Juni

Wijkverslag 12 juni 2019

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Henk Wierenga, dominee van de Parkkerk, die als gast is aangeschoven. Christa geeft aan dat zij, vanwege het feit dat zij onlangs jarig is geweest, de volgende keer zal trakteren. 

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

a.​Gast: Henk Wieringa. Henk Wieringa, dominee/voorganger van de Parkkerk, herinnert aan het feit dat er vorig jaar rond Burendag het een en ander is georganiseerd. Dit jaar is Burendag op zaterdag 28 september a.s. Hij stelt voor om weer gezamenlijk iets te organiseren. Voor de invulling denkt hij specifiek aan een Open Dag (van 10.00 uur tot 13.00 uur) in de Parkkerk, zodat wijkbewoners de gerenoveerde zalen kunnen bekijken. Als het panel akkoord gaat, wil men weer met een delegatie van het panel de Burendag organiseren. Afgesproken wordt dat Gerrit en Cees namens het panel hierin zitting zullen nemen. Anne Sjoerd geeft aan dat de wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou dit jaar ook weer meedoet. Wietse Rinsma zal eventuele deelname bij het bestuur van de buurtvereniging Hollanderwijk aankaarten. Vanuit het panel wordt aangegeven dat bij het Oranjefonds hiervoor een pakket kan worden aangevraagd. Voor wat betreft de Vluchtheuvel, heeft Debbie begrepen dat na de vakantie een van de bestuursleden de panelvergaderingen zal bijwonen. Vooralsnog wordt er geen deelname van hen verwacht aan de Burendag. 

Verder informeert Henk Wieringa het panel dat er vanuit de kerk een keer in de week een koffie- en theemiddag wordt gehouden en dat men dan een bloemetje geeft aan een wijkbewoner die even een hart onder de riem nodig heeft. Henk geeft aan dat, indien het panel hiervoor suggesties heeft, men die graag verneemt. Jan stelt voorom dit als terugkerend item op de agenda te plaatsen. Tenslotte refereert Henk Wieringa aan het project “Luisterend oor” in Hoogezand, waar eenzame mensen in de wijk worden bezocht door vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers binnen de kerk wordt dan geschoold voor bezoek aan wijkbewoners. Op de vraag hoe het panel tegenover dit initiatief staat, merkt de voorzitter op dat het sociaal wijkteam ook over een lijst van mensen beschikt. Zij geeft aan dat het panel zich hierop zal beraden. Afgesproken wordt dat men contact zal houden. De voorzitter bedankt hem voor zijn komst. Henk Wierenga verlaat vervolgens de vergadering. 

b.​De voorzitter deelt mee dat bericht van verhindering is ontvangen van Elly, Mariska, Ben en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 8 mei 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 3, 1e aandachtsstreepje: digitale snelheidsmeter in Ferdinand Bolstraat. 

Gerrit zegt dat hij begrepen heeft dat deze er niet komt. 

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 9 mei Anja Reus reacties naar aanleiding van overleg 8 mei jl. 

Vastgesteld wordt dat op de door de wijkmanager uitgezette acties nog geen reactie is ontvangen. Jan meldt dat er nog een ander probleempand in de wijk is. Het gaat hier om een pand in de Ferdinand Bolstraat. De voorzitter zal dit aan de wijkmanager doorgeven. 

b.​Email 15 mei Hayo Stellingwerf m.b.t. werkzaamheden Aldlansdyk

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c.​Email 17 mei bijeenkomsten V-O-L en

d.​Email 22 mei V-O-L Leeuwarden herinnering

Worden voor kennisgeving aangenomen. 

e.​Email 23 mei Gerrit Feenstra planning werkzaamheden

Gerrit deelt mee dat men met de werkzaamheden al een aardig eind op weg is. De Hondecoeterstraat is al aangepakt. 

f.​Email 24 mei V-O-L Leeuwarden vragenlijst

De secretaris pakt dit op. 

g.​Email 27 mei Gerrit Feenstra bijenlint

Gerrit heeft moeten constateren dat hij er met de betrokken ambtenaar binnen degemeente niet uitkwam. Volgens hem zou Gerrit het systeem van het bijenlint niet snappen. Gerrit heeft het maar zo gelaten. 

h.​Email 3 juni wijkmanagement gemeente uitnodiging expertteam

Op 25 juni a.s. is er weer een bijeenkomst van het expertteam. Naar aanleiding van de mail wordt afgesproken dat Anne Sjoerd en Christa wat punten opstellen om terug te koppelen aan de gemeente. Het panel zal die avond niet vertegenwoordigd zijn. 

6.       Eerste gedeelte statuten alsmede panellidmaatschap en rooster 

van aftreden

Jan licht het eerste gedeelte van de statuten toe. Het panellidmaatschap komt ter sprake. Vastgesteld wordt dat Anne Sjoerd er destijds zelf voor heeft gekozen om lid te worden van het panel, maar dat het geen verplichting is. Het alternatief is om als gast de vergaderingen bij te wonen. Een gast mag echter, in tegenstelling tot een panellid, niet stemmen. Besloten wordt om dit in de statuten op te nemen. Desgevraagd antwoordt Cees dat er destijds voor gekozen is om elk panellid ook als bestuurslid in te schrijven. Tom merkt op dat feitelijk alleen het dagelijks bestuur ingeschreven hoeft te staan (in rechte vertegenwoordigd zijn). Gerrit legt uit dat het b.v. in het geval van verkeerskwesties wel van belang is dat hij en Jan ook bestuurslid zijn. 

