Wijk verslag 12 mei 2022

Buurthuis De Vluchtheuvel

  1. Opening

Voorzitter Christa del Grosso opent de vergadering en heet iedereen welkom. Omdat er vanavond gasten aanwezig zijn, volgt er een kort voorstelrondje.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.      Mededelingen

–        Bericht van verhindering is ontvangen van Ankie, Mariska en Wietse.

–        Reynuck Hendriksma, opbouwwerker bij Amaryllis is vandaag te gast. Zij stelt zich voor. Haar taak is bewonersinitiatieven te ondersteunen en het leggen van verbindingen met organisaties die in de wijk actief zijn. Haar contactgegevens worden opgenomen in de notulen; Reynuck is van maandag t/m donderdag bereikbaar via tel 06 8206 0622 of email: R.Hendriksma@amaryllisleeuwarden.nl Zij is regelmatig in de OAS, maar wil ook een keer langskomen bij de buurthuizen.

4.        Vaststellen notulen vergadering 13 april 2022

Tekstueel/naar aanleiding van:

–        Blz. 1, punt f: hekje/afscheiding speelplek. Anne Sjoerd geeft aan dat hij nog een keer bij dhr. Tekstra langs zal gaan.

–        Blz. 2, 11e alinea: de zin: “Ook is er eindelijk een gesprek geweest … te gaan” komt te vervallen. Dit blijkt niet het geval te zijn geweest.  

–        Blz. 2, 13e alinea: groencontainer. Jan informeert bij de raadsleden waarom bewoners niet kunnen kiezen voor een grote of kleine groencontainer. De gemeente bepaalt dit nu, maar voor Jan zijn tuin is een kleine container niet toereikend. Tijdens de door de gemeente georganiseerde Himmeldei bleek bij navraag dat dit toch wel te regelen is. Jan krijgt nu alsnog een grote groencontainer. Hij vraagt zich af of dit ook voor anderen mogelijk is. De aanwezige raadsleden hebben daar niet meteen het antwoord op.    

Het verslag wordt vervolgens, met inachtneming van de aangebrachte wijziging en met dank aan Christa, vastgesteld.

5.        Ingekomen stukken  

Cees meldt nog twee nagekomen stukken; een mail van Leendert Plaisier over het wandelboekje Huizum-West en een mail van Schootstra, de viszaak op de Schrans.

De ingekomen stukken, zoals vermeld op de agenda, worden doorgenomen. Naar aanleiding van:

5.1.    Email klankbordgroep verkeer

Gerrit zegt dat hij nog niets gehoord heeft. Hij merkt op dat hij de bijlagen die Cees had meegestuurd, niet kon openen. Cees zal de bijlagen nasturen.

5.2.    Email lezing Huizum-West bij HCL  

Komende zondag is er in het HCL een lezing van Johan Dalstra over Huizum-West. Cees licht toe dat het een voorproefje is op het te verschijnen wandelboekje. Het panel vindt het wel vreemd dat men hier niet van op de hoogte was. Cees deelt mee dat in overleg met Helga, directeur van het HCL op vrijdag 1 juli a.s. van 13.00 u. tot 15.30 uur in het auditorium van Huizum West (kapel Pniel) de uitreiking van het eerste exemplaar van het wandelboekje is gepland. Voor de uitnodiging, het programma en de catering zal nog een werkgroepje worden samengesteld. Geopperd wordt om de wijkwethouder uit te nodigen. Jan vraagt aandacht voor het uitnodigen van de buren van de Pniel kapel. Froukje biedt aan om voor de bijeenkomst de flyer te maken. Haar aanbod wordt in beraad genomen.

5.4.    Skatebaan

Vanuit de wijk kwam de klacht dat deze niet toegankelijk zou zijn voor kinderen beneden de zeven jaar. Het panel constateert dat men tot nu toe geen bord heeft kunnen signaleren waar dit op staat vermeld. Christa zal de bewoner vragen om aan te geven waar dit zou zijn vermeld en eventueel vragen om een foto bij te voegen.   

5.5.    Info Fluistertuin

Vastgesteld wordt dat de bijeenkomst al op 20 april heeft plaatsgehad. Cees meldt dat de aankondiging nog wel op de Facebooksite van het panel heeft gestaan.

