Wijkverslag 10 januari 2024

  1. Opening

Christa del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder Froukje Draaijer van Stichting Wilde Wijk.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Toegevoegd worden de volgende punten: Stichting Wilde Wijk door Froukje Draaijer (wordt agendapunt 3), toelichting fitnesspark Julianapark (bij agendapunt 7), bericht gemeente over restwaarde speellint en  minirotonde Schrans (wordt agendapunt 10). De overige punten schuiven op. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.      Stichting Wilde Wijk

De voorzitter geeft het woord aan Froukje Draaijer. Froukje deelt mee dat de Wilde Wijk ook in 2024 weer allerlei activiteiten zal aanbieden. Zo zal er dit jaar onder meer acht keer een Open Podium worden georganiseerd, het jaarlijkse Parkpodium en een theatervoorstelling in buurthuis Gerard Dou. Voor de financiering van de activiteiten is een aanvraag gedaan bij het Old Burgerweeshuis en het Mienskipfonds. De Wilde Wijk wil ook het panel vragen of men financieel bij wil dragen. Desgevraagd antwoordt Froukje dat een bijdrage van € 600,– voor de drie activiteiten (€ 200,– per activiteit) al erg welkom is. Zij had vanavond graag de geprinte begroting mee willen nemen, maar omdat zij pas op het laatste moment vernam dat het panel vanavond vergaderde, was dat te kort dag. Zij zal de begroting via de mail doen toekomen. Christa laat weten dat het panel zich vanavond over de aanvraag zal beraden en men Froukje zal informeren over de uitkomst. Froukje merkt tenslotte op dat als het panel meer informatie wil, zij graag bereid is om een toelichting te geven. Nadat de voorzitter Froukje heeft bedankt voor haar komst, verlaat zij de vergadering.

4.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse.

–        Cees heeft contact gehad met de teamchef van de wijkagent. Geadviseerd werd om eerst de wijkagent zelf uit te nodigen. Cees heeft hem geprobeerd te bereiken en heeft gevraagd om teruggebeld te worden. Daar wacht hij nu op.

4.      Vaststelling notulen vergadering 13 december 2023

Naar aanleiding van en tekstueel:

–        Blz. 1, punt 3. 4e zin: subsidiebedrag. “€ 32.500,–” moet zijn “€ 32.520,–“.

–        Blz. 2, punt 7: bushaltes Ferdinand Bolstraat. De bushaltes aan de Ferdinand Bolstraat zijn nu klaar. Het verzoek om een oplaadpaal in de Ferdinand Bolstraat is niet gehonoreerd, vanwege de belasting van het elektriciteitsnet.

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en onder dankzegging aan de notulist, vastgesteld.

5.      Hondenlosloopterrein Vluchtheuvelgebied

Naar aanleiding van de mail van Rikkie Hagen merkt Ankie op dat er komende maandag overleg is met Siep Oenema van de gemeente over de wateroverlast bij de speeltuin. Zij zal dan ook de problemen met het hondenlosloopterrein met hem bespreken.

6.      Zwerfafval, “snoeproutes”, mail van Tjisse Oosterhof

Ankie deelt mee dat zij overleg heeft gehad met Tjisse Oosterhof, docent van Piter Jelles De Brege. Naar aanleiding van de klachten over het vele zwerfafval op de “snoeproutes” van de Jumbo naar de school, is Ankie door Tjisse Oosterhof benaderd met de vraag of er een meetingpoint in het buurthuis kan plaatsvinden. Omdat er geen geld is voor huur van de ruimte, wil de school als tegenprestatie een keer per week met vijf tot elf leerlingen het zwerfafval op de “snoeproutes” opruimen en wat voor de Vluchtheuvel betekenen, bijvoorbeeld het rondbrengen van flyers o.i.d. Op termijn wil men het uitbreiden met een boodschappendienst. De meetingpoint zal op de woensdagochtenden van 10.00 u. tot 13.00 u. in de Vluchtheuvel plaatsvinden. Afgesproken is om tot de zomer dit project aan te gaan en daarna te evalueren. Ankie merkt op dat Tjisse Oosterhof heeft aangegeven graag voor de panelvergadering op 8 februari a.s. te worden uitgenodigd. Jeltse vraagt zich af of het misschien mogelijk is dat scholieren op den duur ook wijkconciërge kunnen worden. Misschien wil de school na de zomer ook wel starten met een repaircafé. De suggesties zullen 8 februari a.s. met Tjisse Oosterhof worden besproken.

7.      Wijkconferentie april 2024 invulling

Het panel besluit om de wijkconferentie te houden op dinsdag 23 april 2024. Als locatie wordt gekozen voor het restaurant van DOAS. Debbie informeert of het restaurant ’s avonds beschikbaar is. Zodra de locatie is vastgelegd zal Debbie dit via de groeps WA laten weten, zodat daarna de sprekers kunnen worden uitgenodigd.

Als thema wordt gekozen voor “de sportieve wijk”. Uitgenodigd worden:

–        Skatevereniging (Ankie nodigt hen uit);

–        Freerunning (Jeltse? nodigt hen uit);

–        Dansschool (Debbie nodigt hen uit);

–        Reset (Marlon nodigt hen uit)

–        Spectrum boksschool (Christa? nodigt hen uit).

