Februari

Wijkverslag 2019​​

Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder degasten. Omdat de raadsleden Douma en Visser straks naar een raadsvergadering toe moeten, geeft zij hen als eerste het woord.    

7.      Parkeerproblematiek smalle straten in de wijk (Sander en Dirk)

Dirk Visser en Sander Douma geven aan dat de aanleiding voor dit gesprek is dat onlangs bij een brand in de Gerard Doustraat bleek dat de brandweer moeite had om het pand te bereiken vanwege de smalle straten. Zij krijgen daarnaast ook signalen dat er veel auto’s buiten de blauwe zone geparkeerd worden en willen van het panel weten in welke mate dat hier speelt en hoe het panel hierin staat. Gerrit merkt op dat hij onlangs van plan was om dergelijke situaties op foto vast te leggen, maar dat hij die situatie niet heeft kunnen constateren. Het panel krijgt van bewoners wel te horen dat men graag van de blauwe zone af wil. Dirk Visser en Sander Bouma geven aan dat het geenszins de bedoeling is om de blauwe zone uit te breiden. Men wil alleen weten wat hier speelt. De ervaringen met de blauwe zone worden onderling uitgewisseld. Piet Brouwer merkt op dat de wijk Huizum-Oost graag van de gemeente zou willen vernemen of men al bezig is met fiscalisering van hetparkeerbeleid. Ook Huizum-West wil graag geïnformeerd worden over de stand van zaken. Geconstateerd wordt dat in Huizum-Oost het probleem zich vooral overdag voordoet en in Huizum-West dit vooral ’s avonds het geval is. Dirk Visser en Sander Douma constateren dat er een duidelijke vraag is van het panel wat de gemeente gaat doen met het parkeerbeleid. Zij geven aan dat zij deze vraag mee zullen nemen. Vastgesteld wordt dat de discussie over de blauwe zone al een lange geschiedenis kent. Tom Kamstra merkt op dat een goede handhaving ook van belangis. Het belang daarvan wordt onderkend. Gerrit informeert bij Dirk Visser en Sander Douma hoe men staat tegenover de afsluiting van de Hendrik Algraweg. De afsluiting daarvan heeft consequenties voor de wijk, omdat het zorgt voor een toename van het verkeer op de Julianalaan. Volgens het panel zou het een goed alternatief zijn om van de Hendrik Algraweg een 50 km-weg te maken. Dirk en Sander zeggen toe dit punt binnen hun fractie te zullen bespreken. De voorzitter bedankt Dirk Visser en Sander Douma voor hun komst. Zij verlaten vervolgens de vergadering. 

2.      Vaststellen agenda

Omdat Ingrid van Dijk vanavond verhinderd is, komt agendapunt 5 te vervallen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld. 

3.      Mededelingen

De voorzitter deelt mee dat wijkbewoner Tom Kamstra interesse heeft getoond voor het panellidmaatschap en vanavond komt kennismaken. Verder zijn vanavond de wijkbewoners Ben Dijkstra en Minke Wassenaar te gast alsmede Piet Brouwer van het wijkpanel Huizum-Oost. 

4.Vaststelling notulen vergadering 12 december 2018

Er zijn geen op- of aanmerkingen op de notulen. Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens goedgekeurd en vastgesteld. 

6.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email wijkmanagement nieuwsbrief Wijken en Dorpen.

Ter kennisname. 

b.​Email V-O-L Leeuwarden

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

c.​Email Sander en Dirk over brand Gerard Doustraat

Is al besproken. 

d. ​Email Ingrid van Dijk AED OPUS gebouw Vluchtheuvelgebied.

De voorzitter merkt op dat men hier nog op terugkomt. 

e.​Email Wijkmanagement gemeente met reminder uitnodiging presentatie.

Tijdens de bijeenkomst zijn de wijkprogramma’s uitgereikt. Cees merkt op dat als het goed is, iedereen een exemplaar in de bus heeft gekregen. 

f.​Email Tom Kamstra aanmelding panellid. 

Tom is vanavond aanwezig. 

g.​Email vijf praktische tips over de alarmering van HartslagNu.

