Wijkverslag 12 oktober 2022

  1. Opening

Voorzitter Christa Del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.   

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Geen

–       

4.        Vaststellen notulen vergadering september 2022

Notulen zijn goed gekeurd.

5.        Ingekomen stukken

Email Rikkie Hagen, er wordt een datum gepland om met haar samen te zitten naar aanleiding van haar vraag om gezamenlijk te kunnen overleggen. Christa stuurt haar een mail om een datum af te spreken. De data’s die zijn doorgegeven kwamen de wijkpanel leden die erbij wilden zijn niet uit.

Email: Inez Jonker is opgelost door Gerrit

Email: afspraak met Gijs Jacobse wordt gevraagd of het op een ander tijdstip kan dan donderdag 3 nov 15.30.

Christa vraagt of het ook in het middag uur kan zodat er een lunch kan worden genuttigd in de oude Ambacht school.

Email: Hayo van de Meer: Jan

Email: Jacob van Essen, foto’s van de wijk voor Hogenoorden, hier is contact mee geweest. Er is doorgegeven over de graffiti aan de muur bij de slager en het skatepark hoe deze vernieuwd is. Jacob gaat ermee verder.

Email: Gesprek Wethouder Stellingwerf met bewoners Julianalaan 14 november.

Email: Klankbordgroep Arriva, ter info, Gerrit weet ervan, die houdt de vinger aan de pols.

Bart van de Scheer geeft toelichting over de verder voortgang van de verlichting die er binnenkort gerealiseerd gaat worden in de Jan van Scorelbuurt en de Hollanderwijk. De tekeningen worden bekeken en de vraag aan ons is nemen we de wijkbewoner mee in het beslissen van de verlichting of nemen wij als wijkpanel de beslissing. De tekeningen worden achter gelaten.

Hollanderwijk: Vraag Gerda of Wietze of ze betrokken mensen uit de buurt of ze mee willen discussiëren over verlichting in hun woonomgeving.

Jan van Scorelbuurt: Verlichting bij de tennisbaan wordt naar gekeken. Het is erg donker op bepaalde plekken wat tot overlast zorgt voor de omwonenden. Debbie en Ankie gaan door de Jan van Scorelbuurt om buurtbewoners te peilen aangaande de verlichting.

Afspraak voor de volgende vergadering: kijken naar verdere afspraken en uitspraak hoe nu verder aangaande de verlichting in deze twee gedeeltes van onze wijk. Bart stuurt een link voor meldingen waar we kunnen melden over kapotte verlichting.

De website die wordt onderhouden door Arjan Buijse geeft aan dat hij het te druk krijgt door zijn eigen privé werkzaamheden en wil graag stoppen. Er gaat voor vervanging worden gezocht die de website en sociaal media wil gaan onderhouden.

Nina Derix stelt zich voor. Zij doet vele projecten in onze wijk omtrent sport. Vele scholen worden hierbij begeleid zoals het Palet en sportverenigingen.

Er wordt gesproken over hoe onze samenwerking in de toekomst kan zijn en wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Afspraken: Jan zoekt samen met Jeltse contact met Siep Oenema over de verdere gang omtrent het fitnespark.

Ankie en Christa gaan in gesprek met Lotte en Nina, deze dame heeft contact gezocht met het wijkpanel voor verschillende ideeën aangaande het skatepark.

Douwe Beimin verteld dat het fitnespark bij de vluchtheuvel vroeger van stichting vluchtheuvel was, deze bestaat niet meer. De toestellen komen bij Stendon weg die toen des tijds gratis te gebruiken waren omdat het test apparaten zijn/waren. Andries Brouwer is nog steeds de beheerder van het vluchtheuvelgebied. Met hem kun je ook in contact komen als het gaat over vragen over het gebied.

Er komt een free-run veld achter Opus. Vraag is aan Nina, kan bv sport meer begeleiding geven? Nina zegt dat de jongerenwerkers hier geen tijd voor hebben, te weinig jongerenwerkers op een te groot gebied.

De sporthal is van de gemeente. Er is een initiatief voor een indoor skating park, winkeltjes, kleding, schoenen, uiteraard mag je meedenken. Wat kunnen we vanuit de wijk meenemen aan ideeën voor de sporthal om het risico te voorkomen dat er een particulier het pand over neemt en er iets gaat bouwen wat niet bij het gebied hoort volgens ons.

Afspraak: bespreek met elkaar en eventueel de gemeente, wat wordt de toekomst van het gebouw?

Douwe Beimin is als gast aanwezig om te vertellen over de projecten waar hij mee bezig is. Al een paar keer is er een afspraak geweest met de voorzitter als voor gesprek. Douwe geeft uitleg over de voorstelling Bingo, hoe de voorstelling was en wat een mooi succes het is geworden.

Er zijn vele sociale maatschappelijke projecten in ontwikkeling rondom armoede. Douwe verteld hierover. Op dit moment waar hij mee bezig is is het project omtrent “fit met een goed gebit”.

Afspraak is: volgende vergadering wordt er een besluit genomen over welke samenwerking we willen verlenen bij het project “fit met een goed gebit”.

De welkomst borden worden besproken, er zijn tekeningen gemaakt door 3 studenten. De fotolijstjes van van Loon en de boom van de Hobbema vallen goed in de smaak. Het bord van Vincent van Gogh valt het minste in de smaak. Christa zal de studenten vragen of ze nog met een ander ontwerp kunnen komen om te plaatsen bij de Borniastraat/Verlengde Schrans.  De studenten zullen nog met een offerte komen voor de ontwerpen.