In verband met de plannen voor het fitnesspark adviseert Jeltse om een challenge te organiseren rond het fitnesspark teneinde draagvlak te creëren. Met de challenge kan worden aangetoond dat veel wijkbewoners dit een mooi idee vinden. Afgesproken wordt dat het panel nadenkt over een mogelijke challenge.

Verder zullen het wijkteam en Tjisse Oosterhof voor de wijkconferentie worden uitgenodigd. Jeltse zal op de wijkconferentie de besteding van de panelsubsidie verantwoorden. Afgesproken wordt dat de panelleden na het bericht van Debbie aan de gang gaan met het uitnodigen van de verenigingen. De volgende vergadering komt men hierop terug.

8.        Wijkconcierges, hoe komt het in 2024?

Is al even aan de orde geweest bij punt 6. Het punt zal op 8 februari a.s. besproken worden met Tjisse Oosterhof.

9.        Vernieuwing wijkpanel 2024  

De begroting voor 2024 komt ter sprake. Jeltse licht toe dat na aftrekking van de jaarlijkse vaste lasten (subsidie buurthuizen, bijhouden website, huur ruimtes, notulist en bankkosten), die in totaal € 12.000,– bedragen, er nog zo’n € 20.000,– overblijft om jaarlijks te besteden. Hij stelt voor om nu alvast te benoemen wat men voor 2024 wil begroten. De afgelopen tijd heeft het panel als mogelijke bestedingen genoemd:

–        fitnesspark;

–        bloemen in de buurt;

–        wijkconferentie;

–        bedankje voor buurtbewoners;

–        wijkbewoners met een kleine beurs;

Hij stelt voor dat alle panelleden nu even op papier zetten waar men het geld aan wil besteden en er een bedrag aan koppelen. Er wordt vervolgens even tien minuten ingelast, zodat panelleden dit op papier kunnen zetten. Jeltse verzamelt de input en zal er de volgende keer op terugkomen.

10.      Toegevoegde agendapunten

–        Bericht gemeente over restwaarde speellint  

De gemeente heeft via de mail een berekening gestuurd van de restwaarde van de Jantje Betonroute. Tijdens de vergadering blijkt dat daarover wat onduidelijkheid bestaat. Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd hierover contact opneemt met de gemeente en de uitkomst via Whatsapp met de panelleden deelt. De bestemming van de restwaarde komt ter sprake. Als mogelijke opties worden genoemd de inclusieve speeltuin van de Gerard Dou, de voetbalkooi bij de Simon de Vliegerstraat en een hekje voor de speeltuin in de Jan van Scorelstraat. Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd en Christa hierover in overleg gaan met Siep Oenema van de gemeente.

–        Minirotonde

De werkgroep Verkeer deelt mee dat de gemeente een half miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor het realiseren van een minirotonde op de Schrans. De gemeente is momenteel bezig met het schetsen.

11.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        Inzet van mobiele flitspalen. De werkgroep Verkeer heeft van de gemeente vernomen dat de Provincie bepaalt waar de mobiele flitspalen worden ingezet. In Leeuwarden zijn deze voorlopig in Blitsaerd en bij het politiebureau geplaatst. De werkgroep Verkeer heeft van de gemeente vernomen dat de inzet van mobiele flitspalen op de Julianalaan in overweging wordt genomen.

12.      Rondvraag

–        De aanvraag voor de bijdrage aan de culturele activiteiten van Stichting  Wilde Wijk wordt binnen de vergadering besproken. Afgesproken wordt dat zodra de begroting bij het panel binnen is, de penningmeester € 600,– aan de Stichting Wilde Wijk zal overmaken.

–        Jan wijst erop dat per 1 januari 2024 de Omgevingswet van kracht is geworden. De nieuwe wet regelt alles over het bouwen en het gebruik van de leefomgeving. Via de site van de gemeente kun je checken of je een aanvraag moet doen bij de gemeente.

–        Gerrit merkt op dat het hem is opgevallen dat er in de wijk momenteel erg veel afval in de wijk rondslingert. Hij krijgt bijval van de andere panelleden. Besloten wordt om de volgende vergadering dit bij de dan aanwezige raadsleden onder de aandacht te brengen.

–        Marlon deelt mee dat hij onlangs heeft meegedaan aan de gezondheidscheck voor wijkbewoners en twee dagdelen in de week gratis heeft getraind. Hij vindt het een erg mooi initiatief en is benieuwd naar het vervolg.

15.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.20 uur sluit zij de vergadering. De volgende panelvergadering is op donderdag 8 februari 2024 om 19.00 u. in de Vluchtheuvel.


Wijkverslag 11 januari 2023

  1. Opening

Plaatsvervangend voorzitter Jan Keijzer opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Douwe Beimin en Maaike Bonnema, die vandaag aanwezig zijn om een toelichting te geven op het armoedeproject. Jan licht toe dat met Christa is afgesproken dat hij vanavond voorzit en Christa Cees vervangt als secretaris.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Op verzoek van Anne Sjoerd zal de klacht over het vele vrachtverkeer in de Frans van Mierisstraat worden besproken bij agendapunt 5. Bij dit punt zal op verzoek van Anne Sjoerd ook het speeltuintje bij de Jan van Scorelstraat en de graffitimuur aan de orde komen.  

De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Cees, Wietse en Joop.

–        Bonnie Veenstra en Reijnuck Hendriksma waren vanavond uitgenodigd om een toelichting te geven op respectievelijk “groen in de wijk” en “samenwerking in de wijk”. Bonnie Veenstra heeft aangegeven in februari aan te willen schuiven.  

