Wijkverslag 8 februari 2024

  1. Opening

Christa del Grosso, voorzitter, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Agendapunt 10 komt te vervallen. Als bespreekpunten worden toegevoegd: de verloedering van de wijk (bij punt 14) en het financieel jaarverslag van het wijkpanel (bij punt 9). De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen en gasten

Cees meldt dat bericht van verhindering is ontvangen van Wietse Rinsma. Jeltse komt wat later. Gast Tjisse Oosterhof is wegens ziekte afwezig. Agendapunt 10 komt te vervallen omdat de wijkagent door persoonlijke omstandigheden afwezig is. 

–        Reseth

De vertegenwoordiger van Reseth deelt mee dat men sinds 1 oktober vorig jaar is gevestigd in de Floris Versterschool. Reseth wil ook graag maatschappelijk iets betekenen en een bijdrage leveren aan de gezondheid van wijkbewoners. In december heeft men wijkbewoners een gratis fittest aangeboden. Samen met opbouwwerker Menno Schotanus en Jumbo bedrijfsleider Jacob Ruyter is men tot dit initiatief gekomen. Bij de Jumbo zijn gezonde voedingspresentaties gehouden. Ook zijn er in december twee gratis sportmomenten aangeboden. Dit gratis aanbod wordt voortgezet. Met elkaar is men aan het kijken wat men nog meer kan doen. De vertegenwoordiger van Reseth zegt het wel jammer te vinden dat, vanwege het feit dat Reseth een commerciële partij is, de gemeente niet financieel iets wil bijdragen.   De aanwezige raadsleden zeggen dat zij willen bekijken of zij hierin iets kunnen betekenen. De buurtverenigingen laten weten het aanbod via hun social media bekend te zullen maken. Daarnaast zouden bewoners mogelijk ook via de verspreiding van flyers in de Jumbo erop attent kunnen worden gemaakt dat men  in de Floris Versterstraat op nr. 1 op maandag en woensdag vanaf 13.00 uur welkom is om gratis te sporten.

–        Skaters

De skaters zeggen niet zoveel te melden te hebben. Het is momenteel heel slecht weer. Zij willen nog wel graag iets indoor en horen ook om hen heen dat er veel animo is voor een indooractiviteit en indoorskatepark. Friesland is eigenlijk de enige provincie zonder een indoorskatepark. Zij laten desgevraagd weten dat een locatie dichtbij het station een goede plek zou zijn. Ankie heeft begrepen dat er destijds wel plannen waren voor een indoor freerunningpark. Wat daar nu de stand van zaken van is, blijkt niet duidelijk. Er gaan geluiden dat de sporthal nu verhuurd is. Het panel zou bij de gemeente kunnen navragen wat de plannen zijn. De skaters geven aan dat voor hen een open ruimte met een hoog plafond eigenlijk al voldoende is. De toiletvoorziening komt ter sprake. De aanwezige raadsleden weten dat de toiletvoorziening on hold is gezet, juist vanwege de plannen voor een indoorvoorziening. Geconstateerd wordt dat het een op het ander wacht en het daardoor niet opschiet. Afgesproken wordt dat vanuit het panel Cees contact opneemt met de gemeente om te informeren of de skaters en de jeu de boules-vereniging gebruik kunnen maken van de sporthal. Raadslid Fokelien van der Meulen zal navragen wie de sporthal nu gebruikt c.q. huurt. De skaters laten desgevraagd weten dat zij wel bereid zijn om op de wijkconferentie te vertellen over hun sport.   

–        Wijkbewoner

Wijkbewoner Carlo Kater woont als belangstellende de vergadering bij. Hij werkt bij Jeffrey Meijer en houdt zich vooral bezig met teamontwikkeling en talentontwikkeling bij jongeren. Hij vindt het leuk om jongeren in de leeftijdscategorie twaalf tot twintig jaar inzicht te geven in hun kwaliteiten en talenten.

4.      Vaststelling notulen vergadering 10 januari 2024

Naar aanleiding van en tekstueel:

–        Blz. 1, punt 3: bijdrage activiteiten Stichting Wilde Wijk

Geïnformeerd wordt of er een begroting is ontvangen. Die vraag zal straks aan Jeltse worden voorgelegd. Cees heeft begrepen dat er wel een factuur is ontvangen.

–        Blz. 2, punt 4: wijkagent. Cees maakt een nieuwe afspraak met de wijkagent.

–        Blz. 2, punt 7: invulling wijkconferentie. Christa verduidelijkt dat òf Reseth òf de boksschool op de wijkconferentie een presentatie zal verzorgen. 

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, vastgesteld.

5.      Nieuwsbrief Spoordok

Naar aanleiding van de nieuwsbrief en de website Grensverleggend Spoordok, informeert Gerrit bij de aanwezige raadsleden of er nu wel of niet een loop- en fietsbrug komt over het spoor. Hij licht desgevraagd toe dat de concept-nota Grensverleggend Spoordok op 27 maart a.s. ter besluitvorming op de agenda van de raad staat. Raadslid Fokelien van der Meulen merkt op dat als het panel een loop- en fietsbrug wil, men ook een brief met dit verzoek kan richten aan de raad. De raadsleden Carlijn Niesink en Fokelien van der Meulen zeggen niet op de hoogte te zijn van de plannen. Zij zullen zich erin verdiepen en komen erop terug.

6.      Gebiedswerkers gemeente

De gemeente heeft het panel geïnformeerd over het feit dat er momenteel sprake is van onderbezetting bij de gebiedswerkers. Een medewerker heeft een andere functie aanvaard en gebiedswerker Rikkie Hagen is door ziekte uit de running. De gemeente probeert tijdelijke vervanging te regelen. 

7.        Uitnodiging gemeente voor uitreiking wijkprogramma

Panelleden kunnen zich individueel aanmelden om hierbij aanwezig te zijn.

8.      Restwaarde speellint Jantje Beton

Het door de gemeente verstrekte overzicht van de restwaarde van het speellint is meegestuurd met de stukken. Anne Sjoerd doet verslag van de bespreking met Siep Oenema van de gemeente. Hij licht toe dat de gemeente van de restwaarde

(€ 35.047,00) € 7.000,00 reserveert voor de kosten van het hekwerk in de Jan van Scorelstraat. Verder gaat er € 3.000,00 naar de Vluchtheuvel. Voor de sportkooi bij de Frans Halsstraat en de inclusieve speeltuin Gerard Dou resteert dan gezamenlijk

€ 25.047,00.

De raadsleden informeren het panel dat de gemeenteraad heeft besloten een Sportfonds in te stellen. Daarmee kunnen inwoners van de gemeente met een laag inkomen, vanaf de zomer 2024 de abonnementskosten voor het sporten vergoed krijgen tot een bedrag van € 300,00.

