Wijk verslag 16 mei 2024

  1. Opening

Christa del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen en gasten

Bericht van verhindering is ontvangen van de afwezigen.

4.      Vaststelling notulen vergadering 10 april 2024

Naar aanleiding van en tekstueel:

–        Blz. 1, punt 4: actie Paasbrood

Gerrit informeert hoe de uitreiking van de Paasbroden is verlopen. Geconstateerd wordt dat van de 284 bestelde Paasbroden er in totaal zo’n 125 broden zijn overgebleven. Uitgifte broden viel tegen, maar er zijn toch ruim 150 gezinnen verblijd met deze geste. Wel oppert Richard bij een vervolg uitreiking bv in de Doas.

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, verder ongewijzigd vastgesteld.

5.      Klankbord Arriva

Het panel heeft een mail ontvangen rapportage 1 januari t/m 30 april deze is ter kennisname.

Gerrit heeft hier nog een kritische opmerking over dat er de laatste jaren meerdere Bushaltes in de wijk zijn geplaatst die nu allen zijn komen te vervallen en vindt dit een grote kapitaalsvernietiging.

6.      Arcadia 

Mail van de gemeente vanaf 17 mei in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden uitnodiging voor een gezamenlijk programma. Ter kennisname.

7.        Kunstwerk Straatfestival

Mail van Jan Willem Verhoeven om samen met je team meewerken aan een prachtig kunstwerk o.l.v. kunstenaar Olivier Grossetête. De mail wordt voor kennisgeving aangenomen.

8.      Doe mee aan schoon belonen Leeuwarden

Mail met oproep Doe mee aan “schoon belonen Leeuwarden” twee jaar lang zwerfafval opruimen in je eigen schoongebied(en) en krijg hiervoor €750,- per gebied per jaar. Dit komt dan in de plaats van het ophalen oudpapier.

9.      Over de drempel, project samen alleen

Poster FRIES straat festival

Richard van der Pols geeft nog extra uitleg over het verloop van afgelopen jaar en men in november 2023 was gestart met het Familiediner niet alleen voor de groep van de voedselbank maar de groep is groter gemaakt, en voor eenieder die een steuntje in de rug gebruiken kon.

Amaryllis en de scholen in Huizum en Nijlan zijn benaderd maar ook sociaal media is gebruikt en het programma zat geheel vol. Toekomstplan voor het nieuwe seizoen start in november en zal weer een 17 weken duren.

Fokke en running bewoner Lisanne beiden bewoners uit de Paulus Moreelsestraat vertellen over hun bewoners actie om veel te doen onderling met sociale controle om zo eenzaamheid in deze straat tegen te gaan en d.m.v. gezamenlijk te gaan lopen met als speerpunt verbinding te maken, en zoeken nu na afloop een plaats te hebben om na de running nog even te kunnen nagenieten onder het genot van een bakje koffie c.q. thee. Anne Sjoerd van de Gerard Dou heeft voor 17 mei gelijk een afspraak met beiden gemaakt in het wijkgebouw om zo een en ander te kunnen kortsluiten.

Hr. Yntema van de Julianalaan heeft een klacht over de vele grote Tracktoren met aanhanger welke een groot deel van de dag tussen de Zwette over het viaduct dan de Julianalaan over en zo richting Techum / Middelsee visa versa rijden.

Met de vraag “waarom gaat men niet via de route Hendrik Algraweg” welke staat aangegeven speciaal voor bouwverkeer te zijn…….?????

Gerrit en Jan zullen hier de gemeente op attenderen….

10.    Siep Oenema voor de speelgroep commissie

Offerte van de firma Stedon voor de aanpassing van de sportkooi Simon de Vliegerpark wordt door de werkgroep spelen in behandeling genomen.

11.      De markt braderie bij de Jumbo op zaterdag 25 mei

Menno Schotanus deelt mee dat amaryllis deze dag de koffie en thee verzorgt en alle 25 kramen verzegd zijn, om zo verbinding met elkaar te maken.