Ter informatie. 

8.      Overleg met gemeente over dHondecoeterstraat 14 februari a.s.

Gerrit en Jan zullen morgen aanwezig zijn bij het overleg hierover met de gemeente. De vergadering vindt plaats in de Parkkerk. 

9.      Financieel verzoek Gerard Dou inzake vernieuwen tafels

Van speeltuinvereniging Gerard Dou is een offerte binnengekomen voor devervanging van 18 tafels in het verenigingsgebouw. De offerte bedraagt € 6.000,–. Gelet op de hoogte van het panelbudget vindt het panel dit een nogal fors bedrag. Het advies van de vergadering is om meerdere offertes op te vragen. In klein verband wordt dit verder besproken. In de volgende vergadering komt men hierop terug. 

10.      Financieel verzoek Vluchtheuvel bijdrage 2019

Geconstateerd wordt dat het bestuur van de Vluchtheuvel meermalen is gevraagd om aan te schuiven bij de panelvergaderingen, maar dat hier nooit op is gereageerd. 

Op grond van het feit dat de Vluchtheuvel geen enkele betrokkenheid toont bij het panel, besluit het panel om voor dit jaar geen bijdrage aan de activiteiten toe te kennen.

De voorzitter en de secretaris zullen het bestuur van de Vluchtheuvel hier schriftelijk van in kennis stellen. Volgende week hebben Christa en Cees een afspraak met wijkmanager Anja Reus. Men zal dit punt dan ook meenemen. 

11.      Meldpunt Overlast Leeuwarden

Van het Meldpunt Overlast Leeuwarden is weer een overzicht ontvangen van de van wijkbewoners ontvangen meldingen. Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

12.Rondvraag

-​Jan deelt mee dat hij in verband met de afsluiting van de Hendrik Algraweg bij de bezwarencommissie zijn relaas heeft gedaan. Hij is benieuwd wat er nu uit gaat komen. Op het onderzoek in verband met de fijnstofmeting is van alles aan te merken. Dat is goed onderbouwd. Jan merkt op dat het bestemmingsplan van Zuidlanden er ook nog door moet. Daar kan men in dit kader ook nog bezwaar tegen maken. 

-​Gerrit merkt op dat hij van Ate de Haan van de afdeling Verkeer van de gemeente bericht ontving dat de politie niet zal gaan handhaven op te hard rijden in d’Hondecoeterstraat. 

-​Rimmer Wytse zegt zich enorm te ergeren aan de vele kauwgom op straat. De voorzitter merkt op dat hij het kan melden bij 14058. De gemeente heeft speciaal materieel om het te verwijderen. 

-​Naar aanleiding van de slechte staat van verschillende trottoirs in de wijk, wordt de suggestie gedaan om een knelpuntenkaart te maken, waarop de slechte gedeelten in kaart kunnen worden gebracht. 

-​Ter sprake komt het plan om als panel binnenkort weer een wijkkrant in de wijk te verspreiden. Als richtdatum hiervoor wordt juni 2019 bepaald.

-​De voorzitter informeert hoe Tom de vergadering heeft ervaren. Hij zegt dat hij het leuk vond om de vergadering bij te wonen. Desgevraagd antwoordt hij dat het hem leuk lijkt om toe te treden tot het panel. Tom wordt als wijkpanellid welkom geheten.

-​Piet Brouwer complimenteert Jan en Gerrit voor hun inzet en vasthoudendheid inzake de verkeersperikelen in de wijk. 

-​Cees deelt mee dat STIP dit jaar dertig jaar bestaat. Het panel heeft een kaart gekregen. Afgesproken wordt dat er namens het panel een attentie naar STIP gaat.

13.Sluiting 

Om 21.15 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 13 maart 2019om 19.30 u.


Wijkverslag 2018

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.

