November notulen

Wijkverslag 12 november 2020

  1. Opening

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de aanwezige raadsleden. Er volgt een kennismakingsrondje.

2.      Vaststellen agenda

In verband met het Open Podium volgende week woensdag en de dan gepland staande behandeling van de verkeersoverlast op de Julianalaan, wordt dit punt aansluitend behandeld. De overige punten schuiven op. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  

3.      Verkeersoverlast Julianalaan

Jan licht toe dat het panel zich inzet om de Hendrik Algraweg open te houden. Sluiting van de Hendrik Algraweg heeft ertoe geleid dat er dagelijks nu zo’n 3000 auto’s meer over de Julianalaan rijden. Voor bewoners van de Julianalaan betekent dit een aanzienlijke toename van de geluidsoverlast. Daarnaast leidt dit ongetwijfeld ook tot een verhoogde uitstoot van fijnstof. Jan schetst in het kort de achtergrondgeschiedenis. Hij geeft aan dat de gemeente nooit met het panel heeft willen spreken. Het panel heeft inmiddels bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de sluiting van de Hendrik Algraweg. Jan legt uit dat de huidige tellingen op de Julianalaan steeds gemiddeld worden en daarmee geen juist beeld geven van de overlast, omdat deze met name op de werkdagen van toepassing is. Verder leidt de plaatsing van de tellussen ook tot een onvolledige weergave, omdat het verkeer op de ventwegen, met de scholen als bestemming, buiten de telling valt. Het panel constateert dat de gemeente het panel ook niet op de hoogte houdt. De raadsleden geven aan dat zij het jammer vinden dat het panel hen niet eerder hiervan in kennis heeft gesteld. Men was hiervan niet op de hoogte en proeft de frustratie dat het panel niet gehoord wordt. Jan merkt op dat de raadsleden wel per brief (van 7 april 2020) zijn geïnformeerd. Het panel laat weten zelf tellingen te hebben verricht. Aangegeven wordt dat vóór de afsluiting van de Hendrik Algraweg er dagelijks zo’n 18.000 voertuigen over de Julianalaan reden. Dat zijn er nu op werkdagen gemiddeld zo’n 21.745, waarvan zo’n 1200 vrachtwagens. Vooral de donderdag spant de kroon, met zo’n 26.000 voertuigen. Vastgesteld wordt dat de tellingen van het panel en de gemeente uiteenlopen en dat het nodig is dat er duidelijkheid komt over de aantallen. Gevraagd naar het proces bij de Raad van State, antwoordt Jan dat het panel bericht heeft gekregen dat alles ontvangen is en dat men binnenkort een oproep zal krijgen om gehoord te worden. Op de vraag van de raadsleden wat voor oplossing het panel voor ogen heeft, antwoordt het panel dat je van de Hendrik Algraweg een 50 km weg zou kunnen maken en deze onder de hoogspanningsleidingen zou kunnen leggen. Jan informeert de raadsleden dat er een fijnstofmeter is aangeschaft om metingen te verrichten op de Julianalaan. De gemeente heeft dit tot nu toe achterwege gelaten. Desgevraagd antwoordt het panel dat men wel met de gemeente in gesprek wil. Men is ook van plan om in te spreken op de Open Podiumbijeenkomst van volgende week woensdag 18 november. Tijdens die bijeenkomst zal men ook de resultaten presenteren van de onlangs gedane tweede telling. Aangegeven wordt dat de contacten met de bewoners van de Julianalaan goed zijn en men op een lijn zit. Het panel heeft nauw contact met mevr. Textor, vertegenwoordiger van de bewoners van de Julianalaan. Gerrit geeft aan dat de toegenomen verkeersdruk op de Julianalaan ook zorgt voor gevaarlijke situaties bij het oversteken van de weg door fietsers en voetgangers. De aanwezige raadsleden concluderen dat het de hoogste tijd is dat het panel en de gemeente met elkaar in gesprek gaan. Zij geven aan dat zij terug zullen komen op de huidige situatie. Vanwege andere afspraken verlaten enkele raadsleden hierna de vergadering.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 14 oktober 2020