Er volgt een korte pauze. De raadsleden Carlijn Niessink en Fokelien van der Meulen verlaten de vergadering. Jan neemt na de pauze het voorzitterschap over van Christa, die de vergadering voor de pauze heeft verlaten.

9.      Financieel jaarverslag 2023

Jeltse presenteert het financieel jaarverslag van het panel over 2023 en geeft een toelichting. Hij deelt mee dat de (onderhouds)kosten voor de AED’s over 2023 (circa € 1.000,00) niet in het overzicht zijn opgenomen. Deze zullen worden doorge-schoven naar 2024. Vastgesteld wordt dat er vanuit het panel geen vragen zijn over het jaarverslag 2023. Jeltse wordt bedankt voor het heldere overzicht. Het panel besluit het jaarverslag 2023 vast te stellen en goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over 2023.

11.      Wijkconferentie april 2024 invulling

Debbie deelt mee dat de locatie (DOAS) voor dinsdag 23 april a.s. vanaf 19.30 uur is vastgelegd. De aankondiging voor de wijkconferentie komt ter sprake. Afgesproken wordt dat Cees deze bij Anne Sjoerd zal aanleveren. Ankie zegt toe ervoor te zorgen dat de aankondiging nog in de wijkkrant komt.

12.      Wijkconcierges, hoe komt het in 2024?

Vanwege de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

13.      Afsprakenlijst 

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        Fietsenstalling Schrans

Carina Runhart van Lijst 058 zal wethouder Evert Stellingwerf herinneren aan het overleg hierover.

–        Project Vluchtheuvel

Ankie merkt op dat het goed gaat met het project. Zij deelt mee dat een van de dames die de welkomstborden voor de wijk heeft gemaakt, wel met de groenaan-kleding aan de slag wil. Op verzoek van de skaters zal Ankie aan haar doorgeven hierbij rekening te houden met de gebruikers van het gebied, waaronder de skaters.

–        Wateroverlast hondenlosloopterrein

De aanpak hiervan kan pas in de zomerperiode.

–        Begroting in verband met aanvraag van Wilde Wijk

Jeltse heeft geen begroting ontvangen. Er is wel een factuur binnengekomen. Het panel is van mening dat, ongeacht de hoogte van het bedrag, voor alle aanvragen die bij het panel binnenkomen, er een begroting dient te worden aangeleverd.

14.      Rondvraag

–        Jacob Ruyter merkt op dat hij het jammer vindt dat de wijkagent er vanavond niet bij is. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid in de wijk. Onlangs zijn er twee straatovervallen geweest en een overval op de snackbar. Ankie valt hem bij en merkt op dat er daarnaast ook veel wordt gedeald in de wijk. Het vele zwerfvuil in de wijk is het panel ook een doorn in het oog. Er is veel afval dat blijft liggen. De panelleden zijn algemeen van mening dat de wijk dreigt te verloederen. Auto’s staan steeds vaker in tuintjes van woningen en tuinen worden ook steeds vaker opritten. Verder verrijzen er steeds vaker schuttingen van twee meter. De panelleden laten weten dat er vaak niets wordt gedaan met meldingen. Handhaving blijft uit. Carina Runhart en Auke Kleefstra van Gemeentebelangen zullen de signalen van het panel meenemen naar hun fractie-overleggen. Carina Runhart zal specifiek het afval als probleem benoemen. Na onderling overleg besluit het panel om de politiek te benaderen over de veiligheid en de dreigende verloedering van de wijk. Jan zal namens het panel een brief opstellen aan de raadsfracties.

–        Anne Sjoerd deelt mee dat buurthuis Gerard Dou begint met een jeugdsoos, een keer per maand voor de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar. Studenten zullen de jeugdsoos organiseren en begeleiden.

–        Anne Sjoerd informeert wanneer het panel een beslissing neemt over de besteding van de restwaarde van het speellint. Hij legt uit dat Gerard Dou in verband met de begroting voor de inclusieve speeltuin en de aanvragen bij fondsen, graag wil weten waar men op kan rekenen. Vastgesteld wordt dat het panel een besluit dient te nemen over een bijdrage van € 15.000,– of € 20.000,– aan de inclusieve speeltuin. Omdat de kosten van de speelkooi nog niet bekend zijn, besluit het panel met algemene stemmen om, in afwachting daarvan, in ieder geval

€ 15.000,– bij te dragen aan de inclusieve speeltuin van de Gerard Dou.

15.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.35 uur sluit hij de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag

13 maart 2024 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijk verslag 9 februari 2023

  1. Opening

De voorzitter, Christa del Grosso, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vanavond bij de vergadering zijn aangeschoven. Er volgt een kort voorstelrondje.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

De voorzitter vraagt de aanwezige raadsleden of zij ook vragen hebben aan het panel. Fokelien van der Meulen informeert of er hier in de wijk sprake is van concurrentie tussen de door de buurthuizen georganiseerde activiteiten en die in de buurtkamer. Het panel geeft aan dat de buurtkamer in Huizum-West onlangs is opgeheven en dit daarom niet meer aan de orde is.

– Stalling fietsen op de Schrans

Op de vraag van Carina Runhart naar belangrijke items hier in de wijk, antwoordt het panel dat de leefbaarheid, parkeerproblemen en het ontbreken van een goede fietsenstalling op De Schrans, onderwerpen zijn die momenteel spelen. Cees licht toe dat het panel graag zou zien dat op de middenstrook van de Schrans de fietsen kunnen worden gestald. Momenteel staan er op de stoepen veel fietsen in de weg, waardoor mensen in een scootmobiel er niet langs kunnen. Gerrit merkt op dat het panel samen met het panel van Huizum-Oost hierin gaat optrekken. Men gaat gezamenlijk de winkeliersvereniging van de Schrans benaderen.

– Parkeerproblemen

Verder is het parkeren in de hele wijk een probleem. Per adres zijn er vaak twee en in sommige gevallen drie auto’s. De problemen concentreren zich met name in de Honthortstraat, de Vermeerstraat en de Jan Lievenstraat. Het panel geeft een aantal voorbeelden en merkt op dat ook de vele bedrijfsbusjes in de wijk hieraan bijdragen.

Als oplossing hiervoor heeft het panel bij de gemeente het P+R-terrein achter het station aangedragen, maar de gemeente heeft laten weten dat het terrein van de spoorwegen is en men daar niet in wil treden. Dat vindt het panel jammer.

Desgevraagd laat de werkgroep Verkeer weten dat het overleg met de gemeente momenteel goed is. Met wethouder Stellingwerf zijn korte lijnen, maar dit probleem is niet op te lossen. Met betrekking tot de Julianalaan voorziet het panel dat de voorgestelde oplossing van het plaatsen van een ‘smiley’ het probleem niet zal oplossen. Jan licht toe dat op de motie van 14 november 2020 drie weken geleden in de raad is geantwoord. Desgevraagd antwoordt Jan dat men onlangs geen contact heeft opgenomen met de raadsleden, omdat deze alle stukken al hebben ontvangen. De werkgroep Verkeer vindt het wel jammer dat er door de raadsleden niet op is gereageerd.

