Januari

Wijkverslag 2018

  1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar. Vandaag is Hascha Dekker van de gemeente te gast. Cees deelt mee dat Anja Reus en Mariese Schuurman in februari bij de vergadering aanwezig zullen zijn. In verband met de studentenwoningen zal dan ook mevr. Van Staaveren aanschuiven. Zij heeft aangegeven dat zij vooraf graag de vragen zou ontvangen die het panel hierover heeft. De voorzitter komt hier nog op terug.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet aanwezig. Agendapunt 3c vervalt hiermee. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3. Bespreking/vaststelling notulen vergadering 13 december 2017

Tekstueel en naar aanleiding van:

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging, vastgesteld.

  1. Mededelingen
  2. Hascha Dekker – Afval en Milieu van de gemeente

In verband met de aanwezigheid van Hascha Dekker, wordt dit bespreekpunt naar voren gehaald. De voorzitter licht toe dat het vaak voorkomt dat na de ophaalronde van het grof vuil er veel afval en zwerfvuil blijft liggen. Het panel vraagt zich af hoe men daarop actie kan ondernemen. Hascha merkt op dat als er afval of zwerfvuil blijft liggen, de chauffeur van Omrin dit moet doorbellen aan zijn collega’s van de veegauto. De afspraak is dat deze het binnen een week opruimen. Hascha zal bij Omrin aankaarten dat de chauffeur daar alert op moet zijn. Panelleden kunnen dit telefonisch het beste rechtstreeks bij Omrin melden. Hascha wordt geïnformeerd over de plannen die het panel heeft voor het aanstellen van een wijkconciërge. Wanneer die er is, hoort Hascha dit graag even. Het bijzetten van grof vuil komt ter sprake. Geconstateerd wordt dat het lastig is dat niet in alle straten op dezelfde datum het grof vuil wordt opgehaald, zoals bijvoorbeeld het geval is in de Vermeer-straat en de Van Ruysdaelstraat. Geconstateerd wordt dat het van belang is om bewoners te blijven wijzen op de hiervoor geldende regels. Hascha zal een artikel toesturen, dat geschikt is voor plaatsing in de wijkkranten of het krantje van het panel. Desgevraagd legt Hascha uit dat het aanbieden van asbest gebonden is aan landelijke regels en dat de gemeente hier niet van kan afwijken. Het invullen van een meldingsformulier blijft derhalve noodzakelijk. Over het ophalen van het afval in ondergrondse containers, licht zij toe dat zodra deze voor zeventig procent vol zitten, Omrin daarvan een melding krijgt en deze gaat legen. Het plaatsen van vuilniszakken naast de containers gebeurt vaak door mensen die geen pasje hebben. Bijzet kan men telefonisch melden op 14058. Stadstoezicht zal dan proberen na te gaan of men de dader kan traceren. Vastgesteld wordt dat een eventuele wijk-conciërge dergelijke meldingen door kan geven. In dit verband wordt ook de oud papiercontainer bij het Julianapark genoemd, die altijd erg gauw vol is en waar bewoners dozen naast zetten. Hascha informeert het panel dat de gemeente in verband met het stimuleren van de afvalscheiding graag kleine biobakken, voor keukengebruik, in de wijk wil gaan uitzetten. Zij vraagt het panel of zij ideeën hebben over hoe deze het beste onder de bewoners kunnen worden verspreid. In de wijk Westeinde heeft men het onlangs gecombineerd met de verkiezingen en zijn deze verspreid bij de stembureaus. Er is geen termijn aan verbonden, aldus Hascha. Het panel zal dit intern bespreken. Als laatste komt nog de hondenpoepoverlast ter sprake. Het panel ergert zich aan het feit dat er niks wordt gedaan aan bekende overtreders. Hascha merkt op dat Stadstoezicht het op heterdaad moet constateren. Zij zal het punt van handhaving in de wijk onder de aandacht brengen bij Stadstoezicht. De voorzitter bedankt Hascha Dekker voor haar toelichting en haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering.

4.  Ingekomen en uitgaande post

SESAM Academie schriftelijke evaluatie

De voorzitter en de secretaris zullen het evaluatieformulier invullen.

  1. Uitnodiging uitreiking wijk- en dorpenprogramma’s op 23 januari 2018 

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 januari a.s. De voorzitter zal doorgeven dat vier of vijf panelleden hierbij aanwezig zullen zijn.

  1. Mail buurtpreventieteam Ter kennisgeving.
  2. Andre Busse – tuut en eruutstrook

Er is actie ondernomen. Het is nu in behandeling en betrokkene is op de hoogte.

  1. Inspiratiemiddag “Samen gaan we groener” op 8 februari a.s.

Het panel vindt het jammer dat dit overdag is gepland. Jan bekijkt of hij hierbij aanwezig kan zijn.

  1. R. Zijlstra – afsluiting Hendrik Algraweg

De voorzitter heeft het wijkpanel Nijlan hierover gemaild, maar geen reactie ontvangen. Gerrit zal hen via een andere weg benaderen. Jan heeft contact gehad met Goutum. Mariska is er binnen het MCL nog mee bezig. Zij heeft begrepen dat er veel collega’s zijn die van de Hendrik Algraweg gebruik maken. Er is een bezwaar-schrift geschreven tegen de onttrekking van de Hendrik Algraweg aan het verkeer. Tijdens de vergadering wordt deze voorgelezen. Het panel vindt het een goede brief. Op een paar punten zal deze nog even worden aangepast en dan zal de brief ondertekend en verstuurd worden. Het bezwaarschrift kan tot uiterlijk 25 januari 2018 ingediend worden. Mochten er nog aanvullingen zijn, dan graag zo snel mogelijk doorgeven. De voorzitter bedankt Jan voor zijn bijdrage.

