skip to Main Content

Januari notulen

Wijkverslag 12 januari 2022

  1. Opening

Bij afwezigheid van Christa zit Jan Keijzer de vergadering voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten en Annemiek Zorgdrager van buurtverenging De Vluchtheuvel.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt toegevoegd: mededeling omtrent elektrische laadpalen (als punt 5.6). De stand van zaken omtrent de plannen voor een fitnesspark zal bij de actielijst ter sprake komen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Wietse

4.        Vaststellen notulen vergadering 8 december 2021

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2, punt 5.3: Desgevraagd antwoordt Cees dat hij via de mail contact heeft gehad met buurtsportcoach Nina Derix en met haar heeft afgesproken dat er een gesprek wordt gepland tussen haar en Mariska, Jan en zo mogelijk Cees.

–        Blz. 4, punt 14: “Gerrit is hierover gebeld” moet zijn “Jan is hierover gebeld”.

–        Blz. 5, punt 15: laatste aandachtsstreepje: “zes dagen” wordt  “zes weken”.

–        Blz. 5, 2e alinea bij punt 18: verkeersoverlast Van Loonstraat. Annemarie Russchen informeert of bij het verzoek om een verkeerstelling in de Van Loonstraat ook de Wijnhorsterstraat kan worden meegenomen. Beide straten liggen in elkaars verlengde en ook in de Wijnhorsterstraat is sprake van veel overlast. Gerrit zegt toe deze mee te nemen bij het verzoek.

Het verslag wordt, met inachtneming van bovenstaande wijzigingen, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen.

5.1.    Email Nieuwsbrief dorpen en wijken. Ter kennisname.

5.2.    Email over grote schoonmaakactie maart 2022. Agendapunt 8 op de agenda.

5.3.    Reserveringen 2021

Cees heeft de reserveringen van 2021 vast laten leggen bij de gemeente. Over de resterende gelden (€ 13.000,–) van de Stichting Vluchtheuvelgebied, meldt hij dat de suggestie is gedaan om daarvoor in het Vluchtheuvelgebied een toiletvoorziening aan te leggen. Douwe Beimin merkt op dat in de plannen van Floris Visser ook al een openbare toiletvoorziening is opgenomen. Desgevraagd zegt hij bereid te zijn om bij punt 6 de plannen van Floris Visser in grote lijnen toe te lichten.

5.4.    Wijkprogramma overzicht activiteiten

De jaarlijkse uitreiking van de wijk- en dorpenprogramma’s vindt dit jaar digitaal plaats. De online-bijeenkomst is gepland op donderdag 27 januari a.s. Nadere informatie hierover mailt Cees nog aan de panelleden. Naar aanleiding van het wijkprogramma brengt de voorzitter ter sprake dat er, in verband met het plan voor een fietsnetwerk, sprake zou zijn van omvorming van het Oostergoplein. Jan heeft er bij de gemeente naar geïnformeerd, maar geen antwoord op gekregen. Hilde van der Iest oppert dat het panel Jan Buwalda de volgende keer zou kunnen uitnodigen om een en ander toe te lichten.

5.5.    Email Douwe Beimin GPL over muur Huzumerslager

Komt terug bij agendapunt 7.

5.6.    Mededeling rondom elektrische laadpalen

Annemarie Russchen heeft met Hein Waterlander van de gemeente contact gehad over de elektrische laadpalen. Hij vertelde dat deze worden aangelegd op het moment dat een bewoner daarom verzoekt. Honorering hangt af van wat er in de omgeving al is. Als het verzoek wordt ingewilligd komt er een laadpaal met twee laadplekken. Volgens Annemarie is het landelijk beleid van gemeenten dat men alleen honoreert op particulier verzoek.