4.        Platform Armoede en Schulden Fryslân

Op verzoek van het wijkpanel heeft Douwe Beimin een aantal projecten van het platform op papier gezet en voorafgaand aan de vergadering rondgedeeld. Hij geeft een toelichting op de navolgende projecten:

–        Inzetten van ervaringsdeskundigen. Het opleiden en inzetten van geschikte  mensen die zelf ervaring hebben met armoede, schulden en laaggeletterdheid en die periode nu achter de rug hebben. Zij kunnen op pad gaan om mensen die nu niet bekend zijn bij overheden of instanties, in beeld te krijgen en samen met hen proberen om de problemen op een rij te zetten, een plan te maken en weer voor toekomstperspectief te zorgen. Douwe antwoordt desgevraagd dat het hier gaat om een gemeentebreed project.

–        “Fit met een goed gebit”. Voor dit project is de afdeling Tandheelkunde van de RUG benaderd. Maaike Bonnema, student Tandheelkunde licht toe dat veel kinderen/jongeren tussen de vier en achttien jaar momenteel niet naar de tandarts gaan, ondanks het feit dat de periodieke controles en tandartskosten wel allemaal worden vergoed voor deze leeftijdscategorie. In Leeuwarden gaat het om ongeveer 5500 kinderen/jongeren. Ongeveer 60% van de peuters gaat niet naar de tandarts. Daarmee is het probleem erg groot. Volgens Maaike is het ook vaak onwetendheid van ouders en deels ook schaamte omdat ouders vaak zelf hun gebit niet laten onderhouden. Maaike legt uit dat een goede gebitsverzorging van belang is voor je gezondheid. Tandvleesontstekingen kunnen veel ziektes veroorzaken. Maaike merkt op dat zij samen met een andere studente, Anne bezig is met het project. Zij willen ook tandartsen in de gemeente benaderen en vragen of zij bereid zijn om een aantal mensen kosteloos te behandelen. Verder wil Maaike gaan onderzoeken wat precies de belemmeringen zijn voor een bezoek aan de tandarts en mensen in dat verband interviewen. Het panel denkt dat het verstandig is om meer bekendheid te geven aan de noodzaak en het feit dat tandartskosten voor deze leeftijdscategorie worden vergoed. In dit verband wordt bijvoorbeeld voorlichting op ouderavonden genoemd. Douwe merkt op dat men hiervoor al wat ideeën heeft uitgewerkt. Die zal hij via Christa aan het panel doen toekomen. Voor vragen over dit project kan men terecht bij Maaike Bonnema. Haar emailadres is bekend bij Cees.

–        H€LP mijn ouders zijn arm. Met dit project wil men een digitaal loket opzetten waar kinderen/jongeren tot en met 21 jaar anoniem terecht kunnen. Een platform waar de kinderen/jongeren leren om zelf voor hun zaken op te komen, gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden en instellingen en het debat over armoede aangaan met o.a. de politiek. Douwe licht toe dat kinderen en jongeren op dit platform anoniem hun verhaal kunnen doen en ook vragen kunnen stellen. De bedoeling is ook dat ze weten dat ze er niet alleen voor staan. In het verlengde hiervan wil men ook een dergelijk platform opzetten voor volwassenen.

–        Het benutten van de Oude Ambachtsschool (OAS) aan de Cornelis Troost-straat als plek waar op ‘armoede’ gerichte activiteiten zich af kunnen spelen.

Gedacht kan worden aan inloopspreekuren, voorlichting, trainingen e.d. en bijvoorbeeld een weggeefhoek, acties/markten t.b.v. kleding, speelgoed, voedsel enz. Douwe merkt op dat het voordeel is dat de OAS midden in het gedeelte van de wijk staat van mensen die weinig te besteden hebben. De verwachting is dat daarmee de drempel om binnen te lopen lager is.

Tot zover de toelichting op de projecten. Douwe zegt geen concrete vraag aan het panel te hebben. Hij heeft de projecten als speerpunten onder de aandacht willen brengen. Wellicht is het panel bereid om op termijn financieel iets bij te dragen aan deelprojecten, maar dan in tweede instantie.

De voorzitter bedankt Douwe Beimin en Maaike Bonnema voor hun toelichting.

5.        Vaststellen notulen vergadering van 14 december 2022

Tekstueel:

–        Blz. 1, lijst met aanwezigen: Jeltse Mud is nu officieel panellid en penningmeester. Dit wordt aangepast.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, vastgesteld.

Omdat Jeltse eerder weg moet, krijgt hij van de voorzitter de gelegenheid om zijn inbreng met het panel te delen. Jeltse meldt dat in verband met de overdracht van het penningmeesterschap, hij van Christa alle benodigde gegevens heeft ontvangen. De laatste zaken zullen binnenkort bij de bank worden geregeld. Voor wat betreft de stand van zaken met betrekking tot de fitnesstoestellen in het Julianapark, was de afspraak dat Cees een overleg zou plannen. Zodra Cees weer beter is, wordt er een afspraak gemaakt. Daarna komt Jeltse er op terug.

6.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken worden door Christa doorgenomen.

Naar aanleiding van:

6.1.    Email uitnodiging gemeente i.v.m. uitreiking wijk- en dorpenprogramma’s  

De uitreiking van het wijkprogramma is op donderdag 19 januari a.s. om 19.30 uur in de Westerkerk. Namens het panel zullen in ieder geval Anne Sjoerd, Jan en Christa de bijeenkomst bijwonen. Christa meldt hun deelname aan bij de gemeente.

