Oktober notulen

Wijkverslag 9 oktober 2019

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet allen welkom, in het bijzonder de gasten.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en vastgesteld. De voorzitter geeft als eerste het woord aan Douwe Beimin en Jelle Dijkstra.

4a.     Toelichting enkele initiatieven t.b.v. Huizum-West

Douwe Beimin merkt op dat hij het panel onlangs schriftelijk heeft geïnformeerd over de plannen voor een aantal initiatieven in de wijk op het gebied van het bestrijden van de effecten van armoede. Douwe is sinds anderhalf jaar betrokken bij het Platform Armoede en Schulden. Omdat er met name onder senioren veel verborgen armoede is en er vaak ook sprake is van laaggeletterdheid, is er contact gezocht met de NHL om dit binnen alle sectoren onder de aandacht te krijgen, van bijvoorbeeld economie tot zorg. Uit dit contact is ook het idee ontstaan om in de wijk een ouderwetse rechtswinkel op te zetten, waarmee Rechtenstudenten ervaring op kunnen doen.    

Jelle Dijkstra, lector Innovatiekracht aan de NHL, licht toe dat de NHL ervoor heeft gekozen om studenten aan de slag te laten gaan met zgn. wicked problems oftewel hardnekkige problemen en de energie van de studenten hiervoor in te zetten. Het is  de bedoeling dat zij met het wijkpanel en andere partijen in de wijk, hier invulling aan gaan geven. Hij deelt mee dat er 23 studenten zijn die bezig gaan met problemen rondom integrale veiligheid in relatie tot armoede en die specifiek in de wijk bezig gaan vanuit de sectoren onderwijs, zorg, bestuurskunde, HRM, bedrijfskunde en economie. Jelle legt uit hoe hij vanuit inhoudelijke betrokkenheid wil voorkomen dat al die trajecten naast elkaar lopen c.q. naast elkaar blijven bestaan. Daarbij wil men ook kijken wat het gemeentelijk beleid is en dit vergelijken met het beleid van andere gemeenten. Bij hulp aan wijkbewoners wil hij de studenten ook in kaart laten brengen welke problematiek verder aan de orde is en hierop actie ondernemen. Het is de bedoeling om hiermee in de wijken Bilgaard en Huizum-West aan de slag te gaan. Op de vraag welke methode men hiervoor gebruikt, antwoordt Jelle dat er meerdere methodes mogelijk zijn, bijvoorbeeld observatie in de wijk, met wijkbewoners op straat in gesprek gaan etc. Douwe geeft aan dat men ook wil beginnen met een soort juridisch inloopspreekuur. Desgevraagd antwoordt Jelle dat vier studenten intussen zijn gestart met het herkennen van het probleem van de armoede. Zo’n dertig studenten zullen in deze periode gaan starten. Na een half jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Het plan is dat de studenten proactief de wijk ingaan en daarover rapporteren aan het panel, maar ook andersom, dat het panel meedenkt en feedback geeft. In verband met de afstemming geeft Jelle zijn emailadres door; jelle.dijkstra@nhlstenden.com. Hij zegt bereid te zijn om regelmatig bij panel-vergaderingen aanwezig te zijn en is desgevraagd bereid om hierover een stukje te schrijven in de wijkkrant. De voorzitter bedankt Douwe Beimin en Jelle Dijkstra voor hun toelichting en komst. Zij verlaten vervolgens de vergadering.

4b.   Toelichting wg. Inclusiviteit en diversiteit PAL/Groen Links

Janneke Holtkamp licht toe dat zij samen met Harmina Dijkstra deel uitmaakt van de ondersteunende werkgroep Inclusiviteit en diversiteit van de PAL Groen Links fractie. De werkgroep is een half jaar geleden opgericht om te signaleren en concrete activiteiten te ontplooien. Zij informeren bij het panel wat er op dit gebied al gebeurt in de wijk. De voorzitter noemt in dit verband Stoereloer. Verder doet het panel niet concreet iets op dit gebied. Anja merkt op dat, net als het initiatief van het Platform Armoede en Schulden, men aansluiting kan vinden bij plannen voor de buurtkamer. WerkPro en het sociaal wijkteam zijn hiermee bezig. Anja adviseert om contact op te nemen met Anja Koehoorn van het sociaal wijkteam. De voorzitter bedankt Janneke Holtkamp en Harmina Dijkstra voor hun komst. Zij verlaten hierna de vergadering.

         3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Debbie, Tom en Elly.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 11 september 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 1 bij aanwezigen; Cor Hofman is vrijwilliger bij buurtvereniging De Vluchtheuvel.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijziging en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

Vanwege de tijd en het feit dat voor sommige uitnodigingen de datum al is verstreken, wordt de behandeling van de post dit keer overgeslagen.

7.      Wijkkrant – laatste input

Cees zal Jelle Dijkstra van de NHL Stenden nog benaderen om een stukje te schrijven over het project waarbij studenten worden ingezet om de effecten van armoede in de wijk aan te pakken.

         8.      Briefje voor wijkconciërge i.v.m. vergeten containers

Anne Sjoerd heeft hiervoor een tekst opgesteld en aan Cees gestuurd. Aangezien Anne Sjoerd tijdens de vergadering er even tussen uit moet, wordt besloten om dit in november op de agenda te zetten.

         9.      MOL

Het stoort Gerrit dat de gemeente bij meldingen over losliggende tegels niet verder kijkt dan de aangewezen vierkante meter. Hij noemt de Hobbemastraat en de Ruysdaelstraat als voorbeelden waar de problemen zich in de gehele straat voordoen. Wijkmanager Anja zal de klacht doorgeven. Voor wat betreft het overzicht van de MOL-meldingen, merkt de voorzitter op dat de afspraak is dat Tom er een keer per half jaar een overzicht van maakt, waar men dan mee aan de slag kan.