6.        Initiatief Sporthal Nijlan

Douwe Bemin licht toe dat Floris Vissder kwartiermaker is van de Oude Ambachtsschool. Omdat er veel talent en topsporters (ook op landelijk niveau) aan het oefenen zijn op de skatebaan, alsook op het gebied van WCMX en freerunnen, ligt er de wens om een binnenvoorziening, zodat men voldoende oefenuren kan maken. De sporthal is eigendom van de gemeente en wordt momenteel door Carex gehuurd. De gemeente is echter wel genegen om de sporthal af te stoten voor dit doel. Momenteel maakt een boksschool ervan gebruik. Het plan voor de binnenvoorziening is bijna rond. De voorlopige projectnaam is Binnenstebuiten. Er wordt momenteel nog wel gekeken naar de bouwkundige staat van de sporthal. Zo is er sprake van lekkage en verdient duurzame verwarming van het pand ook de nodige aandacht. Douwe Beimin merkt op dat de voorziening een bredere aantrekkingskracht zal hebben dan alleen Leeuwarden. Momenteel zijn er al veel sporters van buiten de gemeente en de provincie actief. Het panel vindt het een leuk plan en is benieuwd naar het vervolg.

7.        Prijsopgaaf GPL muur Huzumerslager

Het idee voor mooie graffiti is ontstaan tijdens een gesprek dat Cees had met de Huzumer slager. Douwe Beimin licht toe dat het plan is om de westkant van de muur van mooi graffiti te voorzien en de achterkant vrij te houden. Het is van belang dat de muur eerst goed schoongemaakt wordt om een goede ondergrond te hebben. Verder zal de graffiti van een laag worden voorzien, waardoor overkladding vrij eenvoudig verwijderd kan worden. Douwe licht toe dat voor het ontwerp enkele schilders waar straten in de wijk naar zijn vernoemd (w.o. Vermeer), de inspiratiebron zijn geweest. Delen van de schilderijen van deze schilders wil men in graffiti op de muur zetten. Verder zal een informatiebordje met een toelichting worden geplaatst. Als ondergrond van de graffiti is gekozen voor een helderblauwe kleur. De vraag is nog even of het wapen of de vlag van Huizum in de graffiti kan worden opgenomen. Douwe overlegt met de maker. Douwe Beimin geeft aan dat er een buurtonderzoek is geweest en dat alle buren positief op het plan hebben gereageerd. Op de vraag van Mariska of de jongeren uit de wijk (15-, 16-jarigen) ook erbij betrokken worden, antwoordt Douwe Beimin dat het werk daarvoor te specialistisch is. Voor de hele jonge graffitispuiters zal een workshop worden georganiseerd. Zo probeert men die erbij te betrekken. Desgevraagd antwoordt Douwe Beimin dat de deuren in het ontwerp worden  meegenomen. De offerte bedraagt circa € 5.000,–. Douwe Beimin legt desgevraagd uit dat er geen BTW in rekening wordt gebracht. Cees zegt van de slager begrepen te hebben dat hij bereid is om € 1.000,– bij te dragen. Daarmee bedragen de kosten voor het wijkpanel circa € 4.000,–.

8.        De Grote Schoonmaakactie

Ten aanzien van de kosten voor het schoonmaken van de muur voor de graffiti en het niet kunnen verrekenen van de BTW via de gemeente, zegt Hilde van der Iest van de gemeente dat het panel de mogelijkheid heeft om deze op de klussenlijst te plaatsen in het kader van de Grote Schoonmaakactie. Bij deze actie vraagt men de wijk altijd om een inventarisatie van klussen in de buurt. Het schoonmaken van deze muur zou hierin meegenomen kunnen worden en daarmee zouden de kosten fifty-fifty kunnen worden gedeeld. Hilde van der Iest legt aan het panel de vraag voor of men bereid is om de schoonmaakactie op 23 of 24 maart in de wijk mede te organiseren. Het panel staat hier positief tegenover. Hilde van der Iest legt uit dat de onderwerpen voor de klussenlijst breed kunnen zijn. Zo kan ook gedacht worden aan niet werkende lantaarnpalen en opstaande stoeptegels. Het gaat kortom om klussen in de openbare ruimte. Het is wel van belang dat de locatie van de klus nauwkeurig  wordt vermeld en een foto van wordt bijgevoegd. Hilde licht toe dat behalve de gemeente, ook Omrin, de woningbouwcorporaties en de scholen in de wijk met de schoonmaakactie meedoen. Het is van belang dat alle klussen even op een centraal punt binnenkomen. Afgesproken wordt dat alle klussen voor 15 februari a.s. bij Cees worden aangemeld. Hilde antwoordt desgevraagd dat de gemeente wel persberichten heeft die het panel op de website en de Facebooksite kan plaatsen. Afgesproken wordt dat voor het in kaart brengen van de klussen de panelleden elk een gedeelte van de wijk voor hun rekening nemen. Douwe Beimin laat weten dat hij samen met Andries Brouwer het Vluchtheuvelgebied zal inventariseren. Aan het eind van de vergadering zal men onder de panelleden de overige gebieden in de wijk verdelen.