Afspraak: Christa vraagt aan Rikkie Hagen hoe het zit met de vergunningen om deze borden te mogen plaatsen.

Koos Kasper van Huizum Oost is aangeschoven bij ons panel om te zien en horen hoe wij als wijkpanel vergaderen en wat voor onderwerpen er op dit moment spelen.

Ook wil hij graag zien of er een samenwerking kan komen met de 2 wijken zodat er een paar keer per jaar een gezamenlijk vergadering kan georganiseerd kan worden tussen de 2 wijkpanels. Een positieve nieuwe start met elkaar is het doel!

Anne Sjoerd is met Siep Oenema door de wijk geweest voor de speeltoestellen. Ze zijn bij de Mathias van Pelicomstraat geweest bij het kleine speeltuintje, hier is besloten dat het speeltuintje naar het midden van het plantsoen wordt verplaats, dit vooral voor de veiligheid van de kleine kinderen die nu de weg op vliegen en in gevaar kunnen komen omdat er auto’s langs rijden en geen rekening houden met spelende kinderen.

Het speeltoestel bij de Hobbemastraat wordt geruimd, deze is afgekeurd.

De Hercules Segherstraat komt een netschommel, het huisje en de hangbrug is afgekeurd.

Het speeltoestel aan de Vincent van Goghstraat is afgekeurd en wordt geruimd.

Bij het Jeroen Bosch veld komen nieuwe speeltoestellen. Dit tot blijdschap van de omwonenden.

8.        Afsprakenlijst

Deze wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

9.        Rondvraag

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen wel thuis. Om 21.45 uur sluit Christa de vergadering.


Wijkverslag 13 oktober 2021

  1. Opening

Christa opent als voorzitter de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse, Ankie en Mariska. Ook Annemarie Ruessen die vanavond te gast zou zijn, is met kennisgeving afwezig.

4.        Vaststellen notulen vergadering 8 september 2021

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 3, punt 9: Stand van zaken Julianalaan. Jan deelt mee dat hij samen met Gerrit is uitgenodigd voor een bijeenkomst op 27 oktober a.s. waarbij bewoners van de Julianalaan in gesprek gaan met de wethouder.

–        Blz. 4 bij 17: Bijenlint Schrans. Gerrit heeft van Jan Lautenbach van de gemeente begrepen dat er in de gemeente meer van dit soort problemen zijn. Hij heeft toegezegd erop terug te zullen komen. Wordt vervolgd.

–        Blz. 4, punt 12 6e aandachtsstreepje: Panelsubsidie 2022. Cees deelt mee dat de subsidieaanvraag voor 2022 is ingediend bij de gemeente. Daarnaast diende er een verantwoording plaats te vinden van de activiteiten van vorig jaar en moesten er wat foto’s van activiteiten in de wijk worden aangeleverd. Christa heeft voor de verantwoording gezorgd en deze is samen met de foto’s richting de gemeente gestuurd. Verder zal Cees er nog voor zorgen dat de reserveringen vanuit de panelbudgetten voor half december bij de gemeente worden vastgelegd.

De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

Naast de op de agenda vermelde stukken zijn er nog twee nagekomen mails. De eerste betreft een toelichting van Mariska op het plan voor de aanschaf en plaatsing van fitnesstoestellen. De tweede betreft een uitnodiging van de gemeente voor een informatieavond over “Doe mee met Arcadia” op 26 oktober a.s. in de Westerkerk in Leeuwarden. Het betreft een vervolg op de Culturele Hoofdstadactiviteiten. Cees zet deze in de groepsapp, zodat geïnteresseerden deze kunnen bijwonen.

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email Kanne Lei met lijst van mogelijke subsidieverleners

De mail van Mariska komt hierbij ter sprake. Zij deelt mee van de gemeente een lijst met leveranciers van fitnesstoestellen te hebben ontvangen. Verder is er een enquête gemaakt voor bewoners. Binnenkort gaat men met deze enquête bij bewoners langs. Daarnaast komt deze ook op de website. Op 28 oktober a.s. vergadert de werkgroep Kerk in de wijk. Christa en Mariska zullen samen dit overleg bijwonen. Mariska vraagt om in de panelvergadering te brainstormen over welke activiteiten niet bij de wijkverenigingen worden of kunnen worden georganiseerd, maar wel op het wensenlijstje staan. Mogelijk kunnen deze in de zaal van de Parkkerk plaatsvinden. Vastgesteld dat er voor de leeftijdscategorie 12 tot en met 17 jaar weinig activiteiten zijn. Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd het gesprek op

28 oktober a.s. ook zal bijwonen. Joop merkt op dat de buurthuizen ook de wensen in de wijk hebben geïnventariseerd. Op basis van die vraag is zijn er activiteiten georganiseerd, maar vervolgens komt daar niemand op af. Besloten wordt de uitkomsten van het gesprek op 28 oktober a.s. af te wachten. Ten aanzien van het plan voor de fitnesstoestellen wordt afgesproken dat er een buurtonderzoek wordt gehouden en Jan en Mariska verder gaan met het uitzoeken van welke fitnesstoestellen geschikt zijn, wat de kosten zijn en de gemeente vragen of zij akkoord kunnen gaan met de keuze. Vervolgens zal er dan een brief worden opgesteld en zal er een aanvraag bij de fondsen worden ingediend.

