Juni notulen

Wijkverslag 10 juni 2020

  1. Opening

Jan zit de vergadering vandaag weer voor. Hij opent het overleg en heet iedereen welkom. In verband met het corona-virus zijn de vergaderingen in april en mei komen te vervallen. Vanwege het heugelijke feit dat Anne Sjoerd in april een koninklijke onderscheiding heeft ontvangen, wordt er getrakteerd op oranjekoek.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan agendapunt 5 wordt als punt 5d toegevoegd de door de NHL opgestelde Facebook-enquête over armoede in de wijk. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3.      Mededelingen

a.      Tom Kamstra heeft zich teruggetrokken als panellid. De reden daarvoor wordt door Cees toegelicht. Christa heeft hem als voorzitter een mail gestuurd en Tom bedankt voor zijn inzet.   

b.      Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Debbie.

4.        Vaststelling notulen vergadering van 11 maart 2020

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt, onder dankzegging aan Gerrit, goedgekeurd en vastgesteld.

5.      Ingekomen en uitgegane post

a.      email Froukje Draaijer over bijdrage buurtproject High tea en buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”

Naar aanleiding van de mail van Froukje Draaijer over het organiseren van een high tea in de wijk, licht Cees toe dat er in maart besloten is om als panel € 150,– bij te dragen in de financiering hiervan. Aangezien de aanvraag bij de gemeente niet is gehonoreerd, vanwege het feit dat de activiteit inmiddels al had plaatsgehad, heeft het panel besloten om naast de € 150,– nog een bedrag van € 200,– bij te dragen.

Daarnaast heeft Froukje Draaijer het wijkpanel benaderd met de vraag om een bijdrage aan het buurtproject “Positieve energie; opgewekt door de wijk”. Het projectplan voor de zomeractiviteiten en de bijbehorende begroting zijn bij de stukken gevoegd. De totale kosten van de activiteiten zijn begroot op € 6.316,30. Het wijkpanel wordt gevraagd om een bijdrage van € 468,–. De begroting wordt doorgenomen. Geconstateerd wordt dat deze vragen oproept als; waarom een uurloon voor vrijwilligers en waarom staat de lootjesverkoop onder kosten op de begroting staat, aangezien het hier gaat om te verwerven inkomsten. Ook het feit dat hier mogelijk sprake is van een commercieel belang, komt ter tafel. Afgesproken wordt dat Cees deze vragen aan Froukje voorlegt en zal informeren naar de subsidie die zij elders heeft gevraagd. De aanvraag zal in september opnieuw op de agenda worden gezet. Het panel zal er dan een besluit over nemen.

b.      email Nico Kelderhuis over plaatsing watertappunt Van Loonstraat. Op veler verzoek heeft de gemeente besloten een watertappunt te plaatsen bij het Van Loonpark. Zo kunnen de vele sporters en gebruikers van het skatepark hier hun eigen drinkwater tappen. Een tekening van de geplande locatie is meegestuurd. Joop vraagt zich af of op deze plek de veiligheid (in verband met legionella) van het water wel is gewaarborgd. Het is voor het panel ook niet duidelijk wie de kosten van het waterverbruik zal dragen en waar de meter van het verbruik wordt geplaatst. Afgesproken wordt dat er vanuit buurtvereniging De Vluchtheuvel contact zal worden opgenomen met de gemeente om een antwoord te krijgen op deze vragen. Ankie of Joop zal dit vervolgens terugkoppelen aan Cees.

c.       email Sjoerd Jan Edelenbos over verkeersdrempel Hollanderdijk

Wijkbewoner Sjoerd Jan Edelenbos geeft aan dat hij vanwege het te hard rijdend verkeer op de Hollanderdijk graag zou zien dat er een verkeersdrempel wordt geplaatst ter hoogte van nr’s 56, 55 en 54. Het panel vraagt zich af of deze wens wordt gedeeld door de bewoners van de bewuste huisnummers. Gerrit zal contact met hem opnemen en met Ate de Haan van de gemeente.

d.      Facebook enquête over armoede in de wijk.

