Oktober notulen

Wijkverslag 14 oktober 2020

  1. Opening

In overleg met Christa is besloten dat Jan vanavond het voorzitterschap waarneemt. Hij opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

3.      Mededelingen

Ben is met kennisgeving afwezig.

         4.        Vaststelling notulen vergadering van 9 september 2020

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        blz. 5, punt 4: verzoek panel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans te wijzigen in rotonde. Gerrit deelt mee dat hij van de gemeente heeft begrepen dat dit de eerste vier tot vijf jaar nog niet op de begroting staat. Mariska merkt op dat er vanmiddag weer een aanrijding heeft plaatsgehad. Het panel stelt vast dat het een gevaarlijke kruising is.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld.

         5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Gerrit Feenstra/Ate de Haan voorstel bocht in Van Loonstraat

Gerrit licht toe waarom de plaatsing van een spiegel volgens Ate de Haan geen optie was. Er zou dan veel harder worden gereden. Het aanbrengen van een witte lijn was volgens hem het beste. Mocht dit niet helpen, dan zullen er andere maatregelen worden genomen. Afgesproken wordt om eerst het resultaat af te wachten.

b.      email Anja Reus reminder subsidieaanvraag 2021

Cees deelt mee dat de subsidieaanvraag inmiddels de deur uit is. In de regel ontvangt het panel dan in januari/februari het subsidiebedrag op de rekening.

c.       email Melle Postma gemeente over essen in de wijk

Het wijkpanel wordt geïnformeerd over de kap van een aantal essen in de wijk. Deze bomen blijken ziek te zijn. Het panel neemt de mededeling voor kennisgeving aan.

d.      email Nieuwsbrief Wijken en Dorpen september 2020

Wordt voor kennisgeving aangenomen.

e.      email Rikkie Hagen met oproep

Cees licht toe dat de gemeente de panels vraagt om voor de wijkprogramma’s voor 2021 een artikel en foto’s aan te leveren. Cees heeft Anja Reus gevraagd om een foto van het voormalige wipkippenterreintje, dat onlangs is opgeknapt, in het wijkprogramma op te nemen. Verder zal het panel voor het wijkprogramma in het kort nog de plannen voor volgend jaar op papier zetten.

f.       email Evelien Polhuijs met uitnodiging Sociale Basis

Vastgesteld wordt dat deze bijeenkomst al heeft plaatsgehad. Het panel blijkt niet vertegenwoordigd te zijn geweest bij deze online bijeenkomst.

g.      email Anja Reus MOL augustus 2020

Ter kennisname.

h.      email Hascha Dekker over proef met containers

De gemeente neemt voor een periode van twee maanden een proef met een feedback panel op een verzamelcontainer in de wijk. Het panel neemt de mail voor kennisgeving aan.

i.       email van Froukje Draayer over bijwonen overleg

De email van Froukje wordt kort toegelicht door Cees. Christa heeft haar mail beantwoord en aangegeven dat het panel momenteel vanwege de coronacrisis een ledenstop heeft en dat ook het bijwonen van de vergaderingen door gasten zoveel mogelijk wordt beperkt. Afgesproken wordt dat Cees op de website de mededeling zal plaatsen dat er de komende twee panelvergaderingen geen gasten aanwezig kunnen zijn. De buurtkamer komt vervolgens ter sprake. Opbouwwerker Kamal Ramkalup blijkt momenteel wegens ziekte te worden vervangen door Bianca. Zij heeft aangegeven graag de volgende keer te komen kennismaken. De voorzitter is van mening dat, indien er de volgende vergadering gemeenteraadsleden willen aanschuiven, deze vanwege het verplaatsen van de vergadering, dan voorrang dienen te hebben. Verder wordt op verzoek van het panel afgesproken dat Cees Froukje Draayer zal vragen om een overzicht van de financiën van het buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”

j.       verslag overleg met Hayo van der Meer van de gemeente over mogelijke maatregelen stationsomgeving/Zuiderplein.

