skip to Main Content

December notulen

Wijkverslag 9 december 2020

  1. Opening

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze laatste panel-vergadering van 2020, in het bijzonder Ben, die weer bij de vergadering is aangeschoven.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.      Mededelingen

Wianka Bosch, opbouwwerker bij de gemeente Leeuwarden, was uitgenodigd voor deze panelvergadering, maar is zonder kennisgeving afwezig.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 12 november 2020

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Brenda Rodenhuis inzake nieuwsbrief werkzaamheden Stephenson-viaduct

Betreft nieuwsbrief over het groot onderhoud aan het Stephensonviaduct in het weekend van 27 november 2020. Heeft inmiddels plaatsgehad. Ter kennisname.

b.      email Thoma Korian over principeverzoek Wijnhorsterstraat 80

Ter kennisname.

c.       email Marouschka over info buurt

De voorzitter heeft haar mail beantwoord en aangegeven dat het panel hier geen informatie over heeft.  

d.      email Annemarie Ruesen over bijwonen vergadering

Begin volgend jaar (januari/februari) zal Cees haar uitnodigen voor een panelvergadering.

e.      email Rikkie Hagen over artikel wijk- en dorpsprogramma

De voorzitter deelt mee dat de tekst die zij hiervoor opgesteld had, wat aangepast heeft en vervolgens aan Rikkie Hagen heeft toegestuurd.

f.       email Peter Dijk van Arriva inzake klankbordgroep Leeuwarden

Het verslag van de vergadering van de klankbordgroep Leeuwarden (inzake stadsdienst bus) wordt voor kennisgeving aangenomen. Het volgende overleg van de klankbordgroep is gepland op maandag 19 april 2021 van 16.00 u. tot 17.30 u. Het bijwonen van dit overleg door een delegatie van het panel wordt in overweging genomen.

g.      email Theda Heijs met brief inzake Julianalaan

Jan merkt op dat naar aanleiding van het Politiek Podium Theda Heijs deze brief heeft opgesteld en naar de raadsfracties en het panel Nijlân heeft gestuurd. Het panel komt hier bij punt 7 op terug.

h.      email mevr. Kuperus over kaartje aan containers

Het panel is van mening dat als er voor de vijfde keer een kaartje wordt gehangen aan dezelfde container, Omrin gebeld moet worden en de container weggehaald dient te worden. Anne Sjoerd weet dat de wijkconciërge hier ook contact over heeft opgenomen met de gemeente. De voorzitter constateert dat de wijkconciërge nu over een eigen emailadres beschikt. Anne Sjoerd zal hem vragen of deze goed werkt en regelmatig wordt gecheckt. Het panel stelt vast dat het vaak dezelfde bewoners zijn die de containers langs de weg laten staan.

i.       email Anja Reus met overzicht meldingen Meldpunt Overlast Leeuwarden

Is als punt 6 geagendeerd.

6.      M.O.L. op- of aanmerkingen

Vastgesteld wordt dat het overzicht geen aanleiding geeft tot nadere vragen.

7.      Julianalaan

Na de vorige panelvergadering zijn Jan en Gerrit naar het Politiek Podium geweest om met de raadsleden te praten over de toegenomen verkeersdruk en overlast op de Julianalaan. Daaraan voorafgaand was men ook te gast bij Raad op 1, het tv-programma dat Andries Veldman via de site Liwwadders streamt. Voor het Politiek Podium had men slechts een spreektijd van drie minuten. In de vergadering is gesproken over mogelijkheden om er een 30 km-weg van te maken, verkeerslichten te plaatsen bij oversteekplaatsen, versmallingen, oftewel ontmoedigingsmaatregelen om de Julianalaan te gebruiken. Verder is er gesproken over de mogelijkheid om vrachtverkeer te weren, met uitzondering van bestemmingsverkeer. Jan merkt op dat twee weken na het Politiek Podium de raadsvergadering met de wethouder plaatsvond. De wethouder had intussen met Campina gesproken. Het bedrijf beweerde dat er nooit afspraken over zijn gemaakt met de gemeente. Volgens informatie van Jan zou wethouder Thea Koster er destijds wel met Campina een afspraak over hebben gemaakt. Vastgesteld wordt dat het bedrijf uit financieel oogpunt (tijd en brandstofbesparing) ervoor kiest om geen gebruik te maken van De Haak, maar alle transporten over de Julianalaan te laten gaan. De wethouder heeft aangegeven dat de gemeente wel in gesprek blijft met Campina. Gerrit en Jan zeggen na wikken en wegen besloten te hebben om via de griffie een brief te schrijven aan alle raadsfracties. Zij vragen de overige panelleden of die het daarmee eens zijn. Het panel gaat ermee akkoord dat zij in een brief aan alle fracties hun standpunt in deze kwestie kenbaar maken.

