Wijkverslag 9 november 2023

  1. Opening 

Jan Keijzer, plaatsvervangend voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond aanwezig zijn. Vanwege de vele nieuwe gezichten vindt er aansluitend een kort voorstelrondje plaats.  

2. Vaststellen agenda 

Afgesproken wordt om de gasten onder punt 3 aan het woord te laten. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.   

3. Mededelingen

– Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Jeltse. 

– De skateboarders die gebruik maken van het skatepark bij De Vluchtheuvel geven aan dat zij graag in contact komen met het wijkpanel en buurtvereniging De Vluchtheuvel. Onlangs heeft men voor de buurtvereniging een demonstratie van het skateboarden gegeven in het skatepark. Die is goed ontvangen en er is toen een goede basis gelegd voor contact. Ankie merkt op dat een gezamenlijke wens is om in het Vluchtheuvelgebied openbare toiletten te realiseren voor met name de gebruikers van het skatepark. Momenteel stelt De Vluchtheuvel het gebouw open, zodat zij gebruik kunnen maken van de toiletten daar, maar voor beide partijen is een andere oplossing dringend gewenst. De voorzitter zegt van de gemeente te hebben begrepen dat de sporthal een freerunninghal wordt. Het panel heeft de gemeente laten weten dat men dan graag een toilet wil hebben aan de buitenkant van het complex, zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Er is nog geld beschikbaar voor het Vluchtheuvelgebied en het panel wil hier wel financieel aan bijdragen. De voorzitter merkt op dat het panel de ontwikkelingen blijft volgen en met de gemeente in gesprek blijft over het realiseren van een openbare toiletvoorziening. 

– Jacob Ruyter, bedrijfsleider van de Jumbo laat weten het op prijs te stellen dat hij bij deze gelegenheid enkele van de skaters leert kennen en hij er nu ook gezichten bij heeft. Hij merkt op dat hij vanuit zijn functie bij de Jumbo veel contacten heeft, veel ziet en maatschappelijk wel wat voor de wijk zou kunnen betekenen. Hij zou wel af en toe de vergaderingen van het panel willen bijwonen. De voorzitter merkt op dat hij van harte welkom is. 

– Ankie deelt mee dat zij ongeveer driekwart jaar terug gevraagd heeft om een vangnet te plaatsen in de Van Loonstraat. Op verzoek van Fokelien van der Meulen van het CDA heeft zij dit verzoek en foto’s via de app met haar gedeeld. Zij merkt op dat het enige wat tot nu toe gerealiseerd is, een grotere prullenbak is. In reactie hierop geeft Rikkie Hagen aan dat de gemeente eigenlijk wil dat de mensen hun vuilnis mee naar huis nemen en het daar weggooien. Jacob Ruyter merkt op dat de Jumbo ook veel last heeft van zwerfvuil dat door de schooljeugd wordt achtergelaten. Fokelien van der Meulen vraagt of er ook samenwerking is tussen de school en de Jumbo, zodat men het daar bij de jongeren onder de aandacht kan brengen. Volgens Sander Douma zou dit wel een gedragsverandering tot stand kunnen brengen. Vaak zijn jongeren zich er ook niet altijd van bewust.  Jacob Ruyter laat weten dat er wel contact met de school is over stages en diefstal, maar niet op het punt van het zwerfvuil. Hij zal dit punt in het gesprek met de school ter sprake brengen. Vastgesteld wordt dat het van belang is om hier bij een nieuwe lichting scholieren van het Friesland College aandacht voor te vragen. Desgevraagd laten de skaters weten dat het skatepark wel een hangplek blijft voor jongeren. Jongeren die er een rotzooi van maken spreekt men wel aan op hun gedrag. 

– Opbouwwerker Reynuck Hendriksma introduceert haar collega-opbouwwerker Menno Schotanus. Menno stelt zich voor. Hij heeft eerder opbouwwerk gedaan in Heechterp/Schieringen. Hij is onlangs in Huizum-West met de koffiekar door de buurt gegaan om contact te leggen en bewoners met elkaar in contact te brengen. Hij verwijst bewoners ook door naar een van de drie buurthuizen. Desgevraagd antwoordt hij dat signalen vanuit de buurt ook worden gedeeld. Debbie en Ankie geven aan dat er weinig wordt gedaan met de vele meldingen die men doet bij het Meldpunt Overlast. Zij wonen al heel wat jaren in de buurt en zien die zienderogen verloederen. Opgemerkt wordt dat het misschien goed is om met de politie en de woningbouwcorporatie hierover in gesprek te gaan. Ankie merkt op dat enige tijd geleden men een keer een avond heeft georganiseerd waarop verschillende partijen aanwezig waren. Dat heeft toen wel een tijdje effect gehad. Afgesproken wordt dat de voorzitter een brief schrijft aan de politie en een leidinggevende (geen wijkagent) uitnodigt voor de panelvergadering in februari volgend jaar, om in gesprek te gaan over het uitblijven van acties op door bewoners gedane meldingen, onder andere bij de wijkagent. De brief gaat in c.c. onder andere naar Amaryllis, Jumbo, de skaters, de buurtverenigingen. 

4. Vaststelling notulen vergadering 11 oktober 2023

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

5. Ingekomen stukken 

– Email van DOAS met begroting voor de Open dag 

Naar aanleiding van de begroting vraagt de voorzitter zich af wat de post campagnebeeld inhoudt. Hij zal navraag doen. Het panel besluit om € 500,– bij te dragen aan de kosten voor de Open dag. 

– Email van Marlon Rinaldo Wijngaarden Ter kennisname.

