September notulen

Wijkverslag 11 september 2019

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder 

Ankie en Cor Hofman van buurtvereniging De Vluchtheuvel. Zij stellen zich vervolgens voor. Ankie is bestuurslid van De Vluchtheuvel en haar man Cor is er werkzaam als vrijwilliger.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat Riekie Hooghiemstra zich heeft afgemeld, ook als panellid. Bericht van verhindering is verder ontvangen van Elly en Wietse. 

4.Vaststelling notulen vergadering 12 juni 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 1, punt 3: overleg met dominee Henk Wieringa van de Parkkerk. 

Gerrit en Cees hebben overleg gehad met dominee Henk Wieringa van de Parkkerk. Cees doet verslag van het gesprek. Besloten is om de inzet van het panel te beperken tot het faciliteren van de festiviteiten rond Burendag. Cees benadrukt dat er dus ook geen namen van wijkbewoners zullen worden doorgegeven voor een bemoedigend praatje en een bloemetje. 

-​Blz. 2 punt 5g: bijenlint. Anne Sjoerd heeft onlangs geconstateerd dat het zgn. bijenlint opnieuw gemaaid is. Het panel is onderhand moedeloos en laat het zo. 

-​Blz. 4, 1e zin: “Op voorstel van Jan….” Moet zijn “Op voorstel van Christa…”.

-​Blz. 4, 3e zin: grens van de wijk. Cees heeft navraag gedaan hoe de grens van de wijk nu precies loopt. De Julianalaan blijkt de grens te zijn. Dit is inmiddels kenbaar gemaakt aan de bewoners van het Van Miereveltplantsoen. Cees vindt dat dit vanuit de gemeente wel duidelijk gecommuniceerd moet worden. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

s.​Email Douwe Beimin over initiatieven vanuit Platform Armoede en Schulden. 

Wijkbewoner Douwe Beimin wil hierover in gesprek gaan met het panel. Het panel besluit om hem voor de volgende vergadering (9 oktober a.s.) uit te nodigen, zodat hij een toelichting kan geven op zijn voorstel. Daarna zal het panel het voorstel intern bespreken. Afgesproken wordt om het op 9 oktober a.s. als eerste punt op de agenda te zetten. Omdat wijkmanager Anja Reus heeft laten weten die maand ook aan te willen schuiven, zal Cees ook Anja Reus uitnodigen voor het volgende overleg. 

t.​Emailaccount wijkpanel

Cees en Christa hebben overleg gehad over het gmailaccount van het panel. Niet iedereen blijkt toegang te hebben tot de inkomende en uitgaande mail. Vanwege de duidelijkheid en de afhandeling van mails, stellen zij voor om de toegang tot het gmailaccount te beperken tot de bestuursleden en dat Cees en Christa zo nodig mails doorsturen aan de panelleden. Omdat niet iedereen zich kan vinden in dit voorstel, wordt besloten om het eerst nog even bij het oude te laten en te zien hoe het loopt. Cees overlegt met Tom over de inrichting van het gmailaccount. 

a.​Email wijkmanagement Nieuwsbrief

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

b.​Email Dorpsbelang sluiting Dr. Algraweg

Jan licht toe dat Dorpsbelang Boksum ook bezwaar had willen aantekenen tegen het afsluiten van de Dr. Algraweg, maar daarmee te laat waren. 

d.​Email V-O-L Leeuwarden

Het panel was niet vertegenwoordigd bij de bijeenkomst van V-O-L.

e.​Email Anja Reus inzake MOL-rapportage

Het aanbod van Tom om een keer per half jaar een analyse te maken van de MOL-gegevens van de wijk, neemt het panel in dank aan. 

f.​Email expertteam

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

g.​Email werkgroep Inclusiviteit en Diversiteit van PAL/Groen Links.