Jan geeft aan dat hij samen met Gerrit gisteren op uitnodiging de vergadering van het wijkpanel Nijlân heeft bijgewoond zij het panel hebben bijgepraat. Afgesproken is dat er een gezamenlijke brief zal worden gestuurd en het wijkpanel Nijlân ook als ondertekenaar zal worden vermeld. Gerrit en Jan hebben vernomen dat de FNP half december een motie in wil gaan dienen tegen de wethouder en dat men probeert om de andere politieke partijen erbij te betrekken. Gemeentebelangen lijkt mee te doen en ook de PvdA en D66 zijn mogelijk voor. Daarmee lijkt er zich een meerderheid voor de motie af te tekenen. De motie behelst vragen en opmerkingen en de eis dat de wethouder aan het eind van het eerste kwartaal van 2021 een schriftelijke terugkoppeling geeft van wat voor maatregelen er inzake de Julianalaan worden getroffen. Jan zegt van plan te zijn om een verslag te maken van de bijeenkomsten met de raad. Geconstateerd wordt dat het laatste woord in deze kwestie nog niet is gesproken. Wordt vervolgd derhalve.

8.      Wijkkant nieuwe editie; kopij inleveren uiterlijk 13 januari 2021

Namens het wijkpanel deelt Cees aan de aanwezigen klokjes rond met het wapen van Huizum, zodat iedereen volgend jaar op tijd (uiterlijk de tweede woensdag van januari oftewel 13 januari 2021) de kopij voor de nieuwe wijkkrant heeft ingeleverd. Anne Sjoerd zal de wijkconciërge herinneren aan het aanleveren van een tekst waarin hij zich voorstelt en melding maakt van het nieuwe emailadres.

9.      Welkomstborden bij de entree tot de wijk

Jan heeft intussen navraag gedaan bij het Friesland College en vernomen dat men hiervoor bij Yde, hoofd metaalbewerking van het Friesland College, moet zijn. Afgesproken wordt dat de voorzitter en Jan begin volgend jaar een afspraak met hem zullen plannen.

10.      Afsprakenlijst overleg 12 november 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Herstel bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans

Het wachten is op antwoord van wijkmanager Anja Reus. De afspraak is dat dit in het voorjaar van 2021, na de werkzaamheden bij de overweg, wordt meegenomen.

2.      Reactie kerkenraad ten aanzien van bestemming stuk grond bij de kerk  

De dominee heeft per mail voorgesteld om in de tweede of derde week van januari een vervolggesprek te plannen, waarbij dan ook iemand van de kerkenraad aanwezig zal zijn. Wordt vervolgd. Tijdens het overleg met het wijkpanel Nijlan heeft Jan begrepen dat het in verband met de financiering ook mogelijk is om een fondsenwerver (Tia van der Velde) in te schakelen, die dan voor het panel fondsen aanschrijft. De penningmeester merkt op dat er qua budget zo’n € 14.000,– is gereserveerd.

7.      Slechte toestand bestrating na renovatie Jan van Scorelstraat

Gerrit heeft het gemeld bij Ate de Haan van de afdeling Verkeer, maar er is nog niets aan gedaan. Gerrit belt opnieuw met het MOL en neemt daarna contact op met Ate de Haan.

17.     Facturenadministratie project “Positieve energie”

Cees heeft Froukje hierover gemaild. Zij heeft toegezegd alle bonnen aan te zullen leveren en een dezer dagen bij Cees langs te komen.