– Aanleg van rotonde in de bocht bij de Schrans

De aanwezige raadsleden wordt gevraagd hoe zij denken over de aanleg van een rotonde bij de bocht in de Verlengde Schrans. Zo’n tweeënhalf jaar terug is dit door de gemeente op een prioriteitenlijst gezet. Het panel vraagt zich af hoe lang dit nog gaat duren. De raadsleden erkennen dat het een erg lastige kruising is. De raadsleden wijzen het panel op de mogelijkheid van het Open Podium, een informatieve sessie voor de raad, waarin bewoners aandacht kunnen vragen voor specifieke onderwerpen. Fokelien van der Meulen wijst het panel erop dat men gewoon contact op kan nemen met raadsleden; om het panel over drempels te helpen en om te verbinden als er zich knelpunten in de communicatie met de gemeente voordoen. Cees geeft aan dat het panel een telefoonlijst zal maken van te benaderen raadsleden.

– Vluchtheuvelgebied

Raadslid Gabrielle Copini wil graag van het panel weten hoe het met het Vluchtheuvelgebied gaat. De voorzitter merkt op dat het skatepark is opgeknapt en wordt uitgebreid. Vanmiddag is er overleg geweest over het free runnerspark. De sporthal wordt waarschijnlijk weer verhuurd en daar komt indoor free runnen. Jongeren kwamen ook met de wens voor een pingpongtafel. Geconstateerd wordt dat de hondenpoep in dit gebied wel een probleem is, ook al is er een hondenlosloop-terrein in de buurt. Volgens Joop wordt het wel gebruikt, maar komen veel wijkbewoners er momenteel niet, omdat het er heel drassig is en het er stinkt.

Fokelien vraagt aan het panel om foto’s te maken van het drassige losloopterrein en deze in de gemeenteapp te zetten. Ankie neemt dit op zich en zal het Fokelien laten weten zodra zij deze heeft geplaatst.

Ter sprake komt de wens van openbare toiletten op het terrein. De raadsleden adviseren het panel om dit samen met de gemeente op te pakken en ook de jongeren daarbij te betrekken. Gabrielle Copini doet het panel de suggestie om alle wensen te bundelen en het als aanpak Vluchtheuvelgebied te presenteren. De raadsleden constateren dat men hier een voorziening heeft die vanuit het hele land bezoekers trekt. Het is vreemd dat men hen geen sanitaire voorziening kan bieden.

– Inzameling afval en diftar

Het panel stelt vast dat met de invoering van het diftar-systeem er sprake is van een toename van zwerfvuil en bijzet bij containers, zoals bijvoorbeeld in de Jan van Scorelstraat. De wijk gaat er op dit gebied wel op achteruit. Fokelien van der Meulen maakt er notitie van en vraagt het panel om vooral foto’s te maken en die te delen. Zij vraagt Ankie om even contact met haar op te nemen, onder meer over de blikvangnetten. Het panel brengt ter sprake dat er voor de hele wijk maar een luiercontainer is, bij de Paulusschool. Dat is ontoereikend. Fokelien maakt er aantekening van.

– Sport

Fokkelien informeert bij het panel naar het sporten in de wijk. Jeltse licht toe dat  het panel bezig is om een fitnesspark in het Juliananpark te realiseren. Het concept-ontwerpplan wordt rondgedeeld. Als locatie is gekozen voor het stuk groen tussen de vijver en de Julianalaan. Er ligt een offerte ten bedrage van circa € 80.000,–. Het panel heeft een deel van het geld hiervoor gereserveerd. Voor het resterende bedrag gaat men fondsen aanschrijven.

– Buurtkamer

Reynuck Hendriksma en Daniel Pit van Amaryllis zijn bij de vergadering aangesloten in verband met de buurtkamer in Huizum-West. Daniel Pit geeft aan dat de buurtkamer in de OAS na anderhalf jaar gedraaid te hebben (buiten de lockdowns om), voor wijkbewoners niet de juiste locatie blijkt te zijn om binnen te lopen. De drempel blijkt te hoog. Met de gemeente is nagedacht over hoe het beter kan. Een vaste locatie is wenselijk. Destijds is de fout gemaakt om de vraag voor een geschikte locatie niet aan de bewoners zelf voor te leggen. Daniel wil graag met de beheerders van de buurthuizen in gesprek over wat de buurthuizen betekenen voor de buurt en hoe men daarbij aan kan sluiten. Anne Sjoerd merkt op dat destijds ook is gesproken over de buurthuizen als buurtkamer-light. Hij merkt op dat als je als wijkbewoner problemen hebt, je deze niet gaat delen met buurtgenoten. Enige afstand is daarom gewenst. Vanuit het panel wordt de suggestie aangedragen om als Amaryllis aan te sluiten bij activiteiten. Als voorbeeld wordt de kinderbingo genoemd, waar men ook veel ouders treft. De beheerders van de buurthuizen geven desgevraagd aan dat men wel met Daniel hierover in gesprek wil. Afgesproken wordt dat Christa met de vertegenwoordigers een datum en tijdstip (avond) zal afstemmen  en dit aan Daniel voor zal leggen. Cees doet Amaryllis nog de suggestie om een artikel te maken en dit in de wijkkrant te laten plaatsen. Uiterste inleverdatum hiervoor is eind maart. Verder wordt afgesproken dat Reynuck het panel een overzichtje mailt van de adressen en openingstijden van Amaryllis in dit stadsdeel.

Reynuck, Daniel, Fokelien, Carina en Gabrielle verlaten hierna de vergadering.

5.        Vaststellen notulen vergadering van 11 januari 2023

Naar aanleiding van:

–        Blz. 3, punt 6.9. speeltuintje Jan van Scorelstraat. Anne Sjoerd heeft van Siep Oenema van de gemeente vernomen dat er een paadje zal worden aangelegd. Verder staan er tijdelijk even hekken omheen.

–        Blz. 4, punt 12: bermen Schrans. Jan heeft begrepen dat de drie soorten klaver dit jaar zullen worden ingezaaid.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

6.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken worden doorgenomen.

6.1.    Email: collegebesluit motie Julianalaan. Is al besproken.

6.2.    Email: groenpresentatie in de buurt.      

Bonny Veenstra zou een presentatie verzorgen. Zij is niet aanwezig.

6.3.    Email Luiercontainer Paulusschool. De klacht is besproken met de raadsleden.

6.4.    Email: opvanglocatie Oekraïners. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.5.    Email: Schone buurtpassen. Het panel stelt vast dat dit iets is voor de buurtconciërges. Cees zal vier passen aanvragen. Het punt buurtconciërges zal voor de volgende vergadering op de agenda komen.

