September notulen

Wijkverslag 9 september 2020

1.       Opening  

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wijkmanager Anja Reus woont de vergadering op uitnodiging van het panel bij. Verder is wijkbewoner Froukje Draaijer aangeschoven. De voorzitter legt haar uit dat vanwege de coronacrisis, het panel de aanwezigheid van gasten zoveel mogelijk beperkt. Afgesproken wordt dat Froukje tot en met punt 6 (de buurtkamer) de vergadering bij zal wonen.  

2.      Vaststellen agenda  

Op verzoek van Jan wordt de aanmelding van nieuwe leden als punt 13b geagendeerd. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.  

3.      Mededelingen 
 1. Terugblik op kennismakingsbezoek van wethouder Bert Wassink. Cees doet verslag van de kennismaking met de nieuwe wethouder. Om 19.00 uur werd in de Vluchtheuvel gestart met een kennismakingsgesprek. Aansluitend is op de fiets een ronde door de wijk gemaakt, die onder meer langs de wijkgebouwen en de OAS voerde. De panelleden die aanwezig waren bij de kennismaking zeggen een positieve indruk van de nieuwe wethouder te hebben. 
 2. Bericht van verhindering is ontvangen van Wietse en de wijkconciërge. 
4.        Vaststelling notulen vergadering van 10 juni 2020 

Tekstueel en naar aanleiding van:

– blz. 1, punt 5: buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”. Op de vraag van Froukje of de vragen over het project voldoende zijn beantwoord, geeft Cees aan dat dit het geval is. Het panel heeft de bijdrage intussen overgemaakt.   – blz. 2, punt b: plaatsing watertappunt Van Loonstraat. Desgevraagd antwoordt Joop dat de meter voor het watertappunt in de put wordt geplaatst en de kosten voor het waterverbruik voor rekening van de gemeente komen.  Het verslag wordt, met dank aan de notulist, goedgekeurd en vastgesteld. 

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.       email Gerrit Feenstra over verkeersdrempel in de Hollanderstraat

Gerrit heeft met de direct omwonenden gesproken en begrepen dat ze wel een verkeersdrempel willen, maar geen van allen voor hun deur. Hiermee is voor het panel de kous af.  

b.      email WhatsApp buurtpreventie Hollanderwijk

Cees licht toe dat de buurtpreventie in de Hollanderwijk graag WhatsApp-borden wil plaatsen en voor de financiering daarvan een aanvraag doet bij het panel. Cees heeft met hen afgesproken dat zij hiertoe een verzoek indienen bij de gemeente en dat het panel de kosten vergoedt. 

c.       email Ankie Ootjers over wijkschouw

In reactie op de mail van Ankie over de wijkschouw, merkt wijkmanager Anja Reus op dat even gekeken moet worden of een schouw iets kan bijdragen, aangezien een aantal zaken via het Meldpunt van de gemeente (tel.nr. 14058 of via de app) kan worden gemeld. De klacht over de verwaarloosde tuinen van huurders van Elkien, kan de gemeente niet iets in betekenen. Naar aanleiding van het punt van drugsoverlast, merkt Mariska op dat de overlast momenteel aan het verschuiven is richting de Schrans. Anja geeft aan dat het ook in dit geval zaak is om het te melden bij 14058. Zij wijst erop dat het constant blijven melden van overlast van belang is voor de dossiervorming. Anja deelt mee dat zij binnenkort een gesprek heeft met Elkien. Zij zal het punt van het tuinonderhoud bij die gelegenheid dan ter sprake brengen. Zij merkt op dat de gemeente best genegen is om een schouw te doen, maar dat het wel een meerwaarde moet hebben. 

d.       email Ankie Ootjers inzake uitnodiging vergadering buurtpreventie

De bijeenkomst over buurtpreventie is op vrijdag 25 september a.s. om 19.30 uur in De Vluchtheuvel. Daar worden onder meer zaken besproken waar het buurtpreventieteam tegenaan loopt. Naast iemand van JVZ zou ook Marleen Timmer van Elkien komen. Anja Reus maakt ten aanzien van haar komst nog even een voorbehoud. Ankie geeft aan dat zij graag zou zien dat ook een of twee vertegenwoordigers van het wijkpanel hierbij aanwezig zijn. Dit zal onderling nog even worden afgestemd.  