Christa merkt op dat als er nog panelleden zijn die als vrijwilliger mee willen lopen met het verplaatsen van de bomen van het Bosk, deze zich bij haar kunnen melden.

5.6.    Werkzaamheden Schrans

Jan en Gerrit geven aan dat de gemeente de werkzaamheden keurig met hen doorgesproken heeft. Naar aanleiding hiervan komt de mail van vishandel Schootstra ter sprake. Zij geven aan dat de vele fietsen en brommers die voor hun winkel staan, ervoor zorgen dat zij klandizie mislopen. In de mail vraagt Schootstra wat voor actie zij kunnen ondernemen om te zorgen dat hier verandering in komt. Er wordt in de vergadering van gedachten gewisseld over mogelijke oplossingen, zoals een parkeerverbod en parkeren op het Sixmaplein of stalling van fietsen en brommers zoals tijdens de coronaperiode. Afgesproken wordt dat de verkeerswerkgroep zich hierover beraadt en het punt verder oppakt.

5.7.    Wilde Wijk

Froukje doet verslag van het verloop van de tot nu toe gehouden Open Podiumbijeenkomsten. Er is een groep bewoners die zeer regelmatig komt en nu ook een eetgroepje hebben samengesteld. Er zijn nog elf bijeenkomst te gaan. De komst van panelleden wordt op prijs gesteld. Zij hebben ook een uitnodiging ontvangen. Zo mogelijk zullen panelleden een bijeenkomst bijwonen. Froukje geeft aan graag een keer apart met de buurtverenigingen om tafel te willen om te kijken hoe we verder kunnen. Wordt vervolgd. Desgevraagd antwoordt Froukje dat het bestuur van Wilde Wijk een nieuwe voorzitter heeft; Frederike Spelbrink. Zij is coördinator van het wijkcentrum in Stiens en was vroeger voorzitter van het wijkpanel. Froukje geeft aan dat zij een volgende keer zal komen kennismaken met het panel.

6.        Stand van zaken Julianalaan

Jan deelt mee dat het plan voor twee bushaltes aan de Julianalaan (ter hoogte van de Floris Versterstraat) doorgaat. Daarvoor zullen twaalf parkeerplaatsen komen te vervallen. De bushaltes zullen deze zomer worden gerealiseerd. Het gevraagde zebrapad kon helaas niet worden gehonoreerd. Aan de aanwezige raadsleden licht Jan het hoe en waarom toe van de bezwaarschriften tegen sluiting van de Hendrik Algraweg en de, als gevolg van de sluiting, toegenomen verkeersoverlast op de Julianalaan. Jannie Lok zegt het jammer te vinden dat de bewoners van de Antillenflat hier destijds niet bij zijn betrokken. Jan merkt op dat de flat tot de wijk Nijlan behoort. Het wijkpanel van Nijlan was destijds wel aangeschoven, maar zag de strijd tegen de gemeente niet zitten. Jan zegt benieuwd te zijn naar het rapport van Utrecht. Tegenover de raadsleden geven Jan en Gerrit aan dat zij bereid zijn om tijdens een raadsvergadering een en ander uit te leggen en toe te lichten welke oplossing men destijds heeft aangedragen.

7.        Wijkkrant 2022

Cees deelt mee dat een dezer dagen de drukproef van de wijkkrant wordt verwacht. Paul Stip is er druk mee bezig. De verwachting is dat de wijkkrant begin volgende week huis aan huis kan worden verspreid.

8.        Afsprakenlijst

De actielijst wordt doorgenomen. Naar aanleiding van:

–        punt 3: afslag Borniastraat-Verlengde Schrans wijzigen in rotonde. Gerrit heeft te horen gekregen dat dit wel op de prioriteitenlijst van de gemeente staat.

–        punt 4: slechte toestand bestrating Jan van Scorelstraat. Gerrit heeft contact gehad met Niels Musters van de gemeente. Hij heeft toegezegd de situatie in ogenschouw te zullen nemen.  

–        punt 5: welkomstborden bij de entree tot de wijk. Christa heeft het Friesland College gemaild, maar nog geen antwoord gekregen. Gerrit zal informeren of voor de plaatsing een omgevingsvergunning nodig is.

