel kinderen met de auto worden gebracht ontstaan er onveilige oversteeksituaties. De Johan Willem Frisoschool zou er aandacht aan besteden. Afgesproken wordt dat Cees contact opneemt met Helga over het voorstel om aan het begin van het nieuwe schoolseizoen in een brief aan de ouders hierop te attenderen. 

10.Rondvraag

-​Op voorstel van Jan wordt besloten om de aanvang van de panelver-gaderingen te verschuiven van 19.30 uur naar 19.00 uur. 

-​Cees informeert naar de grens van de wijk. Het blijkt nu niet duidelijk tot welke wijk de bewoners aan het Van Miereveltplantsoen behoren. Afgesproken wordt dat Cees hierover contact opneemt met het wijkpanel Nijlan. 

-​Ter sprake komt dat er in drie panden in de wijk, waaronder de Carel Fabritiusstraat wordt gedeald. De voorzitter zal de signalen doorgeven aan zowel het MOL als aan wijkmanager Anja Reus. 

-​Op verzoek van Tom zal het punt Ouderen in de wijk en de vraag van dominee Henk Wieringa worden geagendeerd voor de panelvergadering in september.

-​Gerrit meldt dat hij bij Cees nog met een rekening van Stip komt.

-​Cees refereert aan een appje van een panellid met de suggestie om het seizoen af te sluiten met een gezamenlijk etentje. Besloten wordt om dit in september te organiseren. Het DB bespreekt dit en Christa doet in augustuseen datumprikker uit. 

11.Sluiting

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 september2019 om 19.00 u.