Het verslag geeft geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

De notulen worden, onder dankzegging aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Nynke Post onderzoek buurtkamer

De aanwezige raadsleden informeren naar de stand van zaken met betrekking tot het opzetten van de buurtkamer. Cees doet verslag van het overleg dat destijds met opbouwwerker Kamal Ramkalup heeft plaatsgehad over de buurtkamer. Wegens ziekte wordt Kamal Ramkalup nu vervangen door Wianka Bosch, die de volgende panelvergadering aanwezig zal zijn. Cees deelt mee dat de buurtkamer in de opstartfase zit. In Huizum-West komen er in totaal vier buurtkamers, een in de Oude Ambachtsschool (OAS) en in ieder buurtgebouw een buurtkamer ‘light’. Cees geeft aan dat het panel blij is dat alle buurtverenigingen inmiddels vertegenwoordigd zijn in het panel. Het panel geeft aan dat men ten aanzien van het bemensen van de buurtkamer in de OAS, nog wel problemen voorziet om deze draaiende te houden. Alle vrijwilligers die men nu heeft zijn actief in de wijkverenigingsgebouwen. Cees deelt mee dat de OAS binnenkort start met het restaurantproject, een laagdrempelige voorziening voor wijk- en buurtbewoners. Verder wordt de OAS bevolkt door kunstenaars, die er hun atelier hebben. Het panel heeft in het overleg met de opbouwwerker aangegeven dat de buurtkamer in de OAS geen concurrent moet worden van de buurtverenigingen. Om die reden is er gekozen voor buurtkamers ‘light’ in de buurtgebouwen. De aanwezige raadsleden vragen het panel om ook de vinger aan de pols te houden bij de voortgang en als er wat is aan de bel te trekken.

b.      email Anja Reus bestemming Wijnhorsterstraat 80

In de mail wordt aangegeven dat het voormalig dagbestedingscentrum gesloopt zal worden en er voor dit perceel plannen zijn voor het oprichten van een appartementengebouw van dertig appartementen. Zodra het schetsontwerp hiervoor gereed is, zal dit worden gepresenteerd aan belanghebbenden.

c.       email nieuw emailadres wijkconciërge

Anne Sjoerd heeft het emailadres doorgegeven aan wijkconciërge Rimmer Wytse.

d.      email aanmelding Pim Astro PAL Groen Links

Ter kennisname en vanavond aanwezig.

e.      email Jane Doekhi over laatste ronde perenbomen

Het panel informeert de raadsleden dat de Baptistengemeenschap (van de Parkkerk) heeft aangegeven iets met de groene ruimte om het gebouw te willen doen. Het panel is hierover in gesprek met de dominee. Er is onder meer gesproken over het planten van fruitbomen. Anne Sjoerd deelt mee dat hij de mail van de gemeente heeft besproken met de dominee. Die gaf aan dat dit aanbod wat te vroeg komt, omdat hij het plan eerst nog moet bespreken met het kerkbestuur.

f.       email Mariska Ruijs met verslag bijeenkomst Parkkerk

Het verslag van Mariska van het overleg met de dominee van de Parkkerk wordt ter kennisgeving aangenomen. De uitkomsten van het overleg van de dominee met de kerkenraad worden afgewacht.  

g.      email Douwe Beimin Armoede Lab Huizum-West

Geconstateerd wordt dat uit de mail van Douwe Beimin niet naar voren komt wat er aan het wijkpanel wordt gevraagd. Derhalve ter kennisgeving. Gerrit merkt richting de aanwezige raadsleden op dat de gemeente plannen heeft voor invoering van het diftar-systeem (betalen al naar gelang het aanbod van huisafval). Gerrit merkt op dat dit niet strookt met het armoedebeleid van de gemeente. De aanwezige raadsleden geven aan dat het niet de bedoeling is dat de kosten stijgen. Bij invoering van het diftar-systeem zal de afvalstoffenheffing worden verlaagd.

h.      email Hanneke Vervoort adviesraad Sociaal Domein Leeuwarden

De informatie over het werk alsmede de contactgegevens van de adviesraad Sociaal Domein zal worden geplaatst in de eerstvolgende wijkkrant.  

i.       email gemeente over plaatsing helofytenfilter

Cees meldt een nagekomen mail van de gemeente over plaatsing van een helofytenfilter in de vijver van het Julianapark, zodat het water wat helderder wordt en er minder vissterfte zal zijn. Het panel constateert dat men dit alleen maar toe kan juichen.