e.       email Anja Reus MOL-juli 2020

Naar aanleiding hiervan komen de volgende punten aan de orde;

– Gerrit informeert naar de reactie van de gemeente inzake de klacht van een bewoner van de Vermeerstraat over het feit dat aan beide zijden van de straat auto’s geparkeerd staan en er ondanks de daar aanwezige verkeersdrempel er veel te hard (50 km per uur) door de straat wordt gereden. Kinderen die tussen de geparkeerde auto’s spelen worden vaak niet opgemerkt. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Anja geeft aan dat de gemeente geantwoord heeft dat de Vermeerstraat correct is ingericht en dat uit analyses is gebleken dat de overgrote meerderheid van het verkeer in de straat onder de 30 km rijdt. Op de korte termijn zullen er geen fysieke maatregelen plaatsvinden. Over een aantal jaren staat de straat in de planning voor groot onderhoud. Op dat moment is het mogelijk om te kijken naar een andere inrichting van de straat. 

f.       email Kamal Ramkalup voortgang Buurtkamer WerkPro.  Komt bij punt 6 aan de orde. 

6.      Buurtkamer  

Vanuit het panel is Cees bij de bijeenkomst geweest. Ook wijkbewoner Froukje Draaijer was bij het overleg aanwezig. Cees licht toe dat Kamal Ramkalup als opbouwwerker is aangesteld voor het opzetten van de buurtkamer in dit gedeelte van de stad. Cees doet verslag van het overleg. Het plan is dat de buurtkamer wordt gehuisvest in de Oude Ambachtsschool (OAS). Daarnaast is het de bedoeling dat de buurthuizen een soort buurtkamer “light” worden. Anja legt uit dat de OAShoofdlocatie wordt voor de buurtkamer en dat de opdracht is om daar de sociale basis zoveel mogelijk een plek te geven. Daarnaast zullen ook de buurthuizen hierbij betrokken worden, omdat het merendeel van de activiteiten daar plaatsvindt. Desgevraagd antwoordt Anja dat wijkbewoners na de zomer middels een flyer, die huis aan huis zal worden verspreid, worden geïnformeerd. Cees meldt dat er op 23 september a.s. om 9.00 uur weer een buurtkameroverleg plaatsvindt. Hij merkt op dat ook in de buurtkamer “light”, de buurthuizen, een professional komt, die dit gaat begeleiden. Deze zal de kennis overdragen aan de vrijwilligers in de buurthuizen. Cees zegt te verwachten dat het werven van vrijwilligers voor de OAS nog wel een probleem wordt. Opgemerkt wordt dat de vrijwilligers vooral een rol hebben in het doorverwijzen naar de juiste professionals. Froukje Draaijer heeft ook met Kamal Ramkalup gesproken en aangegeven dat zij wel een rol wil spelen in de buurtkamer, maar dan op het gebied van community-art en door wijkbewoners te betrekken bij de buurthuizen door activiteiten aan te bieden naast het al bestaande aanbod. Anja laat weten dat de buurtkamer er is om te versterken en niet om te concurreren.  Mariska geeft aan dat zij het plan met de buurtkamers een mooi idee vindt, maar heeft wel haar bedenkingen of dit echt van de grond komt. Haar jarenlange ervaring in de zorg heeft haar geleerd dat mensen liever anoniem het gesprek aan gaan. In het noorden heerst er op dit gebied toch een andere mentaliteit dan bijvoorbeeld in de Randstad. Zij wijst erop dat goede informatie in dit verband van belang is. Anja informeert het panel over het feit dat Amaryllis weer een team van opbouwwerkers krijgt. De drie opbouwwerkers die nu bezig zijn om de buurtkamers van de grond te krijgen, zijn in dienst van de gemeente. Hun contracten eindigen in maart 2021.  Nadat de voorzitter heeft vastgesteld dat er verder geen vragen meer zijn over dit onderwerp, verlaat Froukje Draaijer de vergadering. 