1. Vaststellen agenda

Afgesproken wordt om de agendapunten 6, 7 en 8 aansluitend te behandelen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

6. Mariese Schuurman inzake Stoereloer 2018

Mariese Schuurman constateert dat het panel de afgelopen vijf jaar penvoerder is geweest voor Stoereloer. Zij bedankt het panel voor de steun. Mariese geeft aan dat men dit jaar weer een programma heeft opgezet, dit keer rond de waterproblema- tiek. Tot nu toe was Stoereloer een project van de wijk. Men gaat nu verder als Stichting Stoereloer. Er zullen contacten worden gelegd met de sociale wijkteams. Verder wil men aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Cees en Christa krijgen als dank voor hun inzet, bloemen overhandigd door Mariese. Desgevraagd antwoordt Mariese dat men eind deze maand de oprichting van de stichting rond hoopt te krijgen. De voorzitter bedankt Mariese voor haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering.

7. Marjan Beuker: de plannen met de oude ambachtsschool

Marjan Beuker licht toe dat de Stichting OAS (Oude Ambachtsschool) stapsgewijs probeert om de buurt aan de school te binden. Een stagiaire is hier onlangs mee aan de slag gegaan. Er is een projectplan gemaakt, dat meegestuurd is met de stukken. Marjan licht toe dat een onderdeel daarvan is om de balkons op te fleuren met borduurpatronen. Omwonenden zijn over dit idee benaderd en reageerden allemaal positief, aldus Marjan. Verder ligt er het voorstel om op een braakliggend stuk grond aan het eind van de Breitnerstraat een tuin en een zitje te maken voor de buurt. Mindup en WerkPro probeert men ook hierbij te betrekken. Naar aanleiding van een vraag van Anja Reus, antwoordt Marjan dat het terrein bij de Oude Ambachtsschool hoort.

Het panel merkt op dat men het aantal uren dat hier binnen het projectplan voor begroot is, nogal aan de hoge kant vindt, gezien de inzet van nogal wat vrijwilligers. Marjan licht toe dat het uren zijn voor de begeleiding en de inzet van een betaalde hovenier. Marjan bevestigt dat er veel vrijwilligers bij het project worden betrokken. De voorzitter geeft aan dat het panel zich zal gaan beraden over de gevraagde bijdrage aan het project. Zij geeft het woord aan Bram Arnold. Bram Arnold licht toe dat hij door De Achtste Dag, een van de partijen in de Oude Ambachtsschool is benaderd. Zij hebben een deel van de school in gebruik en het sportlokaal. Zij willen dat de wijk ook gebruik kan maken van de school. Binnen de school is hij aan het inventariseren geweest wat de partijen willen die nu gebruik maken van het gebouw, zoals bijvoorbeeld WerkPro. Bram heeft de opdracht gekregen om te kijken naar andere functies voor het gebouw waar wijkbewoners van kunnen profiteren. Hij neemt de eerste stap om partijen half maart bij elkaar te brengen. Afgesproken wordt dat Bram Arnold het panel blijft informeren en dat het panel vervolgens zelf bekijkt of men instapt. De voorzitter bedankt Marjan Beuker en Bram Arnold voor hun komst. Zij verlaten de vergadering.