Christa heeft begrepen dat men in klein verband graag een verkennend gesprek wil. Zij zal een afspraak maken. Daarna kan de vertegenwoordiger van de werkgroep eventueel uitgenodigd worden voor vergadering op 9 oktober a.s.

h. ​Email Anja Reus over losloopveld Julianapark

De bezwaartermijn is inmiddels verstreken. Tot verbazing van het panel komt er nu op initiatief van de gemeente wel een hek om het losloopterrein. Het panel had begrepen dat dit niet kon omdat het park een monumentale status heeft.

i.​Email To Slok Soede

Inzake het verplaatsen van de prullenbakken, zal vanuit het panel verzocht worden om een prullenbak te plaatsen bij het bankje. 

j.​Email V-O-L Leeuwarden

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

k.​Email wijkmanagement gemeente Leeuwarden

De vergadering stelt vast dat het door de gemeente uitgezette traject nog moeilijk te volgen is. Jan en Mariska zullen de bijeenkomst op 28 oktober a.s. bijwonen. 

Cees deelt mee dat hij de subsidieaanvraag voor volgend jaar al heeft ingediend bij wijkmanagement. Verder heeft hij zich opgegeven voor de bijeenkomst voor de penningmeesters. Mariska heeft aangegeven dat zij met ingang van volgend jaar hetpenningmeesterschap van Cees kan overnemen. Tot die tijd zal zij achtervang zijn voor Cees. Afgesproken wordt dat zij met Cees meegaat naar de bijeenkomst.

l./p.​Email Anja Reus inzake kennismaking burgemeester Buma

Christa deelt mee dat de burgemeester op 27 september a.s. tussen 9.00 uur en 14.30 u. ter kennismaking een flitsbezoek brengt aan vier wijken. Christa licht het programma voor die dag toe. Tussen 12.00 uur en 12.45 uur is burgemeester Buma in de OAS voor een lunch. Voor het wijkbezoek is daarnaast anderhalf uur ingepland. 

Wie aan wil schuiven bij de lunch moet zich vooraf even opgeven bij Cees. 

n.​Email Annet de Ruiter i.v.m. uitnodiging werkconferentie

Op donderdag 12 september a.s. vindt er in De Harmonie een werkconferentie plaats in verband met de uitwerking van het VN-verdrag voor Toegankelijkheid. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

o.​Email Tom Kamstra MOL-rapportage

De voorzitter bedankt Tom voor het door hem vervaardigde overzicht. Het panel is daar blij mee. Tom geeft een toelichting. Opvallend is het grote aantal meldingen over afval, openbare verlichting en verkeer. Over de Jan van Scorelstraat komen de meeste meldingen binnen. De aanwezigen merken op dat veel zwerfafval vooral van scholieren afkomstig is. Tom stelt voor om bij de wijkmanager aandacht te vragen voor structurele oplossingen, zodat er minder meldingen komen. Tom wil daar wel een voorzet voor maken. Dit wordt zo afgesproken. 

Ter sprake komt dat er het eerste halfjaar zo’n zestig meldingen over verkeer binnen zijn gekomen bij het MOL. Vanuit het panel wordt aangegeven dat het probleem van bedrijfsauto’s en bestelbusjes in de wijk een onoplosbaar probleem blijkt. Het is wettelijk niet mogelijk om bewoners te dwingen deze op een lang parkeren-terrein te zetten. Geconstateerd wordt dat het gebrek aan handhaving een probleem is. Ankie Hofman merkt op dat men op 17 september a.s. met buurtpreventieteams een bijeenkomst heeft in mfc Mozaïek. Ate de Haan van de afdeling Verkeer zal dan aanwezig zijn. Bij die gelegenheid wil Ankie de handtekeningen overhandigen die zijn opgehaald bij een handtekeningenactie vanwege de overlast van het bevoorradings-verkeer van de Jumbo in de Van Loonstraat. Aangegeven wordt dat men het punt ook mee kan geven aan de verkeerscommissie van het panel (Jan en Gerrit) die regelmatig overleg heeft met Ate de Haan. Afgesproken wordt dat de verkeers-commissie hiermee aan de slag gaat. 