6.6.    Email: gewijzigde businzet Leeuwarden. Ter kennisname.

6.7.    Email: nieuwsbrief wijken en dorpen. Ter kennisname.

7.        Julianapark Fitness  

Jeltse geeft een toelichting op het ontwerpplan en de offerte. De fitnesstoestellen zullen worden uitgevoerd in rustige kleuren, zodat het goed in het park past. De offerte bedraagt zo’n € 80.000,–. Omdat de aanschaf via de gemeente loopt, vervalt de btw. De gemeente zal het onderhoud verzorgen van de toestellen. Het panel kan dit afkopen voor 10% van het offertebedrag. Fondsenwerver Tia van der Velde zal nu worden benaderd in verband met het werven van fondsen. Als de financiering rond is, zal aan Compaen de opdracht worden verstrekt.

8.        Mondeling verslag vergadering wijkpanel Huizum-Oost

De voorzitter doet verslag van het gesprek met het wijkpanel van Huizum-Oost. Er is onder meer gesproken over het voorstel voor een rotonde bij de Schrans en de werkwijze van de panels. De intentie is uitgesproken om een keer per kwartaal met elkaar om tafel te gaan. Jeltse is van mening dat er wel een concrete aanleiding dient te zijn om bijeen te komen.  

9.        Jaarcijfers 2022

Cees geeft een toelichting op het financieel jaarverslag van 2022 en merkt op dat het panel ongeveer

€ 20.000,– heeft gereserveerd voor het fitnesspark en € 13.525,– voor het Vluchtheuvelgebied. Als het panel ermee in kan stemmen, zal hij het jaarverslag op de website laten plaatsen en gaat het naar de gemeente toe.

Het panel gaat akkoord met het financieel jaarverslag van 2022.

10.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 5: afronding schoonmaakactie. Cees meldt dat de Paraplu in het Julianapark binnenkort wordt schoongemaakt. Dit geldt ook voor de graffiti in de poort bij de Gerard Dou. Verder zit het beschilderen van het kastje nog in de molen. Opgemerkt wordt dat de kastjes die al waren schoongemaakt opnieuw zijn bespoten. Cees stelt voor om alles bij elkaar te pakken en de lijst naar de gemeente te mailen.

11.      Rondvraag

–        Bloembakken in de wijk. De hovenier die dit de afgelopen jaren heeft verzorgd, is hiermee gestopt. Christa zal bij Nordwin vragen of zij dit kunnen verzorgen. Het panel wil het aantal hanging baskets gaan halveren.

–        Anne Sjoerd deelt mee dat het bestuur van Gerard Dou naar de notaris wil in verband met de WBTR. Cees zal hem de naam van een geschikte notaris doormailen.

–        Ankie deelt mee dat De Vluchtheuvel op 17 maart een ledenvergadering heeft. Wegens verhuizing zal de voorzitter van het bestuur dan officieel aftreden.

12.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. Om 21.55 uur sluit Christa de vergadering. De volgende panelvergadering is op woensdag

8 maart 2023 om 19.00 u. in de Gerard Dou.


Wijk verslag 10 februari 2022

  1. Opening

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten die vandaag zijn aangeschoven; raadslid Andries Bergsma van Groen Links en wijkbewoners Hans Bouma en Eduard van Breeden.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Raadslid Andries Bergsma is aanwezig om te horen wat er zoal speelt in de wijk. Wijkbewoner Hans Bouma woont als geïnteresseerde de vergadering bij en wijkbewoner Eduard van Breeden wil graag wat met het panel delen. Afgesproken wordt om dit bij de rondvraag te doen.

4.        Vaststellen notulen vergadering 12 januari 2022

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2, punt 7: mooie graffiti op muur van de Huzumerslager

Vanuit het panel komt de vraag of dit plan wel doorgaat, nu de Huzumer slager mogelijk gaat verhuizen. Cees antwoordt dat dit de uitvoering niet in de weg staat.

Het verslag wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email Ankie Ootjers buurtpreventie Huizum-West. Ankie licht toe dat er onlangs een bijeenkomst van het buurtpreventieteam heeft plaatsgehad. Daarbij waren ook de wijkagent, vertegenwoordigers van het Meldpunt Overlast, Elkien, wijkpanel en het bestuur van de wijkvereniging aanwezig. Ankie merkt op dat de bijeenkomst leuk is verlopen en het een vruchtbare vergadering is geweest.  

5.2.    Email Peter Jager van de gemeente over Tadingastraat 3. Geconstateerd wordt dat de Tadingastraat onder Huizum-Oost valt. Het panel vraagt zich af of het quotum aan studentenwoningen in zowel Huizum-West als Huizum-Oost onderhand al niet bereikt is. Afgesproken wordt dat Christa de vraag bij de gemeente neerlegt.  

5.3.    Email van Haye Stellingwerf over Elias Vonckstraat

Vastgesteld wordt dat er momenteel druk aan gewerkt wordt.

5.4.    Email met uitnodiging wijkprogrammapresentatie gemeente Leeuwarden

Van het panel hebben Anne Sjoerd, Gerrit en Jan de online presentatie van de wijk- en dorpenprogramma’s bijgewoond. Jan doet er in het kort verslag van. Geen van drieën vond het een geslaagde opzet.  

5.5.    Email Meile Postma over vervanging bomen Schrans.

Is de gemeente nu druk mee bezig. Wordt voor kennisgeving aangenomen.

6.        Gesprek met Parkkerk

Mariska doet verslag van het gesprek dat een vertegenwoordiging van het panel heeft gehad met het kerkbestuur van de Parkkerk over de samenwerking. Het idee is besproken om van de groenstrook bij de Parkkerk een bloemenstrook te maken en er een bankje te plaatsen. Cees merkt op dat men het niet meer heeft gehad over de factuur die de kerk onlangs had ingediend voor de zonnebloemenwedstrijd en de niet met het panel besproken inhuur van een grondfrees. Intussen heeft men van het kerkbestuur een kostenraming ontvangen voor de aanleg van een bloemenstrook. Omdat in de kostenraming wederom sprake is van veel kosten voor de inzet van materieel, hetgeen niet besproken is met het panel, zal Cees namens het panel aangeven dat men niet meebetaalt aan de inzet van materieel. Hij zal aangeven dat het panel wel bereid is de kosten van de bloemzadenmix, zo’n € 70,00 te betalen.