Cees meldt de volgende nagekomen stukken;

– Mail van Jeltse Mud over fitnesstoestellen in het Julianapark. Ter bespreking.

– Bedankmail van de Stichting Sta op voor kinderen

De stichting bedankt het panel voor hun financiële bijdrage aan de familiediners.

De voorzitter last een korte pauze in. Enkele gasten verlaten de vergadering. 

6. Telling Julianalaan

De voorzitter merkt op dat het panel en de werkgroep Verkeer in het bijzonder, nog steeds bezig zijn met de verkeersoverlast aan de Julianalaan. Uit tellingen blijkt dat de verkeersdruk nog steeds toeneemt. Er zijn door de gemeente nu zgn. smileys geplaatst om het te hard rijden tegen te gaan. Uit de tellingen die zijn verricht in de Wijnhorster- en de Van Loonstraat blijkt dat gedurende de tijdelijke afsluiting van de Stationsweg er dagelijks circa 800 auto’s meer gebruik maakten van deze route. De Julianalaan kreeg zo’n 6000 auto’s meer te verwerken. De voorzitter zegt te hopen dat de gemeente hiermee de gedachte van afsluiting van de Stationsweg van tafel heeft gehaald. Verder hoopt het panel dat het kruispunt aan de Borniastraat in 2024 wordt getransformeerd tot rotonde. Volgens de voorzitter heeft de gemeente het wel in de begroting voor 2024 opgenomen. Aangezien er bijna wekelijks ongelukken gebeuren op dit kruispunt, hoopt men dat de rotonde binnen anderhalf jaar gerealiseerd kan worden. 

7. Invulling kraam op Open dag DOAS november

Het panel zal op de Open dag van DOAS op zaterdag 25 november a.s. vertegenwoordigd zijn. De drie buurtverenigingen zullen een afvaardiging sturen. Afgesproken wordt om onderling de bezetting en de invulling nader af te stemmen. Verder wordt afgesproken dat het boekje van Huizum-West in de kraam verkrijgbaar zal zijn. De skaters laten weten ook wel een kraam te willen bemensen op de Open dag. Het panel informeert hen over de contactgegevens. 

8. Buurt/wijkconciërges 

De voorzitter licht toe dat het panel graag vier wijkconcierges zou willen. Afgesproken wordt om het op de Open dag van DOAS onder de aandacht te brengen. De vertegenwoordigers van Amaryllis nemen het ook mee als punt van aandacht. Het panel laat weten dat er een vrijwilligersvergoeding beschikbaar is.  

9. Richtlijn belonen wijkbewoner met een bloemetje  

De gedachte van het panel is om wijkbewoners die zich in bijzondere mate hebben ingezet voor andere wijkbewoners of zwerfvuil opruimen in hun buurt, te nomineren en met een bloemetje te belonen. Op de vraag van de voorzitter of er ideeën zijn, noemt Gerrit de naam van een wijkbewoner. Afgesproken wordt om er de volgende vergadering op terug te komen. 

10. Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

– Asbaktegels. De skaters geven aan dat zij ook wel graag asbaktegels in het skatepark bij De Vluchtheuvel willen hebben. Er liggen altijd erg veel peuken. Ankie wil de gemeente wel mailen over dit verzoek. Vanuit de vergadering wordt tevens geattendeerd op het bord “rookvrije generatie”. 

– Uitnodiging wethouder Gijs Jacobse. Rikkie Hagen is in zijn plaats gekomen.  

– Foto’s drassige losloopterrein Vluchtheuvelgebied. Fokelien van der Meulen antwoordt desgevraagd dat zij de foto’s heeft doorgestuurd aan de wethouder. Afgesproken wordt dat Rikkie Hagen dit punt ook bespreekt met de wethouder. 

– Familiediners. Marlon Rinaldo laat weten dat er voor de tot dusver gehouden familiediners respectievelijk veertien en twintig aanmeldingen waren. Daarvan kwamen zeven tot tien gezinnen uit de wijk zelf. Verder merkt hij op dat bij de sociale supermarkt er ook bijgehouden is uit welk postcodegebied bezoekers kwamen. Tot 18 oktober waren er 210 aanmeldingen, waarvan 24 mensen uit het postcodegebied 8932. Het panel heeft vooralsnog een financiële bijdrage toegekend van € 500,–. Als er zich meer bewoners uit de wijk aanmelden, gaat men in overleg over het verhogen van de bijdrage. 

11. Rondvraag 

– Cees deelt aan wijkmanager Rikkie Hagen mee dat Jeltse Mud penningmeester is geworden van het panel. Jeltse zal eind december de reserveringen van het panel aan de gemeente doorgeven. Cees zegt Rikkie toe nog een lijst te zullen mailen met de namen van de wijkpaneleden. 

– Ankie merkt op dat er dagelijks zo’n 3800 voertuigen door de Van Loonstraat gaan, die vaak veel te hard rijden. Met de afdeling Verkeer is daar destijds al over gesproken. Zij vraagt zich af wat daar nog aan kan worden gedaan. Vooral de snelheid is een probleem. Geopperd wordt dat mobiele flitspalen misschien een optie is. De werkgroep Verkeer zal dit punt meenemen bij overleg met de afdeling Verkeer van de gemeente. 

– Debbie zegt het fijn te vinden dat de skaters ook gehoord worden. De skaters laten weten het leuk te vinden om er vanavond bij te zijn. 

– Anne Sjoerd meldt dat de Gerard Dou druk bezig is met het realiseren van een inclusieve speeltuin. Het speellint wordt opgeheven. Daar zet de gemeente een vervangingswaarde tegenover, die wordt geïnvesteerd in de inclusieve speeltuin. 