Cees is voor de wijk de contactpersoon. Verder kaart Hilde van der Iest aan dat er ook nog gezocht wordt naar een plein voor een kleine milieustraat. Zij denkt hierbij aan het plein bij het Hollander huske. Het panel oppert het parkeerterrein van de Jumbo. Er wordt nog even nader gekeken naar een geschikte locatie. Hilde merkt op dat op 8 maart a.s. om 15.30 uur in verband met de voorbereiding alle deelnemende organisaties aan de actie langskomen om het programma definitief te maken. Hiervoor zoekt men nog een geschikte locatie. Hilde licht toe dat op 24 maart a.s. de schoolkinderen door de wijk gaan in verband met het opruimen van het zwerfafval.

9.        Stand van zaken Julianalaan

De voorzitter deelt mee dat er nu een brief ligt bij burgemeester Buma over het feit dat het panel het niet eens is met het verslag van het overleg over de Julianalaan. Het panel wacht nu op een antwoord. Op 15 december jl. vond de zitting over de Julianalaan plaats bij de Raad van de State in Den Haag. Jan doet hiervan verslag. Het wachten is nu op de uitspraak, die eind deze maand wordt verwacht.

10.      W.C. de Grootplantsoen

Cees meldt een offerte te hebben ontvangen van de gemeente voor nieuwe beplanting etc. van het W.C. de Grootplantsoen. De werkzaamheden zijn begroot op € 1500,–. De uitvoering zal worden gepland in het voorjaar van 2022.

11.      Wijkconciërge hoe nu verder

Afgesproken wordt de behandeling van dit punt door te schuiven naar de vergadering op 10 februari a.s.

12.      Wijkkrant 2022

Omdat men in de wijkkrant ook verslag wil doen van de schoonmaakactie in de wijk, wordt besloten de uitgave van de wijkkrant eind april te plannen. Kopij voor de wijkkrant kan aangeleverd worden bij Christa en/of Cees.

13.      Afsprakenlijst overleg 8 december 2021

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        punt 2: outdoor fitnesspark (Julianapark). Mariska doet verslag van de stand van zaken en meldt dat de gemeente open staat voor plaatsing van toestellen, maar wel op een beperkt gebied in het park. Aangegeven is dat eerst het draagvlak onder omwonenden moet worden onderzocht. Er zal daarom een enquête worden gehouden onder bewoners van de Julianalaan. Met de uitkomsten daarvan gaat men naar de gemeente, waarna zal worden overlegd over de exacte plaatsing. Desgevraagd zijn Jan, Gerrit en Annemarie bereid om Mariska te helpen met het enquêteren. Annemarie weet uit ervaring dat de gemeente bepaalde normen hanteert bij draagvlakonderzoek. Mariska en Jan zullen daarnaar informeren.  

14.      Rondvraag en sluiting

–        Ter sprake komt dat verschillende lantaarnpalen in de wijk niet branden. De palen zouden niet zijn aangesloten op het nieuwe elektriciteitsnetwerk. Cees vermeldt het punt op de klussenlijst van de Grote Schoonmaakactie.

–        Hondenuitlaatplaats Julianalaan. Vanwege een incident is er gesproken over het plaatsen van hekken langs de sloten. Het panel is van mening dat de eigenaren beter op hun huisdier moeten letten. Geconstateerd wordt dat  elders in de stad ook geen sprake is van hekken langs sloten.