7.      Punten van ergernis in de wijk   
 • Realisatie oprit Ruysdaelstraat/Vermeerstraat zonder uitritvergunning. De desbetreffende bewoner had wel een uitritvergunning aangevraagd, maar deze was geweigerd. De uitrit was toen al aangelegd en is nu toch als zodanig in gebruik. Wijkmanager Anja Reus vraagt het panel om dit soort zaken te melden bij 14058.  – Plaatsing kasten Tennet zonder aankondiging. Het panel vraagt of hier geen vergunning voor nodig is. Anja legt uit dat de gemeente verplicht is om hieraan medewerking te verlenen. De afspraak is dat het bedrijf verantwoordelijk is voor het informeren van de omwonenden. 
 • Vergunning laadpalen. Er was een vergunning voor een laadpaal voor een parkeerplek, maar er zijn nu toch twee parkeerplekken aan gekoppeld. Anja zal intern nagaan hoe dit zit. 
 • Illegale uitbouw Pieter de Hoochstraat. Wederom het verzoek van Anja om dit te melden bij 14058. Ditzelfde geldt ook voor de overlast van jongeren bij de skatebaan nabij De Vluchtheuvel. Anja merkt op dat de straatcoaches inmiddels weer actief zijn. 
 • Parkeren op de stoep bij de basisscholen. Vastgesteld wordt dat dit punt destijds bij Handhaving is aangegeven. 
 • Het te snel rijden op de Van Loonstraat. Gerrit zal dit punt aankaarten tijdens het overleg met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. 
8.      Beleid studentenhuisvesting   

In het pand in de Hobbemastraat, waar voorheen Jan Terpstra en een kapper waren gevestigd, wordt huisvesting voor studenten gerealiseerd. Het panel informeert naar het beleid en de reactie van de gemeente in dit geval. Anja leest de reactie van de gemeente voor. Het gaat hier om zelfstandige wooneenheden. Omwonenden zullen hier nog over geïnformeerd worden. Het wijkpanel zal hierin meegenomen worden. 

9.      Wijkverfraaiing 2021 extra bloembakken in de wijk 

Cees licht toe dat het voorstel is om de locaties voor het ophangen van de bloembakken uit te breiden met alle uitvalswegen van de wijk. Tot nu toe heeft het panel plaatsing beperkt tot de toegangswegen. Voortaan zullen er dan ook bij de grote kruisingen bloembakken komen te hangen. Het panel vindt het een goed plan en gaat hiermee akkoord. Ankie merkt op dat zij de welkomstborden die de wijk Nijlân heeft geplaatst, een leuk idee vindt. Misschien is dat ook een idee voor Huizum-West? Anja deelt mee dat de borden in opdracht van het panel zijn gemaakt door het Friesland College. Het panel neemt het idee in overweging. Gerrit doet naar aanleiding van dit punt de suggestie om volgend jaar een wedstrijd uit te schrijven voor wie de hoogste zonnebloem in de tuin heeft. Het panel vindt het een leuke suggestie. De zonnebloemzaadjes kunnen samen met de wijkkrant huis aan huis worden verspreid. 

 10.      Handhaving in verband met afvalcontainers die langs de weg blijven staan

Anne Sjoerd zal hierover contact opnemen met de wijkconciërge en hem uitnodigen voor de vergadering in oktober. Naar aanleiding van dit punt wijst Anja op de Omrin-app. Als je die op je telefoon installeert en je postcode invult, krijg je van tevoren een melding bij de ophaaldata van de containers, ook die van het oud papier. 

11.      Voorstel een keer per kwartaal op donderdag te vergaderen

Cees licht toe dat het voorstel is om als panel een keer per kwartaal op een andere avond te vergaderen, zodat ook raadsleden kunnen worden uitgenodigd of zelf kunnen aansluiten. Jan heeft van de fracties begrepen dat de donderdagavond dan hun voorkeur heeft. Het panel gaat hiermee akkoord. Met ingang van 1 november zal een keer per kwartaal de tweede donderdag worden vergaderd in plaats van de tweede woensdag. In november is de vergadering dan op donderdag 12 november.  Anja licht toe dat voor het versturen van uitnodigingen aan de raadsleden, het panel een verzoek kan doen aan de griffie, mailadres griffie@leeuwarden.nl

12.      M.O.L. op of aanmerkingen

De aandachtspunten zijn al besproken bij punt 5e en punt 7. 

13a.     Wijkkrant nieuwe editie?