Er is een crossfit training welke de wijk in beweging gaat zetten, voor de 60+ zal er in de Jumbo een speciale loopvloer liggen waar men met een winkelkarretje overheen gaat met een eindtest is je stabiliteit nog correct en rolt er een rapportage uit met advies huisarts- fysio etc.

Het Pasveerkorps zal door de wijk lopen deze dag om zo het programma voor deze dag te ondersteunen.

Na afloop is er een eindevaluatie met hopelijk tips voor het volgend jaar en men dan hopelijk de vraag krijgt “Mag ik dan ook mee doen”

12.      Bloembakken Marieke student Firda, offerte naar Elkien

Christa laat een voorbeeld zien hoe de hangbloemenhanger eruit komt te zien. `De offerte gaat rechtstreeks naar Elkien

13 en 14.      Cees stopt als secretaris en panellid en Debbie start als secretaris

Cees is uitgeschreven bij de KvK, en Debbie is ingeschreven bij de KvK

15.      Gezamenlijk overleg wijkpanels Huizum Oost, Nijlan en Aldlan

Christa heeft contact met deze wijkpanels gehad en dit is positief ontvangen, nadere mededeling volgt

16.      Pauze

17.      Afspraken lijst

Punt 1 Het fitnesspark kan waarschijnlijk ook gerealiseerd worden in het Simon de Vliegerpark

Punt 2. Bij de gemeente was enige onduidelijkheid over deze Rotonde, na overleg met heer Stellingwerf blijkt dat e.e.a. wel gebudgetteerd is.

Punt 3 De gemeente probeert de Schrans dezelfde status als het stationskwartier te geven en men de Wees Fietsen welke er te lang staan zo te kunnen gaan ruimen.

18.      Rondvraag

Geen vragen

19.      Communicatie binnen het wijkpanel

Geen op of aanmerking

20.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.03 uur sluit zij de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag

12 juni 2024 om 19.00 u. in het HollanderHuske.


Wijk verslag 11 mei 2023

  1. Opening

Christa Del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Hierna vindt er een voorstellingsrondje plaats.

2.      Vaststellen agenda

Aan de agenda worden toegevoegd: mail van Siep Oenema van de gemeente over update van meerdere acties die er op de planning staan. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma en Rinny Toornstra.

–        Marian Hof neemt namens de Vluchtheuvel de plaats van Joop Tromp in.

–        Anne Sjoerd deelt mee dat eind deze maand de S.B.O. definitief stopt

4.      Vaststelling notulen vergadering 12 april 2023

De notulen worden per pagina tekstueel en inhoudelijk doorgenomen. Gerrit heeft een vraag over punt 8a de bulkzakken worden deze door de gemeente verstrekt? Hier zal navraag worden gedaan. Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. Het verslag wordt, met dank aan de afwezige notulist, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken worden doorgenomen.

5.1.    Email Aeres

Ankie en Christa hebben met de school gesproken over Hoe zou je de wijk kunnen opfleuren de studenten en leerlingen gaan in week 8-12 mei hierover brainstormen en komen in de weken erop met een planning hoe een aantal mogelijke succes ervaringen te realiseren zijn in de wijk.

Hierna is er enige discussie over hangende op staande bloembakken vaststaand feit is dat onze vorige leverancier van de hangende bloembakken er mee op is gehouden, en zijn vervanger de prijs per 2 bloembakken met € 250,- heeft verhoogd. Aeres gaat in overleg met Intratuin dus wij wachten het eindresultaat af.

5.2.    Email V.O.L.

Het panel heeft een uitnodiging gekregen voor de bijeenkomst op 25 mei in de DOAS met een sneakpreview van het openluchtspektakel van Wilde Wijk en heeft het thema Vrijwilligersschap.

5.3.    Email Nutsvoorziening kastjes.

Offerte 2022 van €4.175,- waarvan wij de helft (€2.087,50) aan zouden meebetalen is nu verhoogd met ruim €3.000,- Deze prijs van €7210,- voor slechts 7 kastjes in de wijk wordt na discussie als een te dure wijk uitgave beschouwd en de meerderheid is hierop tegen en Cees zal Anna en Douwe hiervan op de hoogte brengen.