–        Annemarie merkt op dat de gemeente onderzoek heeft verricht naar warme plekken in de wijk (als gevolg van verstening). Zij vraagt zich af wat daarmee wordt gedaan. Het blijkt te gaan om het rapport Hittestress en wateroverlast in Huizum, dat in januari 2021 is verschenen. Cees zal bij Adriana Groen van de gemeente nadere informatie opvragen.

 –       In verband met de inventarisatie van klussen voor de klussenlijst van de Grote Schoonmaakactie, wordt afgesproken dezelfde verdeling aan te houden als bij de verspreiding van de wijkkrant door de wijkpanelleden.

Om 21.10 uur sluit Jan de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende panelvergadering is op woensdag 10 februari 2022 om 19.00 u. in het verenigingsgebouw van De Vluchtheuvel.


Wijkverslag 8 januari 2020

1. Opening

De voorzitter opent de panelvergadering en heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de gasten. Zij wenst iedereen nog een voorspoedig 2020. De voorzitter deelt mee dat zij tezamen met Gerrit en Jan slechts een deel van de vergadering aanwezig kan zijn. Gerrit en Jan zullen een commissievergadering van de gemeenteraad bijwonen. Cees zal straks het voorzitterschap van Christa overnemen.

2.      Vaststellen agenda

In verband met de aanwezigheid van de gasten, wordt punt 6 naar voren gehaald. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

6.      Voortgang project NHL

Jelle Dijkstra is aanwezig om het panel te informeren over de voortgang van het project rond het thema armoede en schulden. Studenten van verschillende studierichtingen krijgen daarbij de opdracht om de wijk in te gaan en zich te buigen over sociaal complexe vraagstukken. Jelle Dijkstra deelt mee dat tot op heden zo’n dertig studenten bezig zijn geweest met wijkveiligheid en in dat verband gesprekken hebben gevoerd met hulpverleners in de wijk. Op dinsdag 28 januari om 12.00 uur zullen de studenten een presentatie geven van de resultaten. Hij nodigt een vertegenwoordiging van het wijkpanel uit om hierbij aanwezig te zijn. Verder hebben een achttal studenten van European Studies onderzoek gedaan naar de praktische aanpak van het armoedeprobleem in zo’n tien verschillende landen. Op de vraag van Tom of er ook een nulmeting in de wijk heeft plaatsgehad, antwoordt Jelle dat er geen directe nulmeting is geweest, maar dat men wel kennis heeft genomen van de rapportages van de gemeente. Hij noteert de suggestie van Tom. Desgevraagd geeft Jelle Dijkstra aan dat er contact is geweest met het wijkteam Zuid en het platform Armoede en Schulden. Op de vraag hoe verder, geeft Jelle Dijkstra aan dat het de bedoeling is dat men aansluit bij de behoeften in de wijk, om zo een bijdrage te leveren. Wat betreft het innovatiebudget; er is circa € 200.000, — beschikbaar voor het totale project. Afgesproken wordt dat het panel van Jelle Dijkstra een lijst krijgt met de docenten die voor dit project aanspreekpunt zijn. Cees merkt op dat hij het wijkteam Zuid ook uitgenodigd had om vanavond aanwezig te zijn, maar zij konden ’s avonds niet. Afgesproken wordt dat Jelle Dijkstra de uitnodiging voor de presentatie op dinsdag 28 januari a.s. aan Cees zal sturen. Op de vraag van Jelle Dijkstra of er ook nog specifieke thema’s voor de wijk kunnen worden aangegeven, noemt Tom laag-geletterdheid.

De voorzitter bedankt Jelle Dijkstra voor zijn toelichting en zijn komst. Hij verlaat vervolgens de vergadering.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Debbie en Ankie.

–        Twee bewoners van de Ferdinand Bolstraat zijn aanwezig in verband met de brief die bewoners van de Ferdinand Bolstraat aan het panel hebben gestuurd met het voorstel om parkeerplaatsen bij oplaad palen tot flexibele parkeerplekken te bestempelen, zodat daar niet alleen door elektrische voertuigen mag worden geparkeerd. Reden hiervoor is het al beperkte aantal parkeerplaatsen in de wijk.