Bezoek CDA-fractie

Fokelien van der Meulen en Jannie Atsma komen binnen en worden welkom geheten. Fokelien informeert bij het panel of er aandachtspunten zijn die men mee kan nemen richting het CDA-fractieberaad. Het panel benoemt de volgende aandachtspunten:

–        onderhoud wegen en stoepen in de wijk. In dit verband wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de Raadhuisstraat, die er zo slecht bij ligt dat ouderen met een rollator gebruik moeten maken van de rijweg.

–        het bijenlint aan de Schrans, dat maar niet van de grond komt.

–        kwestie Julianalaan, maar die zaak loopt nog. Fokelien merkt op dat Abel Reitsma de nieuwe wethouder is. Hij is de opvolger van Friso Douwstra.

–        de buurtkamer, die niet goed loopt. Voor wat betreft activiteiten in de buurtkamer, merkt het panel op dat met drie goedlopende buurtverenigingen daar ook weinig animo voor is.  

–        invoering van het diftarsysteem per 1 januari a.s. voor restafval. Jan vraagt zich af waarom er in de gemeente geen verzamelcontainers zijn voor drinkpakken en plastic afval. Omrin geeft aan dat bij de verwerking te scheiden, maar bewoners moeten er dan wel voor betalen. Bovendien is er in deze wijk met smalle straten, kleine tuinen of geen achterom geen ruimte voor alle containers. Fokelien merkt op dat het CDA ook geen voorstander van invoering van het systeem was. Gerrit merkt op dat je ook burenruzies kunt krijgen door dumping van afval in andermans container.

Fokelien en Jannie zeggen toe dat zij deze punten in het fractieberaad zullen bespreken. Zij vragen het panel om vooral aan de bel te trekken als er problemen zijn in de wijk of als iets niet wordt opgelost. Het panel wijst erop dat zij elk kwartaal een keer op de donderdagavond vergaderen, zodat ook raadsleden de gelegenheid hebben om een panelvergadering bij te wonen. De eerstvolgende is in november

(11 november) gepland. Hun komst wordt dan op prijs gesteld. De uitnodiging voor de raadsleden gaat dan via Kanne Lei naar de raadsgriffier. De voorzitter bedankt hen voor hun komst. Fokelien en Jannie verlaten vervolgens de vergadering.

– Vervolg ingekomen stukken –

5.2.    Email van Anke de Vries

Ter kennisgeving.

5.3.    Email over bewonersinitiatief W.C. de Groot plantsoen

Vastgesteld wordt dat door de overlast van hangjeugd een en ander in een stroomversnelling is gekomen. Het bankje is nog dezelfde week door de gemeente weggehaald. Cees heeft begrepen dat het nu een stuk rustiger is. Cees wijst op het ingediende bewonersinitiatief en de vraag van de indiener of het panel richting gemeente aan wil geven of men het initiatief steunt. Een voorwaarde voor realisering is dat het panel richting gemeente het signaal afgeeft dat men achter het plan staat en dat men een x-bedrag daarvoor beschikbaar stelt. Besloten wordt dat Cees en/of Christa richting de gemeente een reactie stuurt dat het panel het plan steunt.

5.4.    Email Baukje de Jong, student NHL over onderzoek naar eenzaamheid

Christa merkt op dat zij de mail heeft doorgestuurd naar de buurtkamer. Vanwege de herhaaldelijke verzoeken is Christa van plan om richting de NHL aan te geven dat men hiervoor bij de buurtverenigingen moet zijn.

5.5.    Email Gerrit Feenstra

De mail gaat over parkeerproblemen in de Vermeerstraat. Gerrit merkt op dat hij nog nader contact op zal nemen.

5.6.    Email Peter Dijk over klankbordgroep stadsdienst bus

Gerrit licht toe dat men lijn 4 uit de wijk wil halen. Hij merkt op dat in de hele stad de dienstregeling aanzienlijk wordt afgeschaald. Tegelijk wordt vastgesteld dat er ook altijd veel bezwaar geweest is tegen de grote bussen door de wijk. Gerrit merkt op dat er na herhaaldelijke verzoeken een mooi zebrapad is gekomen voor het station. Het panel is daar blij mee.

5.7.    Email griffie over cursus Meer weten over de politiek

Gerrit en Jan merken op dat zij op dit gebied al andere scholing gaan volgen, namelijk een cursus “Hoe moet een raadslid werken”. Zij lichten toe dat zij benaderd zijn door Gemeentebelangen en allebei voor de komende gemeenteraadsverkie-zingen op de kandidatenlijst van Gemeentebelangen staan. Jan neemt in overweging of hij de cursus op 28 oktober a.s. gaat volgen.

5.8.    Uitnodiging Event Grensverleggend Spoordok

Heeft inmiddels plaatsgehad.

5.9.    Email van Kanne Lei over onkruidbestrijding

Debbie merkt op dat men niet overal is geweest. Het briefje met het verzoek om auto’s weg te zetten om het onkruid handmatig te kunnen bestrijden, is ook niet overal in de bus gekomen.