5.4     Email Gerard Dou.

De Gerard Dou bestaat dit jaar 90 jaar en heeft op 2,3 en 4 juni meerdere evenementen gepland staan. Om hun begroting sluitend te krijgen en om het feest toegankelijk voor alle wijkbewoners te houden vragen zij om een bijdrage van €3.500,- de penningmeester zal deze week nog bekijken in hoeverre wij als wijkpanel hier financieel in kunnen meegaan.

5.5     Email Siep Oenema.

De verkeer plateaus van de Paulus Potterstraat worden in de loop van dit jaar opgeruimd en herplaatst in het Skatepark van Loonstraat. Voor de Jan van Scorelstraat staat op maandag 15 mei op de planning, het plaatsen van de nieuwe speeltoestellen, de toegezegde glijbaan laat nog even op zich wachten en wordt later geplaatst. De watertafel van de Vluchtheuvel wordt vervangen door een Tafeltennistafel de meer kosten van €1.000,- zijn voor rekening van het wijkpanel. In de Gerard Dou speeltuin wordt bekeken om de gehele speeltuin van nieuwe doorgroeimatten te voorzien.

Christa zal aan Siep doorgeven dat het wijkpanel accoord gaat met de kosten.

Er volgt een korte pauze voor een tweede bakje koffie cq thee.

6.      gesprek met gemeente fitness Julianapark

Jan en Cees hebben een gesprek met To Slok Soede en Siep Oenema gehad over de afwijzing door stadsbeheer van de ons eerder toegewezen plek in het Julianapark. Men ziet wel mogelijkheden om bij de Jeu de boules banen enige ruimte voor ons te kunnen creëren, maar dit zou eerst in overleg met de Jeu de boules vereniging moeten worden besproken. Dit zal in week 24 onder voorbehoud overlegd worden.

Deze locatie wordt door het wijkpanel afgewezen, ligt onder de bomen afgelegen en niet zichtbaar, zal zo een nieuwe hangplek voor onze jongeren kunnen worden.

Mocht de jeu de boules vereniging in zijn geheel verkassen naar een andere locatie dan zou deze open plek wel ideaal voor de fitness toestellen zijn. Op 8 mei telefoongesprek To en Cees dat de gemeente bezig is met nieuwe bestemming van de sporthal en dat daar dan ook naar toiletvoorzieningen vluchtheuvelgebied gekeken gaat worden.

Nu er veel meer gebruik wordt gemaakt van het vluchtheuvel gebied is de noodzaak van goede toiletvoorzieningen urgent geworden, Christa zal dit met Rikkie Hagen bespreken of er tussentijds een dixie geplaatst kan worden achter het Opus gebouw totdat er definitieve voorzieningen zijn gerealiseerd    

7.      wijkkrant/wijkavond

Alle voor en tegen argumenten zijn besproken en de uitkomst is dat er geen eigen wijkkrant komt maar in het najaar een wijkconferentie gehouden gaat worden. Het voorstel van Gerrit om in de wijkbladen van de 3 wijkverenigingen 2 of meerdere pagina’s gericht op dat deel van de wijk onze info te verspreiden tegen een vergoeding zal met de wijkverenigingen worden besproken.

8.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast.

9.        Rondvraag

–        Jan leeft huizum-oost nog op de vragen die wij stellen inzake fietsen plaatsen middenstrook schrans komt geen reactie. Gaan navraag doen.

–        Gerrit door diftar wekelijks veel stinkende vuilniszakken met oa slachtafval naast containers julianaparkt vrijdags Omrin bellen worden pas na weekend opgeruimd. Hierna zegt een ieder met een schone wijk pas dezelfde ervaringen te hebben. Foto’s maken en melden bij 058.