– Gerrit informeert naar de betonblokken in de Paulus Potterstraat. Ankie weet dat die er binnenkort uit zullen gaan. Anne Sjoerd zal bij de gemeente informeren wanneer dit zal plaatsvinden. 

12. Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.30 uur sluit hij de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag 13 december 2023 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijkverslag 10 november 2022

  1. Opening

Voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de twee raadsleden welke zich even aan ons hebben voorgesteld.   

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Cees heeft nog twee last minute e-mailberichten binnen gekregen, 1 van Bart van der Scheer inzake de werkzaamheden Stationsweg welke op 21 november a.s. zullen starten door de gemeente. En een algemene e-mail van het Generatiehuis over het meedoen aan cultuur in de gemeente Leeuwarden.  

4.        Vaststellen notulen vergadering 12 oktober 2022

–        Blz. 2 email Gijs Jacobse staat nu gepland op dinsdagmiddag 15 november om 14:30 in het HollanderHuuske.

–        Blz. 2 aanvulling op Bart van der Scheer, hij zou ons nog een link doen toekomen inzake de verlichting in Huizum.

–        Blz. 4 Rondvraag Gerrit een bewoner heeft gevraagd of de bomen in de straat ook getopt kunnen worden dit i.v.m. de zonnepanelen (zijn nu schaduwpanelen)

Wij als wijkpanel doen hier niets mee, betreffende bewoners moeten dit zelf melden bij 14058.

Het verslag wordt vervolgens, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en aanvulling, en met dank aan de notulist, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen. Naar aanleiding van:

5.1.    Email over gebiedswerk energiebesparing

Deze stukken zijn op FaceBook en onze website geplaatst.

5.2.    Email bezoek Gijs Jacobse   

Dit staat op dinsdag 15 november 2022 om 14:30 uur in het HollanderHuuske gepland. Waar wij ter sprake zullen brengen verlichting in de wijk, prullenbakken en het te verwachten extra zwerfvuil na 1-1-2023

5.3.    Hans den Hertog V.O.L.-uitnodiging 23 november tijd 18:30 waar Stjoer, 2e etage Tesselschadestraat 8A 8913 HB Leeuwarden. Christa en Cees hebben zich hiervoor opgegeven.

5.4.    Jaap de Ridder afronding motie Julianalaan op 14 november. Jan houdt hier zijn bekende betoog met tekst en uitleg over om onze 2 raadsleden hiervan goed op de hoogte te brengen hoe de gemeente met bewoners en wijkbelangen omgaat. Het rapport van Rapport &Morgen te Utrecht wordt door de secretaris als extra info via e-mail naar beide raadsleden verzonden. Op maandag 14 november ’22 zullen enkele bewoners van de Julianalaan, wijkpanel Nylân en wijkpanel Huizum-West met een afvaardiging deze vergadering bijwonen.

5.5.    Roos Postma van het Friesland College offerte wijkborden ontvangen betreffende 3 borden, onze voorkeur gaat uit naar het schilderijen bord materiaal; watervast verlijmt multiplex, meranti palen, beton, verf, ijzerwaren en epoxy bedrag tussen de €800/€850.

Boom bord materiaal 2 platen watervast verlijmt multiplex, Sikkens buitenlak x2, epoxy en beton bedrag €600. Een 3e bord voor de verlengde schrans zit nog in de pen.

10.      Grote schoonmaakactie

Eindconclusie: er moet nog wel het een en ander afgemaakt worden Cees zal met Hilde van der Iest c.q. opvolger contact opnemen.

11.      werkzaamheden Stationsweg

De gemeente verwacht veel extra verkeer en sluipverkeer door onze wijk m.n. Hollanderdijk, Wijnhornsterstraat en de van Loonstraat, ook de Julianalaan zal veel extra verkeer te verwerken krijgen. Wij als wijkpanel zijn benieuwd hoe de gemeente dit gaat monitoren. Oversteek fietsers en voetgangers krijgt een haakse bocht. Volgens Gerrit staat het bord shared space verkeerd, moet verplaatst/verwijderd worden. Ook het wijkpanel houdt goed in de gaten hoe de verkeersstromen door onze wijk gaan.

12.      Douwe Beimin over Armoede Project

Douwe is helaas niet aanwezig op onze vergadering. vraag van wijkpanel wat verwacht Douwe van het wijkpanel….

13.      Julianapark fitness toestellen

Jeltse en Jan zijn met Siep Oenema door het park geweest om vast te stellen waar er enige toestellen geplaatst kunnen worden. Dit wordt aan de Julianalaan zijde ruim voor de kerk. Wij krijgen van Siep nog een voorbeeld van toestellen plaatsing in Warten.

14.      Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast.

15.      Rondvraag

Froukje: als zeer betrokken buurtbewoner wil ze graag toetreden tot het wijkpanel, wij gaan dit bekijken aangezien de hoek waar zij woont al zeer ruim is vertegenwoordigd.

Uitnodiging wilde wijk verhalen avond in de O.A.S op vrijdagavond 18 november 2022

Anne Sjoerd: Hij is samen met Debbie bij de afscheidsdienst van ds. Henk Wieringa van de Parkkerk geweest deze bedankt voor die Bloemen.

Cees: de twee wijzigingen bij de KvK zijn eindelijk rond, Jeltse penningmeester Cees secretaris.

Jan: voor op de agenda volgende vergadering Wijkconciërge hoe nu verder

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng. Om 21.15 uur sluit Jan de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 14 december 2022 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijkverslag 11 november 2021

  1. Opening

Omdat Christa later komt, neemt Jan de honneurs waar. Hij opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren Frans Boonstra van Gemeentebelangen en Sander Douma van de PvdA.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse, Mariska, Gerrit en Joop.