Zij lichten toe dat men zich zorgen maakt over het parkeren in de wijk. De komende tijd zullen er nogal wat parkeerplaatsen laadplekken voor elektrische auto’s worden. Totdat er daadwerkelijk gebruik van wordt gemaakt is hun voorstel dat ook andere voertuigen daar mogen parkeren. Gerrit heeft geprobeerd om de heer Waterlander van de afdeling Verkeer van de gemeente te bereiken, maar dat is niet gelukt. De insteek van het panel is om het in de Ferdinand Bolstraat tot een oplaad plek te beperken. Komende maandag zal de verkeerscommissie het opnemen met de afdeling Verkeer van de gemeente. Vervolgens zal men de uitkomst terugkoppelen aan de bewoners. De voorzitter bedankt de bewoners voor hun toelichting en hun komst. Zij verlaten hierna de vergadering.

–        Overlast parkeren Johan Willem Frisoschool. Cees heeft namens het panel een mail gestuurd aan wijkmanager Anja Reus met het verzoek om het team Handhaving van de gemeente volgende week een week lang bekeuringen uit te laten schrijven voor het fout parkeren bij de school. Hier is echter nog geen reactie op gekomen.

Vervolgens verlaten Christa, Gerrit en Jan de vergadering. Cees neemt het voorzitterschap van Christa over.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 11 december 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2 punt c: MOL. Tom heeft vandaag de cijfers over december nog toegevoegd aan het jaaroverzicht van de meldingen die over de wijk zijn binnengekomen bij het Meldpunt Overlast Leeuwarden. Cees stelt voor om het agendapunt MOL tezamen met het Handboek wijkgericht werken te agenderen voor de volgende vergadering. Het panel gaat daarmee akkoord.  

De notulen worden onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail uitnodiging nieuwe bus concessie 2022

Cees en Gerrit zullen namens het panel de bijeenkomst bijwonen.

b.      Open Podium 8 januari 2020

Aankondiging van de commissievergadering waar Gerrit en Jan vanavond namens het panel bij aanwezig zijn.

c.       Verslag bijeenkomst bewonerscommissie Jan van Scorelstraat

Van de panelleden is behalve Debbie ook Tom hiernaartoe geweest. Hij heeft namens het panel een brief opgesteld aan Elkien met het verzoek om met de bewonerscommissie in goed overleg tot een snelle oplossing te komen van de klachten die na de renovatie zijn ontstaan. De brief is door Christa ondertekend en verzonden.

d.      Overlast parkeren Johan Willem Frisoschool

Het panel wacht de uitkomst van de mailwisseling tussen Cees en Anja af.

e.      Uitnodiging wijk- en dorpsprogramma’s 2020

De uitreiking van de wijk- en dorpsprogramma’s is op dinsdag 28 januari a.s. om 19.30 uur en vindt plaats in de Beurs. Anne Sjoerd en Tom zijn van plan om hierbij aanwezig te zijn.  

7.      Voorbereiding bespreekpunten Anja Reus en Herwil van Gelder

In verband met de afwezigheid van een aantal panelleden, wordt besloten de agendapunten 7, 8 en 9 door te schuiven naar de volgende vergadering. Deze komen de volgende keer terug op de agenda.

10.      Wijkkrant

Cees zal Jelle Dijkstra van de NHL nog vragen om voor de wijkkrant een stukje te schrijven over het project van de NHL. Anne Sjoerd zal nog een stukje aanleveren over de wijkconciërge. Cees deelt vervolgens het financieel jaarverslag van het panel over 2019 rond. Ter sprake komt dat Mariska dit jaar het penningmeesterschap van Cees overneemt. Cees zal Mariska inwerken en men dit jaar zal gaan schaduw-draaien.  

10.      Afsprakenlijst overleg 11 december 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

4.      Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark

Mariska deelt mee dat nu de gemeente het hek van het honden los loopveld heeft geplaatst, zij samen met Jan in gesprek gaat met de gemeente. Ter sprake komt dat het misschien een optie is om bij de jeu de boulesbaan een paar fitnesstoestellen te plaatsen. Daarover zal men contact opnemen met de jeu de boulesclub. Tom raadt hen aan om ook gemeenteraadsleden hierover te benaderen, zodat het in een commissievergadering aan de orde kan komen. Mariska zal dit met Jan bespreken.