–        Ankie de vluchtheuvel is bezig met een eigen website zodra deze klaar is  kunnen wij die koppelen aan onze website. Tevens de vraag om voor de vluchtheuvel een zebrapad te realiseren. Gerrit zal gemeente benaderen of hieraan toch iets kan worden gedaan.

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.15 uur sluit Christa de vergadering. De volgende panelvergadering is op


Wijk verslag 12 mei 2022

Buurthuis De Vluchtheuvel

  1. Opening

Voorzitter Christa del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat er vanavond gasten aanwezig zijn, volgt er een kort voorstelrondje.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Ankie, Mariska en Wietse.

–        Reynuck Hendriksma, opbouwwerker bij Amaryllis is vandaag te gast. Zij stelt zich voor. Haar taak is bewonersinitiatieven te ondersteunen en het leggen van verbindingen met organisaties die in de wijk actief zijn. Haar contactgegevens worden opgenomen in de notulen; Reynuck is van maandag t/m donderdag bereikbaar via tel 06 8206 0622 of email: R.Hendriksma@amaryllisleeuwarden.nl Zij is regelmatig in de OAS, maar wil ook een keer langskomen bij de buurthuizen.

4.        Vaststellen notulen vergadering 13 april 2022

Tekstueel/naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt f: hekje/afscheiding speelplek. Anne Sjoerd geeft aan dat hij nog een keer bij dhr. Tekstra langs zal gaan.

–        Blz. 2, 11e alinea: de zin: “Ook is er eindelijk een gesprek geweest … te gaan” komt te vervallen. Dit blijkt niet het geval te zijn geweest.  

–        Blz. 2, 13e alinea: groencontainer. Jan informeert bij de raadsleden waarom bewoners niet kunnen kiezen voor een grote of kleine groencontainer. De gemeente bepaalt dit nu, maar voor Jan zijn tuin is een kleine container niet toereikend. Tijdens de door de gemeente georganiseerde Himmeldei bleek bij navraag dat dit toch wel te regelen is. Jan krijgt nu alsnog een grote groencontainer. Hij vraagt zich af of dit ook voor anderen mogelijk is. De aanwezige raadsleden hebben daar niet meteen het antwoord op.    

Het verslag wordt vervolgens, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en met dank aan Christa, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

Cees meldt nog twee nagekomen stukken; een mail van Leendert Plaisier over het wandelboekje Huizum-West en een mail van Schootstra, de viszaak op de Schrans.

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen. Naar aanleiding van:

5.1.    Email klankbordgroep verkeer

Gerrit zegt dat hij nog niets gehoord heeft. Hij merkt op dat hij de bijlagen die Cees had meegestuurd, niet kon openen. Cees zal de bijlagen nasturen.

5.2.    Email lezing Huizum-West bij HCL  

Komende zondag is er in het HCL een lezing van Johan Dalstra over Huizum-West. Cees licht toe dat het een voorproefje is op het te verschijnen wandelboekje. Het panel vindt het wel vreemd dat men hier niet van op de hoogte was. Cees deelt mee dat in overleg met Helga, directeur van het HCL op vrijdag 1 juli a.s. van 13.00 u. tot 15.30 uur in het auditorium van Huizum West (kapel Pniel) de uitreiking van het eerste exemplaar van het wandelboekje is gepland. Voor de uitnodiging, het programma en de catering zal nog een werkgroepje worden samengesteld. Geopperd wordt om de wijkwethouder uit te nodigen. Jan vraagt aandacht voor het uitnodigen van de buren van de Pniel kapel. Froukje biedt aan om voor de bijeenkomst de flyer te maken. Haar aanbod wordt in beraad genomen.

5.4.    Skatebaan

Vanuit de wijk kwam de klacht dat deze niet toegankelijk zou zijn voor kinderen beneden de zeven jaar. Het panel constateert dat men tot nu toe geen bord heeft kunnen signaleren waar dit op staat vermeld. Christa zal de bewoner vragen om aan te geven waar dit zou zijn vermeld en eventueel vragen om een foto bij te voegen.   