6.      Aanvraag aanschaf boekje Huizum-West van Andries en Leendert

In vervolg op het verzoek van Andries de Haan en Leendert Plaisier in de vorige panelvergadering, legt Cees aan de vergadering de vraag voor of het wijkpanel akkoord kan gaan met de vereiste investering van € 7.500,–. Cees licht het bedrag toe. Geconstateerd wordt dat de investering zich deels terugbetaalt, door de verkoop van de boekjes (€ 7,50 per stuk) op verkooppunten in de wijk en bij het HCL. Geopperd wordt dat er mogelijk ook in de wijkkrantjes mee geadverteerd kan worden. Het panel besluit akkoord te gaan met het financieren van de uitgave van  het historische wandelrouteboekje door Huizum-West ten bedrage van € 7.500,–.

Cees zal het besluit van het panel terugkoppelen aan Andries en Leendert.

7.     Aanvraag bijdrage Froukje Draayer

Cees licht toe dat de aanvraag van Froukje Draayer door het panel is gehonoreerd met een bijdrage van € 250,–. Op verzoek van het panel is de schriftelijke aanvraag gemaild door de penningmeester van Stichting De Wilde Wijk, de stichting waar Froukje haar activiteiten in heeft ondergebracht. Cees deelt mee dat de penningmeester van De Wilde Wijk, Otto van der Galien, graag eens kennis wil maken met het panel, waarvan akte. Afgesproken wordt dat wanneer er een nieuwe aanvraag komt van Stichting De Wilde Wijk, het panel deze tegen het licht zal houden en in het geval van een panelbijdrage financiële verantwoording achteraf zal eisen.

11.        Afsprakenlijst overleg 8 september 2021

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

9.      Wijkbewoner uitnodigen voor panelvergadering. Gerrit merkt op dat destijds een bewoonster van de Wijnhorsterstraat, die het panel benaderde over elektrische laadpalen, belangstelling voor het panel toonde. Misschien goed om haar eens te benaderen. Christa zal proberen de mail van deze bewoonster te achterhalen.

20.     Met vertegenwoordigers van de buurthuizen de mogelijkheden verkennen om daar te vergaderen. Cees licht het voorstel om te rouleren nader toe. Afgesproken wordt dat de buurtverenigingen kijken naar hun planning en de mogelijkheden en dit terugkoppelen aan Cees en/of Christa. Aan de hand daarvan bezien Cees en Christa of dit haalbaar is.

12.      Rondvraag

–        Jan informeert wanneer het panel weer een nieuwe wijkkrant wil uitbrengen. De vergadering stelt voor om in mei volgend jaar weer een nieuwe krant te verspreiden. Afgesproken wordt om de voorbereidingen hiervoor in december weer op te starten.

–        Jan informeert hoe bij de buurthuizen de controle met QR-codes wordt gehanteerd. Het blijkt dat hier verschillend mee omgegaan wordt. Bij de een hoeft dit bij verenigingsavonden niet, maar bij feestjes e.d. wel. Bij de ander gebeurt dit ook bij verenigingsavonden.

 –       Anne Sjoerd deelt mee dat de Vluchtheuvel, met dank aan de gemeente, onder de poort verlichting heeft kunnen aanleggen.

13.      Sluiting door de voorzitter  

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de

aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 21.25 uur de vergadering.

De volgende panelvergadering is op donderdag 11 november 2021 om 19.00 u.


Wijkverslag 14 oktober 2020

  1. Opening

In overleg met Christa is besloten dat Jan vanavond het voorzitterschap waarneemt. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.      Mededelingen

Ben is met kennisgeving afwezig.

         4.        Vaststelling notulen vergadering van 9 september 2020

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        blz. 5, punt 4: verzoek panel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans te wijzigen in rotonde. Gerrit deelt mee dat hij van de gemeente heeft begrepen dat dit de eerste vier tot vijf jaar nog niet op de begroting staat. Mariska merkt op dat er vanmiddag weer een aanrijding heeft plaatsgehad. Het panel stelt vast dat het een gevaarlijke kruising is.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

         5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Gerrit Feenstra/Ate de Haan voorstel bocht in Van Loonstraat

Gerrit licht toe waarom de plaatsing van een spiegel volgens Ate de Haan geen optie was. Er zou dan veel harder worden gereden. Het aanbrengen van een witte lijn was volgens hem het beste. Mocht dit niet helpen, dan zullen er andere maatregelen worden genomen. Afgesproken wordt om eerst het resultaat af te wachten.

b.      email Anja Reus reminder subsidieaanvraag 2021

Cees deelt mee dat de subsidieaanvraag inmiddels de deur uit is. In de regel ontvangt het panel dan in januari/februari het subsidiebedrag op de rekening.

c.       email Melle Postma gemeente over essen in de wijk

Het wijkpanel wordt geïnformeerd over de kap van een aantal essen in de wijk. Deze bomen blijken ziek te zijn. Het panel neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

d.      email Nieuwsbrief Wijken en Dorpen september 2020

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

e.      email Rikkie Hagen met oproep

Cees licht toe dat de gemeente de panels vraagt om voor de wijkprogramma’s voor 2021 een artikel en foto’s aan te leveren. Cees heeft Anja Reus gevraagd om een foto van het voormalige wipkippenterreintje, dat onlangs is opgeknapt, in het wijkprogramma op te nemen. Verder zal het panel voor het wijkprogramma in het kort nog de plannen voor volgend jaar op papier zetten.

f.       email Evelien Polhuijs met uitnodiging Sociale Basis

Vastgesteld wordt dat deze bijeenkomst al heeft plaatsgehad. Het panel blijkt niet vertegenwoordigd te zijn geweest bij deze online bijeenkomst.

g.      email Anja Reus MOL augustus 2020

Ter kennisname.