6.2.    Email Bonnie Veenstra van de gemeente over het groen in de wijk

Bonnie Veenstra komt volgende maand een en ander toelichten.

6.3.    ”Vier de vrijheid” op 5 mei 2023.

Het Iepen Mienskipfonds stelt voor originele gemeenschapsinitiatieven die bijdragen aan de bewustwording van vrijheid maximaal € 5.000,– per initiatief beschikbaar. Ideeën hiervoor worden tijdens de vergadering besproken. De suggestie om kunstenaar Marsha van de Ven te vragen om met de kinderen van de basisschool aan de slag te gaan met het thema vrijheid, krijgt veel bijval vanuit de vergadering. Afgesproken wordt dat Christa de betreffende mail doorstuurt aan Douwe Beimin, die zal zorgen dat deze bij Marsha terecht komt.

6.4.    Legenda activiteiten

Het betreft een overzicht van de werkzaamheden c.q. activiteiten vanuit de gemeente voor het komend jaar, zoals deze zijn opgenomen in het te verspreiden wijkprogramma 2023. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.5.    Samenwerking in de wijk

Reijnuck Hendriksma zal worden uitgenodigd voor de panelvergadering in februari.

6.6.    SMOOB

Over de crowdfundingactie van studenten voor het initiatief om elektrische auto’s te gaan verhuren (€ 3,00 per half uur) in het kader van deelmobiliteit, is contact gezocht met de gemeente. Tot nu toe is geen reactie ontvangen. Zodra Niels Musters van de afdeling Verkeer weer terug is van vakantie zal navraag worden gedaan.

6.7.    Nieuwsbrief wijken en dorpen

Christa wijst op de vermelding van Huizum West in de nieuwsbrief in verband met de huis aan huis-benadering.

6.8.    Frans van Mierisstraat

Anne Sjoerd is aangesproken door een bewoner van de Frans van Mierisstraat over het feit dat er veel vrachtauto’s door de straat rijden. De bewoner heeft contact opgenomen met de gemeente, maar die ondernemen geen actie. Gerrit merkt op  dat Niels Musters schriftelijk heeft gereageerd en uiteengezet waarom de gemeente er niets aan kan doen. Uit de telstaat van 24 t/m 31 oktober 2022 blijkt dat er in een week tijd 1420 fietsers, 2175 auto’s, 585 bestelbussen en 181 vrachtwagens door de straat rijden. Dit betekent dagelijks zo’n 650 verkeersbewegingen. Daarvan rijdt 1,75% te hard door de straat. Afgesproken wordt dat Gerrit de resultaten van de verkeerstelling terug zal koppelen aan de bewuste bewoner.

6.9.    Graffiti en speeltuintje Jan van Scorelstraat

Anne Sjoerd heeft contact gehad met Siep Oenema van de gemeente. Hij wil in het voorjaar beginnen met het speeltuintje. Verder heeft Siep Oenema laten weten dat men het bewuste gedeelte van de graffitiwand bij de skatebaan, wel met gesloten beurzen wil herplaatsen. De rest van de graffitiwand gaat dan weg. Christa adviseert om nog wel even contact op te nemen met Douwe, omdat hij het graffitiplatform coördineert. Het panel besluit vervolgens om akkoord te gaan met het voorstel vanuit de gemeente.

11.      Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 6: verspreiding buurt- en wijkkrant. Anne Sjoerd heeft geïnventariseerd hoeveel buurtkranten er terugkomen in verband met het beleid ten aanzien van de nee/nee sticker op de brievenbus. Hij meldt dat er van de oplage van 2200 buurtkranten zo’n 500 boekjes terugkomen van de bezorgers. Er wordt van gedachten gewisseld over het voorstel om een sticker te laten maken voor bewoners die wel de wijkkrant willen ontvangen. Na beraad wordt besloten om hiervan af te zien. De wijkkranten die na verspreiding in de wijk overblijven, worden neergelegd bij de Jumbo en de Friese Schrijfkamer en via de website en Facebook zal kenbaar worden gemaakt dat wijkbewoners daar een exemplaar kunnen ophalen. Verder wordt afgesproken om in het vervolg geen 3700 wijkkranten, maar 3000 exemplaren te laten drukken.

–        Naar aanleiding van de plannen rond het spoordok, heeft Gerrit bij de gemeente geïnformeerd waar de mogelijke fietsbrug in Huizum-West uit zou moeten komen. Hij heeft vernomen dat er verder nog niets concreet is, maar dat wanneer de plannen doorgaan, dit bij de Jumbo aan de Van Loonstraat zal zijn.

12.      Rondvraag

–        Jan meldt dat hij contact heeft gehad met de heer Lautenbach van de gemeente over het maaien van de bermen aan de Schrans. Volgens Jan is er drie keer gemaaid in plaats van de toegezegde vier keer per jaar en is er om de lantaarnpalen heen niet gemaaid. De drie soorten klaver die zouden opkomen, zijn niet gesignaleerd.  

–        De volgende panelvergadering is op donderdag 9 februari 2023. De overige panelvergaderingen die in 2023 op een donderdag worden gehouden zijn in mei (11 mei) en november (9 november). De wens om in het vervolg over een vergaderschema te beschikken, zal aan de secretaris kenbaar worden gemaakt.

