Wijk verslag 13 april 2022

Buurthuis Gerard Dou

Opening:

Christa Del Grosso de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom

Vaststellen agenda:

De agenda blijft ongewijzigd vastgesteld.

Mededelingen:

Geen

Vaststellen notulen vergadering 9 maart:

Ingekomen stukken

Alle ingekomen stukken zijn doorgenomen

Punt C: Gerrit wil graag op de maillijst van de klankbord groep van Arriva.

Punt F: Anne Sjoerd gaat bij Guus Tekstra wonende Gymnasiumstraat 16 langs om een gesprek aan te gaan over zijn vraag over een hekje of afscheiding bij de speelplek die daar gecreëerd is.

Punt G: ter informatie

Punt H:  Wijnhornsterstraat/ bij de nieuwe ingang van het parkeer terrein.

Statutenwijziging conform nieuwe wetgeving:

Statuten zijn aangevuld tot 2022 en zullen worden opgestuurd naar de notaris. Alle wijzigingen en statuten zijn goed gekeurd door het wijkpanel.

Gast Bart van Scheer

Bart vertelt over vernieuwing van verlichting in wijken en dorpen, of er ideeen zijn voor vernieuwing /vormen/kleuren van de verlichting in de wijk.

De Hollanderwijk en Jan van Scorelstraat is al eerder een actie geweest over uitzetting van nieuwe verlichting, dit is toen des tijds niet doorgezet.

Het idee is om te bekijken of er andere lantaarnpalen geplaatst kunnen worden. De minder hoge – kegelvormige. Er zal ook gekeken worden naar de verlichting in de fietstunnel, dit is vrij donker in het begin  van de avond als het donker wordt. Er zal gekeken worden naar een systeem die aan gaat als je door te tunnel gaat rijden.

Afspraak: Wietze neemt Bart mee door de Hollanderwijk.

Debbie, Ankie en Joop nemen Bart mee door de Jan van Scorelbuurt

De kaarten worden doorgestuurd via de mail

Julianalaan

Bushaltes op de Julianalaan wordt over gesproken en een zebrapad voor de voetgangers.

Bloemstrook parkkerk, er is bloemzaad gedoneerd vanuit het wijkpanel. Kosten 17 euro.

Bij de slager op de muur een prachtige graffiti kunstwerk gemaakt. Verschillende kustenaars zijn in het kunstwerk betrokken.

Alle kastjes in de wijk zullen de komende tijd opgeknapt worden of opnieuw worden in gekleurd.

Op de website word de zoektocht naar 1000 zangers gezet.

Het zebrapad bij de vluchtheuvel is niet wenselijk, er worden de komende tijd metingen gedaan voor de snelheid. De sluiproutes worden in april kabels neer gelegd, ook zal er een meting gedaan worden naar de fijnstof .

Het trottoir  op de schrans is nog steeds een drama, loopt scheef af, vele fietsen op de stoep waardoor er weinig ruimte is voor de voetgangers, er wordt te hard gereden, nog steeds vele aanrijdingen.

Honthorststraat, Nic. Maesstraat en de Adriaan  Brouwerstraat is te weinig ruimte voor groot verkeer of hulpdiensten daar de auto’s aan 2 kanten staan. Er zal in de wijkkrant een stuk erover geschreven worden om de bewoners te informeren over de situatie in deze straten.

Er is een Zoom gesprek geweest met Jan, Gerrit, Tako de Jong en Sijndersma, over allerlei zaken omtrent de Julianalaan. Ook is er eindelijk een gesprek geweest met de Burgemeester na vele verzoeken om met hem in gesprek te gaan.

Rondvraag:

Er wordt gevraagd hoeveel appartementen er bewoont mogen worden bewoond boven de 058 winkel. Er zal naar gekeken worden of het allemaal wettelijk bepaald is.

Jan vraagt waarom er geen keuze is van groene containers, grote of kleine. De gemeente bepaalt nu.

Volgende vergadering wordt gehouden in het buurthuis van de Vluchtheuvel.

Op donderdag 12 mei 2022 om 19.00

De voorzitter sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn komst.


Wijkverslag 10 april 2019

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Cees, Wietse en Mariska. Anne Sjoerd komt later.

4.Vaststelling notulen vergadering 13 maart 2019  

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens vastgesteld. 

6.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email Anja Reus inzake beweegtoestellen.