4. Vaststellen notulen vergadering 13 oktober 2021

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5. Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Economische zaken gemeente Leeuwarden; ontwerp Retail visie.

Cees merkt op dat de ontwerp Retail visie van de gemeente tot 18 november a.s. ter inzage ligt.

5.2.    Mail van Mustapha Ahabri over verkeersdrukte Van Loonstraat

Cees leest de mail tijdens de vergadering voor. Geconstateerd wordt dat een vaste parkeerplaats niet mogelijk is. Jan is van mening dat handhaving dient op te treden tegen de parkeeroverlast door de tennissers. Ankie zegt van plan te zijn om eind januari een avond in de Vluchtheuvel te plannen en daarvoor de gemeente, de wijkagent, het buurtpreventieteam, de werkgroep Verkeer van het panel en het bestuur van de tennisclub uit te nodigen, om dit soort ergernissen te bespreken. Verder merkt Ankie op dat men in de Van Loonstraat ook veel overlast heeft van het verkeer in de straat. Dagelijks passeren ook vele vrachtauto’s en bestelauto’s, onder meer ter bevoorrading van het station en de Jumbo. Er gaat wel erg veel verkeer door de straat. Jan doet het voorstel om de gemeente te vragen om een verkeerstelling en een snelheidsmeting in de Van Loonstraat en dan buiten de coronatijd. Jan zegt toe dat hij dit samen met Gerrit aan zal kaarten bij de afdeling Verkeer van de gemeente. Er zal gevraagd worden om bij de telling een scheiding te maken tussen vrachtverkeer en personenauto’s.

5.3.    Email Haye Stellingwerf over Elias Vonck-, Aert de Gelder en Jan van de Cappellestraat

Anne Sjoerd meldt dat de gemeente er momenteel mee bezig is.

5.4.    Email Leendert Paisier over boekpresentatie in het gymnasium.

Cees licht toe dat de route van het wandelboekje over Huizum-West is meegestuurd met de vergaderstukken. Cees en Christa gaan binnenkort met de rector om tafel om de presentatie in het gymnasium te bespreken. Het streven is om deze begin juni 2022 te laten plaatsvinden. Cees merkt op dat er in de wijkkrant nog een oproep zal worden geplaatst om oude foto’s van de wijk in te zenden.

5.5.    Email Peter Dijk – toezending concept-verslag klankbordgroep stadsdienst bus

Het verslag van de vergadering van de klankbordgroep stadsdienst bus op 4 oktober jl. is meegezonden met de vergaderstukken. De stadsbus zal niet meer door Huizum-West gaan rijden. Jan merkt op dat het panel heeft aangegeven dat er in verband met het oversteken van scholieren, een halte moet komen aan de Julianalaan, naast de overgang naar de Cornelis Trooststraat.

5.6.    Email Jaap Ridder agenda overleg 27 oktober 2021

Komt men op terug bij agendapunt 6.

5.7.    Email Melle Postma over vervangen van bomen aan de Schrans

De gemeente heeft hiertoe een bewonersbrief opgesteld en een ontwerpschets, die met de vergaderstukken is meegestuurd. Vanwege de slechte bodemkwaliteit is besloten om de nieuwe bomen in bakken van cortenstaal te plaatsen. De mail wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.8.    Email Karin met flyer Kunst in je buurt

Cees merkt op dat de flyer in de wijk is verspreid. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

5.9.    Email Leendert en Johan Dalstra over de wandelroute

Ter kennisname.

Christa sluit bij de vergadering aan.

6. Stand van zaken Julianalaan

Jan licht toe dat het bewonerscomité van de Julianalaan en vertegenwoordigers van de wijkpanels Nijlân en Huizum-West een uitnodiging van de wethouder hadden ontvangen om in gesprek te gaan. Jan doet verslag van het overleg. De wethouder gaf aan dat hij zich er sterk voor wil maken om het verkeer zo veel mogelijk via De Haak te leiden door middel van bebording en aanbevolen routes. Op 9 november jl. is hierover een brief aan de raad gestuurd. Op 8 november jl. ontving men het verslag van het overleg met de wethouder. Groot was de verbazing dat men daar niets van de standpunten van de bewoners en de panels in terug kon lezen. Jan constateert dat het wederom een eenzijdig verhaal van de kant van de gemeente was. Hij vindt het geen correcte weergave, ook niet voor wat betreft cijfers en feiten. Jan merkt op dat Friesland Campina heeft aangegeven dat men uit duurzaamheids- en financiële overwegingen over de Julianalaan gaat en niet via De Haak. Jan en mevrouw Textor zijn onlangs over de kwestie geïnterviewd door Leo TV. Jan merkt op dat men voortdurend de publiciteit blijft zoeken om ervoor te zorgen dat er daadwerkelijk wat wordt gedaan aan de verkeersoverlast op de Julianalaan.

Verder deelt Jan mee dat op 15 december a.s. om 11.15 uur de zitting over de Hendrik Algraweg bij de Raad van State plaatsvindt. Gerrit, en Jan en Cees (onder voorbehoud) zullen bij de zitting aanwezig zijn.  

7. Première historische filmbeelden Huizum 31 oktober jl.

Jan en Cees waren bij de première in De Basuin. Er waren zo’n veertig genodigden. Beide vonden dat het een erg leuke film is geworden. Cees merkt op dat het idee is om de film op een usb-stick te plaatsen, de stick te voorzien van het panellogo en deze als geschenk aan gasten mee te geven. Desgevraagd wordt aangegeven dat met ingang van volgende week de film ook op YouTube is te bekijken.  