h.      email Hascha Dekker over proef met containers

De gemeente neemt voor een periode van twee maanden een proef met een feedback panel op een verzamelcontainer in de wijk. Het panel neemt de mail voor kennisgeving aan.

i.       email van Froukje Draayer over bijwonen overleg

De email van Froukje wordt kort toegelicht door Cees. Christa heeft haar mail beantwoord en aangegeven dat het panel momenteel vanwege de coronacrisis een ledenstop heeft en dat ook het bijwonen van de vergaderingen door gasten zoveel mogelijk wordt beperkt. Afgesproken wordt dat Cees op de website de mededeling zal plaatsen dat er de komende twee panelvergaderingen geen gasten aanwezig kunnen zijn. De buurtkamer komt vervolgens ter sprake. Opbouwwerker Kamal Ramkalup blijkt momenteel wegens ziekte te worden vervangen door Bianca. Zij heeft aangegeven graag de volgende keer te komen kennismaken. De voorzitter is van mening dat, indien er de volgende vergadering gemeenteraadsleden willen aanschuiven, deze vanwege het verplaatsen van de vergadering, dan voorrang dienen te hebben. Verder wordt op verzoek van het panel afgesproken dat Cees Froukje Draayer zal vragen om een overzicht van de financiën van het buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”

j.       verslag overleg met Hayo van der Meer van de gemeente over mogelijke maatregelen stationsomgeving/Zuiderplein.

Namens het panel waren Christa, Gerrit en Jan bij dit overleg aanwezig. Het schriftelijk verslag van dit overleg wordt tijdens de vergadering rondgedeeld. Het panel heeft aangegeven dat men het niet eens is met de veronderstelling van de gemeente dat het afsluiten van het linksafslaand autoverkeer vanuit de Schrans richting station niet voor meer verkeer zal zorgen langs de Hollanderdijk. Gerrit merkt op dat met Ate de Haan is afgesproken dat zodra er overlast wordt ervaren, het panel aan de bel trekt. Wordt vervolgd. Over de gevaarlijke kruising en de wens van een rotonde op de Schrans, gaf Ate de Haan tijdens het overleg aan dat het wel de aandacht heeft, maar dat er momenteel geen financiële middelen voor zijn. Mogelijk zullen er eerst tijdelijk andere maatregelen worden genomen.

6.      Buurtpreventie: Meldpunt Overlast

Ankie doet kort verslag van de buurtpreventiebijeenkomst met de gemeente. De gemeente maakte daarin nog eens duidelijk dat alles gemeld moet worden bij 14058, het telefoonnummer van Meldpunt Overlast. Elkien was deze avond vertegenwoordigd alsook de gemeente en het MOL. Namens het panel waren Gerrit en Debbie aanwezig. Geconstateerd wordt dat het een leuke avond was. Ankie antwoordt desgevraagd dat het buurtpreventieteam zo’n 35 tot 40 actieve leden heeft. Momenteel heeft men vijftien lopers die in tweetallen door de wijk gaan. Indien nodig nemen zij contact op met het MOL of de politie. Ankie, die coördinator is van het buurtpreventieteam, legt uit dat men een financiële bijdrage krijgt van de gemeente om af en toe een leuke avond voor de leden van het buurtpreventieteam te organiseren. Vastgesteld wordt dat het buurtpreventieteam goed werkt. Het panel vraagt Ankie om een stukje in de wijkkrant te schrijven over de inzet van het buurtpreventieteam.

7.      MOL op- of aanmerkingen

Cees informeert of het zinvol is om de meldingen van het Meldpunt Overlast elke maand op de agenda te zetten. In plaats daarvan zou je ook twee panelleden kunnen vragen om de overzichten van meldingen in de gaten te houden en zo nodig in de vergadering aan de orde stellen. Na onderling overleg wordt afgesproken dat iedereen wel de overzichten van de meldingen blijft ontvangen en dat, wanneer daartoe aanleiding is, deze worden geagendeerd.

8.      Wijkkrant inventarisatie nieuwe editie

Afgesproken wordt dat als panelleden kopij hebben voor de wijkkrant, zij dit aan zullen leveren. Tot uiterlijk begin januari volgend jaar kan men dit mailen aan Cees.

9.      Uitnodigen raadsleden voor volgende vergadering

Christa zal als voorzitter een brief schrijven aan de griffie over de panelvergadering op donderdag 12 november a.s. en de uitnodiging aan raadsleden om hierbij aanwezig te zijn. Het is even afwachten of hiervoor belangstelling is.

         10.      Afsprakenlijst overleg 9 september 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Bestrating trottoir Raadhuisstraat

         Anja heeft de vorige vergadering aangegeven dat de bestrating van de Raadhuisstraat wordt meegenomen bij de aanpak van de oversteek.