In de vorige vergadering is de intentie uitgesproken om uiterlijk 1 maart 2021 een nieuwe wijkkrant te laten verschijnen. Deze zal dan in een oplage van 3200 stuks worden gedrukt. Als mogelijke onderwerpen voor de wijkkrant worden genoemd:

 • Telefoonnummer en app 14058 (meldpunt gemeente);
 • Promoten van de Omrin afvalapp;
 • Financieel verslag besteding wijkpanelsubsidie;
 • Jaarverslag;
 • Verkeerszaken in de wijk;
 • Zonnebloemwedstrijd
13b.     Beleid bij nieuwe wijkpanelleden

Jan vraagt zich af of het, gezien de huidige samenstelling en de corona-crisis, wenselijk is om de komende tijd meer leden toe te laten. Indien er zich in de toekomst weer nieuwe leden aan kunnen melden, vraagt hij aandacht voor een betere vertegenwoordiging van alle delen van de wijk. De Hollanderwijk is nu, op Wietse na, verder niet vertegenwoordigd. Het panel besluit op dit moment even een ledenstop af te kondigen. Cees zal zorgen dat dit op de website komt te staan. Ook het feit dat het vanwege de coronacrisis niet mogelijk is om als wijkbewoner de panelvergadering bij te wonen, zal op de site worden vermeld.  

14.      Afsprakenlijst overleg 10 juni 2020

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.       Bestrating trottoir Raadhuisstraat

 Anja deelt mee dat de bestrating van de Raadhuisstraat wordt meegenomen bij de aanpak van de oversteek. 

2.       Bewonersinitiatief outdoor fitness in Julianapark 

Anne Sjoerd meldt dat hij uit een gesprek dat hij onlangs had met de dominee van de Parkkerk, begreep dat men iets wil met het stuk grond voor het gebouw. Er werd gedacht aan een tuin, moestuin en/of een soort pluktuin of hofje; in ieder geval iets voor de wijk. Geopperd wordt dat er wellicht ook wat fitnessapparaten hier een plek kunnen krijgen. Het panel wil hier graag met het kerkbestuur over in gesprek. Mariska en Anne Sjoerd zullen namens het panel hierover met hen in gesprek. Anne Sjoerd zal een afspraak maken. Anja attendeert het panel erop dat wanneer er toestellen via de gemeente worden aangeschaft, die niet op gemeentegrond komen te staan, er geen aftrek van BTW mogelijk is. 

4. Verzoek panel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans te wijzigen in rotonde Anja las dat hier inmiddels contact over is met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. De werkgroep Verkeer (Gerrit en Jan) merkt op dat men na februari geen enkele update meer heeft gehad. Afgesproken wordt dat de werkgroep hierover contact zoekt met Ate de Haan en de mail in c.c. naar Anja stuurt. 

8.       Pand tegenover de Jumbo

Op de vraag wat de plannen zijn met het pand tegenover de Jumbo, zegt Joop begrepen te hebben dat er werk- en woonruimte wordt gecreëerd. Anja zegt toe hier navraag naar te zullen doen. 

11.     Buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk” Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken toegelicht. 

13.      Rondvraag
 • Debbie merkt op dat de groenstrook voor haar woning niet omheind is, waardoor het nu een hondenuitlaatplek is. Zij zou graag zien dat er een of twee speeltoestellen komen. Anne Sjoerd zegt de suggestie bij Jan van der Wal van de gemeente te hebben aangekaart. Anja merkt op dat het initiatief en de financiering wel vanuit het panel zal moeten komen. Het panel kan voor het plan een offerte aanvragen bij de gemeente. 
 • Ankie merkt op dat de hoek Simon de Vliegerstraat (vanaf d’Hondecoeterstraat) een erg gevaarlijke hoek is en er al verschillende keren botsingen   hebben plaatsgevonden. Het verzoek is om er een verkeerspiegel te plaatsen. Afgesproken wordt dat de werkgroep Verkeer dit voorstel voorlegt aan de gemeente. 
 • Gerrit zegt nog even terug te willen komen op de bijeenkomst met bewoners van de Julianalaan op 24 februari jl. Het zit de werkgroep dwars dat aan het begin van de avond door Anja werd aangegeven dat men het niet meer over de Hendrik Algraweg wilde hebben. Verder vraagt hij zich af waarom het panel (de werkgroep Verkeer) niet uitgenodigd was voor de bijeenkomst en waarom het toegezegde gesprek met raadsleden niet is doorgegaan. In reactie hierop geeft Anja aan dat de bewuste avond met de bewoners alleen ging over het drukke verkeer op de Julianalaan. De werkgroep wijst erop dat dit een direct gevolg is van de sluiting van de Hendrik Algraweg. Ten aanzien van het gesprek met de raadsleden merkt Anja op dat zij de griffie gewezen