6.      M.O.L. op- of aanmerkingen

Het overzicht van de bij het Meldpunt Overlast binnengekomen meldingen over de wijk, geven geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen.

7.      Wijkkrant inventarisatie nieuwe editie

Cees merkt op dat alle kopij voor de nieuwe wijkkrant uiterlijk de tweede woensdag van januari – 13 januari 2021 – ingeleverd moet worden. De inhoud van de wijkkrant zal vervolgens in de februari-vergadering van het panel worden vastgesteld, waarna deze in maart zal worden uitgegeven.

 8.        Afsprakenlijst overleg 14 oktober 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

12.     Te hard rijden in de Van Loonstraat

         Gerrit deelt mee dat hij hierover contact heeft opgenomen met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. Deze gaf aan dat er maatregelen zouden worden genomen.

13.     Welkomstborden bij de entree tot de wijk

Jan oppert het idee om borden (hout of metaal) te laten maken door het Friesland College en deze welkomstborden vervolgens door kunstenaars van graffiti-art te laten voorzien. Het panel vindt het een leuk idee. Jan en Christa overleggen over het benaderen van het Friesland College en Douwe Beimin (in verband met het graffitiproject).

18.     Tekstwijkprogramma

De tekst voor het wijkprogramma moet voor 15 november a.s. aangeleverd worden. Christa zegt toe ermee aan de slag te gaan en dit voor de 15e aan te leveren.  

20.     Financieel overzicht project “Positieve energie”

Cees heeft van Froukje Draayer een financieel overzicht van het project ontvangen en dit gedeeld met de panelleden. Op verzoek van het panel zal hij haar vragen om de facturenadministratie.

9.        Rondvraag

–        Ankie meldt dat zij deelneemt aan het door de gemeente geïnitieerde overleg over de overlast in het Vluchtheuvelgebied.

–        Cees informeert de raadsleden dat het panel er bewust voor heeft gekozen om een keer per kwartaal, in plaats van de gebruikelijke woensdag, op de donderdag te vergaderen, om ook raadsleden in de gelegenheid te stellen een panelvergadering bij te wonen. Het panel is blij met de vele belangstelling vanuit de raad. De volgende vergadering die op een donderdag is gepland is 11 februari 2021. Een uitnodiging hiervoor zal het panel t.z.t. via de griffie laten verspreiden.

10.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.25 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en hun komst.

De volgende vergadering is op donderdag 9 december 2020 om 19.00 uur


Wijkverslag 13 november 2019

1. Opening

Als plaatsvervangend voorzitter opent Jan de vergadering en heet hij iedereen welkom.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda worden de volgende agendapunten  toegevoegd: wijkconciërge als punt 10 en datum etentje als punt 11. De afspraken-lijst schuift door en wordt agendapunt 12. De agenda wordt aldus vastgesteld.

3.     Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Ben. Cees antwoordt desgevraagd dat Elly Dikkerboom is gestopt als panellid.

–        Op een vraag van Tom over de wijkkrant, deelt Cees mee dat de uitgave van de wijkkrant een paar maanden opgeschoven wordt, in verband met het plan om met de wijkkrant ook zakjes bloemenzaad voor wijkbewoners te verspreiden. De planning is nu om de krant volgend voorjaar te laten verschijnen. Men wil in de krant ook een stukje over het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) opnemen en de uitspraak van het in beroep gaan tegen het besluit om de Hendrik Algraweg af te sluiten. Als uiterste datum voor inlevering van de kopij wordt 15 maart 2020 afgesproken. Cees en Christa zullen de redactie doen. De krant kan dan in de meivakantie (week van 25 april tot en met 1 mei 2020) worden verspreid.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 9 oktober 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2 punt 10.3 1e zin: “Mariska” moet zijn “Christa”.