Christa deelt mee dat Mariska en Cees in Nijlan een gesprek hebben gehad over de beweegtoestellen.

b.​Email inzake afspraak in de Gerard Dou met wijkteam Zuid

Naar aanleiding van de verkeersenquête hebben Cees, Gerrit en Jan een gesprek gehad met het sociaal wijkteam. De uitkomsten daarvan blijken naar de bewonerscommissie te gaan. Er is ook gesproken over de gerenoveerde woningen in de Jan van Scorelstraat en de problemen die naar aanleiding daarvan zijn ontstaan. Cees, Gerrit en Jan hebben gehoord dat het sociaal wijkteam hierin niet iets kan betekenen. Tom attendeert Debbie op de Woonbond. Jan adviseert om de politiek te benaderen over deze kwestie of anders het tv-programma Kassa in te schakelen. 

c.​Email Fietsen alle jaren

Geconstateerd wordt dat dit op de website kan worden geplaatst. 

d.​Update d’Hondecoeterstraat

Nog niet ontvangen. Er zou betonverharding worden aangebracht in d’Honde-coeterstraat. 

e.​Email van Tom Kamstra over website

Een aantal panelleden is niet tevreden over de vormgeving van de huidige website. Tom attendeert het panel in dit verband op de website www.fodzoeker.nl.

f.​Email V-O-L Leeuwarden

De voorzitter heeft samen met Anne Sjoerd destijds de eerste bijeenkomst bijgewoond. Op de bijeenkomst van gisteren was het panel niet vertegenwoordigd. 

g.​Email Annet de Vries: reactie op verkeersgroep

Er zal een bevestiging worden gestuurd en aangegeven worden dat het panel met verschillende zaken bezig is. Gerrit stuurt de bewoner een mail. Gerrit attendeert op de mail van een bewoner over de hondenpoepoverlast. De voorzitter zal de mail doorsturen aan Anja Reus.

h.​Email Anja Reus: meldingen 2019

Wijkmanager Anja Reus heeft laten weten dat de wijze van afhandeling van de meldingen niet kan worden opgenomen in het overzicht. Indien er specifieke vragen zijn, kunnen deze worden voorgelegd aan de gemeente. 

i.​Email Hein Waterlander: laadpalen

Het voorstel betreft het efficiënter inrichten van het parkeerpleintje in de Hobbemastraat, zodat er in plaats van de huidige vier parkeerplaatsen zeven parkeerplaatsen ontstaan, waarvan er twee met een laadpaal zullen worden uitgerust. Het panel stelt voor om, met het oog op de toekomst, ook alvast wat andere locaties in de wijk aan te dragen. Suggesties hiervoor zijn: Hollanderdijk, parkeerpleintje in de Simon de Vliegerstraat en bij fietsenzaak Jan Terpstra. Het voorstel is de laadpalen zo verspreid mogelijk neer te zetten. 

Anne Sjoerd schuift vervolgens bij de vergadering aan. 

6.      Versterking bestuur en benoemen plaatsvervangend voorzitter

Naar aanleiding van de vorige vergadering staat dit punt nu op de agenda. Jan geeft aan dat hij wel plaatsvervangend voorzitter wil worden. Gerrit geeft te kennen wel plaatsvervangend secretaris te willen zijn en Jan heeft van Mariska begrepen dat zij wel plaatsvervangend penningmeester wil zijn. Omdat uitbreiding van het bestuur wenselijk is, zal Mariska worden gevraagd of zij penningmeester wil zijn. Het panel besluit vervolgens Jan tot plaatsvervangend voorzitter te benoemen, Gerrit tot plaatsvervangend secretaris en Mariska in ieder geval tot plaatsvervangendpenningmeester. Mariska wordt nog gevraagd of zij het penningmeesterschap van Cees wil overnemen. 

7.      Vaststellen onderwerpen wijkkrant en taakverdeling

De panelleden hebben nagedacht over de suggestie om de kosten van de wijkkrant te dekken uit advertenties. Omdat dit financieel niet noodzakelijk is, besluit het panel om geen advertenties te plaatsen, mede omdat men niet wil concurreren met de wijkverenigingen. Als onderwerpen voor de volgende wijkkrant worden genoemd:

-​aandacht voor het meldpunt 14058;

-​30 km-zones. 

De wijkkrant wil men in juni laten verschijnen. Voor 1 mei a.s. moet alle kopij bij Christa binnen zijn. De taken worden als volgt verdeeld:

-​Midnight Walk: Christa en Debbie schrijven een verslag.

-​Bijspijkercursus Verkeer: Gerrit.

-​Spoorwerkzaamheden (dubbelspoor en gewijzigde situatie voor fietsers); Gerrit.

-​Hondenpoepoverlast. Jan vraagt Mariska of zij daar wat over wil schrijven.

-​Christa schrijft een stukje over wat er het afgelopen half jaar is gedaan. 

-​Cees en Christa schrijven over de containers en het tijdig weghalen daarvan. 