Namens het panel waren Christa, Gerrit en Jan bij dit overleg aanwezig. Het schriftelijk verslag van dit overleg wordt tijdens de vergadering rondgedeeld. Het panel heeft aangegeven dat men het niet eens is met de veronderstelling van de gemeente dat het afsluiten van het linksafslaand autoverkeer vanuit de Schrans richting station niet voor meer verkeer zal zorgen langs de Hollanderdijk. Gerrit merkt op dat met Ate de Haan is afgesproken dat zodra er overlast wordt ervaren, het panel aan de bel trekt. Wordt vervolgd. Over de gevaarlijke kruising en de wens van een rotonde op de Schrans, gaf Ate de Haan tijdens het overleg aan dat het wel de aandacht heeft, maar dat er momenteel geen financiële middelen voor zijn. Mogelijk zullen er eerst tijdelijk andere maatregelen worden genomen.

6.      Buurtpreventie: Meldpunt Overlast

Ankie doet kort verslag van de buurtpreventiebijeenkomst met de gemeente. De gemeente maakte daarin nog eens duidelijk dat alles gemeld moet worden bij 14058, het telefoonnummer van Meldpunt Overlast. Elkien was deze avond vertegenwoordigd alsook de gemeente en het MOL. Namens het panel waren Gerrit en Debbie aanwezig. Geconstateerd wordt dat het een leuke avond was. Ankie antwoordt desgevraagd dat het buurtpreventieteam zo’n 35 tot 40 actieve leden heeft. Momenteel heeft men vijftien lopers die in tweetallen door de wijk gaan. Indien nodig nemen zij contact op met het MOL of de politie. Ankie, die coördinator is van het buurtpreventieteam, legt uit dat men een financiële bijdrage krijgt van de gemeente om af en toe een leuke avond voor de leden van het buurtpreventieteam te organiseren. Vastgesteld wordt dat het buurtpreventieteam goed werkt. Het panel vraagt Ankie om een stukje in de wijkkrant te schrijven over de inzet van het buurtpreventieteam.

7.      MOL op- of aanmerkingen

Cees informeert of het zinvol is om de meldingen van het Meldpunt Overlast elke maand op de agenda te zetten. In plaats daarvan zou je ook twee panelleden kunnen vragen om de overzichten van meldingen in de gaten te houden en zo nodig in de vergadering aan de orde stellen. Na onderling overleg wordt afgesproken dat iedereen wel de overzichten van de meldingen blijft ontvangen en dat, wanneer daartoe aanleiding is, deze worden geagendeerd.

8.      Wijkkrant inventarisatie nieuwe editie

Afgesproken wordt dat als panelleden kopij hebben voor de wijkkrant, zij dit aan zullen leveren. Tot uiterlijk begin januari volgend jaar kan men dit mailen aan Cees.

9.      Uitnodigen raadsleden voor volgende vergadering

Christa zal als voorzitter een brief schrijven aan de griffie over de panelvergadering op donderdag 12 november a.s. en de uitnodiging aan raadsleden om hierbij aanwezig te zijn. Het is even afwachten of hiervoor belangstelling is.

         10.      Afsprakenlijst overleg 9 september 2020

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Bestrating trottoir Raadhuisstraat

         Anja heeft de vorige vergadering aangegeven dat de bestrating van de Raadhuisstraat wordt meegenomen bij de aanpak van de oversteek.

2.      Bewonersinitiatief outdoor fitness in Julianapark

Mariska en Anne Sjoerd hebben komende maandag een gesprek met de dominee om te brainstormen over de invulling van het stuk grond voor de Parkkerk. Gisteren hebben Jan en Mariska overleg gehad met de gemeente over de reactie van de gemeente vorig jaar naar aanleiding van het ingediende bewonersinitiatief. De reactie was toen dat het Julianapark een beschermde status heeft en dit niet strookt met eventuele plaatsing van fitnesstoestellen. Toen er om het hondenuitlaatveld in het Julianapark wel een hek werd geplaatst, was dit voor Jan en Mariska aanleiding om de gemeente hierop aan te spreken. Mariska merkt op dat zij gisteren een goed gesprek hebben gehad en dat men het weer wil oppakken. Inmiddels hebben zij wat namen van ambtenaren die over het spelen en groen gaan in de wijk. Verder is er het plan om handtekeningen op te halen ter ondersteuning van het initiatief. Jan geeft aan dat de eerste insteek is om de fitnesstoestellen in het Julianapark te plaatsen. Ter sprake komt dat er ook fitnesstoestellen staan bij de Van Loonstraat. Joop merkt op dat daar goed gebruik van wordt gemaakt. Mariska en Jan hebben ook gesproken met het wijkpanel van Nijlan over mogelijke samenwerking op dit gebied. Jan en Mariska geven aan dat op