heeft op de toezegging dat het opnieuw op de agenda zou komen. Het is echter aan de griffie om met de raad te bespreken wat daarmee moet gebeuren. De werkgroep heeft verder moeten constateren dat in de notulen van het overleg met de bewoners de inbreng van het panel totaal buiten het verslag is gebleven. Anja merkt op dat wanneer je je niet herkent in het verslag, het gebruikelijk is om te reageren. Het verslag kan dan aangepast worden. Zij begrijpt niet waarom de werkgroep niet eerder heeft gereageerd. Gerrit en Jan geven aan dat zij in eerste instantie geen verslag ontvingen. Dit werd pas later toegestuurd. 

16.      Sluiting door de voorzitter  

Om 22.30 u. sluit Christa de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst.

De volgende vergadering is op woensdag 14 oktober 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 11 september 2019

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder 

Ankie en Cor Hofman van buurtvereniging De Vluchtheuvel. Zij stellen zich vervolgens voor. Ankie is bestuurslid van De Vluchtheuvel en haar man Cor is er werkzaam als vrijwilliger.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat Riekie Hooghiemstra zich heeft afgemeld, ook als panellid. Bericht van verhindering is verder ontvangen van Elly en Wietse. 

4.Vaststelling notulen vergadering 12 juni 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 1, punt 3: overleg met dominee Henk Wieringa van de Parkkerk. 

Gerrit en Cees hebben overleg gehad met dominee Henk Wieringa van de Parkkerk. Cees doet verslag van het gesprek. Besloten is om de inzet van het panel te beperken tot het faciliteren van de festiviteiten rond Burendag. Cees benadrukt dat er dus ook geen namen van wijkbewoners zullen worden doorgegeven voor een bemoedigend praatje en een bloemetje. 

-​Blz. 2 punt 5g: bijenlint. Anne Sjoerd heeft onlangs geconstateerd dat het zgn. bijenlint opnieuw gemaaid is. Het panel is onderhand moedeloos en laat het zo. 

-​Blz. 4, 1e zin: “Op voorstel van Jan….” Moet zijn “Op voorstel van Christa…”.

-​Blz. 4, 3e zin: grens van de wijk. Cees heeft navraag gedaan hoe de grens van de wijk nu precies loopt. De Julianalaan blijkt de grens te zijn. Dit is inmiddels kenbaar gemaakt aan de bewoners van het Van Miereveltplantsoen. Cees vindt dat dit vanuit de gemeente wel duidelijk gecommuniceerd moet worden. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

s.​Email Douwe Beimin over initiatieven vanuit Platform Armoede en Schulden. 

Wijkbewoner Douwe Beimin wil hierover in gesprek gaan met het panel. Het panel besluit om hem voor de volgende vergadering (9 oktober a.s.) uit te nodigen, zodat hij een toelichting kan geven op zijn voorstel. Daarna zal het panel het voorstel intern bespreken. Afgesproken wordt om het op 9 oktober a.s. als eerste punt op de agenda te zetten. Omdat wijkmanager Anja Reus heeft laten weten die maand ook aan te willen schuiven, zal Cees ook Anja Reus uitnodigen voor het volgende overleg. 

t.​Emailaccount wijkpanel

Cees en Christa hebben overleg gehad over het gmailaccount van het panel. Niet iedereen blijkt toegang te hebben tot de inkomende en uitgaande mail. Vanwege de duidelijkheid en de afhandeling van mails, stellen zij voor om de toegang tot het gmailaccount te beperken tot de bestuursleden en dat Cees en Christa zo nodig mails doorsturen aan de panelleden. Omdat niet iedereen zich kan vinden in dit voorstel, wordt besloten om het eerst nog even bij het oude te laten en te zien hoe het loopt. Cees overlegt met Tom over de inrichting van het gmailaccount. 

a.​Email wijkmanagement Nieuwsbrief

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

b.​Email Dorpsbelang sluiting Dr. Algraweg

Jan licht toe dat Dorpsbelang Boksum ook bezwaar had willen aantekenen tegen het afsluiten van de Dr. Algraweg, maar daarmee te laat waren. 

d.​Email V-O-L Leeuwarden

Het panel was niet vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van V-O-L.

e.​Email Anja Reus inzake MOL-rapportage

Het aanbod van Tom om een keer per half jaar een analyse te maken van de MOL-gegevens van de wijk, neemt het panel in dank aan. 

f.​Email expertteam

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

g.​Email werkgroep Inclusiviteit en Diversiteit van PAL/Groen Links.