–        punt 9: boete dumping afval. Jan heeft geïnformeerd bij Handhaving. De boete gaat naar de gemeente.

–        Als actiepunt wordt toegevoegd: een werkgroepje vormen in verband met de voorbereiding van de uitreiking van het wandelboekje Huizum-West. Actie door Christa en Cees.

9.        Rondvraag

–        Timara en Nynke geven aan dat zij als raadsleden het fijn vinden om te horen wat er zoal speelt in de wijk. Zij vonden het erg informatief en zijn van plan om   vaker langs te komen. Cees wijst hen erop dat het panel een keer in de drie maanden op de donderdag vergadert, zodat raadsleden ook de mogelijkheid hebben om aan te schuiven.

–        Froukje heeft vorige week woensdag in de hele wijk uitnodigingen over het Open Podium huis aan huis laten bezorgen. Zij informeert of iedereen die uitnodiging, die aan de Huis en Huis was toegevoegd heeft ontvangen. Dit blijkt niet het geval. Het panel zegt te weten dat lang niet alle straten in Huizum-West deze ontvangen vanwege een tekort aan bezorgers. Froukje is daar verbaasd over, omdat zij daar wel voor betaald heeft. Zij zal contact opnemen met FRL post.

–        Gerrit geeft richting de raadsleden aan dat het panel inzake de Julianalaan graag de waarheid boven tafel wil hebben.

–        Jan heeft onlangs geconstateerd dat het bijenlint aan de Verlengde Schrans nu voor de eerste keer gemaaid is. Hij merkt op dat het nu eigenlijk gewoon een grasveld is.

–        Jan is door de bewoonster van het hoekpand aan de Gerard Terborchstraat benaderd met de vraag om graffiti op de zijmuur. Afgesproken wordt dat Jan Douwe Beimin zal benaderen en informeren zal naar de kosten.

10.      Sluiting door de voorzitter

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor voor hun inbreng en hun komst. Om 20.45 uur sluit Christa de vergadering.

De volgende panelvergadering is op woensdag 8 juni 2022 om 19.00 u. in het Hollander Huske.


Wijkverslag 20 mei 2021

Vele verkeersborden worden weggehaald, de 1 richting borden worden verbodsborden.

Als er activiteiten die niet zijn ondergebracht bij de wijkgebouwen kunnen deze uitgevoerd worden in de OAS. Ga niet in elkaars vaarwater zitten is de uitkomst van de wijkgebouwen. Wij steunen de wijkgebouwen en blijven bij dit besluit. Er is veel onrust onder de wijkgebouwen aangaande het idee van het restaurant, dit idee is er ook binnen hun verenigingen. Besluit: zodra de activiteiten van start gaan zullen we opnieuw kijken of het bedrag wordt gehonoreerd en gaan we graag kijken wat er met onze bijdrage is gedaan.

Verlengde schrans/ Borniastraat wordt door studenten onderzocht. Het gaat vooral om de fietsers oversteek op deze kruising. In juni komt er een uitslag van het onderzoek.

Hoe zit het met de drainage wordt er gevraagd? Dit wordt bij de wijkmanager neer gelegd.

Achter het opus gebouw iets nieuws voor de free runners, wordt vervolgd.

Om 21.30 sluit de voorzitter de vergadering en wordt iedereen bedankt.

Ook de vluchtheuvel wordt bedankt voor de gastvrijheid.


Wijkverslag 8 mei 2019

Opening 

Bij afwezigheid van Christa opent Jan, als plaatsvervangend voorzitter, om 19.00 uurde vergadering en heet hij iedereen welkom.

2.      Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen en ongewijzigd vastgesteld. 

3.      Mededelingen

Bericht van verhindering is ontvangen van Christa, Cees, Tom, Wietse en Rieki.

4.Vaststelling notulen vergadering 10 april 2019  

Tekstueel en naar aanleiding van:

-​Blz. 2 punt 6: versterking bestuur. Desgevraagd antwoordt Mariska dat zij wel plaatsvervangend penningmeester wil zijn, maar dat zij vanwege haar studie nog wil nadenken over het penningmeesterschap. Als zij over een jaar haar studie heeft afgerond, is zij sowieso wel bereid om het penningmeesterschap op zich te nemen. In de volgende vergadering komt zij erop terug. 

