Mei notulen

Wijkverslag 8 mei 2019

Opening 

Bij afwezigheid van Christa opent Jan, als plaatsvervangend voorzitter, om 19.00 uurde vergadering en heet hij iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Cees, Tom, Wietse en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 10 april 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 2 punt 6: versterking bestuur. Desgevraagd antwoordt Mariska dat zij wel plaatsvervangend penningmeester wil zijn, maar dat zij vanwege haar studie nog wil nadenken over het penningmeesterschap. Als zij over een jaar haar studie heeft afgerond, is zij sowieso wel bereid om het penningmeesterschap op zich te nemen. In de volgende vergadering komt zij erop terug. 

-​Blz. 3, punt 10: locatie nieuwe AED. Cees zou hier inmiddels contact over hebben met bakker Bruinsma. Komt de volgende vergadering terug. 

-​Blz. 3, punt 11: bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat er in oktober een vervolg op komt.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 15 april overlast hondenpoep Simon de Vliegerpark.

Het probleem wordt tijdens de vergadering besproken met wijkmanager Anja Reus. Zij legt het standpunt van de gemeente uit. Het panel zal bekijken of er alternatievenzijn te bedenken. 

b.​Email 23 april gelijkwaardig maken kruisingen d’Hondecoeterstraat

Gerrit merkt op dat het nog de vraag is of de werkzaamheden voor de zomer kunnen worden uitgevoerd. 

c.​Email 25 april bijeenkomsten V-O-L

Anja Reus licht toe dat de V-O-L besloten heeft om vier grote inloopbijeenkomstenvoor vrijwilligers te organiseren. Voor dit gedeelte van de stad is de bijeenkomst op dinsdag 21 mei a.s. van 15.00 uur tot 21.00 uur in wijkcentrum Nijlân. Het panel zal aan Cees vragen om de aankondiging op de Facebooksite te zetten. Anja deelt meedat de bijeenkomsten ook in de Huis aan Huis worden gepubliceerd. 

d.​Email 1 mei extra openstellingen vliegbasis

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.      Laatste onderwerpen wijkkrant

De voorzitter attendeert de panelleden op de gemaakte afspraken ten aanzien van het aanleveren van de kopij voor de wijkkrant. Gerrit zegt toe nog even een stukje aan te leveren over de bijspijkercursus. 

7.      Overzicht meldingen Meldpunt Overlast 

Geconstateerd wordt dat het panel deze maand geen overzicht heeft ontvangen van de meldingen van wijkbewoners bij het MOL. Wijkmanager Anja Reus zal dit intern nagaan. 

8.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 4: Huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is aangepast en wordt rondgedeeld. De gewijzigde versie wordt tijdens de vergadering doorgenomen. Jan licht toe dat bij punt 9 is toegevoegd dat verantwoording richting de wijk ook door middel van een wijkkrant kan geschieden. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat dit is toegestaan, maar dat er wel ruimte moet zijn voor dialoog. Vastgesteld wordt dat de panelvergaderingen openbaar zijn en hiervoor ook ruimte bieden. Afgesproken wordt om de tekst als volgt aan te passen: “Eenmaal per jaar tijdens de wijkconferentie en/of door middel van een wijkkrant legt het panel verantwoording af voor de genomen besluiten”. Bij punt 10 is het minimum aantalpanelleden dat aanwezig moet zijn om besluiten te nemen, gewijzigd van zeven in vijf. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend, verduidelijkt Jan. Aan de orde komt de vraag wie van de deelnemers aan het overleg nu precies als panellid wordt aangemerkt. Verder komt een rooster van aftreden ter sprake. Afgesproken wordt dat men deze twee punten voor de volgende vergadering agendeert. Verder kan het panel zich vinden in de aangebrachte wijzigingen en gaat men akkoord met het voorliggend huishoudelijk reglement. De voorzitter merkt op dat de statutenaanpassing nog volgt, indien mogelijk voor de volgende panelvergadering. 

-​Punt 6/punt 19: Bewonersinitiatief en plaatsing hek Julianapark. Jan en Mariska hebben nog niets gehoord van het door hen ingediende bewonersinitiatief. Anja Reus zegt toe navraag te zullen doen. Naar aanleiding hiervan komt een hek rond het losloopterrein bij het Julianapark ter sprake. Het panel zegt na te zullen denken over wat men met het hondenlosloop-terrein wil als er geen hek om kan. Het panel is feitelijk van mening dat als dit niet kan, men kenbaar zal maken dat men het als hondenlosloopterrein wil opheffen. Afgesproken wordt dat Mariska en Jan hiernog speciaal een stukje over zullen schrijven in de wijkkrant. 