11.      Rondvraag

–        Jan deelt mee dat het wijkpanel Huizum-Oost met de gemeente op ramkoers ligt over de Blauwe Zone bij de kerk van Huizum Oost. Men wil een maximale parkeerduur van een uur en anders wil men geen Blauwe Zone. Er zouden zo’n 35 bezwaarschriften zijn ingediend. De gemeente heeft aangegeven dat er sowieso een Blauwe Zone komt.

–        Jan meldt dat er ook nog een stuk over de Julianalaan komt te staan in het wijkblad van de Gerard Dou.

–        Jan vraagt de overige panelleden wat men vond van het overleg met de raadsleden de vorige keer. Jan vond het zelf een geslaagde avond. Deze mening wordt gedeeld door de overige aanwezigen. Cees constateert dat er voor volgend jaar ook weer drie donderdagen zijn ingepland.

12.      Sluiting door de voorzitter  

Om 20.45 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen fijne feestdagen.


Wijkverslag 11 december 2019

1. Opening

Jan opent als plaatsvervangend voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda wordt als punt 5g toegevoegd: ingekomen brief van een aantal bewoners van de Ferdinand Bolstraat over oplaadpalen en parkeren. De agenda wordt daarmee vastgesteld.

3.     Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Wietse.

–        Cees deelt mee dat de voortgangsbespreking van het project dat de NHL samen met het Platform Armoede en Schulden in de wijk is gestart, doorschuift naar de januari-vergadering. Indien mogelijk zullen de NHL-docent en een vertegenwoor-diger van het sociaal wijkteam dan met het panel hierover in gesprek gaan. Lukt dit niet, dan zal in klein comité worden overlegd. Tom geeft aan dat hij in dat laatste geval wel graag bij het gesprek aanwezig wil zijn. Cees zal hem dan uitnodigen.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 13 november 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

Het verslag wordt doorgenomen. Er zijn geen op- of aanmerkingen. De notulen worden onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail parkeeroverlast Johan Willem Frisoschool

Wijkmanager Anja Reus geeft in haar mail aan dat Handhaving het probleem erkent, maar dat het moeilijk is om hiervoor een oplossing te vinden. Het panel vindt dat Handhaving een keer boetes dient uit te schrijven. Dit heeft in ieder geval tijdelijk effect. Afgesproken wordt dat Cees aan de wijkmanager een mail stuurt met het verzoek om Handhaving te vragen ter plekke een week lang te bekeuren.

b.      bijeenkomst Toegankelijkheid

Het panel heeft een verslag ontvangen van de werkconferentie Toegankelijkheid op 21 november 2019. Ter kennisname.

c.       Email MOL

Tom heeft van de meldingen die tot en met november 2019 bij het MOL uit de wijk zijn binnengekomen, een helder overzicht gemaakt. Hij geeft aan dat het van belang is dat zaken structureel worden aangepakt en dat het panel daarover het gesprek dient aan te gaan met de wijkmanager. Geconstateerd wordt dat de 170 meldingen over afval er samen met de 150 meldingen over Verkeer en 149 over Verharding en bestrating er in negatieve zin bovenuit steken.

d.      Email verhalende rapportage gemeente Leeuwarden

Ter kennisname.

e.      Nieuwsbrief gemeente Wijken en dorpen

Ter kennisname.

f.       e-mail uitnodiging Denk Mee over ander afvalbeleid

Uitnodiging om mee te denken over het afvalbeleid in de gemeente. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 16 december a.s. om 19.00 uur in het wijkgebouw van Bilgaard. Anne Sjoerd en de wijk-conciërge worden gevraagd of zij namens de wijk hierbij aanwezig kunnen zijn. Anne Sjoerd zal bekijken of het lukt om daar maandag met Rimmer bij aanwezig te zijn. Het panel geeft hen als boodschap mee om bewoners vooral niet op te laten zadelen met nog meer containers. Het panel pleit voor afvalverzamelbakken voor plastic afval.

