skip to Main Content

Maart notulen

Wijk verslag 11 maart 2020

Opening vergadering

Christa heeft zich afgemeld, Jan opent als pv voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Vaststellen agenda

 Agenda wordt doorgenomen en wordt verder vastgesteld.

3. Mededingen

Gast Ben Dijkstra. Ben heeft geen mededelingen.

4. Vaststellen notulen vergadering 12 feb. 2020

  Geen aanmerkingen en wordt goed gekeurd.

5. Froukje Draaier krijgt eerst een mededeling dat haar vorige mail in de spam map terecht was gekomen.

Ze zullen eerst in gesprek met Elkien over de problemen.

Misschien dat er bij de eerstvolgende vergadering mededelingen kunnen worden gedaan.

Ook geeft ze enig inzicht wat ze doen met culturele en sportieve activiteiten. Kookproject oprichten? Zangkoor oprichten om de mensen wat dichter bij elkaar te brengen in de wijk. Voor een nieuw logo? Open luchtbioscoop op de skatebaan? Tuinweekend? Spectrum voor gezond bewegen?

Voor sponsering de Jumbo en andere bedrijven uit de wijk benaderen.

Hier op besluit het wijkpanel (penningmeester) dat er €200, wordt over gemaakt zodra het nieuwe rekeningnummer bekend is. Verder wordt er af gewacht wie erbij betrokken is.

Ook werd er aandacht besteed aan het graffiti project van Douwe Beimin. Hier werd niet te veel over gezegd.

6. Cees geeft uitleg over de oude muziekschool uit de Schrans

Dit pand wordt omgebouwd tot 8 appartementen.

Het wijkpanel gaat akkoord met de tekening maar wil wel graag zien dat er melkglas komt in sommige kamers op de achterkant.

7.Raymond Dikkerboom van sportschool Olympia

Heeft tekst en uitleg gegeven over de boksschool die gevestigd is in de oude sporthal Nylan. Boksen voor vrouwen komt op woensdagavond en verder is gemengd boksen door de week. Boksclinics kunnen ook worden gegeven.

Contributie bedraagt €25 per maand n inschrijfgeld is €20.

8. Tom heeft en mooie mol melding uitgewerkt en eenieder was hierover tevreden.

9. Het opladen van elect. Auto’s, kabels liggen over de stoepen en wordt als gevaarlijk gezien, vooral ‘s nachts.

Proberen contact op te nemen met de gemeente.

10. Financiële bijdrage wordt besproken voor de Vluchtheuvel 2020 en kan worden toegekend.

11. De website heeft een nieuwe server waardoor we minder spam binnenkomt en beter is beveiligd.

12. Anne Sjoerd meldt dat de wijk-conciërge ziek is en zodra hij beter is zijn werkzaamheden hervat.

13. Wijkkrant komt uit in April met 2800 diverse zakjes zaad.

14. Julianalaan wordt besproken en na aandringen van het wijkpanel is er toch een heel bescheiden briefje gekomen dat lang niet strookt met wat er besproken is.


Wijkverslag 13 maart 2019

Opening 

Bij afwezigheid van Christa, is Cees dit keer voorzitter. Hij opent de vergadering enheet iedereen van harte welkom, in het bijzonder Rikkie die de intentie heeft om het wijkpanel te versterken en vanavond komt kennismaken. De voorzitter deelt mee dat Tom heeft laten weten dat hij zich binnen het panel vooral voor de oudere wijkbewoners en het wonen in wil zetten. Verder heeft hij aangeboden om te ondersteunen bij het beheer van de website van het wijkpanel. Cees neemt dit aanbod graag aan. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter heeft vernomen dat Anne Sjoerd wat later komt. Verder deelt hij mee dat wijkmanager Anja Reus deze vergadering niet aanwezig zal zijn, maar dat zij in mei bij de panelvergadering aan zal schuiven. Zij heeft via de mail laten weten dat voor wat betreft het losloopgebied in het Julianapark, de afscheiding van het losloop-terrein met het voetpad de aandacht heeft. Dit wordt vervolgd. 

Cees deelt mee dat de nieuwe panelleden een code krijgen en daarmee toegang hebben tot het gmailaccount van het wijkpanel. Verder zal hij hen toevoegen aan de groepswhatsapp van het panel.