Rimmer stelt voor dat hij een briefje hangt aan de containers die aan de straat blijven staan. Christa vraagt wijkmanager Anja Reus om een stan-daardbriefje en zal dat terugkoppelen aan Rimmer.

-​30 km-zones. Tom schrijft daar samen met een lid van de verkeerscommissie een stukje over. 

In verband met de verspreiding informeert Rimmer hoe het zit met de adressen met stickers tegen ongeadresseerd drukwerk. Christa geeft aan dat de wijkkrant wel huis aan huis bezorgd moet worden. 

8.      Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Het panel vindt het jammer dat vermelding van de wijze van afhandeling in hetoverzicht niet mogelijk is. Jan attendeert op de plaatsing van een hek in het Julianapark. Christa vermoedt dat dit te maken heeft met het hondenuitlaatveldje. Zij zal er bij Anja Reus naar informeren. 

9.      Uitnodiging Open Huis DVluchtheuvel 

Het panel heeft een uitnodiging ontvangen voor het Open Huis op zaterdag 13 april a.s. van 15.00 uur tot 18.00 uur. Tom neemt in overweging om gebruik te maken van de uitnodiging. 

10.      Extra AEDs 1 indoor Snackbar De Coeter en 1 outdoor op nog te bepalen locatie

Christa licht toe dat Cees twee AED’s heeft kunnen krijgen van de ABN Amro. De locatie voor de tweede AED wordt binnen het panel besproken. Bakker Bruinsma lijkt ten opzichte van de al geplaatste AED’s in de wijk, een goede locatie. De voorzitter zal bakker Bruinsma vragen. Bij Cees zal nagevraagd worden waarom de andere AED binnen wordt geplaatst. De vraag is ook of er misschien ook een in de OAS moet komen. Klaas en Mariska hebben een overzichtje van de AED’s in de wijk. Misschien dat er in een volgende wijkkrant een plattegrondje kan worden geplaatst met een overzicht van waar de AED’s zich bevinden. 

11.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Trottoir Raadhuisstraat en slechte staat van de Schrans. Jan deelt mee dat hij met iemand van de gemeente erbij langs is geweest, ook bij de Hubo. Toegezegd is dat er wat aan gedaan zal worden. Er is wel aangegeven dat de Raadhuisstraat moeilijk egaal te maken is vanwege de boomspiegels.

-​Promotie bijspijkercursus Verkeer. Geconstateerd wordt dat de cursus een groot succes was. Het voorstel is om deze in oktober en november te herhalen.

-​Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark (Julianapark). Jan merkt op dat het plan is ingediend en dat het nu afwachten is of de gemeente erop terugkomt. 

-​Wachtwoord gmailaccount. Het wachtwoord voor het gmailaccount zal via de groepswhatsapp worden gedeeld. 

-​Overzicht meldingen MOL. Het verzoek van het panel is om het overzicht de volgende keer weer in Excelformaat te ontvangen.

-​Hendrik Algraweg. Jan geeft aan dat de zaak nog loopt. De gemeente heeft nog geen besluit genomen. 

12.Rondvraag

-​Anne Sjoerd, Mariska en Debbie hebben in De Bres onlangs de bijeenkomst over het ontwerpen van kindgerelateerde initiatieven bijgewoond. Het was een leuke bijeenkomst met boeiende presentaties. Debbie doet hiervan verslag. Het panel gaat nadenken over het enthousiasmeren van wijkbewoners om de wijk groener te maken. 

-​Omdat Tom zich wil inzetten voor de oudere wijkbewoners, doet Jan hem de suggestie van de inzet van het treintje aan de hand. Christa wijst hem op het sociaal wijkteam. Tom geeft aan dat hij ermee bezig is. Hij heeft het met Cees besproken en wil met de wijkverenigingen en kerken hierover in gesprek gaan. 

-​Rieki doet de suggestie om nestkastjes in de wijk te plaatsen. Misschien dat het wijkgebouw van de Hollanderwijk een goede plek hiervoor is. Christa zal Wietse vragen. Desgevraagd geeft Rieki aan dat zij de volgende keer terugkomt op een eventueel panellidmaatschap. 

-​Rimmer ergert zich aan de vele kauwgom op straat. Christa zal bij Anja Reus informeren naar de inzet van de machines hiervoor en wat het beleid is. 

13.Sluiting 

Om 21.50 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 8 mei 2019 om 19.30 u.