7.        De Grote Schoonmaakactie

Cees deelt mee dat hij volgende week met Hilde van der Iest van de gemeente een gesprek heeft over de dan ingeleverde foto’s. Cees heeft intussen al veel foto’s ontvangen; van het Vluchtheuvelgebied alleen al zo’n 32 stuks. Op 23 maart start de grote schoonmaakactie vanuit de Oude Ambachtsschool. Tussen de middag is er een lunch voor alle medewerkers. De dag daarna, op 24 maart, gaat de schooljeugd door de wijk met grijpers voor het zwerfafval. De muur bij de Huzumer Slager zal diezelfde week worden gereinigd en voorzien van een coating. Eind maart moet de wijk er dan weer spic en span bij staan. Cees deelt mee dat de posters voor de schoonmaakactie inmiddels zijn opgehangen en de aankondiging op de website staat. Men hoopt dat het een succes wordt.

8.        Stand van zaken Julianalaan en Hendrik Algraweg

Het panel wacht op een antwoord op de brief aan burgemeester Buma. Jan licht de gang van zaken toe aan Andries Bergsma van Groen Links. Jan merkt op dat als er geen antwoord op de brief komt, het panel de pers opzoekt. Desgevraagd antwoordt Jan dat inschakeling van de ombudsman van de gemeente het panel ook niets heeft opgeleverd.

Voor wat betreft de Hendrik Algraweg, deelt Jan mee dat er inmiddels een uitspraak van de Raad van State ligt. Het panel is niet in het gelijk gesteld, omdat men niet vanaf het allereerste begin bezwaar heeft aangetekend tegen alles wat met de Hendrik Algraweg te maken had. Jan merkt op dat hij het wel vreemd vond dat hij over de uitspraak telefonisch benaderd werd door Omrop Fryslân, terwijl hij zelf nog niet op de hoogte was van de uitspraak.  

9.        Wijkconciërge hoe nu verder

Cees merkt op dat men tot nu toe met één wijkconciërge heeft gewerkt. Dat blijkt te weinig te zijn. Het voorstel is dan ook om vier wijkconciërges in te zetten. Daarvoor moeten waarschijnlijk nog drie bewoners worden gezocht. De opzet is dat de wijk-conciërge een soort aanspreekpunt is voor een deel van de wijk, waarbij de focus vooral op het zwerfvuil ligt. Het panel stelt er een vergoeding voor de inzet tegenover. Voordat er een oproep wordt geplaatst op Facebook, de website en in de wijkkrant, wordt afgesproken dat eerst de taken op papier worden gezet. Verder wordt toegezegd dat, voordat tot plaatsing in de wijkkrant wordt overgegaan, er vanuit het panel eerst even contact wordt opgenomen met Rimmer.

10.      Wijkkrant 2022

Omdat men in de wijkkrant ook verslag wil doen van de schoonmaakactie in de wijk, wordt besloten de uitgave van de wijkkrant eind april te plannen. Kopij voor de wijkkrant kan tot eind maart aangeleverd worden bij Christa en/of Cees. Afgesproken wordt dat iedere wijkvereniging even een stukje schrijft over hoe de grote schoonmaakactie is verlopen. Cees zal Wietse vragen om dit voor het Hollander Huske te doen.

11.      Afsprakenlijst overleg 12 januari 2022

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 1: Raadhuisstraat. Jan heeft na contact met de gemeente vernomen dat de herbestrating trottoir Raadhuisstraat in de planning staat en nog voor de zomervakantie van 2022 gereed moet zijn. Jan meldt dat er een fout in het wijkprogramma staat. Het verbeteren van het fietsnetwerk blijkt niet van toepassing op Huizum-West.

–        punt 2: outdoor fitnesspark (Julianapark). Mariska meldt dat men begonnen is met het draagvlakonderzoek. Er zijn veel positieve reacties. Enkele bewoners hebben wel hun zorg geuit dat het ’s avonds hangjeugd aantrekt. Het panel zal er alles aan doen om dat te voorkomen.

–        punt 7: verkeerstelling en snelheidsmeting in Van Loonstraat en Wijn-horsterstraat. Jan en Gerrit delen mee dat men op 2 maart a.s. tussen 16.00 uur en 17.00 uur hier in de Vluchtheuvel een gesprek heeft met Hayo van der Meer van de afdeling Verkeer over onder andere een bushalte aan de Julianalaan en andere verkeerszaken. Gerrit doet de suggestie om dit overleg door Rinny te laten notuleren.

–        punt 25: defecte lantaarnpalen. Toegelicht wordt dat de wijk al sinds december een aantal donkere straten heeft. Ondanks meldingen komt Liander niet in actie. Opgemerkt wordt dat een ingezonden stukje in de krant soms wil helpen.

12.      Rondvraag

–        Wijkbewoner Eduard van Breeden vraagt zich af hoe het zit met de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hij doet regelmatig melding van losliggend glas in het Julianapark; iets wat erg vaak voorkomt. Hij meldt dit steeds, maar vraagt zich af hoe het zit met controle door de gemeente. Ditzelfde geldt ook voor het dealen in het Julianapark en het Simon de Vliegerpark. Ankie geeft aan dat de wijkagent hiervan zoveel mogelijk meldingen wil en ook kentekens van auto’s van dealers, zodat men er een drugsteam op kan zetten. Het is dus zaak om voortdurend te melden. Eduard van Breeden vraagt zich af hoe vaak er in de wijk gecontroleerd en gehandhaafd wordt, of laat men alles op meldingen aankomen? Het wijkpanel is het met hem eens dat handhaving in de wijk tekortschiet. Als er al eens een auto van handhaving wordt gesignaleerd, komen deze de auto niet uit. Opgemerkt wordt dat de vele bedrijfsbussen die ’s avonds overal in de wijk staan de leefbaarheid in de wijk ook niet ten goede komen. Op de vraag van het panel of hij bereid is om als verontruste wijkbewoner een stukje voor de wijkkrant te schrijven, antwoordt Eduard van Breeden dat hij daar wel toe bereid is. Begin maart zal hij dit bij Cees aanleveren.

         Andries Bergsma van Groen Links wijst in dit verband op de mogelijkheid van een wijkschouw en de wijkmanager als verbindende schakel. Eduard van Breeden merkt op dat er steeds meer bij de burger wordt neergelegd. Hij vraagt zich af waar de gemeente zelf nog verantwoordelijk voor is. Andries Bergsma merkt op dat er in Nederland in het algemeen sprake is van een terugtredende overheid.  

–        Andries Bergsma merkt op dat hij nu vier jaar raadslid is voor Groen Links. De afgelopen twee jaar heeft hij door de coronacrisis noodgedwongen veel tijd achter het beeldscherm doorgebracht. Hij is blij dat hij nu weer de wijken in kan en kan horen wat er speelt. Hij heeft vanavond op een aantal punten meegeschreven en zal daar bij de voorzitter op terugkomen. Hij bedankt het panel voor de uitnodiging.