g.      e-mail uitnodiging bijeenkomst over Erfgoed

De gemeente organiseert drie bijeenkomsten over de Erfgoedagenda. Op 20 januari 2020 vindt er een bijeenkomst plaats bij NHL/Stenden van 16.00 u. tot 18.00 u. Indien een van de panelleden hiervoor belangstelling heeft, kan men zich aanmelden bij Trijntje Buma van de gemeente.

h.      e-mail van Tom Kamstra over Handboek Gebiedsgericht werken

Cees stelt voor om het gebiedsgericht werken volgend jaar op de agenda te zetten. Geconstateerd wordt dat het goed zou zijn om bij de bespreking van dit punt  wijkwethouder Herwil van Gelder uit te nodigen tezamen met wijkmanager Anja Reus. Cees stelt voor om dit in januari op de agenda te zetten en te bespreken en ze dan zo mogelijk voor de februari-vergadering uit te nodigen.

i.       brief bewoners Ferdinand Bolstraat

Brief van bewoners van de Ferdinand Bolstraat met het voorstel om parkeerplaatsen bij oplaadpalen tot flexibele parkeerplekken te bestempelen, zodat daar niet alleen door elektrische voertuigen mag worden geparkeerd. Reden hiervoor is het al beperkte aantal parkeerplaatsen in de wijk. Afgesproken wordt dat de verkeers-commissie (Jan en Gerrit) met de indiener van het verzoek een afspraak maakt.  

6.      Cor Hofman Vluchtheuvel

Het panel heeft van Cor Hofman een mail ontvangen over de activiteiten van  buurtvereniging De Vluchtheuvel, het informatieboekje en de website. Ankie licht toe dat de inzet is om in 2020 een en ander uit te breiden. De panelleden spreken hun waardering uit voor het feit dat men dit zo op de rit heeft kunnen krijgen en is blij dat Ankie en Cor bij het panel zijn aangeschoven.

7.      Concept-tekst kaart voor afvalcontainers

Anne Sjoerd heeft een concept-tekst gemaakt voor een kaart die de wijkconciërge kan bevestigen aan afvalcontainers die bewoners aan de straat laten staan. Voor wat betreft de tekst wordt op voorstel van Jan besloten om de toevoeging “speciaal op de straathoeken” te laten vervallen. Verder wordt “lediging” gewijzigd in “legen”. Tom stelt voor om de kaart dubbelzijdig te laten bedrukken en naast de Nederlandse versie ook een Engelstalige versie op te nemen, met het oog op de vele buitenlandse studenten die hier in de wijk wonen. Besloten wordt de kaart op dik felgeel papier te laten drukken bij drukkerij Stip en er een gaatje in te laten ponsen zodat deze met een elastiek aan het handvat kan worden bevestigd. Afgesproken wordt dat Cees de kaarten op A5-formaat laat drukken bij Stip.

8.      Uitslag rechtszaak en hoe nu verder

Op grond van het feit dat het panel geen bezwaar zou hebben aangetekend tegen de onttrekking aan het verkeer van de Hendrik Algraweg, is het bezwaarschrift ongegrond verklaard. De vergadering bespreekt de volgende stappen en besluit om in beroep te gaan en bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Tom stelt voor om met de gemeente te praten over vermindering van de overlast van vrachtverkeer in de Julianalaan. Gerrit en Jan geven aan dat de gemeente zelf niet met hen in gesprek wil. Tom denkt dat het goed is om naast de bezwaarprocedure wel met de gemeente in gesprek te blijven. Hij vraagt om dit toch in overweging te nemen. Afgesproken wordt dat het panel de volgende keer terugkomt op de vraag hoe verder met de problematiek Julianalaan. Cees zal het dan als agendapunt opvoeren.

9.      MOL

Tom heeft de tot en met november gedane MOL-meldingen over de wijk in kaart gebracht. In januari zal hij de meldingen over december hier nog in verwerken. Er ligt dan een jaaroverzicht over 2019. Tom stelt voor om daarna de gemeente uit te nodigen om het een keer te hebben over het structureel aanpakken van de grootste knelpunten.