-​Blz. 3, punt 10: locatie nieuwe AED. Cees zou hier inmiddels contact over hebben met bakker Bruinsma. Komt de volgende vergadering terug. 

-​Blz. 3, punt 11: bijspijkercursus Verkeer. Gerrit meldt dat er in oktober een vervolg op komt.

Het verslag wordt, met dank aan de notulist, vervolgens vastgesteld. 

5.     Ingekomen en uitgegane post

a.​Email 15 april overlast hondenpoep Simon de Vliegerpark.

Het probleem wordt tijdens de vergadering besproken met wijkmanager Anja Reus. Zij legt het standpunt van de gemeente uit. Het panel zal bekijken of er alternatievenzijn te bedenken. 

b.​Email 23 april gelijkwaardig maken kruisingen d’Hondecoeterstraat

Gerrit merkt op dat het nog de vraag is of de werkzaamheden voor de zomer kunnen worden uitgevoerd. 

c.​Email 25 april bijeenkomsten V-O-L

Anja Reus licht toe dat de V-O-L besloten heeft om vier grote inloopbijeenkomstenvoor vrijwilligers te organiseren. Voor dit gedeelte van de stad is de bijeenkomst op dinsdag 21 mei a.s. van 15.00 uur tot 21.00 uur in wijkcentrum Nijlân. Het panel zal aan Cees vragen om de aankondiging op de Facebooksite te zetten. Anja deelt meedat de bijeenkomsten ook in de Huis aan Huis worden gepubliceerd. 

d.​Email 1 mei extra openstellingen vliegbasis

Wordt voor kennisgeving aangenomen. 

6.      Laatste onderwerpen wijkkrant

De voorzitter attendeert de panelleden op de gemaakte afspraken ten aanzien van het aanleveren van de kopij voor de wijkkrant. Gerrit zegt toe nog even een stukje aan te leveren over de bijspijkercursus. 

7.      Overzicht meldingen Meldpunt Overlast 

Geconstateerd wordt dat het panel deze maand geen overzicht heeft ontvangen van de meldingen van wijkbewoners bij het MOL. Wijkmanager Anja Reus zal dit intern nagaan. 

8.      Afsprakenlijst naar aanleiding van ons overleg

Naar aanleiding van de afsprakenlijst:

-​Punt 4: Huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is aangepast en wordt rondgedeeld. De gewijzigde versie wordt tijdens de vergadering doorgenomen. Jan licht toe dat bij punt 9 is toegevoegd dat verantwoording richting de wijk ook door middel van een wijkkrant kan geschieden. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat dit is toegestaan, maar dat er wel ruimte moet zijn voor dialoog. Vastgesteld wordt dat de panelvergaderingen openbaar zijn en hiervoor ook ruimte bieden. Afgesproken wordt om de tekst als volgt aan te passen: “Eenmaal per jaar tijdens de wijkconferentie en/of door middel van een wijkkrant legt het panel verantwoording af voor de genomen besluiten”. Bij punt 10 is het minimum aantalpanelleden dat aanwezig moet zijn om besluiten te nemen, gewijzigd van zeven in vijf. Wanneer de stemmen staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend, verduidelijkt Jan. Aan de orde komt de vraag wie van de deelnemers aan het overleg nu precies als panellid wordt aangemerkt. Verder komt een rooster van aftreden ter sprake. Afgesproken wordt dat men deze twee punten voor de volgende vergadering agendeert. Verder kan het panel zich vinden in de aangebrachte wijzigingen en gaat men akkoord met het voorliggend huishoudelijk reglement. De voorzitter merkt op dat de statutenaanpassing nog volgt, indien mogelijk voor de volgende panelvergadering. 

-​Punt 6/punt 19: Bewonersinitiatief en plaatsing hek Julianapark. Jan en Mariska hebben nog niets gehoord van het door hen ingediende bewonersinitiatief. Anja Reus zegt toe navraag te zullen doen. Naar aanleiding hiervan komt een hek rond het losloopterrein bij het Julianapark ter sprake. Het panel zegt na te zullen denken over wat men met het hondenlosloop-terrein wil als er geen hek om kan. Het panel is feitelijk van mening dat als dit niet kan, men kenbaar zal maken dat men het als hondenlosloopterrein wil opheffen. Afgesproken wordt dat Mariska en Jan hiernog speciaal een stukje over zullen schrijven in de wijkkrant. 