–        Het probleem van de deelscooters in de wijk komt ter sprake. Deze zorgen voor veel overlast in de wijk. Andries Bergsma deelt mee dat er een plaatselijke verordening in de maak is. Deze moet de situatie verbeteren. Het probleem is bekend en zal niet helemaal op te lossen zijn. Groen Links bepleit  plekken voor deelverkeer.

–        De heer Bouma merkt op dat er opvallend veel dumpafval naast de verzamelcontainers wordt geplaatst. Aangegeven wordt dat men dit telefonisch bij Omrin kan melden.

–        Jan informeert bij Andries Bergsma hoe Groen Links tegenover het diftar-systeem staat. Andries antwoordt dat Groen Links daar positief tegenover staat. Hij legt uit dat je met diftar minder betaalt. De ervaringen in andere gemeenten hiermee zijn ook positief. Jan vraagt waarom er geen containers kunnen komen voor de voorinzameling van plastic. Dit gebeurt nu achteraf, maar men betaalt daar wel voor. Andries wijst erop dat plastic bijna niet bijdraagt aan het gewicht. Andries Bergsma attendeert het panel op de mogelijkheid om een keer een bezoek te brengen aan de afvalverwerkings-installatie van Omrin. Daar heeft men ook de mogelijkheid om vragen over de inzameling te stellen.

–        Cees merkt op dat dit de eerste panelvergadering was in de Vluchtheuvel. In maart vergadert men in het wijkgebouw van de Gerard Dou. De aanvangstijd is dan 19.30 uur. In april en juni hoopt men in het Hollander huske terecht te kunnen en het zou mooi zijn als het panel hier de tweede donderdag in mei terecht kan. Lukt dat niet, dan wijkt men uit naar de Parkkerk.

13.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt de gasten en de panelleden voor hun inbreng en aanwezigheid. Om 21.10 uur sluit Christa vervolgens de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 9 maart 2022 om 19.30 u. in het buurthuis van Gerard Dou.


Wijk verslag 12 februari 2020

  1. Opening

Bij afwezigheid van Christa, opent Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet hij iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Op de stand van zaken met betrekking tot de Julianalaan komt men bij punt 15 op terug. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

a.      Gast Ben Dijkstra. Ben heeft geen mededelingen.

b.      Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Ankie.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 8 januari 2020

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1 punt 6: Voortgang project NHL. Tom informeert of er al iets concreets is over wat de NHL in de wijk gaat doen. Bij punt 6 komt men hierop terug.

–        Blz. 2, punt 3: Overlast parkeren Johan Willem Frisoschool. Geconstateerd wordt dat het team Handhaving in de wijk wel druk bezig met is bekeuren, met name fout-parkeerders. Cees heeft echter nog geen reactie ontvangen op zijn verzoek om handhaving bij de Johan Willem Frisoschool.

–        Blz. 3, punt 10: Briefje voor bevestiging aan containers. Anne Sjoerd heeft deze bij Stip laten drukken. Een voorbeeld hiervan gaat rond. De tekst hierop is zowel in het Nederlands als het Engels vermeld.

Het verslag wordt, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail uitnodiging nieuwe busconcessie 2022

Gerrit, Cees en Jan waren aanwezig op de bijeenkomst over de nieuwe busconcessie per 1 januari 2022. De gepresenteerde informatie is meegestuurd met de stukken. Gerrit licht toe dat er in de nieuwe concessie in bepaalde wijken waarschijnlijk geen bussen meer komen. Passagiers zijn dan genoodzaakt om op de ringwegen in te stappen. Reden hiervoor is de minimale bezetting van de bussen. Het panel constateert dat het weghalen van de bus uit de wijken niet strookt met het beleid dat ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Het panel staat op het standpunt om de lijnen toch te laten voortbestaan, eventueel in afgeslankte vorm, maar deze dan te bedienen met kleinere (elektrische) bussen. Gerrit merkt op dat de huidige tarieven  ook meespelen in de geringe bezetting van de bussen. In een stad als Alkmaar liggen deze tarieven veel lager en wordt er meer gebruik gemaakt van de stadsbussen. Afgesproken wordt dat Cees namens het panel een brief stuurt aan de gemeente, en in c.c. aan de provincie, waarin men pleit voor handhaving van de huidige lijnen in verband met de toenemende vergrijzing van de bevolking en als gevolg daarvan verminderde mobiliteit van inwoners, maar inzet van kleinere bussen en verlaging van de tarieven.

b.      e-mail analyse MOL

Van de wijkmanager is een overzicht ontvangen van de MOL-meldingen in de wijk over januari. Bij punt 9 komt men terug op de MOL-meldingen in het algemeen.

c.       e-mail kaart met in/uitstappers per bushalte

Is ter kennisname meegestuurd met de stukken. Is al besproken bij punt 5a.

d.      e-mail activiteiten Hollanderwijk

Cees deelt mee dat de aanvraag van de Hollanderwijk voor de jaarlijkse financiële bijdrage van het panel (ad € 2.000,–) voor de wijkactiviteiten, wordt toegekend. Desgevraagd antwoordt Cees dat indien de Vluchtheuvel dit jaar ook een aanvraag indient, deze ook gehonoreerd zal worden.

Nagekomen:

e.      e-mail van Ate de Haan over aanbesteding busvervoer

Is zojuist al besproken.

f.       wijkprogramma

Het door de gemeente verspreide wijkprogramma is door iedereen ontvangen. Jan informeert of iemand weet wat er bedoeld wordt met zgn. doorfietspaden. Dit blijkt niet bekend te zijn bij de panelleden.

6.      Stenden, wie is er heen geweest?

Geen van de panelleden blijkt aanwezig te zijn geweest bij de presentatie op

28 januari jl. van de resultaten van het onderzoek van NHL Stenden naar de wijkveiligheid.

7.      Handboek wijkgericht werken

Besloten wordt om dit te agenderen voor een volgende vergadering.

8.      Taken binnen het wijkpanel

Voor wat betreft de aandachtsgebieden worden de taken als volgt verdeeld:

–        Verkeer: Gerrit en Jan;

–        Stoepen en straten: wijkconciërge met ondersteuning van Anne Sjoerd;

–        Jeugd: Debbie;

–        Website en facebook: Cees;

–        Ouderen, MOL en verwaarloosde panden in de wijk: Tom.

9.      M.O.L.-analyse door Tom gemaakt

Tom geeft een korte toelichting op de notitie. Uit de analyse blijkt dat naast afval, verkeer ook hondenpoep een grote ergernis is onder wijkbewoners. Desalniettemin is het opvallend hoe weinig meldingen hierover binnenkomen. Geconstateerd wordt dat de gemeente nogal reactief bezig is; ongetwijfeld een gevolg van de forse bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren. Het panel wil de gemeente ervan zien te overtuigen dat, indien men actief inzet op onderhoud, dit op de lange duur voor de gemeente lonend is. Dit resulteert ook in een afname van het aantal meldingen. Het gevaar bestaat nu ook dat bewoners melding moe raken. Afgesproken wordt om de door Tom geformuleerde adviezen in de notitie, de volgende vergadering te bespreken met wijkmanager Anja Reus. Cees zal Anja Reus voor de vergadering op 11 maart a.s. uitnodigen.