2.      Bewonersinitiatief outdoor fitness in Julianapark

Mariska en Anne Sjoerd hebben komende maandag een gesprek met de dominee om te brainstormen over de invulling van het stuk grond voor de Parkkerk. Gisteren hebben Jan en Mariska overleg gehad met de gemeente over de reactie van de gemeente vorig jaar naar aanleiding van het ingediende bewonersinitiatief. De reactie was toen dat het Julianapark een beschermde status heeft en dit niet strookt met eventuele plaatsing van fitnesstoestellen. Toen er om het hondenuitlaatveld in het Julianapark wel een hek werd geplaatst, was dit voor Jan en Mariska aanleiding om de gemeente hierop aan te spreken. Mariska merkt op dat zij gisteren een goed gesprek hebben gehad en dat men het weer wil oppakken. Inmiddels hebben zij wat namen van ambtenaren die over het spelen en groen gaan in de wijk. Verder is er het plan om handtekeningen op te halen ter ondersteuning van het initiatief. Jan geeft aan dat de eerste insteek is om de fitnesstoestellen in het Julianapark te plaatsen. Ter sprake komt dat er ook fitnesstoestellen staan bij de Van Loonstraat. Joop merkt op dat daar goed gebruik van wordt gemaakt. Mariska en Jan hebben ook gesproken met het wijkpanel van Nijlan over mogelijke samenwerking op dit gebied. Jan en Mariska geven aan dat op

18 november a.s. de rapportage klaar is en dat men dan bericht zal krijgen.  

7.      Info-mailadres van website verwijderen

Cees legt uit dat de mails op het Gmail-adres van het wijkpanel wel binnen-kwamen in tegenstelling tot de mails die werden gestuurd naar het info-mailadres. Het is nu zo geregeld dat het info-mailadres van het panel doorgelinkt is naar het Gmailadres, waarop nu alles binnenkomt. Besloten is daarom om het info-mailadres te handhaven.

9.      Slechte toestand bestrating na renovatie Jan van Scorelstraat

Vastgesteld wordt dat dit zal moeten worden gemeld bij 14058. Gerrit zal namens de werkgroep Verkeer hiervan melding doen bij de gemeente.

12.     Handhaving in verband met containers die langs de weg blijven staan

Cees heeft een mail ontvangen van wijkbewoners die de briefjes aan de containers een erg goed initiatief vinden. Zij vragen of er ook een manier is om de wijk conciërge een seintje te geven indien er weer containers blijven staan. De wijk conciërge is vanavond aanwezig en deze vraag wordt aan hem voorgelegd. Rimmer Wytse geeft desgevraagd aan dat hij inmiddels weer actief is in de wijk. Afgesproken wordt dat hij zal nadenken hoe wijkbewoners hem het beste kunnen bereiken. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om een Gmailadres voor hem aan te maken. Ter sprake komt dat er soms wijkbewoners zijn die de container een week laten staan. Het systeem van de kaartjes vindt men mooi, maar misschien is het wel te vrijblijvend. Het is tijd dat handhaving er eens bekeuringen uit gaat schrijven. Vastgesteld wordt dat het bijna altijd dezelfde bewoners zijn die deze laten staan. De vergadering komt de volgende keer hierop terug.

15.     Het te hard rijden in de Van Loonstraat aankaarten tijdens overleg met Ate de Haan

         Gerrit deelt mee dat Ate de Haan heeft aangegeven dat hij binnenkort met een of twee panelleden door de wijk wil gaan om de knelpunten te schouwen. Verder zal er half november een snelheidscontrole plaatsvinden in de Schrans. Desgevraagd antwoordt Gerrit dat het organiseren van verkeerscursussen voorlopig in de planning staat voor februari/maart 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis.

18.     Organiseren zonnebloemwedstrijd in 2021

Jan heeft bij Welkoop geïnformeerd. Zij zullen bij leveranciers navraag doen of het mogelijk is dat er zakjes met een paar zonnebloemzaadjes kunnen worden geleverd en wat dan de kosten zullen zijn.

11.      Rondvraag

–        Rimmer merkt op dat hij regelmatig losliggende stoeptegels signaleert. De voorzitter geeft aan dat hij dit kan melden bij het Meldpunt, tel.nr. 14058.

–        Joop merkt op dat er op de hoek van de Van Loonstraat-Breitnerstraat vroeger een mededelingenbord stond. Dit bord is destijds door de gemeente verwijderd met de toezegging dat er een nieuwe zou worden geplaatst. Dit is echter nooit gebeurd. Wietse merkt op dat de Hollanderwijk ook een mededelingenbord heeft, maar dit zelf heeft moeten betalen. Het panel adviseert Joop een mail te sturen aan wijkmanager Anja Reus.

–        Jan deelt mee dat een bewoner van de Julianalaan een fijnstofmeter heeft kunnen krijgen, zodat zelf metingen kunnen worden gedaan. Jan legt uit waarom de aanschaf van een tweede meter geen optie is. Afgesproken wordt dat het panel € 25,– bijdraagt in de kosten van de aanschaf.

 –       De voorzitter oppert dat het, in verband met de coronacrisis, misschien verstandig is om de volgende vergadering mondkapjes op te doen. Het is even afwachten hoe een en ander zich ontwikkelt. Het dagelijks bestuur zal bekijken of dit voor de volgende vergadering nodig is.

–        De voorzitter merkt op dat per 1 december a.s. de zittingstermijn van Cees en Debbie erop zit. Vanwege de coronacrisis wordt besloten dat de zittingstermijn van Cees en Debbie naar 2024 gaat.

11.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst.

De volgende vergadering is op donderdag 12 november 2020 om 19.00 uur


Wijkverslag 9 oktober 2019

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de gasten.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. De voorzitter geeft als eerste het woord aan Douwe Beimin en Jelle Dijkstra.