10.      Afsprakenlijst overleg 13 november 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

14.     Voorstel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans wijzigen in rotonde. Cees en Jan zijn bij de kruising afslag Borniastraat wezen kijken samen met Ate de Haan en een stagiair van de afdeling Verkeer van de gemeente. Geconstateerd is dat er wel ruimte is voor een rotonde. Jan heeft vernomen dat er dagelijks zo’n 15.000 fietsers passeren. Ate de Haan zou het voorstel meenemen en hoopt er in januari op terug te kunnen komen. Het voorstel is ook besproken met het panel Huizum-Oost, die het ook ondersteunen.

21.     Etentje De Bazuin. Het was een gezellig samenzijn. In het vervolg zou het  leuk zijn om met elkaar aan een ronde tafel te zitten, zodat je ook met  anderen in gesprek kunt.  

22.     Grijpers zwerfafval. Tom heeft contact opgenomen en het geregeld.

11.      Rondvraag

–        Debbie nodigt het panel uit voor de bijeenkomst die de bewonerscommissie van de Jan van Scorelstraat morgen heeft georganiseerd rond de klachten over de energiezuinige woningen. Elkien geeft namelijk niet thuis. De inloop van de bijeenkomst is om 19.00 uur en vindt plaats in de Vluchtheuvel. Misschien dat Tom vanuit het panel hierbij aanwezig kan zijn. Het panel wenst de bewonerscommissie succes.

–        Uitnodiging voorbereiding nieuwe busconcessie op maandag 13 januari a.s. van 15.00 u. tot 17.00 uur in het gemeentehuis. Gerrit gaat er naar toe en vraagt of er meer panelleden belangstelling hebben. Cees meldt zich. Afgesproken wordt dat Gerrit hen aan zal melden voor de bijeenkomst.

–        Tom brengt de veiligheid van de kruising Schrans-Huizumerlaan ter sprake. Jan merkt op dat er voor de veiligheid nu een opstelvak is gemaakt. De kruising is vanmiddag ook met Ate de Haan van de afdeling Verkeer besproken. Afgesproken wordt dat het panel het onder de aandacht houdt.

–        Mariska merkt op dat er bij de kruising van de Vincent van Goghstraat met de Verlengde Schrans erg hard wordt gereden. Misschien dat een verkeers-drempel hier een oplossing zou kunnen zijn. Gerrit en Jan zullen het bespreken. Geconstateerd wordt dat de Hobbemastraat momenteel helemaal wordt herbestraat. Het panel vraagt zich af wat er precies met het plantsoen in de Jan van Scorelstraat gaat gebeuren.

–        Cees wenst iedereen alvast fijne Kerstdagen en een goed begin van 2020.

12.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.25 u. sluit de plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen goede feestdagen. De volgende vergadering is op woensdag 8 januari 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 2017

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder kandidaat panellid Mariska Ruijs en de notuliste Rinny Toornstra.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt doorgenomen. Het opfleuren van de toegangswegen tot de wijk wordt als punt 7b aan de agenda toegevoegd. Het huishoudelijk reglement zal worden geagendeerd voor de vergadering in januari. De secretaris zal proberen om dit digitaal boven water te krijgen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3. Mededelingen
– Via de app is informatie verstuurd over de AED’s in de wijk. Zodra een AED gebruikt is, moet de code worden gereset. Vervolgens moet deze worden nagezien. De beheerder moet hier bericht van krijgen. Vastgesteld wordt dat er een onderhoudscontract is afgesloten. Indien er sprake is van vervanging, zou de leverancier benaderd kunnen worden. Niet duidelijk is wat de verzekering op dit punt eist. Afgesproken wordt dat de secretaris contact op zal nemen met de verzekering. In januari wordt het punt opnieuw geagendeerd.