De enquête op Facebook is geplaatst door een NHL student en komt voort uit het project van Jelle Dijkstra van de NHL. Er zijn nogal wat negatieve reacties op gekomen. De afspraak was ook dat Facebook hier niet voor ingezet zou gaan worden. Afgesproken wordt dat Cees hierover contact opneemt Jelle Dijkstra van de NHL.

e.      email Froukje Draaijer over slechte toestand bestrating in de wijk na renovatie De werkgroep Verkeer zal er aandacht voor vragen bij de gemeente.

6.      Stand van zaken bus concessie

Gerrit deelt mee dat de aanbesteding van de bus concessie vanwege de corona-crisis een half jaar is uitgesteld. Wordt vervolgd.

7.      Berm Verlengde Schrans

De voorzitter constateert dat de berm c.q. bijenweide opnieuw gemaaid is. Vastgesteld wordt dat deze er momenteel erg slecht bij staat. Gerrit zegt begrepen te hebben dat wijkmanager Anja Reus actie zou ondernemen. Afgesproken wordt dat Cees contact opneemt met Anja Reus.

8.      Statuten

De voorzitter deelt mee dat de gewijzigde statuten nu bij de notaris zijn vastgelegd. Iedereen heeft inmiddels een exemplaar ontvangen. De statuten en het huishoudelijk reglement zijn hiermee helemaal up to date. Het huishoudelijk reglement zal op de website worden geplaatst. Dit gebeurt niet met de statuten.

9.      Stand van zaken Julianalaan

Jan doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de Julianalaan. Het is nu wachten op de behandeling van het ingediende bezwaarschrift bij de Raad van State.

10.      M.O.L. hoe nu verder?

Wietse stelt dat Tom een mooi overzicht heeft gemaakt van de binnengekomen MOL-meldingen, maar hoe gaat het panel hiermee verder. Afgesproken wordt om de gesignaleerde knelpunten in de wijk in de maandelijkse MOL-overzichten in de gaten te houden. De wijkconciërge kan hierin ook een signalerende rol hebben. Zodra de overzichten aanleiding geven tot vragen, zal er in de vergadering aandacht aan worden besteed.  

11.     Wijkkrant nieuwe editie?

Afgesproken wordt om in september alvast te starten met het inventariseren van onderwerpen en mogelijke artikelen voor een nieuwe wijkkrant, die het panel uiterlijk 1 maart 2021 wil laten verschijnen. Omdat de afgelopen keer bleek dat er te weinig wijkkranten waren gedrukt, zal de oplage worden verhoogd tot 3200.

12.      Afsprakenlijst overleg 11 maart 2020

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Trottoir Raadhuisstraat en Schrans

Het panel verwacht dat de werkzaamheden pas in het voorjaar van 2021 zullen worden uitgevoerd. Het panel zal Anja Reus de volgende keer vragen naar de planning.  

4.      Bewonersinitiatief outdoor fitness in Julianapark

Mariska merkt op dat er in het park momenteel veel sportscholen actief zijn met fitnessactiviteiten. Volgens haar is het wel zaak om bij de plannen ook aandacht te besteden aan een betere afwatering van het terrein.

10.     Verzoek panel afslag Borniastraat-Verlengde Schrans te wijzigen in rotonde

Gerrit heeft hierover contact gehad met Ate de Haan van de afdeling Verkeer. Door de corona-crisis is dit stil blijven liggen. Gerrit heeft begrepen dat er komende week weer over gesproken zal worden.

11.     Handhaving bij Willem Friso-school

Cees heeft vernomen dat er geen bekeuringen, maar alleen een waarschuwing wordt gegeven.

17.     Uitnodigen wijkmanager Anja Reus

Afgesproken wordt dat Cees wijkmanager Anja Reus uit zal nodigen voor de vergadering op 9 september a.s.

13.      Rondvraag

–        Joop merkt op dat hij de tekst op de gele kaartjes (voor de afvalcontainers die aan de weg blijven staan) wel wat te vrijblijvend vindt. Er blijven een hoop containers staan. Misschien helpt het om er rode kaartjes van te maken en handhaving te vragen om daadwerkelijk bekeuringen uit te schrijven. Het panel constateert dat handhaving bij dit probleem essentieel is. Handhaving doet er echter niets aan. Cees stelt voor om het punt in september met de wijkmanager te bespreken.