4a.     Toelichting enkele initiatieven t.b.v. Huizum-West

Douwe Beimin merkt op dat hij het panel onlangs schriftelijk heeft geïnformeerd over de plannen voor een aantal initiatieven in de wijk op het gebied van het bestrijden van de effecten van armoede. Douwe is sinds anderhalf jaar betrokken bij het Platform Armoede en Schulden. Omdat er met name onder senioren veel verborgen armoede is en er vaak ook sprake is van laaggeletterdheid, is er contact gezocht met de NHL om dit binnen alle sectoren onder de aandacht te krijgen, van bijvoorbeeld economie tot zorg. Uit dit contact is ook het idee ontstaan om in de wijk een ouderwetse rechtswinkel op te zetten, waarmee Rechtenstudenten ervaring op kunnen doen.    

Jelle Dijkstra, lector Innovatiekracht aan de NHL, licht toe dat de NHL ervoor heeft gekozen om studenten aan de slag te laten gaan met zgn. wicked problems oftewel hardnekkige problemen en de energie van de studenten hiervoor in te zetten. Het is  de bedoeling dat zij met het wijkpanel en andere partijen in de wijk, hier invulling aan gaan geven. Hij deelt mee dat er 23 studenten zijn die bezig gaan met problemen rondom integrale veiligheid in relatie tot armoede en die specifiek in de wijk bezig gaan vanuit de sectoren onderwijs, zorg, bestuurskunde, HRM, bedrijfskunde en economie. Jelle legt uit hoe hij vanuit inhoudelijke betrokkenheid wil voorkomen dat al die trajecten naast elkaar lopen c.q. naast elkaar blijven bestaan. Daarbij wil men ook kijken wat het gemeentelijk beleid is en dit vergelijken met het beleid van andere gemeenten. Bij hulp aan wijkbewoners wil hij de studenten ook in kaart laten brengen welke problematiek verder aan de orde is en hierop actie ondernemen. Het is de bedoeling om hiermee in de wijken Bilgaard en Huizum-West aan de slag te gaan. Op de vraag welke methode men hiervoor gebruikt, antwoordt Jelle dat er meerdere methodes mogelijk zijn, bijvoorbeeld observatie in de wijk, met wijkbewoners op straat in gesprek gaan etc. Douwe geeft aan dat men ook wil beginnen met een soort juridisch inloopspreekuur. Desgevraagd antwoordt Jelle dat vier studenten intussen zijn gestart met het herkennen van het probleem van de armoede. Zo’n dertig studenten zullen in deze periode gaan starten. Na een half jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Het plan is dat de studenten proactief de wijk ingaan en daarover rapporteren aan het panel, maar ook andersom, dat het panel meedenkt en feedback geeft. In verband met de afstemming geeft Jelle zijn emailadres door; jelle.dijkstra@nhlstenden.com. Hij zegt bereid te zijn om regelmatig bij panel-vergaderingen aanwezig te zijn en is desgevraagd bereid om hierover een stukje te schrijven in de wijkkrant. De voorzitter bedankt Douwe Beimin en Jelle Dijkstra voor hun toelichting en komst. Zij verlaten vervolgens de vergadering.

4b.   Toelichting wg. Inclusiviteit en diversiteit PAL/Groen Links

Janneke Holtkamp licht toe dat zij samen met Harmina Dijkstra deel uitmaakt van de ondersteunende werkgroep Inclusiviteit en diversiteit van de PAL Groen Links fractie. De werkgroep is een half jaar geleden opgericht om te signaleren en concrete activiteiten te ontplooien. Zij informeren bij het panel wat er op dit gebied al gebeurt in de wijk. De voorzitter noemt in dit verband Stoereloer. Verder doet het panel niet concreet iets op dit gebied. Anja merkt op dat, net als het initiatief van het Platform Armoede en Schulden, men aansluiting kan vinden bij plannen voor de buurtkamer. WerkPro en het sociaal wijkteam zijn hiermee bezig. Anja adviseert om contact op te nemen met Anja Koehoorn van het sociaal wijkteam. De voorzitter bedankt Janneke Holtkamp en Harmina Dijkstra voor hun komst. Zij verlaten hierna de vergadering.

         3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Debbie, Tom en Elly.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 11 september 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1 bij aanwezigen; Cor Hofman is vrijwilliger bij buurtvereniging De Vluchtheuvel.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijziging en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

Vanwege de tijd en het feit dat voor sommige uitnodigingen de datum al is verstreken, wordt de behandeling van de post dit keer overgeslagen.

7.      Wijkkrant – laatste input

Cees zal Jelle Dijkstra van de NHL Stenden nog benaderen om een stukje te schrijven over het project waarbij studenten worden ingezet om de effecten van armoede in de wijk aan te pakken.

         8.      Briefje voor wijkconciërge i.v.m. vergeten containers

Anne Sjoerd heeft hiervoor een tekst opgesteld en aan Cees gestuurd. Aangezien Anne Sjoerd tijdens de vergadering er even tussen uit moet, wordt besloten om dit in november op de agenda te zetten.

         9.      MOL

Het stoort Gerrit dat de gemeente bij meldingen over losliggende tegels niet verder kijkt dan de aangewezen vierkante meter. Hij noemt de Hobbemastraat en de Ruysdaelstraat als voorbeelden waar de problemen zich in de gehele straat voordoen. Wijkmanager Anja zal de klacht doorgeven. Voor wat betreft het overzicht van de MOL-meldingen, merkt de voorzitter op dat de afspraak is dat Tom er een keer per half jaar een overzicht van maakt, waar men dan mee aan de slag kan.

         10.      Afsprakenlijst overleg 11 september 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans. Anja informeert wanneer dit gaat gebeuren.