7.      Briefje om aan containers te bevestigen. Niet Cees maar Anne Sjoerd zal dit laten drukken bij Stip. Anne Sjoerd zal hier actie op ondernemen.

17.     Bijeenkomst afvalbeleid gemeente

Anne Sjoerd en Rimmer zijn bij de bijeenkomst over het afvalbeleid van de gemeente geweest. Anne Sjoerd doet hiervan verslag. De gemeente heeft aangegeven dat de afvalberg kleiner moet worden. Er blijkt momenteel nog veel te veel groenafval en glas bij het restafval te zitten. Op de vraag van Mariska hoe het zit met het plastic afval, antwoordt Anne Sjoerd dat Omrin dit er nu al uit kan scheiden.

11.      Rondvraag

–        Ben informeert of het panel bezwaar heeft aangetekend tegen de uitspraak inzake de afsluiting van de Hendrik Algraweg. Cees antwoordt dat het panel voor de Kerst een bezwaarschrift heeft ingediend bij de Raad van State.

–        Tom deelt mee dat er in de Jan van de Capellestraat onlangs een drugspand is gesloten op last van de burgemeester.

11.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.10 u. sluit Cees de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 12 februari 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 2018

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar. Vandaag is Hascha Dekker van de gemeente te gast. Cees deelt mee dat Anja Reus en Mariese Schuurman in februari bij de vergadering aanwezig zullen zijn. In verband met de studentenwoningen zal dan ook mevr. Van Staaveren aanschuiven. Zij heeft aangegeven dat zij vooraf graag de vragen zou ontvangen die het panel hierover heeft. De voorzitter komt hier nog op terug.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet aanwezig. Agendapunt 3c vervalt hiermee. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3. Bespreking/vaststelling notulen vergadering 13 december 2017

Tekstueel en naar aanleiding van:

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging, vastgesteld.

  1. Mededelingen
  2. Hascha Dekker – Afval en Milieu van de gemeente

In verband met de aanwezigheid van Hascha Dekker, wordt dit bespreekpunt naar voren gehaald. De voorzitter licht toe dat het vaak voorkomt dat na de ophaalronde van het grof vuil er veel afval en zwerfvuil blijft liggen. Het panel vraagt zich af hoe men daarop actie kan ondernemen. Hascha merkt op dat als er afval of zwerfvuil blijft liggen, de chauffeur van Omrin dit moet doorbellen aan zijn collega’s van de veegauto. De afspraak is dat deze het binnen een week opruimen. Hascha zal bij Omrin aankaarten dat de chauffeur daar alert op moet zijn. Panelleden kunnen dit telefonisch het beste rechtstreeks bij Omrin melden. Hascha wordt geïnformeerd over de plannen die het panel heeft voor het aanstellen van een wijkconciërge. Wanneer die er is, hoort Hascha dit graag even. Het bijzetten van grof vuil komt ter sprake. Geconstateerd wordt dat het lastig is dat niet in alle straten op dezelfde datum het grof vuil wordt opgehaald, zoals bijvoorbeeld het geval is in de Vermeer-straat en de Van Ruysdaelstraat. Geconstateerd wordt dat het van belang is om bewoners te blijven wijzen op de hiervoor geldende regels. Hascha zal een artikel toesturen, dat geschikt is voor plaatsing in de wijkkranten of het krantje van het panel. Desgevraagd legt Hascha uit dat het aanbieden van asbest gebonden is aan landelijke regels en dat de gemeente hier niet van kan afwijken. Het invullen van een meldingsformulier blijft derhalve noodzakelijk. Over het ophalen van het afval in ondergrondse containers, licht zij toe dat zodra deze voor zeventig procent vol zitten, Omrin daarvan een melding krijgt en deze gaat legen. Het plaatsen van vuilniszakken naast de containers gebeurt vaak door mensen die geen pasje hebben. Bijzet kan men telefonisch melden op 14058. Stadstoezicht zal dan proberen na te gaan of men de dader kan traceren. Vastgesteld wordt dat een eventuele wijk-conciërge dergelijke meldingen door kan geven. In dit verband wordt ook de oud papiercontainer bij het Julianapark genoemd, die altijd erg gauw vol is en waar bewoners dozen naast zetten. Hascha informeert het panel dat de gemeente in verband met het stimuleren van de afvalscheiding graag kleine biobakken, voor keukengebruik, in de wijk wil gaan uitzetten. Zij vraagt het panel of zij ideeën hebben over hoe deze het beste onder de bewoners kunnen worden verspreid. In de wijk Westeinde heeft men het onlangs gecombineerd met de verkiezingen en zijn deze verspreid bij de stembureaus. Er is geen termijn aan verbonden, aldus Hascha. Het panel zal dit intern bespreken. Als laatste komt nog de hondenpoepoverlast ter sprake. Het panel ergert zich aan het feit dat er niks wordt gedaan aan bekende overtreders. Hascha merkt op dat Stadstoezicht het op heterdaad moet constateren. Zij zal het punt van handhaving in de wijk onder de aandacht brengen bij Stadstoezicht. De voorzitter bedankt Hascha Dekker voor haar toelichting en haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering.