4.Vaststelling notulen vergadering 13 februari 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 1, punt 7: parkeerproblematiek smalle straten in de wijk. Desgevraagd antwoordt de voorzitter dat hij na het gesprek niet meer iets heeft vernomen van de raadsleden Dirk Visser en Sander Douma.

-​Blz. 3, punt 12, 4e aandachtsstreepje: bloemenweide aan de Schrans. De zin “Gerrit heeft … gang gaat” komt te vervallen. Gerrit zal actie ondernemen op dit punt. 

-​Blz. 3, punt 12, 1e aandachtsstreepje: bijspijkercursus Verkeer. Gerrit constateert dat de cursus als een trein loopt. 

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en met dankaan de notulist vervolgens vastgesteld. 

6.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email Peter de Graaf: aanpak Hondecoeterstraat.

In zijn mail vraagt Peter waarom er ook niet gelijk aandacht wordt besteed aan de Cornelis Trooststraat. Vanuit de Hondecoeterstraat richting de Jan van Scorelstraat wordt vaak veel gas gegeven. Gerrit deelt mee dat hij Peter de Graaf heeftgesproken, de situatie heeft uitgelegd en hem heeft geïnformeerd wat de plannen zijn. Het verzoek is hiermee afgedaan. Gerrit merkt op dat er geen prioriteit wordt gegeven aan de handhaving in de straten. Volgens Jan heeft de herinrichting van de Hondecoeterstraat straks ook consequenties voor de snelheid in de Cornelis Trooststraat. Tom doet de suggestie om in de eerstvolgende wijkkrant, op de wijkwebsite en op Facebook aandacht te besteden aan de 30 km-zones en de veiligheid, onder andere met het oog op de kinderen. Naar aanleiding hiervan merkt Debbie op dat zij onlangs van het wijkteam een enquête ontving over het verkeer en de verkeersveiligheid in de wijk. De leden van de werkgroep Verkeer, Gerrit en Jan, zijn benieuwd naar de enquête en zullen hierover contact opnemen met het wijkteam Zuid.

b.​Email Elisabeth Wijbenga: het losloopveld bij de Vluchtheuvel

Cees merkt op dat hier nog een antwoord op zal komen. Het wordt als actiepunttoegevoegd aan de actielijst. 

c.​Email Wijkmanagement: Initiatievencafé op 20 maart a.s. Cees licht toe dat het hier om crowdfundingplatforms; gaat om extra geld bijeen te krijgen voor projecten. Wie er vanuit het panel naar toe wil, kan zich daarvoor (voor 14 maart a.s.) aanmelden. Deelname is gratis. 

d. ​Email Anja Reus: meldingen januari 2019 Huizum.

Het overzicht zal bij agendapunt 8 worden besproken. 

e.​Email Hayo van der Meer over Blauwe Zone.

Cees deelt mee dat hij samen met Gerrit, Jan en Piet Brouwer van panel Huizum-Oost bij de gemeente een gesprek heeft gehad met Hayo van der Meer. De gemeente heeft besloten om tot 2025 de Blauwe Zones te handhaven. Jan heeft een verslag gemaakt van het gesprek. Hij komt daar later nog op terug. 

f.​Email van Anja Reus over fitnesstoestellen Vluchtheuvelgebied. Anja Reus heeft in haar mail aangegeven dat er in het Vluchtheuvelgebied destijds vier of vijf fitnesstoestellen zijn geplaatst door Stedon. Stedon gaat deze nu vervangen door nieuwe exemplaren en Anja doet de suggestie dat dit mogelijk gecombineerd zou kunnen worden met de plannen van het panel. De contactgegevens worden aan Jan en Mariska doorgegeven. Volgens Jan zit er bij Stedon geen begeleiding op. De andere leverancier Norwell Outdoor Fitness biedt deze wel. Het panel stelt vast dat de toestellen wel op een centrale plek in de wijk moeten komen. Het Julianapark zou de mooiste locatie zijn, maar heeft een monumentenstatus. Afgesproken wordt dat Jan en Mariska de locatie toch aan de gemeente voor zullen gaan leggen. Zij zullen een bewonersinitiatief indienen bij de gemeente. Wordt vervolgd. 