Christa heeft begrepen dat men in klein verband graag een verkennend gesprek wil. Zij zal een afspraak maken. Daarna kan de vertegenwoordiger van de werkgroep eventueel uitgenodigd worden voor vergadering op 9 oktober a.s.

h. ​Email Anja Reus over losloopveld Julianapark

De bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Tot verbazing van het panel komt er nu op initiatief van de gemeente wel een hek om het losloopterrein. Het panel had begrepen dat dit niet kon omdat het park een monumentale status heeft.

i.​Email To Slok Soede

Inzake het verplaatsen van de prullenbakken, zal vanuit het panel verzocht worden om een prullenbak te plaatsen bij het bankje. 

j.​Email V-O-L Leeuwarden

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

k.​Email wijkmanagement gemeente Leeuwarden

De vergadering stelt vast dat het door de gemeente uitgezette traject nog moeilijk te volgen is. Jan en Mariska zullen de bijeenkomst op 28 oktober a.s. bijwonen. 

Cees deelt mee dat hij de subsidieaanvraag voor volgend jaar al heeft ingediend bij wijkmanagement. Verder heeft hij zich opgegeven voor de bijeenkomst voor de penningmeesters. Mariska heeft aangegeven dat zij met ingang van volgend jaar hetpenningmeesterschap van Cees kan overnemen. Tot die tijd zal zij achtervang zijn voor Cees. Afgesproken wordt dat zij met Cees meegaat naar de bijeenkomst.

l./p.​Email Anja Reus inzake kennismaking burgemeester Buma

Christa deelt mee dat de burgemeester op 27 september a.s. tussen 9.00 uur en 14.30 u. ter kennismaking een flitsbezoek brengt aan vier wijken. Christa licht het programma voor die dag toe. Tussen 12.00 uur en 12.45 uur is burgemeester Buma in de OAS voor een lunch. Voor het wijkbezoek is daarnaast anderhalf uur ingepland. 

Wie aan wil schuiven bij de lunch moet zich vooraf even opgeven bij Cees. 

n.​Email Annet de Ruiter i.v.m. uitnodiging werkconferentie

Op donderdag 12 september a.s. vindt er in De Harmonie een werkconferentie plaats in verband met de uitwerking van het VN-verdrag voor Toegankelijkheid. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

o.​Email Tom Kamstra MOL-rapportage

De voorzitter bedankt Tom voor het door hem vervaardigde overzicht. Het panel is daar blij mee. Tom geeft een toelichting. Opvallend is het grote aantal meldingen over afval, openbare verlichting en verkeer. Over de Jan van Scorelstraat komen de meeste meldingen binnen. De aanwezigen merken op dat veel zwerfafval vooral van scholieren afkomstig is. Tom stelt voor om bij de wijkmanager aandacht te vragen voor structurele oplossingen, zodat er minder meldingen komen. Tom wil daar wel een voorzet voor maken. Dit wordt zo afgesproken. 

Ter sprake komt dat er het eerste halfjaar zo’n zestig meldingen over verkeer binnen zijn gekomen bij het MOL. Vanuit het panel wordt aangegeven dat het probleem van bedrijfsauto’s en bestelbusjes in de wijk een onoplosbaar probleem blijkt. Het is wettelijk niet mogelijk om bewoners te dwingen deze op een lang parkeren-terrein te zetten. Geconstateerd wordt dat het gebrek aan handhaving een probleem is. Ankie Hofman merkt op dat men op 17 september a.s. met buurtpreventieteams een bijeenkomst heeft in mfc Mozaïek. Ate de Haan van de afdeling Verkeer zal dan aanwezig zijn. Bij die gelegenheid wil Ankie de handtekeningen overhandigen die zijn opgehaald bij een handtekeningenactie vanwege de overlast van het bevoorradings-verkeer van de Jumbo in de Van Loonstraat. Aangegeven wordt dat men het punt ook mee kan geven aan de verkeerscommissie van het panel (Jan en Gerrit) die regelmatig overleg heeft met Ate de Haan. Afgesproken wordt dat de verkeers-commissie hiermee aan de slag gaat. 