5.5.    Info Fluistertuin

Vastgesteld wordt dat de bijeenkomst al op 20 april heeft plaatsgehad. Cees meldt dat de aankondiging nog wel op de Facebooksite van het panel heeft gestaan.

Christa merkt op dat als er nog panelleden zijn die als vrijwilliger mee willen lopen met het verplaatsen van de bomen van het Bosk, deze zich bij haar kunnen melden.

5.6.    Werkzaamheden Schrans

Jan en Gerrit geven aan dat de gemeente de werkzaamheden keurig met hen doorgesproken heeft. Naar aanleiding hiervan komt de mail van vishandel Schootstra ter sprake. Zij geven aan dat de vele fietsen en brommers die voor hun winkel staan, ervoor zorgen dat zij klandizie mislopen. In de mail vraagt Schootstra wat voor actie zij kunnen ondernemen om te zorgen dat hier verandering in komt. Er wordt in de vergadering van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingen, zoals een parkeerverbod en parkeren op het Sixmaplein of stalling van fietsen en brommers zoals tijdens de coronaperiode. Afgesproken wordt dat de verkeerswerkgroep zich hierover beraadt en het punt verder oppakt.

5.7.    Wilde Wijk

Froukje doet verslag van het verloop van de tot nu toe gehouden Open Podiumbijeenkomsten. Er is een groep bewoners die zeer regelmatig komt en nu ook een eetgroepje hebben samengesteld. Er zijn nog elf bijeenkomst te gaan. De komst van panelleden wordt op prijs gesteld. Zij hebben ook een uitnodiging ontvangen. Zo mogelijk zullen panelleden een bijeenkomst bijwonen. Froukje geeft aan graag een keer apart met de buurtverenigingen om tafel te willen om te kijken hoe we verder kunnen. Wordt vervolgd. Desgevraagd antwoordt Froukje dat het bestuur van Wilde Wijk een nieuwe voorzitter heeft; Frederike Spelbrink. Zij is coördinator van het wijkcentrum in Stiens en was vroeger voorzitter van het wijkpanel. Froukje geeft aan dat zij een volgende keer zal komen kennismaken met het panel.

6.        Stand van zaken Julianalaan

Jan deelt mee dat het plan voor twee bushaltes aan de Julianalaan (ter hoogte van de Floris Versterstraat) doorgaat. Daarvoor zullen twaalf parkeerplaatsen komen te vervallen. De bushaltes zullen deze zomer worden gerealiseerd. Het gevraagde zebrapad kon helaas niet worden gehonoreerd. Aan de aanwezige raadsleden licht Jan het hoe en waarom toe van de bezwaarschriften tegen sluiting van de Hendrik Algraweg en de, als gevolg van de sluiting, toegenomen verkeersoverlast op de Julianalaan. Jannie Lok zegt het jammer te vinden dat de bewoners van de Antillenflat hier destijds niet bij zijn betrokken. Jan merkt op dat de flat tot de wijk Nijlan behoort. Het wijkpanel van Nijlan was destijds wel aangeschoven, maar zag de strijd tegen de gemeente niet zitten. Jan zegt benieuwd te zijn naar het rapport van Utrecht. Tegenover de raadsleden geven Jan en Gerrit aan dat zij bereid zijn om tijdens een raadsvergadering een en ander uit te leggen en toe te lichten welke oplossing men destijds heeft aangedragen.

7.        Wijkkrant 2022

Cees deelt mee dat een dezer dagen de drukproef van de wijkkrant wordt verwacht. Paul Stip is er druk mee bezig. De verwachting is dat de wijkkrant begin volgende week huis aan huis kan worden verspreid.

8.        Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen. Naar aanleiding van:

–        punt 3: afslag Borniastraat-Verlengde Schrans wijzigen in rotonde. Gerrit heeft te horen gekregen dat dit wel op de prioriteitenlijst van de gemeente staat.

–        punt 4: slechte toestand bestrating Jan van Scorelstraat. Gerrit heeft contact gehad met Niels Musters van de gemeente. Hij heeft toegezegd de situatie in ogenschouw te zullen nemen.  