11.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.25 uur sluit Jan de vergadering. De volgende panelvergadering is op donderdag

9 februari 2023 om 19.00 u. in de Vluchtheuvel.


Wijkverslag 12 januari 2022

  1. Opening

Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten en Annemiek Zorgdrager van buurtverenging De Vluchtheuvel.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt toegevoegd: mededeling omtrent elektrische laadpalen (als punt 5.6). De stand van zaken omtrent de plannen voor een fitnesspark zal bij de actielijst ter sprake komen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Wietse

4.        Vaststellen notulen vergadering 8 december 2021

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2, punt 5.3: Desgevraagd antwoordt Cees dat hij via de mail contact heeft gehad met buurtsportcoach Nina Derix en met haar heeft afgesproken dat er een gesprek wordt gepland tussen haar en Mariska, Jan en zo mogelijk Cees.

–        Blz. 4, punt 14: “Gerrit is hierover gebeld” moet zijn “Jan is hierover gebeld”.

–        Blz. 5, punt 15: laatste aandachtsstreepje: “zes dagen” wordt  “zes weken”.

–        Blz. 5, 2e alinea bij punt 18: verkeersoverlast Van Loonstraat. Annemarie Russchen informeert of bij het verzoek om een verkeerstelling in de Van Loonstraat ook de Wijnhorsterstraat kan worden meegenomen. Beide straten liggen in elkaars verlengde en ook in de Wijnhorsterstraat is sprake van veel overlast. Gerrit zegt toe deze mee te nemen bij het verzoek.

Het verslag wordt, met inachtneming van bovenstaande wijzigingen, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email Nieuwsbrief dorpen en wijken. Ter kennisname.

5.2.    Email over grote schoonmaakactie maart 2022. Agendapunt 8 op de agenda.

5.3.    Reserveringen 2021

Cees heeft de reserveringen van 2021 vast laten leggen bij de gemeente. Over de resterende gelden (€ 13.000,–) van de Stichting Vluchtheuvelgebied, meldt hij dat de suggestie is gedaan om daarvoor in het Vluchtheuvelgebied een toiletvoorziening aan te leggen. Douwe Beimin merkt op dat in de plannen van Floris Visser ook al een openbare toiletvoorziening is opgenomen. Desgevraagd zegt hij bereid te zijn om bij punt 6 de plannen van Floris Visser in grote lijnen toe te lichten.

5.4.    Wijkprogramma overzicht activiteiten

De jaarlijkse uitreiking van de wijk- en dorpenprogramma’s vindt dit jaar digitaal plaats. De online-bijeenkomst is gepland op donderdag 27 januari a.s. Nadere informatie hierover mailt Cees nog aan de panelleden. Naar aanleiding van het wijkprogramma brengt de voorzitter ter sprake dat er, in verband met het plan voor een fietsnetwerk, sprake zou zijn van omvorming van het Oostergoplein. Jan heeft er bij de gemeente naar geïnformeerd, maar geen antwoord op gekregen. Hilde van der Iest oppert dat het panel Jan Buwalda de volgende keer zou kunnen uitnodigen om een en ander toe te lichten.

5.5.    Email Douwe Beimin GPL over muur Huzumerslager

Komt terug bij agendapunt 7.

5.6.    Mededeling rondom elektrische laadpalen

Annemarie Russchen heeft met Hein Waterlander van de gemeente contact gehad over de elektrische laadpalen. Hij vertelde dat deze worden aangelegd op het moment dat een bewoner daarom verzoekt. Honorering hangt af van wat er in de omgeving al is. Als het verzoek wordt ingewilligd komt er een laadpaal met twee laadplekken. Volgens Annemarie is het landelijk beleid van gemeenten dat men alleen honoreert op particulier verzoek.

6.        Initiatief Sporthal Nijlan

Douwe Bemin licht toe dat Floris Vissder kwartiermaker is van de Oude Ambachtsschool. Omdat er veel talent en topsporters (ook op landelijk niveau) aan het oefenen zijn op de skatebaan, alsook op het gebied van WCMX en freerunnen, ligt er de wens om een binnenvoorziening, zodat men voldoende oefenuren kan maken. De sporthal is eigendom van de gemeente en wordt momenteel door Carex gehuurd. De gemeente is echter wel genegen om de sporthal af te stoten voor dit doel. Momenteel maakt een boksschool ervan gebruik. Het plan voor de binnenvoorziening is bijna rond. De voorlopige projectnaam is Binnenstebuiten. Er wordt momenteel nog wel gekeken naar de bouwkundige staat van de sporthal. Zo is er sprake van lekkage en verdient duurzame verwarming van het pand ook de nodige aandacht. Douwe Beimin merkt op dat de voorziening een bredere aantrekkingskracht zal hebben dan alleen Leeuwarden. Momenteel zijn er al veel sporters van buiten de gemeente en de provincie actief. Het panel vindt het een leuk plan en is benieuwd naar het vervolg.