–        Blz. 4, punt 9 1e zin: “Mariska merkt op dat … vindt” moet zijn “Mariska heeft van de bewoners van de Schrans vernomen dat men…. vindt”.

–        Blz. 4, punt 9 7e aandachtsstreepje: “Schrans” moet zijn “Hobbemastraat”.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijzigingen en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail verwaarloosd pand Ferdinand Bolstraat 70

De gemeente heeft laten weten geen aanleiding te zien om te handhaven. Gerrit heeft contact opgenomen met de buren. Die hebben aangegeven er geen last van te ondervinden. Daarmee kan dit punt worden afgesloten. De vergadering stelt voor om een panellid als aanspreekpunt te benoemen voor dergelijke verwaarloosde panden in de wijk. Tom wil deze taak wel op zich nemen. De vergadering besluit dat Tom binnen het panel hiervoor het aanspreekpunt is.

b.      e-mail offerte AED kasten

Klaas Bergsma heeft een offerte uitgebracht voor het aanbrengen van vier AED-kasten met een cijferslot plus op maat gemaakte RVS-overkapping. De offerte bedraagt inclusief montage € 2.680,– exclusief btw. Mariska antwoordt desgevraagd dat Fryslan Hartveilig heeft aangegeven dat het niet nodig is om in de wijk nog extra AED’s te plaatsen. Er is voldoende dekking met de huidige AED’s. De vergadering besluit akkoord te gaan met de offerte. De kosten zullen ten laste komen van het panelbudget van dit jaar. Cees zal Klaas Bergsma verzoeken om dit jaar nog de factuur te sturen. Afgesproken wordt dat Mariska hierover een stukje schrijft voor de wijkkrant.

c.       e-mail met reminder artikel voor wijkprogramma 2020

Cees geeft aan dat Christa de tekst hiervoor zou aanleveren bij de gemeente. De uiterste inleverdatum is 15 november a.s.

d.      e-mail parkeeroverlast Verlengde Schrans

De verkeerscommissie is bij de bewoners geweest die dit punt aanhangig hebben gemaakt. Zij hebben uitleg gegeven over de Blauwe Zone. Jan geeft aan dat de bewoners hebben besloten hiervan af te zien. Geconstateerd wordt dat de parkeer-overlast in de wijk zich met name concentreert tussen 17.00 uur en 07.00 uur ’s morgens.

6.      AED-kasten

Is al onder punt 5 aan de orde geweest.

         7.      Voortgang platform Armoede en Schulden

Cees, Christa, Gerrit en Jan hebben de notitie van Douwe Beimin doorgenomen. Gezamenlijk is hierover een brief opgesteld aan wijkmanager Anja Reus. Daarin is aangegeven dat het panel verwacht dat men elkaar voor de voeten gaat lopen. Anja Reus heeft daarop geantwoord dat het panel het niet moet zien als een belemmering, maar als een versterking. Het plan voor hulp bij aanvragen voor toeslagen blijkt afkomstig te zijn van Stenden. Die hulp wil men in de OAS organiseren. Vanuit het panel komt de vraag naar de definitie van armoede. Wietse geeft desgevraagd aan wel een stukje te willen schrijven voor de wijkkrant over waar bewoners terecht kunnen voor het invullen van formulieren voor toeslagen e.d. Verder wordt afgesproken dat Jelle Dijkstra van de NHL Stenden en een vertegenwoordiger van het sociaal wijkteam Zuid worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. Cees zal Jelle Dijkstra vragen of hij op papier wil zetten waar men mee bezig wil.  

         8.      Reglement wijkpanel Huizum-West en rooster van aftreden

Het reglement staat nu op papier en is als bijlage meegezonden met de vergader-stukken. Het reglement wordt tijdens de vergadering doorgenomen en door Cees en Jan toegelicht. Op de vraag of er vanuit het panel nog vragen of opmerkingen over zijn, informeert Tom of het ook wenselijk is om een kascommissie te benoemen. Cees antwoordt dat de gemeente als kascontrole wordt gezien. Wietse informeert of de tekeningsbevoegdheid goed geregeld is. Hij weet uit ervaring dat als slechts een persoon daartoe bevoegd is, dit bij onvoorziene omstandigheden problemen kan opleveren. Cees geeft aan dat hij en Christa, als voorzitter, allebei tekenings-bevoegd zijn. De vergadering besluit vervolgens met algemene stemmen om het huishoudelijk reglement aan te nemen. Het rooster van aftreden wordt doorgenomen. Cees zal dit nog even aanpassen, aangezien Anne en Christa hebben aangegeven voor een nieuwe termijn van vier jaar te kiezen. Het rooster komt ook op de website. Cees en Jan zullen nu aan de slag met de statuten.