4. Verslag van de vergadering van 8 november 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
– In het verslag wordt gemist dat Laura van Staaveren zou worden uitgenodigd in verband met de studentenwoningen. De secretaris zal de wijkmanager vragen om haar uit te nodigen voor de vergadering in januari. Het verslag wordt vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post
a. email wijkbewoner – klacht
Naar aanleiding van de email van een wijkbewoner is er contact opgenomen met de wijkagent. Deze zal een gesprek met de bewoner hebben. Het is de bedoeling om daarna gezamenlijk om tafel te gaan. Gebeurt dit niet, dan zal er alsnog aangifte worden gedaan. Het panel blijft dit bewaken.
b. Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat
Een bewoner heeft de VVN ingeschakeld en die heeft de huidige situatie afgekeurd. Er is echter geen alternatief aangedragen. De afdeling Verkeer van de gemeente is bereid om gezamenlijk om tafel te gaan. Deze hebben de oplossing van korte drempeltjes aangedragen. De andere wijkbewoner heeft aangegeven dat het hem alleen om de kruising te doen is. Geconstateerd wordt dat het wel van belang is dat men hierover op één lijn komt. Afgesproken wordt dat men beide heren zal mailen en zal vragen om met elkaar contact te zoeken over de door de gemeente aangedragen oplossing. In de volgende vergadering komt dit punt terug.
c. Bijdrage wijken- en dorpenprogramma
De voorzitter heeft een opzet hiervoor rondgemaild. Het is de bedoeling dat deze ook op de website wordt geplaatst. Bij de tekst over projecten in het kader van Culturele hoofdstad, zal als voorbeeld het project Adje Lambertz worden genoemd. Het panel vindt het een leuke tekst en gaat hiermee akkoord.
d. Notulen wijkconferentie
Het verslag van de wijkconferentie is door de voorzitter gemaild aan de redactie van de wijkkrant Gerard Dou/Huizum West en de redactie van de Hollanderwijkkrant. Vastgesteld wordt dat het, ondanks de geringe opkomst, een leuke avond was. Ook de band was erg goed. Geopperd wordt dat je de wijkconferentie misschien op een ander moment in het jaar moet plannen. In januari buigt het panel zich over een nieuwe datum voor 2018.
e. Uittocht Sinterklaas 5 december op de Schrans
Geconstateerd wordt dat de komst van Sinterklaas te lang op zich liet wachten. Verder was het erg leuk. De datum van 5 december veroorzaakte wel wat onrust bij de kinderen. Het is wel zaak om het verhaal goed te communiceren.
f. Afsluiting SESAM-academie
Het panel heeft afscheid genomen van Joke. Er zijn inmiddels een aantal verbeterpunten in gang gezet. Men kijkt terug op een leuke samenwerking.
g. Afsluiting Hendrik Algraweg
In een brief heeft de gemeente bewoners en betrokkenen geïnformeerd over de sluiting van de Hendrik Algraweg aanstaande vrijdag. Geconstateerd wordt er nog veel gebruik van wordt gemaakt, ook door ambulances en personeel van het MCL. Het panel is het niet eens met dit besluit. De gemeente wil de weg gebruiken als parkeerplaats voor Culturele Hoofdstad en er komt in het voorjaar een aansluiting op het Landbouwmuseum. Afgesproken word dat de voorzitter hierover contact zoekt met Nijlan en Goutum. Verder zal men binnen het MCL de meningen polsen. Het panel overlegt nog over hoe men hiertegen bezwaar zal maken en of men ook een ingezonden stuk plaatst of de pers benadert. Als motivatie kan onder meer worden aangevoerd dat de rondweg moest worden ontlast, maar dat met de sluiting van de Hendrik Algraweg, deze weer wordt belast.

6. Evaluatie wijkconferentie 20 november 2017
Is al besproken bij punt 5. Het vaststellen van een nieuwe datum en een thema zal worden geagendeerd voor januari. Vastgesteld wordt dat, als je de datum naar september verschuift, er voor de vakantieperiode een vastgesteld draaiboek zal moeten liggen. Opgemerkt wordt dat het door het panel verspreide boekje in het kader van de wijkconferentie, in goede aarde is gevallen. Misschien moet je erover nadenken om zo’n boekje twee keer per jaar te laten verschijnen.