Christa verlaat de vergadering. Zij draagt het voorzitterschap over aan Jan. 

6.      Wijkkrant

Afgesproken wordt dat de wijkkrant eind november de deur uit gaat. Er komt nog kopij over het vervolg op de verkeerscursus en de stand van zaken met betrekking tot de Hendrik Algraweg. Jan licht toe dat de weg 12 juli dicht is gegaan. Er is bezwaar aangetekend en op 30 oktober om 10.00 u. is de zitting in de Leeuwarder rechtbank. Jan licht het plan van de verkeerscommissie toe om twee keer 24 uur een verkeerstelling te doen. Ervan uitgaande dat iedere vrijwilliger bereid is om twee keer twee uren te tellen, heeft men per dag zes mensen nodig. Als voorlopige data worden genoemd: woensdag 24 september en donderdag 3 oktober a.s. De meest geschikte tellocaties worden nog in beeld gebracht. Genoemd wordt onder meer het Van Miereveltplantsoen. Vrijwilligers en tijden worden los van de vergadering ingevuld. Bewoners van de Julianalaan zullen ook worden benaderd. 

7.      Briefje voor wijkconciërge i.v.m. vergeten containers

Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd een voorzet maakt voor een tekst en deze de volgende keer aan de vergadering voorlegt. Ankie en Cor melden dat er in de wijk een buurtpreventieteam is. Dit is niet bekend bij het panel. Op hun beurt zijn Ankie en Cor niet op de hoogte van de wijkconciërge. Anne Sjoerd zal de wijkconciërgevragen om kennis te maken met het buurtpreventieteam. 

8.      MOL

Is al aan de orde geweest. Afgesproken wordt om dit elk half jaar te bespreken. 

9.Rondvraag

-​Jan meldt de afloop van zijn aangifte tegen een wijkbewoner. Er komt geen strafzaak. De officier heeft wel een proeftijd van een jaar afgesproken.

-​Desgevraagd antwoordt Cees dat de statuten nog goedgekeurd moeten worden. Hij is bezig met een concept-lijst van aftreden. 

-​Cees zal morgen bij WerkPro informeren of zij mensen hebben die bereid zijn om de website bij te werken. Ankie en Cor geven aan dat De Vluchtheuvelgeen website heeft, maar een Facebookpagina. Zij willen hier wel graag iets in betekenen.

-​Anne Sjoerd is betrokken bij het cultuurcentrum in de Dirk Boutstraat. De vrijwilligers daar willen graag iets doen voor de vlinders en de bijen in de wijk. Hij informeert of er een eventuele bijdrage vanuit het panel mogelijk is. Cees geeft aan dat zij een verzoek om een financiële bijdrage in kunnen dienen. Naar aanleiding hiervan komt Jan met het idee om zakjes bloemenzaad te verspreiden onder de wijkbewoners. Dit kan tegelijk met de verspreiding van de wijkkrant. Het panel vindt het een leuk idee. Afgesproken wordt om dit begin volgend jaar weer op de agenda te zetten. 

-​Cees deelt mee dat de OAS overleg wil met het panel en de besturen van de drie wijkverenigingen in verband met het afstemmen van activiteiten en mogelijke samenwerking. Als datum zal 2 oktober van 19.30-21.30 u. worden voorgelegd. 

-​Voor wat betreft het gezamenlijk etentje van het panel, wordt afgesproken dat Cees binnenkort een datumprikker rondstuurt. Het idee van een rondvaart met de praam en een gids wordt geparkeerd tot het voorjaar. 

-​Ben vindt de verkeersremmer in d’Hondecoeterstraat (versmallende punt) op een erg ongelukkige hoek zitten. Het is volgens hem wachten op problemen. Gerrit zal het bij de gemeente onder de aandacht brengen. 

10.Sluiting door de voorzitter

Om 21.50 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 9 oktober 2019om 19.00 uur

IMG 2318