8. Afsprakenlijst overleg 13 oktober 2021

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

2.      Bewonersinitatief outdoor fitnesspark. Jan meldt dat Mariska bezig is om catalogi aan te vragen bij leveranciers van fitnesstoestellen.

10.     Financiële bijdrage aan project Froukje Draayer. Cees deelt mee dat in overleg is besloten om een financiële bijdrage van € 250,– toe te kennen.

14.     Vergaderingen van het panel in de buurthuizen. Anne Sjoerd zegt nog terug te komen op de vraag of er in het buurthuis vergaderd kan worden.

Aan de afsprakenlijst wordt toegevoegd dat Christa namens het panel een korte tekst aanlevert bij de gemeente voor het wijk- en dorpenprogramma 2022.

12. Rondvraag

–        Ter sprake komt de vraag of het panel de inzet van een wijkconciërge voort wil zetten. Afgesproken wordt om het punt voor de volgende keer te agenderen en ondertussen na te denken over de vraag wat men precies verlangt van een wijkconciërge. Verder wordt geconstateerd dat het panel nog geen officieel afscheid heeft kunnen nemen van Rimmer Tamminga. Hij was een tijdje terug uitgenodigd, maar kon toen niet.  Blijft aandachtspunt.

–        Jan meldt dat er weer een laadpaal wordt geplaatst in de Carel Fabritiusstraat.

–        Anne Sjoerd meldt dat er twee nieuwe speeltoestellen zijn geplaatst in de Gerard Dou. Verder gaat de zandbak er mogelijk uit. Men probeert wethouder Wassink te strikken om samen met de leerlingen van de Johan Frisoschool de vernieuwde speeltuin te openen. Als datum is 26 november a.s. gepland.

–        Frans Boonstra van Gemeentebelangen geeft aan dat hij vanavond een indruk heeft gekregen van wat er speelt in de wijk. Hij zal de punten die de aandacht verdienen van de politiek meenemen naar zijn fractie.

13.      Sluiting door de voorzitter  

De voorzitter sluit vervolgens de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun

Inbreng en sluit om 20.40 uur de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 8 december 2021 om 19.00 u.


Wijkverslag 12 november 2020

  1. Opening

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezige raadsleden. Er volgt een kennismakingsrondje.

2.      Vaststellen agenda

In verband met het Open Podium volgende week woensdag en de dan gepland staande behandeling van de verkeersoverlast op de Julianalaan, wordt dit punt aansluitend behandeld. De overige punten schuiven op. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  

3.      Verkeersoverlast Julianalaan

Jan licht toe dat het panel zich inzet om de Hendrik Algraweg open te houden. Sluiting van de Hendrik Algraweg heeft ertoe geleid dat er dagelijks nu zo’n 3000 auto’s meer over de Julianalaan rijden. Voor bewoners van de Julianalaan betekent dit een aanzienlijke toename van de geluidsoverlast. Daarnaast leidt dit ongetwijfeld ook tot een verhoogde uitstoot van fijnstof. Jan schetst in het kort de achtergrondgeschiedenis. Hij geeft aan dat de gemeente nooit met het panel heeft willen spreken. Het panel heeft inmiddels bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de sluiting van de Hendrik Algraweg. Jan legt uit dat de huidige tellingen op de Julianalaan steeds gemiddeld worden en daarmee geen juist beeld geven van de overlast, omdat deze met name op de werkdagen van toepassing is. Verder leidt de plaatsing van de tellussen ook tot een onvolledige weergave, omdat het verkeer op de ventwegen, met de scholen als bestemming, buiten de telling valt. Het panel constateert dat de gemeente het panel ook niet op de hoogte houdt. De raadsleden geven aan dat zij het jammer vinden dat het panel hen niet eerder hiervan in kennis heeft gesteld. Men was hiervan niet op de hoogte en proeft de frustratie dat het panel niet gehoord wordt. Jan merkt op dat de raadsleden wel per brief (van 7 april 2020) zijn geïnformeerd. Het panel laat weten zelf tellingen te hebben verricht. Aangegeven wordt dat vóór de afsluiting van de Hendrik Algraweg er dagelijks zo’n 18.000 voertuigen over de Julianalaan reden. Dat zijn er nu op werkdagen gemiddeld zo’n 21.745, waarvan zo’n 1200 vrachtwagens. Vooral de donderdag spant de kroon, met zo’n 26.000 voertuigen. Vastgesteld wordt dat de tellingen van het panel en de gemeente uiteenlopen en dat het nodig is dat er duidelijkheid komt over de aantallen. Gevraagd naar het proces bij de Raad van State, antwoordt Jan dat het panel bericht heeft gekregen dat alles ontvangen is en dat men binnenkort een oproep zal krijgen om gehoord te worden. Op de vraag van de raadsleden wat voor oplossing het panel voor ogen heeft, antwoordt het panel dat je van de Hendrik Algraweg een 50 km weg zou kunnen maken en deze onder de hoogspanningsleidingen zou kunnen leggen. Jan informeert de raadsleden dat er een fijnstofmeter is aangeschaft om metingen te verrichten op de Julianalaan. De gemeente heeft dit tot nu toe achterwege gelaten. Desgevraagd antwoordt het panel dat men wel met de gemeente in gesprek wil. Men is ook van plan om in te spreken op de Open Podiumbijeenkomst van volgende week woensdag 18 november. Tijdens die bijeenkomst zal men ook de resultaten presenteren van de onlangs gedane tweede telling. Aangegeven wordt dat de contacten met de bewoners van de Julianalaan goed zijn en men op een lijn zit. Het panel heeft nauw contact met mevr. Textor, vertegenwoordiger van de bewoners van de Julianalaan. Gerrit geeft aan dat de toegenomen verkeersdruk op de Julianalaan ook zorgt voor gevaarlijke situaties bij het oversteken van de weg door fietsers en voetgangers. De aanwezige raadsleden concluderen dat het de hoogste tijd is dat het panel en de gemeente met elkaar in gesprek gaan. Zij geven aan dat zij terug zullen komen op de huidige situatie. Vanwege andere afspraken verlaten enkele raadsleden hierna de vergadering.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 14 oktober 2020