8. Studentenwoningen – Laura van Staaveren

Laura van Staaveren van de gemeente gaat op verzoek van het panel in op het beleid van de gemeente ten aanzien van kamerverhuur. Zij merkt op dat binnen de gemeente niet wordt gesproken over studentenwoningen, maar over kamerverhuur. De gemeente kan namelijk niet controleren of het om studenten gaat. Zij licht toe dat er alleen in de binnenstad nog kamerverhuur is toegestaan, maar niet meer in de wijken. Reeds verstrekte vergunningen blijven wel geldig. Dit is nu ook opgenomen in het bestemmingsplan. Laura merkt op dat een woningeigenaar wel twee kamers mag verhuren (bijvoorbeeld als hospita). Daarnaast mag een woning ook door twee studenten worden bewoond. Indien er sprake is van studio’s is er een woning- omzettingsvergunning nodig. Zij wijst op de publicatie van vergunningaanvragen in de Huis aan Huis en de mogelijkheid om je daarop te abonneren. Ter sprake komt de brandveiligheid in kamerverhuurpanden. Volgens Laura leveren deze panden niet meer risico op dan gemiddeld. Bij verhuur van vier kamers gelden er extra regels voor de brandveiligheid en is ook een vergunning nodig. Indien er panden zijn waar men illegale kamerbewoning vermoedt, vindt eerst handhaving plaats aan de hand van de basisregistratie en checkt men of de administratie klopt. Als er verder geen sprake is van overlast, gaat men verder niet controleren. Laura doet daarom het verzoek om overlast vooral te melden. Ten aanzien van het Keurmerk Brand- veiligheid, merkt zij op dat de gemeente dit probeert te stimuleren in samenwerking met Leeuwarden Studiestad, door middel van een website waarop de gecertificeerde panden staan geregistreerd. De gemeente kan het echter niet afdwingen. Het handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente heeft als uitgangspunt om jaarlijks vijftig woningen te controleren. Het panel vindt dit aantal erg weinig. Laura verzoekt het panel overlast altijd te melden bij het MOL. Het aanbod van Laura om de brandweer uit preventieoogpunt een voorlichtingsbijeenkomst te laten verzorgen, neemt het panel graag aan. Laura geeft het emailadres aan de brandweer door, zodat zij contact op kunnen nemen. Christa bedankt Laura voor haar komst. Zij verlaat de vergadering.

4. Verslag van de panelvergadering van 10 januari 2018

Tekstueel en naar aanleiding van:

– Blz. 4, punt 11: Blauwe zones. Anja Reus merkt op dat het onjuist is dat blauwe zones sowieso betaald parkeren zullen worden. Deze optie wordt wel onderzocht, maar de politiek moet daar een besluit over nemen. In de mail van Hayo van der Meer aan het panel wordt dit hopelijk duidelijk, aldus Anja. Jan refereert aan uitspraken die destijds zijn gedaan door de toenmalige wethouders Koster en Van

der Molen. Anja Reus wijst erop dat de mail van Hayo de situatie schetst zoals die nu is. Het panel geeft aan dat men de ontwikkelingen scherp in de gaten houdt.
Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post

a. Reminder presentatie wijk- en dorpenprogramma’s 23 januari 2018
Christa doet verslag van de rondleiding die men heeft gehad door de nieuwe biblio- theek. Het wijkprogramma blijkt niet overal te zijn bezorgd. Anja vraagt om het aan haar door te geven indien blijkt dat veel bewoners dit niet hebben ontvangen.
b. Uitnodiging gezamenlijk overleg parkeeroverlast
Jan doet verslag van bespreking van de parkeeroverlast met Huizum-Oost, de GGZ en de voorzitter van de winkeliersvereniging van de Verlengde Schrans. Deze laatste wil graag van het betaald parkeren af. Verder is er overleg geweest met het Van Hall en met alle omliggende bedrijven en het MCL. Er is een vragenlijst opgesteld aan Andre Busse van Verkeer, waarop men schriftelijk antwoord verwacht.
c. R. Zijlstra afsluiting Hendrik Algraweg.
De wijk Nijlan heeft ook bezwaar aangetekend. De bezwaarschriften liggen nu bij de Bezwarencommissie en het wachten is nu op een besluit.
d. Mail Gerrit vervolgoverleg d’Hondecoeterstraat.
Gerrit heeft gebeld met Andre Busse, maar die had nog niets gehoord van VVN, die door dhr. Bisschop was ingeschakeld. De afspraak is nu dat Andre Busse zal overleggen met VVN en dat Gerrit bij dit overleg zal aansluiten.
e. Hascha Dekker – informatie over Afval en Milieu
Cees merkt op dat de toegezegde informatie intussen is ontvangen. Volgens Gerrit is het ophalen van het grof vuil in de omliggende straten nu keurig geregeld.
f. Mails Gerrit
Gerrit heeft drie mails gestuurd naar de afdeling Verkeer, maar behalve een ontvangstbevestiging, nog geen reactie ontvangen. De losliggende tegels in de Van Ruysdaelstraat is provisorisch actie op ondernomen. Gerrit en Jan maken zich zorgen over hoe de trottoirs in de Raadhuisstraat erin liggen. Die zouden eigenlijk opnieuw moeten worden bestraat. Anja vraagt hen dit te melden bij 14058. De buitendienst moet het verhelpen, omdat het onder beheer valt. Anja zal het met Andre Busse overleggen. Jan informeert zijdelings naar de aanvraag van het panel voor bloembakken. Anja meldt dat het door Jan hiervoor ingediende formulier Bewonersinitiatieven intern spoorloos blijkt te zijn. Zij vraagt Jan om de aanvraag even opnieuw te sturen.

