November notulen

Wijkverslag 13 november 2019

1. Opening

Als plaatsvervangend voorzitter opent Jan de vergadering en heet hij iedereen welkom.  

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. Aan de agenda worden de volgende agendapunten  toegevoegd: wijkconciërge als punt 10 en datum etentje als punt 11. De afspraken-lijst schuift door en wordt agendapunt 12. De agenda wordt aldus vastgesteld.

3.     Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Christa en Ben. Cees antwoordt desgevraagd dat Elly Dikkerboom is gestopt als panellid.

–        Op een vraag van Tom over de wijkkrant, deelt Cees mee dat de uitgave van de wijkkrant een paar maanden opgeschoven wordt, in verband met het plan om met de wijkkrant ook zakjes bloemenzaad voor wijkbewoners te verspreiden. De planning is nu om de krant volgend voorjaar te laten verschijnen. Men wil in de krant ook een stukje over het Meldpunt Overlast Leeuwarden (MOL) opnemen en de uitspraak van het in beroep gaan tegen het besluit om de Hendrik Algraweg af te sluiten. Als uiterste datum voor inlevering van de kopij wordt 15 maart 2020 afgesproken. Cees en Christa zullen de redactie doen. De krant kan dan in de meivakantie (week van 25 april tot en met 1 mei 2020) worden verspreid.

         5.        Vaststelling notulen vergadering van 9 oktober 2019

Tekstueel en naar aanleiding van:

–        Blz. 2 punt 10.3 1e zin: “Mariska” moet zijn “Christa”.

–        Blz. 4, punt 9 1e zin: “Mariska merkt op dat … vindt” moet zijn “Mariska heeft van de bewoners van de Schrans vernomen dat men…. vindt”.

–        Blz. 4, punt 9 7e aandachtsstreepje: “Schrans” moet zijn “Hobbemastraat”.

Het verslag wordt, met inachtneming van de wijzigingen en met dank aan de notulist, vastgesteld.

         6.      Ingekomen en uitgegane post

a.      e-mail verwaarloosd pand Ferdinand Bolstraat 70

De gemeente heeft laten weten geen aanleiding te zien om te handhaven. Gerrit heeft contact opgenomen met de buren. Die hebben aangegeven er geen last van te ondervinden. Daarmee kan dit punt worden afgesloten. De vergadering stelt voor om een panellid als aanspreekpunt te benoemen voor dergelijke verwaarloosde panden in de wijk. Tom wil deze taak wel op zich nemen. De vergadering besluit dat Tom binnen het panel hiervoor het aanspreekpunt is.

b.      e-mail offerte AED kasten

Klaas Bergsma heeft een offerte uitgebracht voor het aanbrengen van vier AED-kasten met een cijferslot plus op maat gemaakte RVS-overkapping. De offerte bedraagt inclusief montage € 2.680,– exclusief btw. Mariska antwoordt desgevraagd dat Fryslan Hartveilig heeft aangegeven dat het niet nodig is om in de wijk nog extra AED’s te plaatsen. Er is voldoende dekking met de huidige AED’s. De vergadering besluit akkoord te gaan met de offerte. De kosten zullen ten laste komen van het panelbudget van dit jaar. Cees zal Klaas Bergsma verzoeken om dit jaar nog de factuur te sturen. Afgesproken wordt dat Mariska hierover een stukje schrijft voor de wijkkrant.

c.       e-mail met reminder artikel voor wijkprogramma 2020

Cees geeft aan dat Christa de tekst hiervoor zou aanleveren bij de gemeente. De uiterste inleverdatum is 15 november a.s.

d.      e-mail parkeeroverlast Verlengde Schrans

De verkeerscommissie is bij de bewoners geweest die dit punt aanhangig hebben gemaakt. Zij hebben uitleg gegeven over de Blauwe Zone. Jan geeft aan dat de bewoners hebben besloten hiervan af te zien. Geconstateerd wordt dat de parkeer-overlast in de wijk zich met name concentreert tussen 17.00 uur en 07.00 uur ’s morgens.

6.      AED-kasten

Is al onder punt 5 aan de orde geweest.

         7.      Voortgang platform Armoede en Schulden

Cees, Christa, Gerrit en Jan hebben de notitie van Douwe Beimin doorgenomen. Gezamenlijk is hierover een brief opgesteld aan wijkmanager Anja Reus. Daarin is aangegeven dat het panel verwacht dat men elkaar voor de voeten gaat lopen. Anja Reus heeft daarop geantwoord dat het panel het niet moet zien als een belemmering, maar als een versterking. Het plan voor hulp bij aanvragen voor toeslagen blijkt afkomstig te zijn van Stenden. Die hulp wil men in de OAS organiseren. Vanuit het panel komt de vraag naar de definitie van armoede. Wietse geeft desgevraagd aan wel een stukje te willen schrijven voor de wijkkrant over waar bewoners terecht kunnen voor het invullen van formulieren voor toeslagen e.d. Verder wordt afgesproken dat Jelle Dijkstra van de NHL Stenden en een vertegenwoordiger van het sociaal wijkteam Zuid worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. Cees zal Jelle Dijkstra vragen of hij op papier wil zetten waar men mee bezig wil.  