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Nynke Post onderzoek buurtkamer

De aanwezige raadsleden informeren naar de stand van zaken met betrekking tot het opzetten van de buurtkamer. Cees doet verslag van het overleg dat destijds met opbouwwerker Kamal Ramkalup heeft plaatsgehad over de buurtkamer. Wegens ziekte wordt Kamal Ramkalup nu vervangen door Wianka Bosch, die de volgende panelvergadering aanwezig zal zijn. Cees deelt mee dat de buurtkamer in de opstartfase zit. In Huizum-West komen er in totaal vier buurtkamers, een in de Oude Ambachtsschool (OAS) en in ieder buurtgebouw een buurtkamer ‘light’. Cees geeft aan dat het panel blij is dat alle buurtverenigingen inmiddels vertegenwoordigd zijn in het panel. Het panel geeft aan dat men ten aanzien van het bemensen van de buurtkamer in de OAS, nog wel problemen voorziet om deze draaiende te houden. Alle vrijwilligers die men nu heeft zijn actief in de wijkverenigingsgebouwen. Cees deelt mee dat de OAS binnenkort start met het restaurantproject, een laagdrempelige voorziening voor wijk- en buurtbewoners. Verder wordt de OAS bevolkt door kunstenaars, die er hun atelier hebben. Het panel heeft in het overleg met de opbouwwerker aangegeven dat de buurtkamer in de OAS geen concurrent moet worden van de buurtverenigingen. Om die reden is er gekozen voor buurtkamers ‘light’ in de buurtgebouwen. De aanwezige raadsleden vragen het panel om ook de vinger aan de pols te houden bij de voortgang en als er wat is aan de bel te trekken.

b.      email Anja Reus bestemming Wijnhorsterstraat 80

In de mail wordt aangegeven dat het voormalig dagbestedingscentrum gesloopt zal worden en er voor dit perceel plannen zijn voor het oprichten van een appartementengebouw van dertig appartementen. Zodra het schetsontwerp hiervoor gereed is, zal dit worden gepresenteerd aan belanghebbenden.

c.       email nieuw emailadres wijkconciërge

Anne Sjoerd heeft het emailadres doorgegeven aan wijkconciërge Rimmer Wytse.

d.      email aanmelding Pim Astro PAL Groen Links

Ter kennisname en vanavond aanwezig.

e.      email Jane Doekhi over laatste ronde perenbomen

Het panel informeert de raadsleden dat de Baptistengemeenschap (van de Parkkerk) heeft aangegeven iets met de groene ruimte om het gebouw te willen doen. Het panel is hierover in gesprek met de dominee. Er is onder meer gesproken over het planten van fruitbomen. Anne Sjoerd deelt mee dat hij de mail van de gemeente heeft besproken met de dominee. Die gaf aan dat dit aanbod wat te vroeg komt, omdat hij het plan eerst nog moet bespreken met het kerkbestuur.

f.       email Mariska Ruijs met verslag bijeenkomst Parkkerk

Het verslag van Mariska van het overleg met de dominee van de Parkkerk wordt ter kennisgeving aangenomen. De uitkomsten van het overleg van de dominee met de kerkenraad worden afgewacht.  

g.      email Douwe Beimin Armoede Lab Huizum-West

Geconstateerd wordt dat uit de mail van Douwe Beimin niet naar voren komt wat er aan het wijkpanel wordt gevraagd. Derhalve ter kennisgeving. Gerrit merkt richting de aanwezige raadsleden op dat de gemeente plannen heeft voor invoering van het diftar-systeem (betalen al naar gelang het aanbod van huisafval). Gerrit merkt op dat dit niet strookt met het armoedebeleid van de gemeente. De aanwezige raadsleden geven aan dat het niet de bedoeling is dat de kosten stijgen. Bij invoering van het diftar-systeem zal de afvalstoffenheffing worden verlaagd.

h.      email Hanneke Vervoort adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

De informatie over het werk alsmede de contactgegevens van de adviesraad Sociaal Domein zal worden geplaatst in de eerstvolgende wijkkrant.  

i.       email gemeente over plaatsing helofytenfilter

Cees meldt een nagekomen mail van de gemeente over plaatsing van een helofytenfilter in de vijver van het Julianapark, zodat het water wat helderder wordt en er minder vissterfte zal zijn. Het panel constateert dat men dit alleen maar toe kan juichen.

6.      M.O.L. op- of aanmerkingen

Het overzicht van de bij het Meldpunt Overlast binnengekomen meldingen over de wijk, geven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

7.      Wijkkrant inventarisatie nieuwe editie

Cees merkt op dat alle kopij voor de nieuwe wijkkrant uiterlijk de tweede woensdag van januari – 13 januari 2021 – ingeleverd moet worden. De inhoud van de wijkkrant zal vervolgens in de februari-vergadering van het panel worden vastgesteld, waarna deze in maart zal worden uitgegeven.

 8.        Afsprakenlijst overleg 14 oktober 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

12.     Te hard rijden in de Van Loonstraat

         Gerrit deelt mee dat hij hierover contact heeft opgenomen met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. Deze gaf aan dat er maatregelen zouden worden genomen.