–        Wietse deelt mee dat de AED-kast aan het buurtgebouw van de Hollanderwijk nu klaar is.

–        Anne Sjoerd informeert het panel dat er in juli wordt begonnen met de werkzaamheden in het kleine speeltuintje van de Matthias van Pellicomstraat.

Verder bedankt Anne Sjoerd voor de diner bon die hij van het panel heeft gekregen ter gelegenheid van zijn koninklijke onderscheiding.

–        Mariska meldt dat de omwisseling van de AED-kasten in volle gang is. Komende vrijdag is het Opusgebouw aan de beurt.

–        Gerrit meldt dat er in de Hobbemastraat appartementen komen voor studenten. De vraag is of dit onder een huisnummer gebeurt of dat er studio’s onder verschillende huisnummers worden gemaakt. In dat laatste geval kun je er weinig aan doen. Het panel houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal de wijkmanager in september vragen wat nu het beleid is voor wat betreft studentenhuisvesting in de wijk.

–        Gerrit informeert wanneer het wijkgebouw van Gerard Dou weer opengaat. Anne Sjoerd antwoordt dat het seizoen nu bijna afgelopen is. Men hoopt in september weer open te kunnen.

–        Cees merkt op dat een paar bewoners bij hem in de straat de auto in hun tuin parkeren en daarbij over de stoep moeten rijden. Zij hebben daarvoor een uitritvergunning nodig, maar die is niet aangevraagd. Hij stelt voor om als panel actie te ondernemen teneinde precedentwerking tegen te gaan. Er is hier bovendien sprake van rechtsongelijkheid. Afgesproken wordt om dit punt te agenderen voor het overleg met Anja Reus. Tevens zullen alle panelleden voor de volgende keer een of twee praktijkvoorbeelden inventariseren.  

17.      Sluiting door de plv. voorzitter  

Om 21.00 u. sluit Jan als plaatsvervangend voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst en wenst iedereen een goede en gezonde zomervakantie!

De volgende vergadering is op woensdag 9 september 2020 om 19.00 u.


Wijkverslag 12 juni 2019

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Henk Wierenga, dominee van de Parkkerk, die als gast is aangeschoven. Christa geeft aan dat zij, vanwege het feit dat zij onlangs jarig is geweest, de volgende keer zal trakteren. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

a.​Gast: Henk Wieringa. Henk Wieringa, dominee/voorganger van de Parkkerk, herinnert aan het feit dat er vorig jaar rond Burendag het een en ander is georganiseerd. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september a.s. Hij stelt voor om weer gezamenlijk iets te organiseren. Voor de invulling denkt hij specifiek aan een Open Dag (van 10.00 uur tot 13.00 uur) in de Parkkerk, zodat wijkbewoners de gerenoveerde zalen kunnen bekijken. Als het panel akkoord gaat, wil men weer met een delegatie van het panel de Burendag organiseren. Afgesproken wordt dat Gerrit en Cees namens het panel hierin zitting zullen nemen. Anne Sjoerd geeft aan dat de wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou dit jaar ook weer meedoet. Wietse Rinsma zal eventuele deelname bij het bestuur van de buurtvereniging Hollanderwijk aankaarten. Vanuit het panel wordt aangegeven dat bij het Oranjefonds hiervoor een pakket kan worden aangevraagd. Voor wat betreft de Vluchtheuvel, heeft Debbie begrepen dat na de vakantie een van de bestuursleden de panelvergaderingen zal bijwonen. Vooralsnog wordt er geen deelname van hen verwacht aan de Burendag. 