         10.      Afsprakenlijst overleg 11 september 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

1.      Bestrating trottoir Raadhuisstraat en Schrans. Anja informeert wanneer dit gaat gebeuren.

2.      Bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat met Chris de Vries hiervoor de volgende data zijn afgesproken: 23 januari (voor het panel), 13 februari, 27 februari en 12 maart. Alle data vallen op een donderdag. Anne Sjoerd zal Gerrit laten weten of de cursus in het buurtgebouw van Gerard Dou kan worden gehouden.

3.      Reanimatie- en EHBO-cursus. Christa deelt mee dat men in maart 2020 in het Hollander huske wil starten met de EHBO-opleiding. In de wijkkrant zal men hier aandacht aan besteden. Het minimumaantal deelnemers is zes. De cursus kan deels worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Vastge-steld wordt dat Huizum-West goed voorzien is van AED’s. Het is Wiebe opgevallen dat de verlichting van het slotje van de AED ’s avonds wel minimaal is. Mariska en Christa zullen dit gaan testen. Gerrit stelt voor om ook nog een AED op te hangen bij de HUBO. Cees heeft nog een exemplaar beschikbaar. Het panel neemt de locatie hiervoor in overweging.

5.      Bewonersinitiatief outdoor fitnesspark. Anja wordt gevraagd wat er binnen de monumentale status van het Julianapark tot de mogelijkheden behoort. Anja legt desgevraagd uit hoe de omheining van het hondenuitlaatveld tot stand is gekomen. Zij geeft aan dat de plaatsing van fitnesstoestellen wel van een heel andere orde is. Het panel constateert dat er in het Julianapark ook voetbaldoeltjes staan en een jeu de boulesbaan. De vergadering vraagt zich af hoe dit zich verhoudt tot de wens van het panel. Aangegeven wordt dat men  verder aan de slag gaat met de realisering van een beweegpark.

9.      Losloopveld bij De Vluchtheuvel. Cor Hofman vraagt zich af waarom de hekken van het losloopveld gesloten zijn. Het hek aan de kant van het sporthal is open, maar de rest zit op slot. Anja zal navraag doen.

10.     Mail Annet de Vries. Voor wat betreft de bussen door de straat heeft Gerrit haar verwezen naar de provincie. Aan de snelheid van de auto’s kan het panel verder niets doen.

15.     Onveilige oversteek voor kinderen bij de scholen. Cees merkt op dat hand-having bij de scholen gewenst is. Het panel vindt dat de school ook wel actie mag ondernemen richting de ouders om de kinderen met de fiets te laten komen of brengen. Cees belt met handhaving.

22.     Overlast bevoorradingsverkeer in Van Loonstraat. Gerrit geeft aan dat er geen andere mogelijkheid is dan langs het spoor. Annie merkt op dat het niet alleen om het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat, maar ook geluidsoverlast en trillingen. Naar aanleiding van het punt overlast, komt er vanuit het panel een melding dat het pand Ferdinand Bolstraat 70 al lange tijd leeg staat en verwaarloosd is. Anja noteert de melding. Zij merkt op dat de gemeente alleen iets kan doen als het onveilige situaties oplevert of bedreigend is voor de volksgezondheid.

26.     Bijhouden website wijkpanel

         Cees heeft iemand gevonden die de website bij wil houden.

27.     Zakjes bloemenzaad verspreiden onder wijkbewoners

         Cees meldt dat aan de voorbereiding hiervan gewerkt wordt.

         9.        Rondvraag

–        Mariska merkt op dat zij de afslag Borniastraat-Verlengde Schrans (t.h.v. Schonenberg) een gevaarlijk punt vindt. Deze mening wordt gedeeld door de overige panelleden. Het panel zou graag zien dat hier een rotonde komt. De verkeerscommissie neemt dit punt mee naar de afdeling Verkeer van de gemeente.

–        Jan informeert bij de bestuursleden van De Vluchtheuvel hoe zij de deelname aan het wijkpanel ervaren. Annie en Cor delen hun ervaringen.

–        Cees doet verslag van het bezoek van de nieuwe burgemeester aan de wijk.

–        Cees meldt dat er vorige week in de OAS overleg is geweest over de op te richten buurtkamer voor de wijk. Hierbij waren vertegenwoordigers van alle drie wijkverenigingen, het wijkpanel, het sociaal wijkteam en Anja Reus aanwezig. Onderwerp van gesprek waren de veranderingen in het WMO-beleid, de inzet van vrijwilligers hierbij en hoe men de buurtkamer vorm en inhoud wil gaan geven.

 –       Desgevraagd laat Cees weten dat het Fries Filmarchief bezig is met een dvd over Oud Huizum. De verwachting is dat deze in juli 2020 verschijnt. De vraag om een financiële bijdrage hieraan zal t.z.t. terugkomen in het panel.

 –       Gerrit merkt op dat een leerkracht van de Johan Frisoschool regelmatig met leerlingen door de wijk loopt en dan veel zwerfafval ziet. Op verzoek van de leerkracht informeert Gerrit bij Anja of er door de gemeente schepjes en afvalzakjes kunnen worden verstrekt om de rotzooi op te ruimen. Anja merkt op dat er via Hilde van der Iest van de gemeente grijpers kunnen worden verstrekt.

–        Jan merkt op dat de kapsalon in de Hobbemastraat ophoudt. In dit pand zat vroeger een fietsenwinkel. Hij vraagt zich af wat de nieuwe bestemming is van het pand. Anja merkt op dat als er een vergunning wordt aangevraagd voor de verbouw van het pand, deze in de Huis aan Huis komt te staan.

10.      Sluiting door de voorzitter  

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 13 november 2019 om 19.00 u.