13.     Welkomstborden bij de entree tot de wijk

Jan oppert het idee om borden (hout of metaal) te laten maken door het Friesland College en deze welkomstborden vervolgens door kunstenaars van graffiti-art te laten voorzien. Het panel vindt het een leuk idee. Jan en Christa overleggen over het benaderen van het Friesland College en Douwe Beimin (in verband met het graffitiproject).

18.     Tekstwijkprogramma

De tekst voor het wijkprogramma moet voor 15 november a.s. aangeleverd worden. Christa zegt toe ermee aan de slag te gaan en dit voor de 15e aan te leveren.  

20.     Financieel overzicht project “Positieve energie”

Cees heeft van Froukje Draayer een financieel overzicht van het project ontvangen en dit gedeeld met de panelleden. Op verzoek van het panel zal hij haar vragen om de facturenadministratie.

9.        Rondvraag

–        Ankie meldt dat zij deelneemt aan het door de gemeente geïnitieerde overleg over de overlast in het Vluchtheuvelgebied.

–        Cees informeert de raadsleden dat het panel er bewust voor heeft gekozen om een keer per kwartaal, in plaats van de gebruikelijke woensdag, op de donderdag te vergaderen, om ook raadsleden in de gelegenheid te stellen een panelvergadering bij te wonen. Het panel is blij met de vele belangstelling vanuit de raad. De volgende vergadering die op een donderdag is gepland is 11 februari 2021. Een uitnodiging hiervoor zal het panel t.z.t. via de griffie laten verspreiden.

10.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.25 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst.

De volgende vergadering is op donderdag 9 december 2020 om 19.00 uur


Wijkverslag 13 november 2019

1. Opening

Als plaatsvervangend voorzitter opent Jan de vergadering en heet hij iedereen welkom.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda worden de volgende agendapunten  toegevoegd: wijkconciërge als punt 10 en datum etentje als punt 11. De afspraken-lijst schuift door en wordt agendapunt 12. De agenda wordt aldus vastgesteld.

3.     Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Ben. Cees antwoordt desgevraagd dat Elly Dikkerboom is gestopt als panellid.

–        Op een vraag van Tom over de wijkkrant, deelt Cees mee dat de uitgave van de wijkkrant een paar maanden opgeschoven wordt, in verband met het plan om met de wijkkrant ook zakjes bloemenzaad voor wijkbewoners te verspreiden. De planning is nu om de krant volgend voorjaar te laten verschijnen. Men wil in de krant ook een stukje over het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) opnemen en de uitspraak van het in beroep gaan tegen het besluit om de Hendrik Algraweg af te sluiten. Als uiterste datum voor inlevering van de kopij wordt 15 maart 2020 afgesproken. Cees en Christa zullen de redactie doen. De krant kan dan in de meivakantie (week van 25 april tot en met 1 mei 2020) worden verspreid.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 9 oktober 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2 punt 10.3 1e zin: “Mariska” moet zijn “Christa”.

–        Blz. 4, punt 9 1e zin: “Mariska merkt op dat … vindt” moet zijn “Mariska heeft van de bewoners van de Schrans vernomen dat men…. vindt”.

–        Blz. 4, punt 9 7e aandachtsstreepje: “Schrans” moet zijn “Hobbemastraat”.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijzigingen en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail verwaarloosd pand Ferdinand Bolstraat 70

De gemeente heeft laten weten geen aanleiding te zien om te handhaven. Gerrit heeft contact opgenomen met de buren. Die hebben aangegeven er geen last van te ondervinden. Daarmee kan dit punt worden afgesloten. De vergadering stelt voor om een panellid als aanspreekpunt te benoemen voor dergelijke verwaarloosde panden in de wijk. Tom wil deze taak wel op zich nemen. De vergadering besluit dat Tom binnen het panel hiervoor het aanspreekpunt is.

b.      e-mail offerte AED kasten

Klaas Bergsma heeft een offerte uitgebracht voor het aanbrengen van vier AED-kasten met een cijferslot plus op maat gemaakte RVS-overkapping. De offerte bedraagt inclusief montage € 2.680,– exclusief btw. Mariska antwoordt desgevraagd dat Fryslan Hartveilig heeft aangegeven dat het niet nodig is om in de wijk nog extra AED’s te plaatsen. Er is voldoende dekking met de huidige AED’s. De vergadering besluit akkoord te gaan met de offerte. De kosten zullen ten laste komen van het panelbudget van dit jaar. Cees zal Klaas Bergsma verzoeken om dit jaar nog de factuur te sturen. Afgesproken wordt dat Mariska hierover een stukje schrijft voor de wijkkrant.

c.       e-mail met reminder artikel voor wijkprogramma 2020

Cees geeft aan dat Christa de tekst hiervoor zou aanleveren bij de gemeente. De uiterste inleverdatum is 15 november a.s.

d.      e-mail parkeeroverlast Verlengde Schrans

De verkeerscommissie is bij de bewoners geweest die dit punt aanhangig hebben gemaakt. Zij hebben uitleg gegeven over de Blauwe Zone. Jan geeft aan dat de bewoners hebben besloten hiervan af te zien. Geconstateerd wordt dat de parkeer-overlast in de wijk zich met name concentreert tussen 17.00 uur en 07.00 uur ’s morgens.

6.      AED-kasten

Is al onder punt 5 aan de orde geweest.