Verder informeert Henk Wieringa het panel dat er vanuit de kerk een keer in de week een koffie- en theemiddag wordt gehouden en dat men dan een bloemetje geeft aan een wijkbewoner die even een hart onder de riem nodig heeft. Henk geeft aan dat, indien het panel hiervoor suggesties heeft, men die graag verneemt. Jan stelt voorom dit als terugkerend item op de agenda te plaatsen. Tenslotte refereert Henk Wieringa aan het project “Luisterend oor” in Hoogezand, waar eenzame mensen in de wijk worden bezocht door vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers binnen de kerk wordt dan geschoold voor bezoek aan wijkbewoners. Op de vraag hoe het panel tegenover dit initiatief staat, merkt de voorzitter op dat het sociaal wijkteam ook over een lijst van mensen beschikt. Zij geeft aan dat het panel zich hierop zal beraden. Afgesproken wordt dat men contact zal houden. De voorzitter bedankt hem voor zijn komst. Henk Wierenga verlaat vervolgens de vergadering. 

b.​De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van Elly, Mariska, Ben en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 8 mei 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 3, 1e aandachtsstreepje: digitale snelheidsmeter in Ferdinand Bolstraat. 

Gerrit zegt dat hij begrepen heeft dat deze er niet komt. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 9 mei Anja Reus reacties naar aanleiding van overleg 8 mei jl. 

Vastgesteld wordt dat op de door de wijkmanager uitgezette acties nog geen reactie is ontvangen. Jan meldt dat er nog een ander probleempand in de wijk is. Het gaat hier om een pand in de Ferdinand Bolstraat. De voorzitter zal dit aan de wijkmanager doorgeven. 

b.​Email 15 mei Hayo Stellingwerf m.b.t. werkzaamheden Aldlansdyk

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c.​Email 17 mei bijeenkomsten V-O-L en

d.​Email 22 mei V-O-L Leeuwarden herinnering

Worden voor kennisgeving aangenomen. 

e.​Email 23 mei Gerrit Feenstra planning werkzaamheden

Gerrit deelt mee dat men met de werkzaamheden al een aardig eind op weg is. De Hondecoeterstraat is al aangepakt. 

f.​Email 24 mei V-O-L Leeuwarden vragenlijst

De secretaris pakt dit op. 

g.​Email 27 mei Gerrit Feenstra bijenlint

Gerrit heeft moeten constateren dat hij er met de betrokken ambtenaar binnen degemeente niet uitkwam. Volgens hem zou Gerrit het systeem van het bijenlint niet snappen. Gerrit heeft het maar zo gelaten. 

h.​Email 3 juni wijkmanagement gemeente uitnodiging expertteam

Op 25 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van het expertteam. Naar aanleiding van de mail wordt afgesproken dat Anne Sjoerd en Christa wat punten opstellen om terug te koppelen aan de gemeente. Het panel zal die avond niet vertegenwoordigd zijn. 

6.       Eerste gedeelte statuten alsmede panellidmaatschap en rooster 

van aftreden

Jan licht het eerste gedeelte van de statuten toe. Het panellidmaatschap komt ter sprake. Vastgesteld wordt dat Anne Sjoerd er destijds zelf voor heeft gekozen om lid te worden van het panel, maar dat het geen verplichting is. Het alternatief is om als gast de vergaderingen bij te wonen. Een gast mag echter, in tegenstelling tot een panellid, niet stemmen. Besloten wordt om dit in de statuten op te nemen. Desgevraagd antwoordt Cees dat er destijds voor gekozen is om elk panellid ook als bestuurslid in te schrijven. Tom merkt op dat feitelijk alleen het dagelijks bestuur ingeschreven hoeft te staan (in rechte vertegenwoordigd zijn). Gerrit legt uit dat het b.v. in het geval van verkeerskwesties wel van belang is dat hij en Jan ook bestuurslid zijn. 

Wietse geeft desgevraagd aan ervoor te kiezen om als gast de panelvergaderingen bij te wonen. Afgesproken wordt dat Cees het eerste gedeelte van de statuten nog even via de mail rondstuurt. Jan zal de statuten aanpassen. Hij deelt mee dat er nog een rooster van aftreden volgt. 

7.      Wijkkrant

Vastgesteld wordt dat er destijds voor gekozen is om de verantwoording richting de wijk middels de wijkkrant vorm en inhoud te geven. De voorzitter merkt op dat alle teksten nu aanwezig en compleet zijn. De wijkkrant moet eind juni de deur uit, aangezien half juli de schoolvakanties beginnen. Tom doet de suggestie om een vooraankondiging van de burendag op 28 september a.s. nog in de krant op te nemen. Afgesproken wordt dat op 19 juni a.s. de voorzitter en de secretaris de inhoud afstemmen en de kopij dan naar Stip gaat. Het panel wil de wijkkrant dan in de laatste week van juni verspreiden. 