         9.      MOL

Tom heeft de MOL-meldingen over de wijk in kaart gebracht. Cees bedankt hem voor de heldere overzichten. Vastgesteld wordt dat er in oktober 113 meldingen zijn gedaan over de wijk. Afval en verkeer springen er in negatieve zin uit, alsook verharding en bestrating. Tom merkt op dat er in de Jan van Scorelstraat veel buitenlandse studenten wonen. Volgens hem zou het goed zijn om de regels ten aanzien van afvalinzameling ook nog een keer in het Engels in dit gebied te verspreiden. Tom heeft het idee dat de gemeente niet structureel analyseert. Hij vindt dat er ingezet moet worden op het voorkomen van meldingen. Verder is het hem opgevallen dat lang niet alle lantaarnpalen zijn genummerd. Tom zal dit met wijkmanager Anja Reus opnemen. Afgesproken wordt dat Tom in januari nog een keer een analyse maakt en dat men daarna in klein verband met de wijkmanager om tafel wil over hoe de gemeente dit nu structureel gaat oppakken.

         10.      Nieuwe datum etentje

Er wordt een nieuwe datum gepland voor een etentje. Afgesproken wordt dat Cees voor donderdag 28 november om 18.00 uur zal reserveren bij eetcafé De Bazuin.

         11.      Wijkconciërge

Anne Sjoerd heeft samen met de wijkconciërge een kennismakingsgesprek gehad met het buurtpreventieteam. In verband met de wens van het panel om af en toe op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken, wordt afgesproken dat Anne Sjoerd hem uitnodigt voor de volgende vergadering.

         12.      Afsprakenlijst overleg 9 oktober 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

10.     Onveilige oversteek bij scholen. Cees heeft gebeld met Handhaving en het hoofd van de school geïnformeerd.  

12.     Overlast bevoorrading Jumbo in Van Loonstraat. De verkeerscommissie heeft het punt aangekaart, maar heeft vernomen dat er geen alternatief mogelijk is.

19.     Verzoek om rotonde bij afslag Borniastraat-Verlengde Schrans. De verkeers-commissie heeft het punt besproken met het wijkpanel Huizum-Oost. Voorzitter Johan ter Haar zou het binnen het panel bespreken en komt erop terug. De verkeerscommissie gaat over dit punt in gesprek met de gemeente.

20.     Verzoek Johan Willem Frisoschool om grijpers voor zwerfafval. Naar aan-leiding van het door Gerrit ingebrachte verzoek van de school, zal Tom via Hilde van der Iest van de gemeente een aantal grijpers regelen voor de leerlingen.

         13.      Rondvraag

–        Jan doet verslag van de zitting over de Hendrik Algraweg. Het is nu wachten op de uitspraak. Hij vindt het moeilijk in te schatten hoe deze uit zal pakken. Zodra er een uitspraak is, zal hij deze via de mail verspreiden. Jan en Gerrit geven aan dat zij desnoods bereid zijn om door te procederen tot aan de hoogste instantie toe.

 –       Cees meldt dat er een mail is ontvangen van Cor Hofman dat de Vluchtheuvel bezig is geweest met een boekje en de website: www.de-vluchtheuvel1957-nl.webnode.nl

–        Anne Sjoerd heeft met Jan van der Wal van de gemeente gesproken over de platen in de Paulus Potterstraat en het plan om deze te herplaatsen in de Gerard Dou. Hij meldt dat dit vanwege het gewicht van de platen niet mogelijk is. Er komt nu wat anders.

14.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.20 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019 om 19.00 u.

IMG 2320