         7.      Voortgang platform Armoede en Schulden

Cees, Christa, Gerrit en Jan hebben de notitie van Douwe Beimin doorgenomen. Gezamenlijk is hierover een brief opgesteld aan wijkmanager Anja Reus. Daarin is aangegeven dat het panel verwacht dat men elkaar voor de voeten gaat lopen. Anja Reus heeft daarop geantwoord dat het panel het niet moet zien als een belemmering, maar als een versterking. Het plan voor hulp bij aanvragen voor toeslagen blijkt afkomstig te zijn van Stenden. Die hulp wil men in de OAS organiseren. Vanuit het panel komt de vraag naar de definitie van armoede. Wietse geeft desgevraagd aan wel een stukje te willen schrijven voor de wijkkrant over waar bewoners terecht kunnen voor het invullen van formulieren voor toeslagen e.d. Verder wordt afgesproken dat Jelle Dijkstra van de NHL Stenden en een vertegenwoordiger van het sociaal wijkteam Zuid worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. Cees zal Jelle Dijkstra vragen of hij op papier wil zetten waar men mee bezig wil.  

         8.      Reglement wijkpanel Huizum-West en rooster van aftreden

Het reglement staat nu op papier en is als bijlage meegezonden met de vergader-stukken. Het reglement wordt tijdens de vergadering doorgenomen en door Cees en Jan toegelicht. Op de vraag of er vanuit het panel nog vragen of opmerkingen over zijn, informeert Tom of het ook wenselijk is om een kascommissie te benoemen. Cees antwoordt dat de gemeente als kascontrole wordt gezien. Wietse informeert of de tekeningsbevoegdheid goed geregeld is. Hij weet uit ervaring dat als slechts een persoon daartoe bevoegd is, dit bij onvoorziene omstandigheden problemen kan opleveren. Cees geeft aan dat hij en Christa, als voorzitter, allebei tekenings-bevoegd zijn. De vergadering besluit vervolgens met algemene stemmen om het huishoudelijk reglement aan te nemen. Het rooster van aftreden wordt doorgenomen. Cees zal dit nog even aanpassen, aangezien Anne en Christa hebben aangegeven voor een nieuwe termijn van vier jaar te kiezen. Het rooster komt ook op de website. Cees en Jan zullen nu aan de slag met de statuten.

         9.      MOL

Tom heeft de MOL-meldingen over de wijk in kaart gebracht. Cees bedankt hem voor de heldere overzichten. Vastgesteld wordt dat er in oktober 113 meldingen zijn gedaan over de wijk. Afval en verkeer springen er in negatieve zin uit, alsook verharding en bestrating. Tom merkt op dat er in de Jan van Scorelstraat veel buitenlandse studenten wonen. Volgens hem zou het goed zijn om de regels ten aanzien van afvalinzameling ook nog een keer in het Engels in dit gebied te verspreiden. Tom heeft het idee dat de gemeente niet structureel analyseert. Hij vindt dat er ingezet moet worden op het voorkomen van meldingen. Verder is het hem opgevallen dat lang niet alle lantaarnpalen zijn genummerd. Tom zal dit met wijkmanager Anja Reus opnemen. Afgesproken wordt dat Tom in januari nog een keer een analyse maakt en dat men daarna in klein verband met de wijkmanager om tafel wil over hoe de gemeente dit nu structureel gaat oppakken.

         10.      Nieuwe datum etentje

Er wordt een nieuwe datum gepland voor een etentje. Afgesproken wordt dat Cees voor donderdag 28 november om 18.00 uur zal reserveren bij eetcafé De Bazuin.

         11.      Wijkconciërge

Anne Sjoerd heeft samen met de wijkconciërge een kennismakingsgesprek gehad met het buurtpreventieteam. In verband met de wens van het panel om af en toe op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken, wordt afgesproken dat Anne Sjoerd hem uitnodigt voor de volgende vergadering.

         12.      Afsprakenlijst overleg 9 oktober 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

10.     Onveilige oversteek bij scholen. Cees heeft gebeld met Handhaving en het hoofd van de school geïnformeerd.  

12.     Overlast bevoorrading Jumbo in Van Loonstraat. De verkeerscommissie heeft het punt aangekaart, maar heeft vernomen dat er geen alternatief mogelijk is.

19.     Verzoek om rotonde bij afslag Borniastraat-Verlengde Schrans. De verkeers-commissie heeft het punt besproken met het wijkpanel Huizum-Oost. Voorzitter Johan ter Haar zou het binnen het panel bespreken en komt erop terug. De verkeerscommissie gaat over dit punt in gesprek met de gemeente.

20.     Verzoek Johan Willem Frisoschool om grijpers voor zwerfafval. Naar aan-leiding van het door Gerrit ingebrachte verzoek van de school, zal Tom via Hilde van der Iest van de gemeente een aantal grijpers regelen voor de leerlingen.

         13.      Rondvraag

–        Jan doet verslag van de zitting over de Hendrik Algraweg. Het is nu wachten op de uitspraak. Hij vindt het moeilijk in te schatten hoe deze uit zal pakken. Zodra er een uitspraak is, zal hij deze via de mail verspreiden. Jan en Gerrit geven aan dat zij desnoods bereid zijn om door te procederen tot aan de hoogste instantie toe.

 –       Cees meldt dat er een mail is ontvangen van Cor Hofman dat de Vluchtheuvel bezig is geweest met een boekje en de website: www.de-vluchtheuvel1957-nl.webnode.nl

–        Anne Sjoerd heeft met Jan van der Wal van de gemeente gesproken over de platen in de Paulus Potterstraat en het plan om deze te herplaatsen in de Gerard Dou. Hij meldt dat dit vanwege het gewicht van de platen niet mogelijk is. Er komt nu wat anders.

14.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.20 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019 om 19.00 u.