8.      Overzicht Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Cees heeft dit rondgemaild. Tom heeft het overzicht niet ontvangen. Afgesproken wordt dat Cees het wachtwoord van de mailbox aan iedereen toestuurt. Tom geeft aan dat hij wel bereid is om een keer zes van deze overzichten naast elkaar te leggen en aan de hand daarvan te analyseren waar de problemen in de wijk liggen. Het panel vindt dit een prima plan. Tom zal hier binnenkort mee bezig gaan. 

9.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 11: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan heeft van Posthuma en Vander Wal begrepen dat zij niet verder in beroep gaan. Zij zijn met de gemeente in gesprek over compensatie. De werkgroep Verkeer heeft besloten om er wel werk van te maken en bezwaar aan te tekenen tegen het concept-bestemmingsplan. Jan en Gerrit houden het panel op de hoogte. 

-​Punt 13: Locaties voor laadpalen in de wijk. Gerrit heeft hierover contact opgenomen. Hij zal worden teruggebeld door Hein Waterlander. 

-​Punt 18: Hondenlosloopterrein Julianapark. Jan heeft vernomen dat er geen hek komt. De vraag is of het panel, gezien de loslopende honden, daar het losloopterrein wil handhaven. Tom wordt gevraagd om te kijken of er bij het MOL veel meldingen over het losloopterrein in het Julianapark binnenkomen. Afgesproken wordt om dit een half jaar in de gaten te houden. Tom neemt het mee bij de analyseen in december komt het als punt op de agenda. 

-​Punt 17: Meer groen in de wijk. Bonnie Veenstra is samen met het IKC Palet bezig met Operatie Steenbreek. Op maandag 17 juni a.s. om 15.00 uur is hierover overleg bij het IKC Palet. Snoek hoveniers komt dan langs. Afgesproken wordt dat Jan en Cees er namens het panel naar toe gaan. Na de zomervakantie komt er een Steenbreekactie op het schoolplein van IKC Palet. Christa zal hierover contact opnemen met Bonnie Veenstra. 

-​Punt 19: Onveilige oversteeksituatie voor kinderen bij de scholen. Gerrit heeft dit besproken met Ate de Haan. Geconstateerd wordt dat er maar erg weinig kinderen lopend of op de fiets naar school gaan. Doordat veel kinderen met de auto worden gebracht ontstaan er onveilige oversteeksituaties. De Johan Willem Frisoschool zou er aandacht aan besteden. Afgesproken wordt dat Cees contact opneemt met Helga over het voorstel om aan het begin van het nieuwe schoolseizoen in een brief aan de ouders hierop te attenderen. 

10.Rondvraag

-​Op voorstel van Jan wordt besloten om de aanvang van de panelver-gaderingen te verschuiven van 19.30 uur naar 19.00 uur. 

-​Cees informeert naar de grens van de wijk. Het blijkt nu niet duidelijk tot welke wijk de bewoners aan het Van Miereveltplantsoen behoren. Afgesproken wordt dat Cees hierover contact opneemt met het wijkpanel Nijlan. 

-​Ter sprake komt dat er in drie panden in de wijk, waaronder de Carel Fabritiusstraat wordt gedeald. De voorzitter zal de signalen doorgeven aan zowel het MOL als aan wijkmanager Anja Reus. 

-​Op verzoek van Tom zal het punt Ouderen in de wijk en de vraag van dominee Henk Wieringa worden geagendeerd voor de panelvergadering in september.

-​Gerrit meldt dat hij bij Cees nog met een rekening van Stip komt.

-​Cees refereert aan een appje van een panellid met de suggestie om het seizoen af te sluiten met een gezamenlijk etentje. Besloten wordt om dit in september te organiseren. Het DB bespreekt dit en Christa doet in augustuseen datumprikker uit. 

11.Sluiting

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 september2019 om 19.00 u.

IMG 2315