         8.      Reglement wijkpanel Huizum-West en rooster van aftreden

Het reglement staat nu op papier en is als bijlage meegezonden met de vergader-stukken. Het reglement wordt tijdens de vergadering doorgenomen en door Cees en Jan toegelicht. Op de vraag of er vanuit het panel nog vragen of opmerkingen over zijn, informeert Tom of het ook wenselijk is om een kascommissie te benoemen. Cees antwoordt dat de gemeente als kascontrole wordt gezien. Wietse informeert of de tekeningsbevoegdheid goed geregeld is. Hij weet uit ervaring dat als slechts een persoon daartoe bevoegd is, dit bij onvoorziene omstandigheden problemen kan opleveren. Cees geeft aan dat hij en Christa, als voorzitter, allebei tekenings-bevoegd zijn. De vergadering besluit vervolgens met algemene stemmen om het huishoudelijk reglement aan te nemen. Het rooster van aftreden wordt doorgenomen. Cees zal dit nog even aanpassen, aangezien Anne en Christa hebben aangegeven voor een nieuwe termijn van vier jaar te kiezen. Het rooster komt ook op de website. Cees en Jan zullen nu aan de slag met de statuten.

         9.      MOL

Tom heeft de MOL-meldingen over de wijk in kaart gebracht. Cees bedankt hem voor de heldere overzichten. Vastgesteld wordt dat er in oktober 113 meldingen zijn gedaan over de wijk. Afval en verkeer springen er in negatieve zin uit, alsook verharding en bestrating. Tom merkt op dat er in de Jan van Scorelstraat veel buitenlandse studenten wonen. Volgens hem zou het goed zijn om de regels ten aanzien van afvalinzameling ook nog een keer in het Engels in dit gebied te verspreiden. Tom heeft het idee dat de gemeente niet structureel analyseert. Hij vindt dat er ingezet moet worden op het voorkomen van meldingen. Verder is het hem opgevallen dat lang niet alle lantaarnpalen zijn genummerd. Tom zal dit met wijkmanager Anja Reus opnemen. Afgesproken wordt dat Tom in januari nog een keer een analyse maakt en dat men daarna in klein verband met de wijkmanager om tafel wil over hoe de gemeente dit nu structureel gaat oppakken.

         10.      Nieuwe datum etentje

Er wordt een nieuwe datum gepland voor een etentje. Afgesproken wordt dat Cees voor donderdag 28 november om 18.00 uur zal reserveren bij eetcafé De Bazuin.

         11.      Wijkconciërge

Anne Sjoerd heeft samen met de wijkconciërge een kennismakingsgesprek gehad met het buurtpreventieteam. In verband met de wens van het panel om af en toe op de hoogte te worden gehouden van de stand van zaken, wordt afgesproken dat Anne Sjoerd hem uitnodigt voor de volgende vergadering.

         12.      Afsprakenlijst overleg 9 oktober 2019

De actielijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

10.     Onveilige oversteek bij scholen. Cees heeft gebeld met Handhaving en het hoofd van de school geïnformeerd.  

12.     Overlast bevoorrading Jumbo in Van Loonstraat. De verkeerscommissie heeft het punt aangekaart, maar heeft vernomen dat er geen alternatief mogelijk is.

19.     Verzoek om rotonde bij afslag Borniastraat-Verlengde Schrans. De verkeers-commissie heeft het punt besproken met het wijkpanel Huizum-Oost. Voorzitter Johan ter Haar zou het binnen het panel bespreken en komt erop terug. De verkeerscommissie gaat over dit punt in gesprek met de gemeente.

20.     Verzoek Johan Willem Frisoschool om grijpers voor zwerfafval. Naar aan-leiding van het door Gerrit ingebrachte verzoek van de school, zal Tom via Hilde van der Iest van de gemeente een aantal grijpers regelen voor de leerlingen.

         13.      Rondvraag

–        Jan doet verslag van de zitting over de Hendrik Algraweg. Het is nu wachten op de uitspraak. Hij vindt het moeilijk in te schatten hoe deze uit zal pakken. Zodra er een uitspraak is, zal hij deze via de mail verspreiden. Jan en Gerrit geven aan dat zij desnoods bereid zijn om door te procederen tot aan de hoogste instantie toe.

 –       Cees meldt dat er een mail is ontvangen van Cor Hofman dat de Vluchtheuvel bezig is geweest met een boekje en de website: www.de-vluchtheuvel1957-nl.webnode.nl

–        Anne Sjoerd heeft met Jan van der Wal van de gemeente gesproken over de platen in de Paulus Potterstraat en het plan om deze te herplaatsen in de Gerard Dou. Hij meldt dat dit vanwege het gewicht van de platen niet mogelijk is. Er komt nu wat anders.

14.      Sluiting door de voorzitter  

Om 21.20 u. sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 11 december 2019 om 19.00 u.