2.      Bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat met Chris de Vries hiervoor de volgende data zijn afgesproken: 23 januari (voor het panel), 13 februari, 27 februari en 12 maart. Alle data vallen op een donderdag. Anne Sjoerd zal Gerrit laten weten of de cursus in het buurtgebouw van Gerard Dou kan worden gehouden.

3.      Reanimatie- en EHBO-cursus. Christa deelt mee dat men in maart 2020 in het Hollander huske wil starten met de EHBO-opleiding. In de wijkkrant zal men hier aandacht aan besteden. Het minimumaantal deelnemers is zes. De cursus kan deels worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Vastge-steld wordt dat Huizum-West goed voorzien is van AED’s. Het is Wiebe opgevallen dat de verlichting van het slotje van de AED ’s avonds wel minimaal is. Mariska en Christa zullen dit gaan testen. Gerrit stelt voor om ook nog een AED op te hangen bij de HUBO. Cees heeft nog een exemplaar beschikbaar. Het panel neemt de locatie hiervoor in overweging.

5.      Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark. Anja wordt gevraagd wat er binnen de monumentale status van het Julianapark tot de mogelijkheden behoort. Anja legt desgevraagd uit hoe de omheining van het hondenuitlaatveld tot stand is gekomen. Zij geeft aan dat de plaatsing van fitnesstoestellen wel van een heel andere orde is. Het panel constateert dat er in het Julianapark ook voetbaldoeltjes staan en een jeu de boulesbaan. De vergadering vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de wens van het panel. Aangegeven wordt dat men  verder aan de slag gaat met de realisering van een beweegpark.

9.      Losloopveld bij De Vluchtheuvel. Cor Hofman vraagt zich af waarom de hekken van het losloopveld gesloten zijn. Het hek aan de kant van het sporthal is open, maar de rest zit op slot. Anja zal navraag doen.

10.     Mail Annet de Vries. Voor wat betreft de bussen door de straat heeft Gerrit haar verwezen naar de provincie. Aan de snelheid van de auto’s kan het panel verder niets doen.

15.     Onveilige oversteek voor kinderen bij de scholen. Cees merkt op dat hand-having bij de scholen gewenst is. Het panel vindt dat de school ook wel actie mag ondernemen richting de ouders om de kinderen met de fiets te laten komen of brengen. Cees belt met handhaving.

22.     Overlast bevoorradingsverkeer in Van Loonstraat. Gerrit geeft aan dat er geen andere mogelijkheid is dan langs het spoor. Annie merkt op dat het niet alleen om het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat, maar ook geluidsoverlast en trillingen. Naar aanleiding van het punt overlast, komt er vanuit het panel een melding dat het pand Ferdinand Bolstraat 70 al lange tijd leeg staat en verwaarloosd is. Anja noteert de melding. Zij merkt op dat de gemeente alleen iets kan doen als het onveilige situaties oplevert of bedreigend is voor de volksgezondheid.

26.     Bijhouden website wijkpanel

         Cees heeft iemand gevonden die de website bij wil houden.

27.     Zakjes bloemenzaad verspreiden onder wijkbewoners

         Cees meldt dat aan de voorbereiding hiervan gewerkt wordt.

         9.        Rondvraag

–        Mariska merkt op dat zij de afslag Borniastraat-Verlengde Schrans (t.h.v. Schonenberg) een gevaarlijk punt vindt. Deze mening wordt gedeeld door de overige panelleden. Het panel zou graag zien dat hier een rotonde komt. De verkeerscommissie neemt dit punt mee naar de afdeling Verkeer van de gemeente.

–        Jan informeert bij de bestuursleden van De Vluchtheuvel hoe zij de deelname aan het wijkpanel ervaren. Annie en Cor delen hun ervaringen.

–        Cees doet verslag van het bezoek van de nieuwe burgemeester aan de wijk.

–        Cees meldt dat er vorige week in de OAS overleg is geweest over de op te richten buurtkamer voor de wijk. Hierbij waren vertegenwoordigers van alle drie wijkverenigingen, het wijkpanel, het sociaal wijkteam en Anja Reus aanwezig. Onderwerp van gesprek waren de veranderingen in het WMO-beleid, de inzet van vrijwilligers hierbij en hoe men de buurtkamer vorm en inhoud wil gaan geven.

 –       Desgevraagd laat Cees weten dat het Fries Filmarchief bezig is met een dvd over Oud Huizum. De verwachting is dat deze in juli 2020 verschijnt. De vraag om een financiële bijdrage hieraan zal t.z.t. terugkomen in het panel.

 –       Gerrit merkt op dat een leerkracht van de Johan Frisoschool regelmatig met leerlingen door de wijk loopt en dan veel zwerfafval ziet. Op verzoek van de leerkracht informeert Gerrit bij Anja of er door de gemeente schepjes en afvalzakjes kunnen worden verstrekt om de rotzooi op te ruimen. Anja merkt op dat er via Hilde van der Iest van de gemeente grijpers kunnen worden verstrekt.

–        Jan merkt op dat de kapsalon in de Hobbemastraat ophoudt. In dit pand zat vroeger een fietsenwinkel. Hij vraagt zich af wat de nieuwe bestemming is van het pand. Anja merkt op dat als er een vergunning wordt aangevraagd voor de verbouw van het pand, deze in de Huis aan Huis komt te staan.

10.      Sluiting door de voorzitter  

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 13 november 2019 om 19.00 u.