7.        Prijsopgaaf GPL muur Huzumerslager

Het idee voor mooie graffiti is ontstaan tijdens een gesprek dat Cees had met de Huzumer slager. Douwe Beimin licht toe dat het plan is om de westkant van de muur van mooi graffiti te voorzien en de achterkant vrij te houden. Het is van belang dat de muur eerst goed schoongemaakt wordt om een goede ondergrond te hebben. Verder zal de graffiti van een laag worden voorzien, waardoor overkladding vrij eenvoudig verwijderd kan worden. Douwe licht toe dat voor het ontwerp enkele schilders waar straten in de wijk naar zijn vernoemd (w.o. Vermeer), de inspiratiebron zijn geweest. Delen van de schilderijen van deze schilders wil men in graffiti op de muur zetten. Verder zal een informatiebordje met een toelichting worden geplaatst. Als ondergrond van de graffiti is gekozen voor een helderblauwe kleur. De vraag is nog even of het wapen of de vlag van Huizum in de graffiti kan worden opgenomen. Douwe overlegt met de maker. Douwe Beimin geeft aan dat er een buurtonderzoek is geweest en dat alle buren positief op het plan hebben gereageerd. Op de vraag van Mariska of de jongeren uit de wijk (15-, 16-jarigen) ook erbij betrokken worden, antwoordt Douwe Beimin dat het werk daarvoor te specialistisch is. Voor de hele jonge graffitispuiters zal een workshop worden georganiseerd. Zo probeert men die erbij te betrekken. Desgevraagd antwoordt Douwe Beimin dat de deuren in het ontwerp worden  meegenomen. De offerte bedraagt circa € 5.000,–. Douwe Beimin legt desgevraagd uit dat er geen BTW in rekening wordt gebracht. Cees zegt van de slager begrepen te hebben dat hij bereid is om € 1.000,– bij te dragen. Daarmee bedragen de kosten voor het wijkpanel circa € 4.000,–.

8.        De Grote Schoonmaakactie

Ten aanzien van de kosten voor het schoonmaken van de muur voor de graffiti en het niet kunnen verrekenen van de BTW via de gemeente, zegt Hilde van der Iest van de gemeente dat het panel de mogelijkheid heeft om deze op de klussenlijst te plaatsen in het kader van de Grote Schoonmaakactie. Bij deze actie vraagt men de wijk altijd om een inventarisatie van klussen in de buurt. Het schoonmaken van deze muur zou hierin meegenomen kunnen worden en daarmee zouden de kosten fifty-fifty kunnen worden gedeeld. Hilde van der Iest legt aan het panel de vraag voor of men bereid is om de schoonmaakactie op 23 of 24 maart in de wijk mede te organiseren. Het panel staat hier positief tegenover. Hilde van der Iest legt uit dat de onderwerpen voor de klussenlijst breed kunnen zijn. Zo kan ook gedacht worden aan niet werkende lantaarnpalen en opstaande stoeptegels. Het gaat kortom om klussen in de openbare ruimte. Het is wel van belang dat de locatie van de klus nauwkeurig  wordt vermeld en een foto van wordt bijgevoegd. Hilde licht toe dat behalve de gemeente, ook Omrin, de woningbouwcorporaties en de scholen in de wijk met de schoonmaakactie meedoen. Het is van belang dat alle klussen even op een centraal punt binnenkomen. Afgesproken wordt dat alle klussen voor 15 februari a.s. bij Cees worden aangemeld. Hilde antwoordt desgevraagd dat de gemeente wel persberichten heeft die het panel op de website en de Facebooksite kan plaatsen. Afgesproken wordt dat voor het in kaart brengen van de klussen de panelleden elk een gedeelte van de wijk voor hun rekening nemen. Douwe Beimin laat weten dat hij samen met Andries Brouwer het Vluchtheuvelgebied zal inventariseren. Aan het eind van de vergadering zal men onder de panelleden de overige gebieden in de wijk verdelen.

Cees is voor de wijk de contactpersoon. Verder kaart Hilde van der Iest aan dat er ook nog gezocht wordt naar een plein voor een kleine milieustraat. Zij denkt hierbij aan het plein bij het Hollander huske. Het panel oppert het parkeerterrein van de Jumbo. Er wordt nog even nader gekeken naar een geschikte locatie. Hilde merkt op dat op 8 maart a.s. om 15.30 uur in verband met de voorbereiding alle deelnemende organisaties aan de actie langskomen om het programma definitief te maken. Hiervoor zoekt men nog een geschikte locatie. Hilde licht toe dat op 24 maart a.s. de schoolkinderen door de wijk gaan in verband met het opruimen van het zwerfafval.

9.        Stand van zaken Julianalaan

De voorzitter deelt mee dat er nu een brief ligt bij burgemeester Buma over het feit dat het panel het niet eens is met het verslag van het overleg over de Julianalaan. Het panel wacht nu op een antwoord. Op 15 december jl. vond de zitting over de Julianalaan plaats bij de Raad van de State in Den Haag. Jan doet hiervan verslag. Het wachten is nu op de uitspraak, die eind deze maand wordt verwacht.

10.      W.C. de Grootplantsoen

Cees meldt een offerte te hebben ontvangen van de gemeente voor nieuwe beplanting etc. van het W.C. de Grootplantsoen. De werkzaamheden zijn begroot op € 1500,–. De uitvoering zal worden gepland in het voorjaar van 2022.

11.      Wijkconciërge hoe nu verder

Afgesproken wordt de behandeling van dit punt door te schuiven naar de vergadering op 10 februari a.s.

12.      Wijkkrant 2022

Omdat men in de wijkkrant ook verslag wil doen van de schoonmaakactie in de wijk, wordt besloten de uitgave van de wijkkrant eind april te plannen. Kopij voor de wijkkrant kan aangeleverd worden bij Christa en/of Cees.