-​Punt 13: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan deelt mee dat hij van de gemeente schriftelijk bericht heeft ontvangen dat het bezwaar tegen afsluiting van de Hendrik Algraweg ongegrond is verklaard. Hij leest de brief tijdens de vergadering voor. Het bezwaar van het panel is in zoverre gegrond verklaard dat de motivering van het besluit wordt aangepast. Jan zal nu contact opnemen met de advocaten van De Zwette over eventuele verdere actie. Gerrit en Jan willen verder ook contact zoeken met de andere partijen. Wordt vervolgd. 

-​Punt 14: Beantwoorden mail bewoner. Gerrit zal dit persoonlijk afhandelen. Verder zal Gerrit contact zoeken met de gemeente over het plaatsen van een digitale snelheidsmeter in de Ferdinand Bolstraat. 

-​Punt 18: standaardbriefje voor containers. Anja Reus deelt mee dat Handhaving hier niet positief tegenover staat. De gemeente heeft hier ook geen standaardbriefjes voor. Geconstateerd wordt dat het persoonlijk hierop aanspreken van bewoners en er in de wijkkrant opnieuw op attenderen als alternatieven overblijven. Anja Reus meldt dat het wel wordt meegenomen in het periodiek overleghierover binnen de gemeente. 

-​Punt 22: beleid kauwgomverwijdering. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat de gemeente geen apparaat of machine heeft voor het verwijderen van kauwgom opstraat. 

10.Rondvraag

-​Rimmer is het opgevallen dat bij de onlangs aangebrachte bestrating door de gemeente het zand tussen de tegels niet goed is aangebracht. Anja Reus adviseert Rimmer om er foto’s van te maken en die via Whatsapp naar de gemeente te sturen of het te melden bij 14058.

-​Anja Reus informeert het panel dat zij bij het bestuur van De Vluchtheuvel is geweest en heeft gevraagd of er gebruik mag worden gemaakt van het toilet. Zij hebben aangegeven er in principe wel aan mee te willen werken en er wel voor open staan. Anja merkt op dat er ook een subsidieaanvraag loopt om de skatebaan te upgraden en dat daarin ook een toiletvoorziening is meegenomen. Anja zal navragen of dit ook gerealiseerd zal worden. Als dit het geval is dan is het probleem sowieso opgelost. Mocht dit niet zo zijn, dan zal het bestuur van De Vluchtheuvel toiletgebruik mogelijk maken.

-​Verder deelt Anja Reus mee dat de subsidieregeling voor de wijk- en dorpspanels wordt aangepast. Eind juni volgt er een informatiebijeenkomst. Daarvoor ontvangt het panel nog een uitnodiging. 

-​In verband met het voetbalveldje in de Van Mesdagstraat, vraagt Gerrit zich af of onze wijk ook in aanmerking kan komen voor een voetbalkooi zoals diein de wijk Heechterp/Schieringen is gerealiseerd. Anja zegt toe dat zij binnen de gemeente navraag zal doen. 

-​Verder wijst Gerrit op de parkeerproblemen bij de scholen en de onveilige oversteeksituatie voor de schoolkinderen. Er wordt op de stoepen geparkeerd of men blokkeert alles. In dit verband worden de situaties bij de Johan Willem Frisoschool en de Sint Paulusschool genoemd. Anja Reus wijst erop dat als er veel gemeld wordt, handhaving en/of inzet van de wijkagent eerder in beeld komt. Afgesproken wordt dat Gerrit dit punt meeneemt tijdens het overleg met Ate de Haan en dat ook Anja Reus het punt binnen de gemeente onder de aandacht brengt. 

-​Jan attendeert tenslotte op de haveloze staat van een al enige tijd onbewoondpand in de Vincent van Goghstraat. De buurt maakt zich zorgen dat er iets mee zal gebeuren. Anja zal nagaan of er meldingen zijn gedaan. 

13.Sluiting 

Om 20.30 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 12 juni 2019 om 19.30 u.

IMG 2314