Wijkverslag 2018

1. Opening

vergadering wijkpanel Huizum-West 11 april 2018

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Cees, die na een onverwachtse ziekenhuisopname gelukkig weer zo goed als hersteld is. De geplande wijkpanelvergadering op 9 maart is komen te vervallen.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Cees toont de jas die voor de wijkconciërge is uitgezocht. Verder heeft hij een mail ontvangen van een student van Stenden met het verzoek om in de wijk een kleinschalig onderzoek (communitymapping) uit te voeren. Dit houdt verband met het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe methoden voor de omwenteling van zorgstaat naar participatiemaatschappij. Christa zal hem uitnodigen voor de volgende vergadering.

Anne Sjoerd deelt mee dat vanwege het feit dat de Paulus Potterstraat opnieuw bestraat wordt, bewoners zich afvroegen of de plaat van het speellint eruit gehaald kan worden. Anne Sjoerd heeft van Jan van der Wal begrepen dat de plaat met de opstaande rand eruit gehaald mag worden. Ook het panel staat erachter, omdat de veiligheid van de kinderen daar ook niet gewaarborgd is. Andre Busse heeft laten weten er ook mee akkoord te gaan en de plaat wordt er nu dus uitgehaald, aldus Anne Sjoerd. Het voorstel van Christa om de platen (o.a. hinkelbanen) te verdelen onder de speeltuinen in de wijk, krijgt de steun van de overige panelleden.

4. Verslag van de panelvergadering van 14 februari 2018

Tekstueel en naar aanleiding van:

– Blz. 4, punt 12: project Adje Lambertz Gerrit informeert naar de reden waarom Judith gestopt is met dit project. Volgens Cees is Adje Lambertz inmiddels volop uitgerold over de scholen. Judith hoorde verder niets, aldus Cees. De vraag zal straks aan Judith worden voorgelegd.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post

6. Vaststellen bijdrage aan project Stichting OAS

Marjan Beuker en Reina Visser hebben gevraagd of het project in de Breitnerstraat onder de vlag van het panel kan worden uitgevoerd. Het panel besluit om dit verzoek af te wijzen. Christa en Cees stellen voor om akkoord te gaan met de aanvraag aan het panel van € 2.000,–. Christa licht toe dat de totale begroting vrij hoog is, omdat er professionals worden ingezet. Vanuit het panel worden daar toch wel wat vraagtekens bij gezet. Men vraagt zich af waarom er niet meer bewoners bij worden betrokken. Het panel besluit om Marjan Beuker om nadere tekst en uitleg te vragen. Indien deze redelijk wordt bevonden, zal het panel € 1.000,– bijdragen met daarbij het verzoek om meer bewoners erbij te betrekken. Verder zal men wijzen op de mogelijkheid tot crowdfunding.

7. Opstarten zakgeldproject

Judith en Christa pakken dit project op. In mei gaan zij dit opstarten, zodat men na de zomervakantie daadwerkelijk van start kan gaan. De doelgroep is 11/12- tot 16 jarigen. Nu Judith aanwezig is, informeert Gerrit waarom zij gestopt is met het project Adje Lambertz. Judith zegt verschillende keren te hebben gebeld en geappt, maar geen reactie van Jildou te hebben gekregen. Opgemerkt wordt dat alle basisscholen in de wijk wel betrokken zijn en meedoen. Christa zal hierover contact hebben met Alef Sies, jongerenwerker van het wijkteam Oost en komt hierop terug.

8. Overleg klokken gelijk Hayo van der Meer onrust parkeerbeleid

Gerrit, Jan, Christa en Cees hebben een gesprek gehad met Hayo van der Meer, Geertje Bakker en stagiaire Ate van de afdeling Verkeer van de gemeente om de klokken gelijk te zetten. Cees en Jan lichten toe dat fiscaal parkeren nog niet aan de orde is. Na de zomer nemen b&w hierover een besluit, dat men vervolgens voorlegt aan de raad. Het panel verwacht dat fiscaal parkeren er toch wel aan zit te komen. Men blijft het kritisch volgen. Invoering daarvan zou dan in 2019 plaatsvinden.

9. Statuten en Huishoudelijk reglement

Jan en Christa hebben dit samen doorgenomen. Het voorstel is om de volgende vergadering de eerste vijf artikelen door te nemen en te bespreken. Vastgesteld wordt dat het wel een verouderd reglement is. Cees adviseert om alvast aan te sluiten bij nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy en daar ook iets over op te nemen, zoals de verplichting om mails in de bcc te versturen.

10. Rondvraag

– Op termijn wil het panel aandacht besteden aan een reanimatie- en EHBO- cursus voor wijkbewoners. De oproep en opties kunnen in het in de wijk te verspreiden boekje nader worden toegelicht. Mariska en Christa gaan dit project trekken.

11. Sluiting

Om 21.50 uur sluit Christa de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 9 mei 2018 om 19.30 u.