18 november a.s. de rapportage klaar is en dat men dan bericht zal krijgen.  

7.      Info-mailadres van website verwijderen

Cees legt uit dat de mails op het Gmail-adres van het wijkpanel wel binnen-kwamen in tegenstelling tot de mails die werden gestuurd naar het info-mailadres. Het is nu zo geregeld dat het info-mailadres van het panel doorgelinkt is naar het Gmailadres, waarop nu alles binnenkomt. Besloten is daarom om het info-mailadres te handhaven.

9.      Slechte toestand bestrating na renovatie Jan van Scorelstraat

Vastgesteld wordt dat dit zal moeten worden gemeld bij 14058. Gerrit zal namens de werkgroep Verkeer hiervan melding doen bij de gemeente.

12.     Handhaving in verband met containers die langs de weg blijven staan

Cees heeft een mail ontvangen van wijkbewoners die de briefjes aan de containers een erg goed initiatief vinden. Zij vragen of er ook een manier is om de wijk conciërge een seintje te geven indien er weer containers blijven staan. De wijk conciërge is vanavond aanwezig en deze vraag wordt aan hem voorgelegd. Rimmer Wytse geeft desgevraagd aan dat hij inmiddels weer actief is in de wijk. Afgesproken wordt dat hij zal nadenken hoe wijkbewoners hem het beste kunnen bereiken. Vanuit de vergadering wordt de suggestie gedaan om een Gmailadres voor hem aan te maken. Ter sprake komt dat er soms wijkbewoners zijn die de container een week laten staan. Het systeem van de kaartjes vindt men mooi, maar misschien is het wel te vrijblijvend. Het is tijd dat handhaving er eens bekeuringen uit gaat schrijven. Vastgesteld wordt dat het bijna altijd dezelfde bewoners zijn die deze laten staan. De vergadering komt de volgende keer hierop terug.

15.     Het te hard rijden in de Van Loonstraat aankaarten tijdens overleg met Ate de Haan

         Gerrit deelt mee dat Ate de Haan heeft aangegeven dat hij binnenkort met een of twee panelleden door de wijk wil gaan om de knelpunten te schouwen. Verder zal er half november een snelheidscontrole plaatsvinden in de Schrans. Desgevraagd antwoordt Gerrit dat het organiseren van verkeerscursussen voorlopig in de planning staat voor februari/maart 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis.

18.     Organiseren zonnebloemwedstrijd in 2021

Jan heeft bij Welkoop geïnformeerd. Zij zullen bij leveranciers navraag doen of het mogelijk is dat er zakjes met een paar zonnebloemzaadjes kunnen worden geleverd en wat dan de kosten zullen zijn.

11.      Rondvraag

–        Rimmer merkt op dat hij regelmatig losliggende stoeptegels signaleert. De voorzitter geeft aan dat hij dit kan melden bij het Meldpunt, tel.nr. 14058.

–        Joop merkt op dat er op de hoek van de Van Loonstraat-Breitnerstraat vroeger een mededelingenbord stond. Dit bord is destijds door de gemeente verwijderd met de toezegging dat er een nieuwe zou worden geplaatst. Dit is echter nooit gebeurd. Wietse merkt op dat de Hollanderwijk ook een mededelingenbord heeft, maar dit zelf heeft moeten betalen. Het panel adviseert Joop een mail te sturen aan wijkmanager Anja Reus.