13.      Afsprakenlijst overleg 8 december 2021

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 2: outdoor fitnesspark (Julianapark). Mariska doet verslag van de stand van zaken en meldt dat de gemeente open staat voor plaatsing van toestellen, maar wel op een beperkt gebied in het park. Aangegeven is dat eerst het draagvlak onder omwonenden moet worden onderzocht. Er zal daarom een enquête worden gehouden onder bewoners van de Julianalaan. Met de uitkomsten daarvan gaat men naar de gemeente, waarna zal worden overlegd over de exacte plaatsing. Desgevraagd zijn Jan, Gerrit en Annemarie bereid om Mariska te helpen met het enquêteren. Annemarie weet uit ervaring dat de gemeente bepaalde normen hanteert bij draagvlakonderzoek. Mariska en Jan zullen daarnaar informeren.  

14.      Rondvraag en sluiting

–        Ter sprake komt dat verschillende lantaarnpalen in de wijk niet branden. De palen zouden niet zijn aangesloten op het nieuwe elektriciteitsnetwerk. Cees vermeldt het punt op de klussenlijst van de Grote Schoonmaakactie.

–        Hondenuitlaatplaats Julianalaan. Vanwege een incident is er gesproken over het plaatsen van hekken langs de sloten. Het panel is van mening dat de eigenaren beter op hun huisdier moeten letten. Geconstateerd wordt dat  elders in de stad ook geen sprake is van hekken langs sloten.

–        Annemarie merkt op dat de gemeente onderzoek heeft verricht naar warme plekken in de wijk (als gevolg van verstening). Zij vraagt zich af wat daarmee wordt gedaan. Het blijkt te gaan om het rapport Hittestress en wateroverlast in Huizum, dat in januari 2021 is verschenen. Cees zal bij Adriana Groen van de gemeente nadere informatie opvragen.

 –       In verband met de inventarisatie van klussen voor de klussenlijst van de Grote Schoonmaakactie, wordt afgesproken dezelfde verdeling aan te houden als bij de verspreiding van de wijkkrant door de wijkpanelleden.

Om 21.10 uur sluit Jan de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende panelvergadering is op woensdag 10 februari 2022 om 19.00 u. in het verenigingsgebouw van De Vluchtheuvel.


Wijkverslag 8 januari 2020

1. Opening

De voorzitter opent de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten. Zij wenst iedereen nog een voorspoedig 2020. De voorzitter deelt mee dat zij tezamen met Gerrit en Jan slechts een deel van de vergadering aanwezig kan zijn. Gerrit en Jan zullen een commissievergadering van de gemeenteraad bijwonen. Cees zal straks het voorzitterschap van Christa overnemen.

2.      Vaststellen agenda

In verband met de aanwezigheid van de gasten, wordt punt 6 naar voren gehaald. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

6.      Voortgang project NHL

Jelle Dijkstra is aanwezig om het panel te informeren over de voortgang van het project rond het thema armoede en schulden. Studenten van verschillende studierichtingen krijgen daarbij de opdracht om de wijk in te gaan en zich te buigen over sociaal complexe vraagstukken. Jelle Dijkstra deelt mee dat tot op heden zo’n dertig studenten bezig zijn geweest met wijkveiligheid en in dat verband gesprekken hebben gevoerd met hulpverleners in de wijk. Op dinsdag 28 januari om 12.00 uur zullen de studenten een presentatie geven van de resultaten. Hij nodigt een vertegenwoordiging van het wijkpanel uit om hierbij aanwezig te zijn. Verder hebben een achttal studenten van European Studies onderzoek gedaan naar de praktische aanpak van het armoedeprobleem in zo’n tien verschillende landen. Op de vraag van Tom of er ook een nulmeting in de wijk heeft plaatsgehad, antwoordt Jelle dat er geen directe nulmeting is geweest, maar dat men wel kennis heeft genomen van de rapportages van de gemeente. Hij noteert de suggestie van Tom. Desgevraagd geeft Jelle Dijkstra aan dat er contact is geweest met het wijkteam Zuid en het platform Armoede en Schulden. Op de vraag hoe verder, geeft Jelle Dijkstra aan dat het de bedoeling is dat men aansluit bij de behoeften in de wijk, om zo een bijdrage te leveren. Wat betreft het innovatiebudget; er is circa € 200.000, — beschikbaar voor het totale project. Afgesproken wordt dat het panel van Jelle Dijkstra een lijst krijgt met de docenten die voor dit project aanspreekpunt zijn. Cees merkt op dat hij het wijkteam Zuid ook uitgenodigd had om vanavond aanwezig te zijn, maar zij konden ’s avonds niet. Afgesproken wordt dat Jelle Dijkstra de uitnodiging voor de presentatie op dinsdag 28 januari a.s. aan Cees zal sturen. Op de vraag van Jelle Dijkstra of er ook nog specifieke thema’s voor de wijk kunnen worden aangegeven, noemt Tom laag-geletterdheid.

De voorzitter bedankt Jelle Dijkstra voor zijn toelichting en zijn komst. Hij verlaat vervolgens de vergadering.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Debbie en Ankie.

–        Twee bewoners van de Ferdinand Bolstraat zijn aanwezig in verband met de brief die bewoners van de Ferdinand Bolstraat aan het panel hebben gestuurd met het voorstel om parkeerplaatsen bij oplaad palen tot flexibele parkeerplekken te bestempelen, zodat daar niet alleen door elektrische voertuigen mag worden geparkeerd. Reden hiervoor is het al beperkte aantal parkeerplaatsen in de wijk.

