Notulen Wijkpanel Huizum-West

Verslag: vergadering wijkpanel Huizum-West
Datum: 13 december 2017
Aanwezig:
Christa del Grosso voorzitter
Cees Buijse secretaris/penningmeester
Jan Keijzer panellid
Debbie Hiemstra panellid
Gerrit Feenstra panellid
Judith Dikkerboom panellid
Mariska Ruijs gast
Afwezig:
Anne Sjoerd Bakker panellid/wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou
Verslag:
Rinny Toornstra

1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder kandidaat panellid Mariska Ruijs en de notuliste Rinny Toornstra.

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt doorgenomen. Het opfleuren van de toegangswegen tot de wijk wordt als punt 7b aan de agenda toegevoegd. Het huishoudelijk reglement zal worden geagendeerd voor de vergadering in januari. De secretaris zal proberen om dit digitaal boven water te krijgen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

3. Mededelingen
– Via de app is informatie verstuurd over de AED’s in de wijk. Zodra een AED gebruikt is, moet de code worden gereset. Vervolgens moet deze worden nagezien. De beheerder moet hier bericht van krijgen. Vastgesteld wordt dat er een onderhoudscontract is afgesloten. Indien er sprake is van vervanging, zou de leverancier benaderd kunnen worden. Niet duidelijk is wat de verzekering op dit punt eist. Afgesproken wordt dat de secretaris contact op zal nemen met de verzekering. In januari wordt het punt opnieuw geagendeerd.

4. Verslag van de vergadering van 8 november 2017
Tekstueel en naar aanleiding van:
– In het verslag wordt gemist dat Laura van Staaveren zou worden uitgenodigd in verband met de studentenwoningen. De secretaris zal de wijkmanager vragen om haar uit te nodigen voor de vergadering in januari. Het verslag wordt vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post
a. email wijkbewoner – klacht
Naar aanleiding van de email van een wijkbewoner is er contact opgenomen met de wijkagent. Deze zal een gesprek met de bewoner hebben. Het is de bedoeling om daarna gezamenlijk om tafel te gaan. Gebeurt dit niet, dan zal er alsnog aangifte worden gedaan. Het panel blijft dit bewaken.
b. Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat
Een bewoner heeft de VVN ingeschakeld en die heeft de huidige situatie afgekeurd. Er is echter geen alternatief aangedragen. De afdeling Verkeer van de gemeente is bereid om gezamenlijk om tafel te gaan. Deze hebben de oplossing van korte drempeltjes aangedragen. De andere wijkbewoner heeft aangegeven dat het hem alleen om de kruising te doen is. Geconstateerd wordt dat het wel van belang is dat men hierover op één lijn komt. Afgesproken wordt dat men beide heren zal mailen en zal vragen om met elkaar contact te zoeken over de door de gemeente aangedragen oplossing. In de volgende vergadering komt dit punt terug.
c. Bijdrage wijken- en dorpenprogramma
De voorzitter heeft een opzet hiervoor rondgemaild. Het is de bedoeling dat deze ook op de website wordt geplaatst. Bij de tekst over projecten in het kader van Culturele hoofdstad, zal als voorbeeld het project Adje Lambertz worden genoemd. Het panel vindt het een leuke tekst en gaat hiermee akkoord.
d. Notulen wijkconferentie
Het verslag van de wijkconferentie is door de voorzitter gemaild aan de redactie van de wijkkrant Gerard Dou/Huizum West en de redactie van de Hollanderwijkkrant. Vastgesteld wordt dat het, ondanks de geringe opkomst, een leuke avond was. Ook de band was erg goed. Geopperd wordt dat je de wijkconferentie misschien op een ander moment in het jaar moet plannen. In januari buigt het panel zich over een nieuwe datum voor 2018.
e. Uittocht Sinterklaas 5 december op de Schrans
Geconstateerd wordt dat de komst van Sinterklaas te lang op zich liet wachten. Verder was het erg leuk. De datum van 5 december veroorzaakte wel wat onrust bij de kinderen. Het is wel zaak om het verhaal goed te communiceren.
f. Afsluiting SESAM-academie
Het panel heeft afscheid genomen van Joke. Er zijn inmiddels een aantal verbeterpunten in gang gezet. Men kijkt terug op een leuke samenwerking.
g. Afsluiting Hendrik Algraweg
In een brief heeft de gemeente bewoners en betrokkenen geïnformeerd over de sluiting van de Hendrik Algraweg aanstaande vrijdag. Geconstateerd wordt er nog veel gebruik van wordt gemaakt, ook door ambulances en personeel van het MCL. Het panel is het niet eens met dit besluit. De gemeente wil de weg gebruiken als parkeerplaats voor Culturele Hoofdstad en er komt in het voorjaar een aansluiting op het Landbouwmuseum. Afgesproken word dat de voorzitter hierover contact zoekt met Nijlan en Goutum. Verder zal men binnen het MCL de meningen polsen. Het panel overlegt nog over hoe men hiertegen bezwaar zal maken en of men ook een ingezonden stuk plaatst of de pers benadert. Als motivatie kan onder meer worden aangevoerd dat de rondweg moest worden ontlast, maar dat met de sluiting van de Hendrik Algraweg, deze weer wordt belast.