  1. Nieuwsbrief Wijken en Dorpen. Ter kennisgeving.
  2. Mail Sander Bouma

Sander Douma zal door Cees worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.
i. Mail Rina Ruiter
Christa zal haar mail over Whatsapp-buurtpreventieborden beantwoorden.
j. Mail Jessica Monsma
Jessica komt vandaag kennismaken met het panel en wat er zoal speelt in de wijk.
l. Mail Douwe Beimin
Douwe Beimin heeft een huishoudelijk reglement uit 2012 gevonden. Cees deelt exemplaren daarvan rond en stelt voor dat een werkgroepje het reglement conform de wettelijke regels en de werkwijze aanpast. Komt bij punt 10 terug.

9. Wijkconciërge R. Tamminga

Cees en Anne Sjoerd hebben dhr. Tamminga bereid gevonden om wijkconciërge te worden. Aangegeven is dat het accent met name op signalering ligt. Er komt nog een officiële schriftelijke bevestiging. Afgesproken wordt dat meldingen van de wijk- conciërge via het emailadres van het panel zullen lopen. Dhr. Tamminga mag desgewenst altijd bij de vergaderingen aanschuiven.

10. Statuten en Huishoudelijk reglement

Vanwege de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

11. Afsprakenlijst n.a.v. overleg

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast.

12. Rondvraag

– Cees brengt de problemen rond de afhandeling van de betaling van de glijbaan bij Anja onder de aandacht. Cees heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente, maar vindt de gang van zaken wel vervelend. Anja is ook teleurgesteld in de gang van zaken en zal het intern terugkoppelen.

– Cees merkt op dat hij de beheerder van De Vluchtheuvel uitgenodigd heeft en de vergaderstukken heeft gestuurd, maar geen reactie heeft gekregen.
– Vanuit het panel komen handhavingsverzoeken voor het park bij de Simon de Vliegerstraat, dat verboden is voor honden, en het park tegenover de Jan van Scorelstraat. Anja zal het team handhaving vragen om controles en extra toezicht, vooral ’s ochtends om 8.30 uur. Zij verzoekt om ook te blijven melden op 14058.

– Anne Sjoerd attendeert de aanwezigen op de heropening van het wijkgebouw Gerard Dou komende vrijdag van 15.30 u. tot 17.30 u.

  • –  Jan vraagt naar de voetbalkooi. Christa heeft binnenkort een afspraak.
  • –  Op uitnodiging van de PAL Groen Links-fractie gaan Gerrit en Jan 27 februari a.s. in de Albert Cuypstraat praten over het parkeren en blauwe zone.

– Anja deelt mee dat de nieuwe wijkwethouder, Herwil van Gelder binnenkort de wijk wil bezoeken. Het zou mooi zijn als dit kan worden gecombineerd met de wijkverenigingen. Het secretariaat zal binnenkort met een datum komen. Verder vraagt Anja om de gegevens van nieuwe panelleden door te geven aan Wijkzaken.

  • –  Judith stopt met het project Adje Lambertz. Zij hoort er verder ook niets van.
  • –  Jan geeft nog een slogan door voor de wijkconferentie: “onze wijk, uw wijk”.
  • –  De voorzitter adviseert Jessica om nog een keer een vergadering bij te wonen, om echt een goede indruk te krijgen van waar het panel mee bezig is. Jessica neemt dit in overweging.

13. Sluiting

Om 22.10 uur sluit Christa de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 9 maart 2018 om 19.30 u.