7a. Voorstel aanstellen wijkconciërge- budget € 1.500,–
Het panel stelt vast dat een aan te stellen wijkconciërge ook een rol kan spelen bij de aanpak van de overlast van grof vuil in de wijk, onder andere door hiervan melding te doen. Het panel kan daar een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van zo’n
€ 1.500,– tegenover stellen. De voorzitter zal bij Nijlân informeren of zij ook een wijkconciërge hebben. Er wordt een geschikte kandidaat genoemd. Afgesproken wordt om eerst met z’n allen na te denken over de mogelijke taken van een wijkconciërge en daar de volgende keer een verzamellijst van te maken. Vervolgens zou de genoemde kandidaat kunnen worden benaderd.
7b. Voorstel opfleuren toegangswegen wijk
Het voorstel is om de toegangswegen van de wijk op te fleuren met grote bloembakken van circa een bij een meter. Bij kleine straatjes moet je kijken of het haalbaar is. Vastgesteld wordt dat het om de volgende straten gaat: Van Goghstraat, Van Loonstraat, Hobbemastraat, Gerard Terborchstraat, Ferdinand Bolstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Carel Fabritiusstraat, Emanuel Murandstraat, Raadhuisstraat, bij Expert, Wijnhorsterstraat en eventueel bij de achteruitgang van het station. Opge-merkt wordt dat het wel zaak is om dit zo snel mogelijk bij de gemeente neer te leggen. Een aan te stellen conciërge kan de bloembakken inspecteren. Afgesproken wordt dat er bij de gemeente zal worden geïnformeerd of de bloembakken daar mogen staan en hoe het zit met het onderhoud. Er zal een bedrag van € 4.000,– voor worden gereserveerd onder de noemer “oppimpen van de wijk”.

8. Reserveringen budget 2017 voor 31 december 2017
De penningmeester heeft de reserveringen al benoemd. Gevraagd wordt of er vanuit het panel ook een bijdrage wordt gedaan aan Stoereloer, omdat het voor 2018 onzeker is of Stoereloer door kan gaan. Is er vanuit het panel budget voor om het in stand te houden? De voorzitter zal navraag doen bij de contactpersoon van Stoereloer. Vastgesteld wordt dat de kosten voor een Stoereloervakantie wel behoorlijk hoog waren, mede als gevolg van de inzet van twee betaalde krachten. Er is voor Stoereloer nog een Raborekening waar zo’n € 1.800,– op staat. De penningmeester zal hierover contact opnemen, omdat het panel deze rekening wil opheffen.

9. Rondvraag en sluiting
– Een bewoonster van de Hofstraat heeft een brief gestuurd over de slechte staat van het trottoir in de Raadhuisstraat. Zij heeft de gemeente gebeld, maar er gebeurt niets. Zij vraagt of het panel actie wil ondernemen. Vanuit het panel zal men contact met haar zoeken en het doorgeven aan de gemeente. Volgens een van de panelleden is dit ook in de Aert van der Neerstraat en de Jan van Scorelstraat een probleem.
– Vanuit het panel attendeert men op de tuut en d’r uut-strook bij de Hercules Seghersstraat. Daar staan nu auto’s op geparkeerd. Het is onderhand tijd dat het panel een brief schrijft aan de gemeente met de vraag wanneer men dit nu af gaat maken.
– Inzake de samenwerking tussen panel en wijkverenigingen, heeft de voorzitter met de vertegenwoordiger van het Hollanderhúske gesproken over het aanschuiven bij de panelvergaderingen. Deze gaf aan slechts af en toe aanwezig te kunnen zijn. Van de Vluchtheuvel is een toezegging ontvangen, maar de voorzitter heeft verder niets gehoord. Afgesproken wordt dat de secretaris beide een mail zal sturen dat het panel op de vergadering van 10 januari 2018 graag een afgevaardigde ziet.
– Met het wijkpanel Huizum Oost is contact opgenomen over de parkeer-overlast. De afspraak is nu dat twee panelleden morgen om tafel gaan met de verkeerscommissie van Huizum-Oost om na te gaan of men samen kan optrekken en gezamenlijk een front kan vormen. Het panel lijkt dat een goede zaak.
– De voorzitter stelt voor om de volgende panelvergadering weer om 19.30 uur te laten beginnen. Iedereen gaat daarmee akkoord.
– Mariska geeft desgevraagd aan dat zij het besluit over het panellidmaatschap nog even wil uitstellen, omdat zij wil zien of het te combineren valt met haar werk.

10. Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter vervolgens de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen. De volgende vergadering is op woensdag 10 januari 2018

Back To Top