6.      Verslag gesprek met Hayo van der Meer

Jan leest tijdens de vergadering het verslag voor dat hij van het gesprek van een delegatie van het panel met Hayo van der Meer van de afdeling Verkeer heeft gemaakt. Besproken is onder meer dat als gevolg van het feit dat het spoor van enkelspoor naar dubbelspoor gaat, er een wijziging komt in de verkeerssituatie bij de spoorwegovergang. Bij de overweg komt voor autoverkeer de mogelijkheid om voor te sorteren voor rechtsaf. Ook de situatie voor het fietsverkeer wordt besproken. De werkzaamheden zullen in de herfst beginnen. De gemeente heeft toegezegd dat er wat zal worden gedaan aan de trottoirs in de Raadhuisstraat. Jan merkt op dat daar door Joustra contact over opgenomen is. Voor wat betreft de Blauwe Zones heeft de gemeente besloten dat deze tot 2025 blijven bestaan. Nieuwe aanvragen zullen als Blauwe Zone worden behandeld. Als er bewoners zijn die een Blauwe Zone willen hebben, is met de gemeente afgesproken dat zij het panel moeten benaderen. Er zal dan een enquête moeten worden gehouden. Op de vraag van het panel hoe je van een Blauwe Zone afkomt, gaf Hayo van der Meer aan dat alle bewoners van de straat dan schriftelijk benaderd moeten worden en dat 51% dan voor afschaffing moet zijn. Hayo informeerde het panel over het feit dat in 2020 de papieren kraskaart verdwijnt. Er kan dan alleen nog digitaal worden aangevraagd. Het panel heeft erop gewezen dat dit voor ouderen problemen zal opleveren. Toegezegd is dat deze kritiek zal worden meegenomen. Afgesproken wordt dat Cees het door Jan gemaakte verslag aan Hayo van der Meer zal doen toekomen. 

Anne Sjoerd schuift vervolgens bij de vergadering aan. 

7.      Verslag overleg bewoners Hondecoeterstraat door Gerrit

Gerrit deelt mee dat van de 35 bewoners er een delegatie van vijf bewoners uit voortgekomen is. Er is ook in de commissie over gesproken. Ate de Haan heeft een aantal maatregelen op papier gezet; onder meer dat alle kruisingen naar beneden gaan en rechts voorrang heeft. De “punaises” worden wit. Het voorstel is om bij de Cornelis Trooststraat snelheid werende maatregelen te maken. Binnen vier weken komt er bericht over de definitieve maatregelen. Het overleg verliep verder goed. Men hoopt dat een en ander voor de zomer gerealiseerd zal zijn. Verder deelt Gerrit mee dat Ate de Haan heeft aangegeven dat men binnenkort ook met de Van Loonstraat begint. 

8.      Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Het overzicht van het MOL wordt doorgenomen. Vanuit het panel vraagt men zich af wat afgehandeld precies inhoudt. Betekent dit dat het geregistreerd is of is er echt actie op ondernomen? Geconstateerd wordt dat er vraagtekens zijn bij zaken die als afgehandeld staan vermeld. Het is bovendien niet duidelijk hoe de melding is afgehandeld. Wijkmanager Anja Reus zal om opheldering worden gevraagd. Ondertussen zal het panel de afhandeling van een aantal meldingen checken. 

De suggestie wordt gedaan dat het wellicht goed is dat er vanuit het panel gevraagd wordt of de gemeente de afhandeling nader willen specificeren en de concrete afhandeling in het schema opneemt. Afgesproken wordt dat Cees eerst bij wijkmanager Anja Reus informeert of de actie erachter gezet kan worden. Vervolgens bekijkt men hoe verder. 

Cees merkt op dat het bestuur momenteel bestaat uit Christa als voorzitter en Cees als penningmeester en secretaris. Het zou goed zijn als het bestuur wordt versterkt met een derde persoon, als penningmeester of als secretaris. Verder is het voorstel om ook een plaatsvervangend voorzitter te benoemen. Afgesproken wordt om dit voor de volgende vergadering te agenderen, zodat alle panelleden de tijd hebben om hierover na te denken. Cees licht toe dat het bestuur een keer in de twee weken even bij elkaar komt om de vergadering voor te bereiden. 