–        Jan deelt mee dat een bewoner van de Julianalaan een fijnstofmeter heeft kunnen krijgen, zodat zelf metingen kunnen worden gedaan. Jan legt uit waarom de aanschaf van een tweede meter geen optie is. Afgesproken wordt dat het panel € 25,– bijdraagt in de kosten van de aanschaf.

 –       De voorzitter oppert dat het, in verband met de coronacrisis, misschien verstandig is om de volgende vergadering mondkapjes op te doen. Het is even afwachten hoe een en ander zich ontwikkelt. Het dagelijks bestuur zal bekijken of dit voor de volgende vergadering nodig is.

–        De voorzitter merkt op dat per 1 december a.s. de zittingstermijn van Cees en Debbie erop zit. Vanwege de coronacrisis wordt besloten dat de zittingstermijn van Cees en Debbie naar 2024 gaat.

11.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst.

De volgende vergadering is op donderdag 12 november 2020 om 19.00 uur


Wijkverslag 9 oktober 2019

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de gasten.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. De voorzitter geeft als eerste het woord aan Douwe Beimin en Jelle Dijkstra.

4a.     Toelichting enkele initiatieven t.b.v. Huizum-West

Douwe Beimin merkt op dat hij het panel onlangs schriftelijk heeft geïnformeerd over de plannen voor een aantal initiatieven in de wijk op het gebied van het bestrijden van de effecten van armoede. Douwe is sinds anderhalf jaar betrokken bij het Platform Armoede en Schulden. Omdat er met name onder senioren veel verborgen armoede is en er vaak ook sprake is van laaggeletterdheid, is er contact gezocht met de NHL om dit binnen alle sectoren onder de aandacht te krijgen, van bijvoorbeeld economie tot zorg. Uit dit contact is ook het idee ontstaan om in de wijk een ouderwetse rechtswinkel op te zetten, waarmee Rechtenstudenten ervaring op kunnen doen.    

Jelle Dijkstra, lector Innovatiekracht aan de NHL, licht toe dat de NHL ervoor heeft gekozen om studenten aan de slag te laten gaan met zgn. wicked problems oftewel hardnekkige problemen en de energie van de studenten hiervoor in te zetten. Het is  de bedoeling dat zij met het wijkpanel en andere partijen in de wijk, hier invulling aan gaan geven. Hij deelt mee dat er 23 studenten zijn die bezig gaan met problemen rondom integrale veiligheid in relatie tot armoede en die specifiek in de wijk bezig gaan vanuit de sectoren onderwijs, zorg, bestuurskunde, HRM, bedrijfskunde en economie. Jelle legt uit hoe hij vanuit inhoudelijke betrokkenheid wil voorkomen dat al die trajecten naast elkaar lopen c.q. naast elkaar blijven bestaan. Daarbij wil men ook kijken wat het gemeentelijk beleid is en dit vergelijken met het beleid van andere gemeenten. Bij hulp aan wijkbewoners wil hij de studenten ook in kaart laten brengen welke problematiek verder aan de orde is en hierop actie ondernemen. Het is de bedoeling om hiermee in de wijken Bilgaard en Huizum-West aan de slag te gaan. Op de vraag welke methode men hiervoor gebruikt, antwoordt Jelle dat er meerdere methodes mogelijk zijn, bijvoorbeeld observatie in de wijk, met wijkbewoners op straat in gesprek gaan etc. Douwe geeft aan dat men ook wil beginnen met een soort juridisch inloopspreekuur. Desgevraagd antwoordt Jelle dat vier studenten intussen zijn gestart met het herkennen van het probleem van de armoede. Zo’n dertig studenten zullen in deze periode gaan starten. Na een half jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Het plan is dat de studenten proactief de wijk ingaan en daarover rapporteren aan het panel, maar ook andersom, dat het panel meedenkt en feedback geeft. In verband met de afstemming geeft Jelle zijn emailadres door; jelle.dijkstra@nhlstenden.com. Hij zegt bereid te zijn om regelmatig bij panel-vergaderingen aanwezig te zijn en is desgevraagd bereid om hierover een stukje te schrijven in de wijkkrant. De voorzitter bedankt Douwe Beimin en Jelle Dijkstra voor hun toelichting en komst. Zij verlaten vervolgens de vergadering.