10.      Wijziging statuten

De ontwerp statutenwijziging en oprichtingsakte van Stichting Wijkpanel Huizum-West wordt rondgedeeld. Cees licht toe dat de namen zullen worden gewijzigd in die van Christa en hem. Het panel besluit verder tot de volgende aanpassingen:

–        artikel 2.1. de tekst bij de eerste twee aandachtsstreepjes  blijft staan; de overige twee; over cultuurparticipatie en de zorginitiatieven wordt geschrapt.

–        artikel 2.2 schrapt men de tekst bij het tweede en derde aandachtsstreepje. Toegevoegd wordt: “het jaarlijks organiseren van een wijkconferentie en/of de uitgave van een wijkkrant of door middel van digitale media”.

–        artikel 4.1.: het aantal leden wordt bepaald op min. zeven en max. dertien.

–        artikel 4.4. verwijst Cees naar het uitgereikte rooster van aftreden. De zittingsperiode is vier jaar, maar leden zijn meerdere malen herbenoembaar.

–        artikel 5.1. de vergaderingen worden gehouden in de gemeente Leeuwarden.

–        artikel 5.4. aan “oproepingsbrieven” wordt toegevoegd “email”.   

–        artikel 5.10: “telefax, telegrafisch of telex” wordt “schriftelijk of per email”.

–        artikel 12.5: wordt als volgt gewijzigd: “een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel of gaat retour naar de gemeente”.  

Cees attendeert op het bijgevoegde huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden. Na wijziging van de statuten bij de notaris, ontvangt iedereen een exemplaar van de definitieve statutenwijziging.  

11.      Wisseling vergaderavond?

Het voorstel is om voortaan op de tweede maandagavond van de maand te vergaderen, aangezien er op woensdag vaak gemeenteraad en commissie-bijeen-komsten zijn. Omdat blijkt dat niet iedereen op de maandagavond kan, wordt besloten voorlopig de woensdag aan te houden.

12.      Briefjes container

Het panel is blij met het resultaat. Anne Sjoerd zal ze aan de wijkconciërge geven. Afgesproken wordt om in maart hiermee te beginnen.

13.      Verbouwplannen Verlengde Schrans 35 – Lautenbag

De gemeente heeft het panel verzocht om in contact te treden met architectenbureau Lautenbag in verband met verbouwplannen van het pand Verlengde Schrans 35. Afgesproken wordt dat Gerrit contact zoekt met Diana Lautenbag van het bureau. Verder zal Tom uitzoeken wat men van plan is met het pand tegenover de Jumbo.

14.      Wijkkrant

Cees meldt dat de volgende kopij binnen is: uitleg Blauwe Zones, 30 km.-zones, financieel jaarverslag en attendering op Japanse duizendknoop plus foto. Nog te ontvangen: korte samenvatting notitie over de MOL-meldingen (Tom), AED’s (Mariska), hondenpoepoverlast (Mariska), aankondiging EHBO-cursus. Mariska legt uit dat de vergoeding van de kosten per zorgverzekeraar verschilt. Cees overlegt nog met Christa wat de kosten zijn. De poster komt op de website te staan en wordt opgehangen in de buurtverenigingsgebouwen, Jan Terpstra, AH, slager, Jumbo, Hubo

Cees zal Jelle Dijkstra van NHL Stenden benaderen over informatie over het project. Gerrit en Jan denken na over aanleveren kopij over de Julianalaan. Cees merkt op dat alle kopij voor 15 maart a.s. bij hem aangeleverd moet worden. Afgesproken wordt dat Jan nog even een begeleidende tekst maakt voor uit te delen bloemenzaad. Anne Sjoerd zal de gemeente benaderen over info over afvalscheiding.

15.      Afsprakenlijst overleg 8 januari 2020

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Trottoir Raadhuisstraat en Schrans

         Ben meldt dat er in september werkzaamheden moeten plaatsvinden. Deze kunnen dan mogelijk worden gecombineerd met herbestrating.

13.     Tekst over hulp in de wijk bij het invullen van formulieren

Wietse meldt dat hij hiermee bezig was en contact heeft gezocht. Het blijkt dat deze dienstverlening er niet meer is.

16.      Rondvraag

–        Over de stand van zaken met betrekking tot de Julianalaan doet Jan verslag van het verloop van de raadsvergadering. De raad heeft te kennen gegeven geïnformeerd te willen worden over de cijfers. Op verzoek van de gemeente gaan Gerrit en Jan en enkele bewoners op 24 februari a.s. in gesprek met Anja Reus, dhr. Waterlander en nog twee ambtenaren van de gemeente. Het bezwaarschrift bij de Raad van State gaat niet van tafel, geeft Jan aan. Gerrit laat de actieposters zien die men heeft gemaakt.

–        Debbie informeert of er een mail is binnengekomen van een bewoner. Deze blijkt niet ontvangen te zijn. Cees zal de contactmail van de website testen.

–        Ben vraagt zich af wat het beleid is ten aanzien van oplaadplekken en parkeren. Je kunt wel een bord weghalen, maar strookt dit met het beleid? Ben zal de APV erop naslaan.

–        Debbie antwoordt desgevraagd dat de bewonerscommissie een gesprek heeft gehad met Elkien en dat zij toegezegd hebben om zich erin te verdiepen. Deze week moet men wat horen. Zoals het er nu uitziet, wordt men waarschijnlijk in het gelijk gesteld.

–        Mariska meldt dat er momenteel gewerkt wordt aan de kasten voor de AED’s.

–        Opgemerkt is dat er in een aantal straten geelwitte bordjes zijn geplaatst met de tekst “hier spelen kinderen”. Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat dit een initiatief van een bewoner is.

17.      Sluiting door de plv. voorzitter  

Om 21.25 u. sluit Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 maart 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 2019​​

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder degasten. Omdat de raadsleden Douma en Visser straks naar een raadsvergadering toe moeten, geeft zij hen als eerste het woord.    