Christa verlaat de vergadering. Zij draagt het voorzitterschap over aan Jan. 

6.      Wijkkrant

Afgesproken wordt dat de wijkkrant eind november de deur uit gaat. Er komt nog kopij over het vervolg op de verkeerscursus en de stand van zaken met betrekking tot de Hendrik Algraweg. Jan licht toe dat de weg 12 juli dicht is gegaan. Er is bezwaar aangetekend en op 30 oktober om 10.00 u. is de zitting in de Leeuwarder rechtbank. Jan licht het plan van de verkeerscommissie toe om twee keer 24 uur een verkeerstelling te doen. Ervan uitgaande dat iedere vrijwilliger bereid is om twee keer twee uren te tellen, heeft men per dag zes mensen nodig. Als voorlopige data worden genoemd: woensdag 24 september en donderdag 3 oktober a.s. De meest geschikte tellocaties worden nog in beeld gebracht. Genoemd wordt onder meer het Van Miereveltplantsoen. Vrijwilligers en tijden worden los van de vergadering ingevuld. Bewoners van de Julianalaan zullen ook worden benaderd. 

7.      Briefje voor wijkconciërge i.v.m. vergeten containers

Afgesproken wordt dat Anne Sjoerd een voorzet maakt voor een tekst en deze de volgende keer aan de vergadering voorlegt. Ankie en Cor melden dat er in de wijk een buurtpreventieteam is. Dit is niet bekend bij het panel. Op hun beurt zijn Ankie en Cor niet op de hoogte van de wijkconciërge. Anne Sjoerd zal de wijkconciërgevragen om kennis te maken met het buurtpreventieteam. 

8.      MOL

Is al aan de orde geweest. Afgesproken wordt om dit elk half jaar te bespreken. 

9.Rondvraag

-​Jan meldt de afloop van zijn aangifte tegen een wijkbewoner. Er komt geen strafzaak. De officier heeft wel een proeftijd van een jaar afgesproken.

-​Desgevraagd antwoordt Cees dat de statuten nog goedgekeurd moeten worden. Hij is bezig met een concept-lijst van aftreden. 

-​Cees zal morgen bij WerkPro informeren of zij mensen hebben die bereid zijn om de website bij te werken. Ankie en Cor geven aan dat De Vluchtheuvelgeen website heeft, maar een Facebookpagina. Zij willen hier wel graag iets in betekenen.

-​Anne Sjoerd is betrokken bij het cultuurcentrum in de Dirk Boutstraat. De vrijwilligers daar willen graag iets doen voor de vlinders en de bijen in de wijk. Hij informeert of er een eventuele bijdrage vanuit het panel mogelijk is. Cees geeft aan dat zij een verzoek om een financiële bijdrage in kunnen dienen. Naar aanleiding hiervan komt Jan met het idee om zakjes bloemenzaad te verspreiden onder de wijkbewoners. Dit kan tegelijk met de verspreiding van de wijkkrant. Het panel vindt het een leuk idee. Afgesproken wordt om dit begin volgend jaar weer op de agenda te zetten. 

-​Cees deelt mee dat de OAS overleg wil met het panel en de besturen van de drie wijkverenigingen in verband met het afstemmen van activiteiten en mogelijke samenwerking. Als datum zal 2 oktober van 19.30-21.30 u. worden voorgelegd. 

-​Voor wat betreft het gezamenlijk etentje van het panel, wordt afgesproken dat Cees binnenkort een datumprikker rondstuurt. Het idee van een rondvaart met de praam en een gids wordt geparkeerd tot het voorjaar. 

-​Ben vindt de verkeersremmer in d’Hondecoeterstraat (versmallende punt) op een erg ongelukkige hoek zitten. Het is volgens hem wachten op problemen. Gerrit zal het bij de gemeente onder de aandacht brengen. 

10.Sluiting door de voorzitter

Om 21.50 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 9 oktober 2019om 19.00 uur