4b.   Toelichting wg. Inclusiviteit en diversiteit PAL/Groen Links

Janneke Holtkamp licht toe dat zij samen met Harmina Dijkstra deel uitmaakt van de ondersteunende werkgroep Inclusiviteit en diversiteit van de PAL Groen Links fractie. De werkgroep is een half jaar geleden opgericht om te signaleren en concrete activiteiten te ontplooien. Zij informeren bij het panel wat er op dit gebied al gebeurt in de wijk. De voorzitter noemt in dit verband Stoereloer. Verder doet het panel niet concreet iets op dit gebied. Anja merkt op dat, net als het initiatief van het Platform Armoede en Schulden, men aansluiting kan vinden bij plannen voor de buurtkamer. WerkPro en het sociaal wijkteam zijn hiermee bezig. Anja adviseert om contact op te nemen met Anja Koehoorn van het sociaal wijkteam. De voorzitter bedankt Janneke Holtkamp en Harmina Dijkstra voor hun komst. Zij verlaten hierna de vergadering.

         3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Debbie, Tom en Elly.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 11 september 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1 bij aanwezigen; Cor Hofman is vrijwilliger bij buurtvereniging De Vluchtheuvel.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijziging en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

Vanwege de tijd en het feit dat voor sommige uitnodigingen de datum al is verstreken, wordt de behandeling van de post dit keer overgeslagen.

7.      Wijkkrant – laatste input

Cees zal Jelle Dijkstra van de NHL Stenden nog benaderen om een stukje te schrijven over het project waarbij studenten worden ingezet om de effecten van armoede in de wijk aan te pakken.

         8.      Briefje voor wijkconciërge i.v.m. vergeten containers

Anne Sjoerd heeft hiervoor een tekst opgesteld en aan Cees gestuurd. Aangezien Anne Sjoerd tijdens de vergadering er even tussen uit moet, wordt besloten om dit in november op de agenda te zetten.

         9.      MOL

Het stoort Gerrit dat de gemeente bij meldingen over losliggende tegels niet verder kijkt dan de aangewezen vierkante meter. Hij noemt de Hobbemastraat en de Ruysdaelstraat als voorbeelden waar de problemen zich in de gehele straat voordoen. Wijkmanager Anja zal de klacht doorgeven. Voor wat betreft het overzicht van de MOL-meldingen, merkt de voorzitter op dat de afspraak is dat Tom er een keer per half jaar een overzicht van maakt, waar men dan mee aan de slag kan.

         10.      Afsprakenlijst overleg 11 september 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans. Anja informeert wanneer dit gaat gebeuren.

2.      Bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat met Chris de Vries hiervoor de volgende data zijn afgesproken: 23 januari (voor het panel), 13 februari, 27 februari en 12 maart. Alle data vallen op een donderdag. Anne Sjoerd zal Gerrit laten weten of de cursus in het buurtgebouw van Gerard Dou kan worden gehouden.

3.      Reanimatie- en EHBO-cursus. Christa deelt mee dat men in maart 2020 in het Hollander huske wil starten met de EHBO-opleiding. In de wijkkrant zal men hier aandacht aan besteden. Het minimumaantal deelnemers is zes. De cursus kan deels worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Vastge-steld wordt dat Huizum-West goed voorzien is van AED’s. Het is Wiebe opgevallen dat de verlichting van het slotje van de AED ’s avonds wel minimaal is. Mariska en Christa zullen dit gaan testen. Gerrit stelt voor om ook nog een AED op te hangen bij de HUBO. Cees heeft nog een exemplaar beschikbaar. Het panel neemt de locatie hiervoor in overweging.

5.      Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark. Anja wordt gevraagd wat er binnen de monumentale status van het Julianapark tot de mogelijkheden behoort. Anja legt desgevraagd uit hoe de omheining van het hondenuitlaatveld tot stand is gekomen. Zij geeft aan dat de plaatsing van fitnesstoestellen wel van een heel andere orde is. Het panel constateert dat er in het Julianapark ook voetbaldoeltjes staan en een jeu de boulesbaan. De vergadering vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de wens van het panel. Aangegeven wordt dat men  verder aan de slag gaat met de realisering van een beweegpark.