4.  Ingekomen en uitgaande post

SESAM Academie schriftelijke evaluatie 

De voorzitter en de secretaris zullen het evaluatieformulier invullen.

  1. Uitnodiging uitreiking wijk- en dorpenprogramma’s op 23 januari 2018 

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 januari a.s. De voorzitter zal doorgeven dat vier of vijf panelleden hierbij aanwezig zullen zijn.

  1. Mail buurtpreventieteam Ter kennisgeving.
  2. Andre Busse – tuut en eruutstrook

Er is actie ondernomen. Het is nu in behandeling en betrokkene is op de hoogte.

  1. Inspiratiemiddag “Samen gaan we groener” op 8 februari a.s.

Het panel vindt het jammer dat dit overdag is gepland. Jan bekijkt of hij hierbij aanwezig kan zijn.

  1. R. Zijlstra – afsluiting Hendrik Algraweg

De voorzitter heeft het wijkpanel Nijlan hierover gemaild, maar geen reactie ontvangen. Gerrit zal hen via een andere weg benaderen. Jan heeft contact gehad met Goutum. Mariska is er binnen het MCL nog mee bezig. Zij heeft begrepen dat er veel collega’s zijn die van de Hendrik Algraweg gebruik maken. Er is een bezwaar-schrift geschreven tegen de onttrekking van de Hendrik Algraweg aan het verkeer. Tijdens de vergadering wordt deze voorgelezen. Het panel vindt het een goede brief. Op een paar punten zal deze nog even worden aangepast en dan zal de brief ondertekend en verstuurd worden. Het bezwaarschrift kan tot uiterlijk 25 januari 2018 ingediend worden. Mochten er nog aanvullingen zijn, dan graag zo snel mogelijk doorgeven. De voorzitter bedankt Jan voor zijn bijdrage.

5. Mariese Schuurman inzake Stoereloer 2018

Mariese Schuurman is uitgenodigd voor de februari-vergadering van het panel. Cees deelt de jaarcijfers van Stoereloer over 2017 rond. Het panel neemt het overzicht door. Cees heeft begrepen dat Stoereloer een stichting zal worden. Hij heeft laten weten dat de Raborekening op termijn komt te vervallen. De bankkosten zullen ten laste van de reservering voor Stoereloer komen.

6. Wijkconciërge samenstellen werkzaamheden

Als mogelijke werkzaamheden benoemt het panel het signaleren van:

–        afval en vuilnis op straat en bijzet bij containers. Meldingen hierover door-geven aan MOL of Omrin;

–        overhangende bomen of takken;

–        losse stoeptegels;

–        hondenpoepoverlast;

–        inventariseren van verpauperde panden;

–        defecte straatverlichting;

–        aanspreken van lastige hangjongeren.

Het panel kan zich in deze taakomschrijving vinden. Men is van mening dat de wijkconciërge zelf zijn tijd in mag vullen en dat de inzet niet in uren moet worden bepaald. Hoofdzaak is dat de taken worden uitgevoerd. Afgesproken wordt dat Cees en Anne Sjoerd de eerdergenoemde kandidaat hiervoor zullen benaderen.