–        punt 5: welkomstborden bij de entree tot de wijk. Christa heeft het Friesland College gemaild, maar nog geen antwoord gekregen. Gerrit zal informeren of voor de plaatsing een omgevingsvergunning nodig is.

–        punt 9: boete dumping afval. Jan heeft geïnformeerd bij Handhaving. De boete gaat naar de gemeente.

–        Als actiepunt wordt toegevoegd: een werkgroepje vormen in verband met de voorbereiding van de uitreiking van het wandelboekje Huizum-West. Actie door Christa en Cees.

9.        Rondvraag

–        Timara en Nynke geven aan dat zij als raadsleden het fijn vinden om te horen wat er zoal speelt in de wijk. Zij vonden het erg informatief en zijn van plan om   vaker langs te komen. Cees wijst hen erop dat het panel een keer in de drie maanden op de donderdag vergadert, zodat raadsleden ook de mogelijkheid hebben om aan te schuiven.

–        Froukje heeft vorige week woensdag in de hele wijk uitnodigingen over het Open Podium huis aan huis laten bezorgen. Zij informeert of iedereen die uitnodiging, die aan de Huis en Huis was toegevoegd heeft ontvangen. Dit blijkt niet het geval. Het panel zegt te weten dat lang niet alle straten in Huizum-West deze ontvangen vanwege een tekort aan bezorgers. Froukje is daar verbaasd over, omdat zij daar wel voor betaald heeft. Zij zal contact opnemen met FRL post.

–        Gerrit geeft richting de raadsleden aan dat het panel inzake de Julianalaan graag de waarheid boven tafel wil hebben.

–        Jan heeft onlangs geconstateerd dat het bijenlint aan de Verlengde Schrans nu voor de eerste keer gemaaid is. Hij merkt op dat het nu eigenlijk gewoon een grasveld is.

–        Jan is door de bewoonster van het hoekpand aan de Gerard Terborchstraat benaderd met de vraag om graffiti op de zijmuur. Afgesproken wordt dat Jan Douwe Beimin zal benaderen en informeren zal naar de kosten.

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor voor hun inbreng en hun komst. Om 20.45 uur sluit Christa de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 8 juni 2022 om 19.00 u. in het Hollander Huske.


Wijkverslag 20 mei 2021

Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden.

Als er activiteiten die niet zijn ondergebracht bij de wijkgebouwen kunnen deze uitgevoerd worden in de OAS. Ga niet in elkaars vaarwater zitten is de uitkomst van de wijkgebouwen. Wij steunen de wijkgebouwen en blijven bij dit besluit. Er is veel onrust onder de wijkgebouwen aangaande het idee van het restaurant, dit idee is er ook binnen hun verenigingen. Besluit: zodra de activiteiten van start gaan zullen we opnieuw kijken of het bedrag wordt gehonoreerd en gaan we graag kijken wat er met onze bijdrage is gedaan.

Verlengde schrans/ Borniastraat wordt door studenten onderzocht. Het gaat vooral om de fietsers oversteek op deze kruising. In juni komt er een uitslag van het onderzoek.

Hoe zit het met de drainage wordt er gevraagd? Dit wordt bij de wijkmanager neer gelegd.

Achter het opus gebouw iets nieuws voor de free runners, wordt vervolgd.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en wordt iedereen bedankt.

Ook de vluchtheuvel wordt bedankt voor de gastvrijheid.


Wijkverslag 8 mei 2019

Opening 

Bij afwezigheid van Christa opent Jan, als plaatsvervangend voorzitter, om 19.00 uurde vergadering en heet hij iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Cees, Tom, Wietse en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 10 april 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 2 punt 6: versterking bestuur. Desgevraagd antwoordt Mariska dat zij wel plaatsvervangend penningmeester wil zijn, maar dat zij vanwege haar studie nog wil nadenken over het penningmeesterschap. Als zij over een jaar haar studie heeft afgerond, is zij sowieso wel bereid om het penningmeesterschap op zich te nemen. In de volgende vergadering komt zij erop terug. 