Wietse geeft desgevraagd aan ervoor te kiezen om als gast de panelvergaderingen bij te wonen. Afgesproken wordt dat Cees het eerste gedeelte van de statuten nog even via de mail rondstuurt. Jan zal de statuten aanpassen. Hij deelt mee dat er nog een rooster van aftreden volgt. 

7.      Wijkkrant

Vastgesteld wordt dat er destijds voor gekozen is om de verantwoording richting de wijk middels de wijkkrant vorm en inhoud te geven. De voorzitter merkt op dat alle teksten nu aanwezig en compleet zijn. De wijkkrant moet eind juni de deur uit, aangezien half juli de schoolvakanties beginnen. Tom doet de suggestie om een vooraankondiging van de burendag op 28 september a.s. nog in de krant op te nemen. Afgesproken wordt dat op 19 juni a.s. de voorzitter en de secretaris de inhoud afstemmen en de kopij dan naar Stip gaat. Het panel wil de wijkkrant dan in de laatste week van juni verspreiden. 

8.      Overzicht Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL)

Cees heeft dit rondgemaild. Tom heeft het overzicht niet ontvangen. Afgesproken wordt dat Cees het wachtwoord van de mailbox aan iedereen toestuurt. Tom geeft aan dat hij wel bereid is om een keer zes van deze overzichten naast elkaar te leggen en aan de hand daarvan te analyseren waar de problemen in de wijk liggen. Het panel vindt dit een prima plan. Tom zal hier binnenkort mee bezig gaan. 

9.      Afsprakenlijst

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 11: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan heeft van Posthuma en Vander Wal begrepen dat zij niet verder in beroep gaan. Zij zijn met de gemeente in gesprek over compensatie. De werkgroep Verkeer heeft besloten om er wel werk van te maken en bezwaar aan te tekenen tegen het concept-bestemmingsplan. Jan en Gerrit houden het panel op de hoogte. 

-​Punt 13: Locaties voor laadpalen in de wijk. Gerrit heeft hierover contact opgenomen. Hij zal worden teruggebeld door Hein Waterlander. 

-​Punt 18: Hondenlosloopterrein Julianapark. Jan heeft vernomen dat er geen hek komt. De vraag is of het panel, gezien de loslopende honden, daar het losloopterrein wil handhaven. Tom wordt gevraagd om te kijken of er bij het MOL veel meldingen over het losloopterrein in het Julianapark binnenkomen. Afgesproken wordt om dit een half jaar in de gaten te houden. Tom neemt het mee bij de analyseen in december komt het als punt op de agenda. 

-​Punt 17: Meer groen in de wijk. Bonnie Veenstra is samen met het IKC Palet bezig met Operatie Steenbreek. Op maandag 17 juni a.s. om 15.00 uur is hierover overleg bij het IKC Palet. Snoek hoveniers komt dan langs. Afgesproken wordt dat Jan en Cees er namens het panel naar toe gaan. Na de zomervakantie komt er een Steenbreekactie op het schoolplein van IKC Palet. Christa zal hierover contact opnemen met Bonnie Veenstra. 

-​Punt 19: Onveilige oversteeksituatie voor kinderen bij de scholen. Gerrit heeft dit besproken met Ate de Haan. Geconstateerd wordt dat er maar erg weinig kinderen lopend of op de fiets naar school gaan. Doordat veel kinderen met de auto worden gebracht ontstaan er onveilige oversteeksituaties. De Johan Willem Frisoschool zou er aandacht aan besteden. Afgesproken wordt dat Cees contact opneemt met Helga over het voorstel om aan het begin van het nieuwe schoolseizoen in een brief aan de ouders hierop te attenderen. 

10.Rondvraag

-​Op voorstel van Jan wordt besloten om de aanvang van de panelver-gaderingen te verschuiven van 19.30 uur naar 19.00 uur. 

-​Cees informeert naar de grens van de wijk. Het blijkt nu niet duidelijk tot welke wijk de bewoners aan het Van Miereveltplantsoen behoren. Afgesproken wordt dat Cees hierover contact opneemt met het wijkpanel Nijlan. 

-​Ter sprake komt dat er in drie panden in de wijk, waaronder de Carel Fabritiusstraat wordt gedeald. De voorzitter zal de signalen doorgeven aan zowel het MOL als aan wijkmanager Anja Reus. 

-​Op verzoek van Tom zal het punt Ouderen in de wijk en de vraag van dominee Henk Wieringa worden geagendeerd voor de panelvergadering in september.

-​Gerrit meldt dat hij bij Cees nog met een rekening van Stip komt.

-​Cees refereert aan een appje van een panellid met de suggestie om het seizoen af te sluiten met een gezamenlijk etentje. Besloten wordt om dit in september te organiseren. Het DB bespreekt dit en Christa doet in augustuseen datumprikker uit. 

11.Sluiting

Om 22.00 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 september2019 om 19.00 u.