5. Mariese Schuurman inzake Stoereloer 2018

Mariese Schuurman is uitgenodigd voor de februari-vergadering van het panel. Cees deelt de jaarcijfers van Stoereloer over 2017 rond. Het panel neemt het overzicht door. Cees heeft begrepen dat Stoereloer een stichting zal worden. Hij heeft laten weten dat de Raborekening op termijn komt te vervallen. De bankkosten zullen ten laste van de reservering voor Stoereloer komen.

6. Wijkconciërge samenstellen werkzaamheden

Als mogelijke werkzaamheden benoemt het panel het signaleren van:

–        afval en vuilnis op straat en bijzet bij containers. Meldingen hierover door-geven aan MOL of Omrin;

–        overhangende bomen of takken;

–        losse stoeptegels;

–        hondenpoepoverlast;

–        inventariseren van verpauperde panden;

–        defecte straatverlichting;

–        aanspreken van lastige hangjongeren.

Het panel kan zich in deze taakomschrijving vinden. Men is van mening dat de wijkconciërge zelf zijn tijd in mag vullen en dat de inzet niet in uren moet worden bepaald. Hoofdzaak is dat de taken worden uitgevoerd. Afgesproken wordt dat Cees en Anne Sjoerd de eerdergenoemde kandidaat hiervoor zullen benaderen.

7. Huishoudelijk reglement 

Anne Sjoerd is in het archief geen huishoudelijk reglement tegen gekomen. Cees heeft wel de statuten gevonden, maar geen huishoudelijk reglement. Afgesproken wordt dat de voorzitter hierover contact opneemt met de wijkmanager.

8. Datum 20 juni en thema wijkconferentie 2018

Het panel vindt 20 juni 2018 met het oog op vakanties niet zo’n goede datum. Besloten wordt om woensdag 26 september 2018 als voorlopige datum te noteren. Als mogelijk thema wordt genoemd “het reilen en zeilen in de wijk”. Het is breed en biedt daarmee veel mogelijkheden voor de invulling. De voorzitter vraagt de panelleden om na te denken over een pakkende tekst hiervoor. Als er ideeën zijn, is het verzoek om deze via de mail of WA te delen. Vastgesteld wordt dat het uitgangspunt moet zijn dat alles rondom de wijkconferentie eind juni gereed is.

 9. Afsprakenlijst overleg 13 december 2018

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

– Eisen AED. Cees heeft de verzekeraar VIVON benaderd, maar heeft geen duidelijk antwoord gekregen op zijn vraag of na elke melding de code moet worden veranderd. Daarop stelt Mariska voor om zelf de code af en toe te wijzigen. Dat lijkt het panel een goed idee. Mariska zal met de factuur die Cees haar overhandigt naar Klaas en zal informeren of het goedkoper kan.

– Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet gekomen. Met de andere bewoner heeft Gerrit nog geen contact gehad. Gerrit zegt toe contact op te nemen met Andre Busse en hierop terug te zullen komen.

– Voorstel opfleuren toegangswegen wijk. Bij de gemeente is hiervoor een formulier “bewonersinitiatief” ingevuld en ingediend. Het wachten is nu op een reactie van de gemeente.

– Gesprek met bewoner Hofstraat. Twee leden van het panel hebben een gesprek gehad met de bewoner. De stoepen in de Raadhuisstraat noodzaken bewoners die gebruik maken van een rollator, om op de weg te lopen. De panelleden  hebben ter plekke kunnen constateren hoe slecht het trottoir erin ligt. Ook op de Schrans zorgt het aflopende trottoir voor bewoners met een rollator voor problemen. Inmiddels is Andre Busse hierover benaderd. Wordt vervolgd.

– Vertegenwoordiging wijkverenigingen in panel

De voorzitter heeft contact gezocht met de Vluchtheuvel en de Hollanderwijk. De Vlucht-heuvel heeft niet gereageerd. Vanuit de Hollanderwijk is Wietse Rinsma aanwezig.

10. Rondvraag 

–        Opgemerkt wordt dat het nieuwe college van plan is om fors te bezuinigen op de sociale wijkteams in Leeuwarden. Deze vormen voor de bewoners het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering.  De voorzitter zal bij Nijlan  informeren om te zien wat men kan doen.

–        Gerrit en Jan hebben over het parkeren overleg gehad met de verkeers-commissie van Huizum-Oost, waar men nu bezig is om alles te inventariseren. Ter sprake kwam dat de blauwe zones in de toekomst voor bezoekers betaald parkeren wordt. Bewoners zouden een ontheffing kunnen krijgen, maar de kosten daarvan zijn niet bekend. Op verzoek zal Cees de sheets opzoeken die de gemeente destijds heeft gebruikt tijdens de presentatie voor de wijk. Huizum-Oost is bezig om de panels te mobiliseren. Gerrit en Jan willen namens Huizum-West hun steun toezeggen.

–        Mariska informeert hoe zij binnen het MCL het protest tegen de afsluiting van de Hendrik Algraweg het beste vorm kan geven. Jan adviseert om personeel een handtekening te laten zetten, indien zij door de afsluiting van de Hendrik Algraweg genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de Julianalaan.

11. Sluiting 

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 14 februari 2018 om 19.30 u.