7. Huishoudelijk reglement 

Anne Sjoerd is in het archief geen huishoudelijk reglement tegen gekomen. Cees heeft wel de statuten gevonden, maar geen huishoudelijk reglement. Afgesproken wordt dat de voorzitter hierover contact opneemt met de wijkmanager.

8. Datum 20 juni en thema wijkconferentie 2018

Het panel vindt 20 juni 2018 met het oog op vakanties niet zo’n goede datum. Besloten wordt om woensdag 26 september 2018 als voorlopige datum te noteren. Als mogelijk thema wordt genoemd “het reilen en zeilen in de wijk”. Het is breed en biedt daarmee veel mogelijkheden voor de invulling. De voorzitter vraagt de panelleden om na te denken over een pakkende tekst hiervoor. Als er ideeën zijn, is het verzoek om deze via de mail of WA te delen. Vastgesteld wordt dat het uitgangspunt moet zijn dat alles rondom de wijkconferentie eind juni gereed is.

 9. Afsprakenlijst overleg 13 december 2018

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

– Eisen AED. Cees heeft de verzekeraar VIVON benaderd, maar heeft geen duidelijk antwoord gekregen op zijn vraag of na elke melding de code moet worden veranderd. Daarop stelt Mariska voor om zelf de code af en toe te wijzigen. Dat lijkt het panel een goed idee. Mariska zal met de factuur die Cees haar overhandigt naar Klaas en zal informeren of het goedkoper kan.

– Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet gekomen. Met de andere bewoner heeft Gerrit nog geen contact gehad. Gerrit zegt toe contact op te nemen met Andre Busse en hierop terug te zullen komen.

– Voorstel opfleuren toegangswegen wijk. Bij de gemeente is hiervoor een formulier “bewonersinitiatief” ingevuld en ingediend. Het wachten is nu op een reactie van de gemeente.

– Gesprek met bewoner Hofstraat. Twee leden van het panel hebben een gesprek gehad met de bewoner. De stoepen in de Raadhuisstraat noodzaken bewoners die gebruik maken van een rollator, om op de weg te lopen. De panelleden  hebben ter plekke kunnen constateren hoe slecht het trottoir erin ligt. Ook op de Schrans zorgt het aflopende trottoir voor bewoners met een rollator voor problemen. Inmiddels is Andre Busse hierover benaderd. Wordt vervolgd.

– Vertegenwoordiging wijkverenigingen in panel

De voorzitter heeft contact gezocht met de Vluchtheuvel en de Hollanderwijk. De Vlucht-heuvel heeft niet gereageerd. Vanuit de Hollanderwijk is Wietse Rinsma aanwezig.

10. Rondvraag 

–        Opgemerkt wordt dat het nieuwe college van plan is om fors te bezuinigen op de sociale wijkteams in Leeuwarden. Deze vormen voor de bewoners het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering.  De voorzitter zal bij Nijlan  informeren om te zien wat men kan doen.

–        Gerrit en Jan hebben over het parkeren overleg gehad met de verkeers-commissie van Huizum-Oost, waar men nu bezig is om alles te inventariseren. Ter sprake kwam dat de blauwe zones in de toekomst voor bezoekers betaald parkeren wordt. Bewoners zouden een ontheffing kunnen krijgen, maar de kosten daarvan zijn niet bekend. Op verzoek zal Cees de sheets opzoeken die de gemeente destijds heeft gebruikt tijdens de presentatie voor de wijk. Huizum-Oost is bezig om de panels te mobiliseren. Gerrit en Jan willen namens Huizum-West hun steun toezeggen.

–        Mariska informeert hoe zij binnen het MCL het protest tegen de afsluiting van de Hendrik Algraweg het beste vorm kan geven. Jan adviseert om personeel een handtekening te laten zetten, indien zij door de afsluiting van de Hendrik Algraweg genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de Julianalaan.

11. Sluiting 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 14 februari 2018 om 19.30 u.

Back To Top