-​Blz. 3, punt 10: locatie nieuwe AED. Cees zou hier inmiddels contact over hebben met bakker Bruinsma. Komt de volgende vergadering terug. 

-​Blz. 3, punt 11: bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat er in oktober een vervolg op komt.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 15 april overlast hondenpoep Simon de Vliegerpark.

Het probleem wordt tijdens de vergadering besproken met wijkmanager Anja Reus. Zij legt het standpunt van de gemeente uit. Het panel zal bekijken of er alternatievenzijn te bedenken. 

b.​Email 23 april gelijkwaardig maken kruisingen d’Hondecoeterstraat

Gerrit merkt op dat het nog de vraag is of de werkzaamheden voor de zomer kunnen worden uitgevoerd. 

c.​Email 25 april bijeenkomsten V-O-L

Anja Reus licht toe dat de V-O-L besloten heeft om vier grote inloopbijeenkomstenvoor vrijwilligers te organiseren. Voor dit gedeelte van de stad is de bijeenkomst op dinsdag 21 mei a.s. van 15.00 uur tot 21.00 uur in wijkcentrum Nijlân. Het panel zal aan Cees vragen om de aankondiging op de Facebooksite te zetten. Anja deelt meedat de bijeenkomsten ook in de Huis aan Huis worden gepubliceerd. 

d.​Email 1 mei extra openstellingen vliegbasis

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.      Laatste onderwerpen wijkkrant

De voorzitter attendeert de panelleden op de gemaakte afspraken ten aanzien van het aanleveren van de kopij voor de wijkkrant. Gerrit zegt toe nog even een stukje aan te leveren over de bijspijkercursus. 

7.      Overzicht meldingen Meldpunt Overlast 

Geconstateerd wordt dat het panel deze maand geen overzicht heeft ontvangen van de meldingen van wijkbewoners bij het MOL. Wijkmanager Anja Reus zal dit intern nagaan. 

8.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 4: Huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is aangepast en wordt rondgedeeld. De gewijzigde versie wordt tijdens de vergadering doorgenomen. Jan licht toe dat bij punt 9 is toegevoegd dat verantwoording richting de wijk ook door middel van een wijkkrant kan geschieden. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat dit is toegestaan, maar dat er wel ruimte moet zijn voor dialoog. Vastgesteld wordt dat de panelvergaderingen openbaar zijn en hiervoor ook ruimte bieden. Afgesproken wordt om de tekst als volgt aan te passen: “Eenmaal per jaar tijdens de wijkconferentie en/of door middel van een wijkkrant legt het panel verantwoording af voor de genomen besluiten”. Bij punt 10 is het minimum aantalpanelleden dat aanwezig moet zijn om besluiten te nemen, gewijzigd van zeven in vijf. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend, verduidelijkt Jan. Aan de orde komt de vraag wie van de deelnemers aan het overleg nu precies als panellid wordt aangemerkt. Verder komt een rooster van aftreden ter sprake. Afgesproken wordt dat men deze twee punten voor de volgende vergadering agendeert. Verder kan het panel zich vinden in de aangebrachte wijzigingen en gaat men akkoord met het voorliggend huishoudelijk reglement. De voorzitter merkt op dat de statutenaanpassing nog volgt, indien mogelijk voor de volgende panelvergadering. 

-​Punt 6/punt 19: Bewonersinitiatief en plaatsing hek Julianapark. Jan en Mariska hebben nog niets gehoord van het door hen ingediende bewonersinitiatief. Anja Reus zegt toe navraag te zullen doen. Naar aanleiding hiervan komt een hek rond het losloopterrein bij het Julianapark ter sprake. Het panel zegt na te zullen denken over wat men met het hondenlosloop-terrein wil als er geen hek om kan. Het panel is feitelijk van mening dat als dit niet kan, men kenbaar zal maken dat men het als hondenlosloopterrein wil opheffen. Afgesproken wordt dat Mariska en Jan hiernog speciaal een stukje over zullen schrijven in de wijkkrant. 