9.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Trottoir Raadhuisstraat en slechte staat van de Schrans. Jan merkt op dat de gemeente het met de werkzaamheden aan de overweg in het najaar probeert mee te nemen. De wijkconciërge merkt op dat hij onlangs ook het scheve trottoir in de Ludolf Bakhuizenstraat bij de gemeente heeft gemeld. 

-​Gesprek met Anja Reus. Cees doet kort verslag van het gesprek dat het bestuur met de wijkmanager heeft gehad over de rol van het wijkmanagement. 

-​Aanvraag vervanging meubilair verenigingsgebouw Gerard Dou. De voorzitter deelt mee dat het bestuur van de Gerard Dou binnenkort de activiteitenbijdrage van het panel van € 2.000,– tegemoet kan zien. Dit kan worden aangewend voor de aanschaf van nieuwe tafels. 

-​Bestuur Vluchtheuvel informeren over besluit panelbijdrage. Cees deelt mee dat het bestuur van de Vluchtheuvel schriftelijk is geïnformeerd. Desgevraagd antwoordt hij dat er nog gezocht wordt naar een oplossing voor de toiletvoorziening bij de Vluchtheuvel. 

-​Wijkkrant. De voorzitter stelt voor om de komende maand na te denken over onderwerpen voor de wijkkrant. Genoemd worden alvast; EHBO, hondenpoepbeleid, 30 km-zones, informatie over spoorwerkzaamheden, bijspijkercursus Verkeer en een verslag van de Midnight Walk, die nu op 5 april a.s. zal worden gehouden. 

-​Attentie STIP. Cees doet verslag van de overhandiging van de attentie aan Paul. Cees meldt dat hij het erg op prijs heeft gesteld. 

10.Rondvraag

-​Gerrit merkt op dat men in Huizum-Oost twee keer per jaar een wijkkrant uitbrengt en de kosten daarvan dekt middels advertenties in het blad. Misschien is dit voor het panel ook een idee. De voorzitter stelt voor om het in overweging te nemen en het in april verder te bespreken.

-​Cees deelt mee dat de subsidie van de gemeente voor dit jaar binnen is. Het gaat om een bedrag van € 29.700,–. Voor het restantbedrag van vorig jaar, 

€ 14.000,–, zijn bij de gemeente reserveringen vastgelegd. 

-​Anne Sjoerd werd tijdens een collectie in de Ferdinand Bolstraat aangesproken over het speellint en om de opstaande platen weg te laten halen. Er zijn klachten over de ene plaat bij de speeltuin. Cees heeft inmiddels met Agnes Bruins contact opgenomen en die zou contact opnemen met de afdeling Verkeer. Vastgesteld wordt dat het panel achter het besluit staat om deze weg te laten halen. 

-​Rikkie wordt gevraagd naar haar eerste indruk. Zij geeft aan dat zij de vergadering interessant vond, maar dat zij nog niet weet of zij deelname kan combineren met haar werk. 

-​Elly kaart aan dat het verstandig is om het meldpunt 14058 maar weer opnieuw onder de aandacht te brengen in de wijkkrant. Het blijkt dat dit nummer nog lang niet bij iedereen bekend is. 

-​Jan deelt mee dat hij het schriftelijk besluit van de bezwarencommissie over de Hendrik Algraweg heeft ontvangen. De bezwaren zijn allemaal afgewezen. De onderzoeken zijn weliswaar niet helemaal goed gegaan, maar de commissie denkt dat de uitkomsten niet veel zullen afwijken. Jan merkt op dat de reactie van b&w nog moet komen. Hij stelt voor om contact op te nemen met de advocaten van de Zwette en te horen of zij naar de rechtbank gaan. Als er belangstelling is voor het rapport, kan men bij Jan terecht. Verder merkt Jan op dat er gisteren in de Leeuwarder Courant een ingezonden stuk van hem heeft gestaan over de bestuurscultuur in Leeuwarden. 

11.Sluiting 

Om 22.10 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 10 april 2019 om 19.30 u.

Back To Top