9.      Losloopveld bij De Vluchtheuvel. Cor Hofman vraagt zich af waarom de hekken van het losloopveld gesloten zijn. Het hek aan de kant van het sporthal is open, maar de rest zit op slot. Anja zal navraag doen.

10.     Mail Annet de Vries. Voor wat betreft de bussen door de straat heeft Gerrit haar verwezen naar de provincie. Aan de snelheid van de auto’s kan het panel verder niets doen.

15.     Onveilige oversteek voor kinderen bij de scholen. Cees merkt op dat hand-having bij de scholen gewenst is. Het panel vindt dat de school ook wel actie mag ondernemen richting de ouders om de kinderen met de fiets te laten komen of brengen. Cees belt met handhaving.

22.     Overlast bevoorradingsverkeer in Van Loonstraat. Gerrit geeft aan dat er geen andere mogelijkheid is dan langs het spoor. Annie merkt op dat het niet alleen om het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat, maar ook geluidsoverlast en trillingen. Naar aanleiding van het punt overlast, komt er vanuit het panel een melding dat het pand Ferdinand Bolstraat 70 al lange tijd leeg staat en verwaarloosd is. Anja noteert de melding. Zij merkt op dat de gemeente alleen iets kan doen als het onveilige situaties oplevert of bedreigend is voor de volksgezondheid.

26.     Bijhouden website wijkpanel

         Cees heeft iemand gevonden die de website bij wil houden.

27.     Zakjes bloemenzaad verspreiden onder wijkbewoners

         Cees meldt dat aan de voorbereiding hiervan gewerkt wordt.

         9.        Rondvraag

–        Mariska merkt op dat zij de afslag Borniastraat-Verlengde Schrans (t.h.v. Schonenberg) een gevaarlijk punt vindt. Deze mening wordt gedeeld door de overige panelleden. Het panel zou graag zien dat hier een rotonde komt. De verkeerscommissie neemt dit punt mee naar de afdeling Verkeer van de gemeente.

–        Jan informeert bij de bestuursleden van De Vluchtheuvel hoe zij de deelname aan het wijkpanel ervaren. Annie en Cor delen hun ervaringen.

–        Cees doet verslag van het bezoek van de nieuwe burgemeester aan de wijk.

–        Cees meldt dat er vorige week in de OAS overleg is geweest over de op te richten buurtkamer voor de wijk. Hierbij waren vertegenwoordigers van alle drie wijkverenigingen, het wijkpanel, het sociaal wijkteam en Anja Reus aanwezig. Onderwerp van gesprek waren de veranderingen in het WMO-beleid, de inzet van vrijwilligers hierbij en hoe men de buurtkamer vorm en inhoud wil gaan geven.

 –       Desgevraagd laat Cees weten dat het Fries Filmarchief bezig is met een dvd over Oud Huizum. De verwachting is dat deze in juli 2020 verschijnt. De vraag om een financiële bijdrage hieraan zal t.z.t. terugkomen in het panel.

 –       Gerrit merkt op dat een leerkracht van de Johan Frisoschool regelmatig met leerlingen door de wijk loopt en dan veel zwerfafval ziet. Op verzoek van de leerkracht informeert Gerrit bij Anja of er door de gemeente schepjes en afvalzakjes kunnen worden verstrekt om de rotzooi op te ruimen. Anja merkt op dat er via Hilde van der Iest van de gemeente grijpers kunnen worden verstrekt.

–        Jan merkt op dat de kapsalon in de Hobbemastraat ophoudt. In dit pand zat vroeger een fietsenwinkel. Hij vraagt zich af wat de nieuwe bestemming is van het pand. Anja merkt op dat als er een vergunning wordt aangevraagd voor de verbouw van het pand, deze in de Huis aan Huis komt te staan.

10.      Sluiting door de voorzitter  

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 13 november 2019 om 19.00 u.

IMG 2319