-​Punt 13: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan deelt mee dat hij van de gemeente schriftelijk bericht heeft ontvangen dat het bezwaar tegen afsluiting van de Hendrik Algraweg ongegrond is verklaard. Hij leest de brief tijdens de vergadering voor. Het bezwaar van het panel is in zoverre gegrond verklaard dat de motivering van het besluit wordt aangepast. Jan zal nu contact opnemen met de advocaten van De Zwette over eventuele verdere actie. Gerrit en Jan willen verder ook contact zoeken met de andere partijen. Wordt vervolgd. 

-​Punt 14: Beantwoorden mail bewoner. Gerrit zal dit persoonlijk afhandelen. Verder zal Gerrit contact zoeken met de gemeente over het plaatsen van een digitale snelheidsmeter in de Ferdinand Bolstraat. 

-​Punt 18: standaardbriefje voor containers. Anja Reus deelt mee dat Handhaving hier niet positief tegenover staat. De gemeente heeft hier ook geen standaardbriefjes voor. Geconstateerd wordt dat het persoonlijk hierop aanspreken van bewoners en er in de wijkkrant opnieuw op attenderen als alternatieven overblijven. Anja Reus meldt dat het wel wordt meegenomen in het periodiek overleghierover binnen de gemeente. 

-​Punt 22: beleid kauwgomverwijdering. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat de gemeente geen apparaat of machine heeft voor het verwijderen van kauwgom opstraat. 

10.Rondvraag

-​Rimmer is het opgevallen dat bij de onlangs aangebrachte bestrating door de gemeente het zand tussen de tegels niet goed is aangebracht. Anja Reus adviseert Rimmer om er foto’s van te maken en die via Whatsapp naar de gemeente te sturen of het te melden bij 14058.

-​Anja Reus informeert het panel dat zij bij het bestuur van De Vluchtheuvel is geweest en heeft gevraagd of er gebruik mag worden gemaakt van het toilet. Zij hebben aangegeven er in principe wel aan mee te willen werken en er wel voor open staan. Anja merkt op dat er ook een subsidieaanvraag loopt om de skatebaan te upgraden en dat daarin ook een toiletvoorziening is meegenomen. Anja zal navragen of dit ook gerealiseerd zal worden. Als dit het geval is dan is het probleem sowieso opgelost. Mocht dit niet zo zijn, dan zal het bestuur van De Vluchtheuvel toiletgebruik mogelijk maken.

-​Verder deelt Anja Reus mee dat de subsidieregeling voor de wijk- en dorpspanels wordt aangepast. Eind juni volgt er een informatiebijeenkomst. Daarvoor ontvangt het panel nog een uitnodiging. 

-​In verband met het voetbalveldje in de Van Mesdagstraat, vraagt Gerrit zich af of onze wijk ook in aanmerking kan komen voor een voetbalkooi zoals diein de wijk Heechterp/Schieringen is gerealiseerd. Anja zegt toe dat zij binnen de gemeente navraag zal doen. 

-​Verder wijst Gerrit op de parkeerproblemen bij de scholen en de onveilige oversteeksituatie voor de schoolkinderen. Er wordt op de stoepen geparkeerd of men blokkeert alles. In dit verband worden de situaties bij de Johan Willem Frisoschool en de Sint Paulusschool genoemd. Anja Reus wijst erop dat als er veel gemeld wordt, handhaving en/of inzet van de wijkagent eerder in beeld komt. Afgesproken wordt dat Gerrit dit punt meeneemt tijdens het overleg met Ate de Haan en dat ook Anja Reus het punt binnen de gemeente onder de aandacht brengt. 

-​Jan attendeert tenslotte op de haveloze staat van een al enige tijd onbewoondpand in de Vincent van Goghstraat. De buurt maakt zich zorgen dat er iets mee zal gebeuren. Anja zal nagaan of er meldingen zijn gedaan. 

13.Sluiting 

Om 20.30 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 12 juni 2019 om 19.30 u.