Zij lichten toe dat men zich zorgen maakt over het parkeren in de wijk. De komende tijd zullen er nogal wat parkeerplaatsen laadplekken voor elektrische auto’s worden. Totdat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt is hun voorstel dat ook andere voertuigen daar mogen parkeren. Gerrit heeft geprobeerd om de heer Waterlander van de afdeling Verkeer van de gemeente te bereiken, maar dat is niet gelukt. De insteek van het panel is om het in de Ferdinand Bolstraat tot een oplaad plek te beperken. Komende maandag zal de verkeerscommissie het opnemen met de afdeling Verkeer van de gemeente. Vervolgens zal men de uitkomst terugkoppelen aan de bewoners. De voorzitter bedankt de bewoners voor hun toelichting en hun komst. Zij verlaten hierna de vergadering.

–        Overlast parkeren Johan Willem Frisoschool. Cees heeft namens het panel een mail gestuurd aan wijkmanager Anja Reus met het verzoek om het team Handhaving van de gemeente volgende week een week lang bekeuringen uit te laten schrijven voor het fout parkeren bij de school. Hier is echter nog geen reactie op gekomen.

Vervolgens verlaten Christa, Gerrit en Jan de vergadering. Cees neemt het voorzitterschap van Christa over.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 11 december 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2 punt c: MOL. Tom heeft vandaag de cijfers over december nog toegevoegd aan het jaaroverzicht van de meldingen die over de wijk zijn binnengekomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden. Cees stelt voor om het agendapunt MOL tezamen met het Handboek wijkgericht werken te agenderen voor de volgende vergadering. Het panel gaat daarmee akkoord.  

De notulen worden onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail uitnodiging nieuwe bus concessie 2022

Cees en Gerrit zullen namens het panel de bijeenkomst bijwonen.

b.      Open Podium 8 januari 2020

Aankondiging van de commissievergadering waar Gerrit en Jan vanavond namens het panel bij aanwezig zijn.

c.       Verslag bijeenkomst bewonerscommissie Jan van Scorelstraat

Van de panelleden is behalve Debbie ook Tom hiernaartoe geweest. Hij heeft namens het panel een brief opgesteld aan Elkien met het verzoek om met de bewonerscommissie in goed overleg tot een snelle oplossing te komen van de klachten die na de renovatie zijn ontstaan. De brief is door Christa ondertekend en verzonden.

d.      Overlast parkeren Johan Willem Frisoschool

Het panel wacht de uitkomst van de mailwisseling tussen Cees en Anja af.

e.      Uitnodiging wijk- en dorpsprogramma’s 2020

De uitreiking van de wijk- en dorpsprogramma’s is op dinsdag 28 januari a.s. om 19.30 uur en vindt plaats in de Beurs. Anne Sjoerd en Tom zijn van plan om hierbij aanwezig te zijn.  

7.      Voorbereiding bespreekpunten Anja Reus en Herwil van Gelder

In verband met de afwezigheid van een aantal panelleden, wordt besloten de agendapunten 7, 8 en 9 door te schuiven naar de volgende vergadering. Deze komen de volgende keer terug op de agenda.

10.      Wijkkrant

Cees zal Jelle Dijkstra van de NHL nog vragen om voor de wijkkrant een stukje te schrijven over het project van de NHL. Anne Sjoerd zal nog een stukje aanleveren over de wijkconciërge. Cees deelt vervolgens het financieel jaarverslag van het panel over 2019 rond. Ter sprake komt dat Mariska dit jaar het penningmeesterschap van Cees overneemt. Cees zal Mariska inwerken en men dit jaar zal gaan schaduw-draaien.  

10.      Afsprakenlijst overleg 11 december 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

4.      Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark

Mariska deelt mee dat nu de gemeente het hek van het honden los loopveld heeft geplaatst, zij samen met Jan in gesprek gaat met de gemeente. Ter sprake komt dat het misschien een optie is om bij de jeu de boulesbaan een paar fitnesstoestellen te plaatsen. Daarover zal men contact opnemen met de jeu de boulesclub. Tom raadt hen aan om ook gemeenteraadsleden hierover te benaderen, zodat het in een commissievergadering aan de orde kan komen. Mariska zal dit met Jan bespreken.

7.      Briefje om aan containers te bevestigen. Niet Cees maar Anne Sjoerd zal dit laten drukken bij Stip. Anne Sjoerd zal hier actie op ondernemen.

17.     Bijeenkomst afvalbeleid gemeente

Anne Sjoerd en Rimmer zijn bij de bijeenkomst over het afvalbeleid van de gemeente geweest. Anne Sjoerd doet hiervan verslag. De gemeente heeft aangegeven dat de afvalberg kleiner moet worden. Er blijkt momenteel nog veel te veel groenafval en glas bij het restafval te zitten. Op de vraag van Mariska hoe het zit met het plastic afval, antwoordt Anne Sjoerd dat Omrin dit er nu al uit kan scheiden.

11.      Rondvraag

–        Ben informeert of het panel bezwaar heeft aangetekend tegen de uitspraak inzake de afsluiting van de Hendrik Algraweg. Cees antwoordt dat het panel voor de Kerst een bezwaarschrift heeft ingediend bij de Raad van State.

–        Tom deelt mee dat er in de Jan van de Capellestraat onlangs een drugspand is gesloten op last van de burgemeester.

11.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.10 u. sluit Cees de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2020 om 19.00 u.