7.      Parkeerproblematiek smalle straten in de wijk (Sander en Dirk)

Dirk Visser en Sander Douma geven aan dat de aanleiding voor dit gesprek is dat onlangs bij een brand in de Gerard Doustraat bleek dat de brandweer moeite had om het pand te bereiken vanwege de smalle straten. Zij krijgen daarnaast ook signalen dat er veel auto’s buiten de blauwe zone geparkeerd worden en willen van het panel weten in welke mate dat hier speelt en hoe het panel hierin staat. Gerrit merkt op dat hij onlangs van plan was om dergelijke situaties op foto vast te leggen, maar dat hij die situatie niet heeft kunnen constateren. Het panel krijgt van bewoners wel te horen dat men graag van de blauwe zone af wil. Dirk Visser en Sander Bouma geven aan dat het geenszins de bedoeling is om de blauwe zone uit te breiden. Men wil alleen weten wat hier speelt. De ervaringen met de blauwe zone worden onderling uitgewisseld. Piet Brouwer merkt op dat de wijk Huizum-Oost graag van de gemeente zou willen vernemen of men al bezig is met fiscalisering van hetparkeerbeleid. Ook Huizum-West wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken. Geconstateerd wordt dat in Huizum-Oost het probleem zich vooral overdag voordoet en in Huizum-West dit vooral ’s avonds het geval is. Dirk Visser en Sander Douma constateren dat er een duidelijke vraag is van het panel wat de gemeente gaat doen met het parkeerbeleid. Zij geven aan dat zij deze vraag mee zullen nemen. Vastgesteld wordt dat de discussie over de blauwe zone al een lange geschiedenis kent. Tom Kamstra merkt op dat een goede handhaving ook van belangis. Het belang daarvan wordt onderkend. Gerrit informeert bij Dirk Visser en Sander Douma hoe men staat tegenover de afsluiting van de Hendrik Algraweg. De afsluiting daarvan heeft consequenties voor de wijk, omdat het zorgt voor een toename van het verkeer op de Julianalaan. Volgens het panel zou het een goed alternatief zijn om van de Hendrik Algraweg een 50 km-weg te maken. Dirk en Sander zeggen toe dit punt binnen hun fractie te zullen bespreken. De voorzitter bedankt Dirk Visser en Sander Douma voor hun komst. Zij verlaten vervolgens de vergadering. 

2.      Vaststellen agenda

Omdat Ingrid van Dijk vanavond verhinderd is, komt agendapunt 5 te vervallen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat wijkbewoner Tom Kamstra interesse heeft getoond voor het panellidmaatschap en vanavond komt kennismaken. Verder zijn vanavond de wijkbewoners Ben Dijkstra en Minke Wassenaar te gast alsmede Piet Brouwer van het wijkpanel Huizum-Oost. 

4.Vaststelling notulen vergadering 12 december 2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 

6.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email wijkmanagement nieuwsbrief Wijken en Dorpen.

Ter kennisname. 

b.​Email V-O-L Leeuwarden

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c.​Email Sander en Dirk over brand Gerard Doustraat

Is al besproken. 

d. ​Email Ingrid van Dijk AED OPUS gebouw Vluchtheuvelgebied.

De voorzitter merkt op dat men hier nog op terugkomt. 

e.​Email Wijkmanagement gemeente met reminder uitnodiging presentatie.

Tijdens de bijeenkomst zijn de wijkprogramma’s uitgereikt. Cees merkt op dat als het goed is, iedereen een exemplaar in de bus heeft gekregen. 

f.​Email Tom Kamstra aanmelding panellid. 

Tom is vanavond aanwezig. 

g.​Email vijf praktische tips over de alarmering van HartslagNu.

Ter informatie. 

8.      Overleg met gemeente over dHondecoeterstraat 14 februari a.s.

Gerrit en Jan zullen morgen aanwezig zijn bij het overleg hierover met de gemeente. De vergadering vindt plaats in de Parkkerk. 

9.      Financieel verzoek Gerard Dou inzake vernieuwen tafels

Van speeltuinvereniging Gerard Dou is een offerte binnengekomen voor devervanging van 18 tafels in het verenigingsgebouw. De offerte bedraagt € 6.000,–. Gelet op de hoogte van het panelbudget vindt het panel dit een nogal fors bedrag. Het advies van de vergadering is om meerdere offertes op te vragen. In klein verband wordt dit verder besproken. In de volgende vergadering komt men hierop terug. 

10.      Financieel verzoek Vluchtheuvel bijdrage 2019

Geconstateerd wordt dat het bestuur van de Vluchtheuvel meermalen is gevraagd om aan te schuiven bij de panelvergaderingen, maar dat hier nooit op is gereageerd. 

Op grond van het feit dat de Vluchtheuvel geen enkele betrokkenheid toont bij het panel, besluit het panel om voor dit jaar geen bijdrage aan de activiteiten toe te kennen.

De voorzitter en de secretaris zullen het bestuur van de Vluchtheuvel hier schriftelijk van in kennis stellen. Volgende week hebben Christa en Cees een afspraak met wijkmanager Anja Reus. Men zal dit punt dan ook meenemen. 

11.      Meldpunt Overlast Leeuwarden

Van het Meldpunt Overlast Leeuwarden is weer een overzicht ontvangen van de van wijkbewoners ontvangen meldingen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

12.Rondvraag

-​Jan deelt mee dat hij in verband met de afsluiting van de Hendrik Algraweg bij de bezwarencommissie zijn relaas heeft gedaan. Hij is benieuwd wat er nu uit gaat komen. Op het onderzoek in verband met de fijnstofmeting is van alles aan te merken. Dat is goed onderbouwd. Jan merkt op dat het bestemmingsplan van Zuidlanden er ook nog door moet. Daar kan men in dit kader ook nog bezwaar tegen maken. 

-​Gerrit merkt op dat hij van Ate de Haan van de afdeling Verkeer van de gemeente bericht ontving dat de politie niet zal gaan handhaven op te hard rijden in d’Hondecoeterstraat. 

-​Rimmer Wytse zegt zich enorm te ergeren aan de vele kauwgom op straat. De voorzitter merkt op dat hij het kan melden bij 14058. De gemeente heeft speciaal materieel om het te verwijderen. 

-​Naar aanleiding van de slechte staat van verschillende trottoirs in de wijk, wordt de suggestie gedaan om een knelpuntenkaart te maken, waarop de slechte gedeelten in kaart kunnen worden gebracht. 

-​Ter sprake komt het plan om als panel binnenkort weer een wijkkrant in de wijk te verspreiden. Als richtdatum hiervoor wordt juni 2019 bepaald.

-​De voorzitter informeert hoe Tom de vergadering heeft ervaren. Hij zegt dat hij het leuk vond om de vergadering bij te wonen. Desgevraagd antwoordt hij dat het hem leuk lijkt om toe te treden tot het panel. Tom wordt als wijkpanellid welkom geheten.

-​Piet Brouwer complimenteert Jan en Gerrit voor hun inzet en vasthoudendheid inzake de verkeersperikelen in de wijk. 

-​Cees deelt mee dat STIP dit jaar dertig jaar bestaat. Het panel heeft een kaart gekregen. Afgesproken wordt dat er namens het panel een attentie naar STIP gaat.

13.Sluiting 

Om 21.15 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 13 maart 2019om 19.30 u.