-​Punt 13: Afsluiting Hendrik Algraweg. Jan deelt mee dat hij van de gemeente schriftelijk bericht heeft ontvangen dat het bezwaar tegen afsluiting van de Hendrik Algraweg ongegrond is verklaard. Hij leest de brief tijdens de vergadering voor. Het bezwaar van het panel is in zoverre gegrond verklaard dat de motivering van het besluit wordt aangepast. Jan zal nu contact opnemen met de advocaten van De Zwette over eventuele verdere actie. Gerrit en Jan willen verder ook contact zoeken met de andere partijen. Wordt vervolgd. 

-​Punt 14: Beantwoorden mail bewoner. Gerrit zal dit persoonlijk afhandelen. Verder zal Gerrit contact zoeken met de gemeente over het plaatsen van een digitale snelheidsmeter in de Ferdinand Bolstraat. 

-​Punt 18: standaardbriefje voor containers. Anja Reus deelt mee dat Handhaving hier niet positief tegenover staat. De gemeente heeft hier ook geen standaardbriefjes voor. Geconstateerd wordt dat het persoonlijk hierop aanspreken van bewoners en er in de wijkkrant opnieuw op attenderen als alternatieven overblijven. Anja Reus meldt dat het wel wordt meegenomen in het periodiek overleghierover binnen de gemeente. 

-​Punt 22: beleid kauwgomverwijdering. Wijkmanager Anja Reus merkt op dat de gemeente geen apparaat of machine heeft voor het verwijderen van kauwgom opstraat. 

10.Rondvraag

-​Rimmer is het opgevallen dat bij de onlangs aangebrachte bestrating door de gemeente het zand tussen de tegels niet goed is aangebracht. Anja Reus adviseert Rimmer om er foto’s van te maken en die via Whatsapp naar de gemeente te sturen of het te melden bij 14058.

-​Anja Reus informeert het panel dat zij bij het bestuur van De Vluchtheuvel is geweest en heeft gevraagd of er gebruik mag worden gemaakt van het toilet. Zij hebben aangegeven er in principe wel aan mee te willen werken en er wel voor open staan. Anja merkt op dat er ook een subsidieaanvraag loopt om de skatebaan te upgraden en dat daarin ook een toiletvoorziening is meegenomen. Anja zal navragen of dit ook gerealiseerd zal worden. Als dit het geval is dan is het probleem sowieso opgelost. Mocht dit niet zo zijn, dan zal het bestuur van De Vluchtheuvel toiletgebruik mogelijk maken.

-​Verder deelt Anja Reus mee dat de subsidieregeling voor de wijk- en dorpspanels wordt aangepast. Eind juni volgt er een informatiebijeenkomst. Daarvoor ontvangt het panel nog een uitnodiging. 

-​In verband met het voetbalveldje in de Van Mesdagstraat, vraagt Gerrit zich af of onze wijk ook in aanmerking kan komen voor een voetbalkooi zoals diein de wijk Heechterp/Schieringen is gerealiseerd. Anja zegt toe dat zij binnen de gemeente navraag zal doen. 

-​Verder wijst Gerrit op de parkeerproblemen bij de scholen en de onveilige oversteeksituatie voor de schoolkinderen. Er wordt op de stoepen geparkeerd of men blokkeert alles. In dit verband worden de situaties bij de Johan Willem Frisoschool en de Sint Paulusschool genoemd. Anja Reus wijst erop dat als er veel gemeld wordt, handhaving en/of inzet van de wijkagent eerder in beeld komt. Afgesproken wordt dat Gerrit dit punt meeneemt tijdens het overleg met Ate de Haan en dat ook Anja Reus het punt binnen de gemeente onder de aandacht brengt. 

-​Jan attendeert tenslotte op de haveloze staat van een al enige tijd onbewoondpand in de Vincent van Goghstraat. De buurt maakt zich zorgen dat er iets mee zal gebeuren. Anja zal nagaan of er meldingen zijn gedaan. 

13.Sluiting 

Om 20.30 u. sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en hun komst. De volgende vergadering is op woensdag 12 juni 2019 om 19.30 u.