6. Evaluatie wijkconferentie 20 november 2017
Is al besproken bij punt 5. Het vaststellen van een nieuwe datum en een thema zal worden geagendeerd voor januari. Vastgesteld wordt dat, als je de datum naar september verschuift, er voor de vakantieperiode een vastgesteld draaiboek zal moeten liggen. Opgemerkt wordt dat het door het panel verspreide boekje in het kader van de wijkconferentie, in goede aarde is gevallen. Misschien moet je erover nadenken om zo’n boekje twee keer per jaar te laten verschijnen.

7a. Voorstel aanstellen wijkconciërge- budget € 1.500,–
Het panel stelt vast dat een aan te stellen wijkconciërge ook een rol kan spelen bij de aanpak van de overlast van grof vuil in de wijk, onder andere door hiervan melding te doen. Het panel kan daar een jaarlijkse vrijwilligersvergoeding van zo’n
€ 1.500,– tegenover stellen. De voorzitter zal bij Nijlân informeren of zij ook een wijkconciërge hebben. Er wordt een geschikte kandidaat genoemd. Afgesproken wordt om eerst met z’n allen na te denken over de mogelijke taken van een wijkconciërge en daar de volgende keer een verzamellijst van te maken. Vervolgens zou de genoemde kandidaat kunnen worden benaderd.
7b. Voorstel opfleuren toegangswegen wijk
Het voorstel is om de toegangswegen van de wijk op te fleuren met grote bloembakken van circa een bij een meter. Bij kleine straatjes moet je kijken of het haalbaar is. Vastgesteld wordt dat het om de volgende straten gaat: Van Goghstraat, Van Loonstraat, Hobbemastraat, Gerard Terborchstraat, Ferdinand Bolstraat, Ludolf Bakhuizenstraat, Carel Fabritiusstraat, Emanuel Murandstraat, Raadhuisstraat, bij Expert, Wijnhorsterstraat en eventueel bij de achteruitgang van het station. Opge-merkt wordt dat het wel zaak is om dit zo snel mogelijk bij de gemeente neer te leggen. Een aan te stellen conciërge kan de bloembakken inspecteren. Afgesproken wordt dat er bij de gemeente zal worden geïnformeerd of de bloembakken daar mogen staan en hoe het zit met het onderhoud. Er zal een bedrag van € 4.000,– voor worden gereserveerd onder de noemer “oppimpen van de wijk”.

8. Reserveringen budget 2017 voor 31 december 2017
De penningmeester heeft de reserveringen al benoemd. Gevraagd wordt of er vanuit het panel ook een bijdrage wordt gedaan aan Stoereloer, omdat het voor 2018 onzeker is of Stoereloer door kan gaan. Is er vanuit het panel budget voor om het in stand te houden? De voorzitter zal navraag doen bij de contactpersoon van Stoereloer. Vastgesteld wordt dat de kosten voor een Stoereloervakantie wel behoorlijk hoog waren, mede als gevolg van de inzet van twee betaalde krachten. Er is voor Stoereloer nog een Raborekening waar zo’n € 1.800,– op staat. De penningmeester zal hierover contact opnemen, omdat het panel deze rekening wil opheffen.

9. Rondvraag en sluiting
– Een bewoonster van de Hofstraat heeft een brief gestuurd over de slechte staat van het trottoir in de Raadhuisstraat. Zij heeft de gemeente gebeld, maar er gebeurt niets. Zij vraagt of het panel actie wil ondernemen. Vanuit het panel zal men contact met haar zoeken en het doorgeven aan de gemeente. Volgens een van de panelleden is dit ook in de Aert van der Neerstraat en de Jan van Scorelstraat een probleem.
– Vanuit het panel attendeert men op de tuut en d’r uut-strook bij de Hercules Seghersstraat. Daar staan nu auto’s op geparkeerd. Het is onderhand tijd dat het panel een brief schrijft aan de gemeente met de vraag wanneer men dit nu af gaat maken.
– Inzake de samenwerking tussen panel en wijkverenigingen, heeft de voorzitter met de vertegenwoordiger van het Hollanderhúske gesproken over het aanschuiven bij de panelvergaderingen. Deze gaf aan slechts af en toe aanwezig te kunnen zijn. Van de Vluchtheuvel is een toezegging ontvangen, maar de voorzitter heeft verder niets gehoord. Afgesproken wordt dat de secretaris beide een mail zal sturen dat het panel op de vergadering van 10 januari 2018 graag een afgevaardigde ziet.
– Met het wijkpanel Huizum Oost is contact opgenomen over de parkeer-overlast. De afspraak is nu dat twee panelleden morgen om tafel gaan met de verkeerscommissie van Huizum-Oost om na te gaan of men samen kan optrekken en gezamenlijk een front kan vormen. Het panel lijkt dat een goede zaak.
– De voorzitter stelt voor om de volgende panelvergadering weer om 19.30 uur te laten beginnen. Iedereen gaat daarmee akkoord.
– Mariska geeft desgevraagd aan dat zij het besluit over het panellidmaatschap nog even wil uitstellen, omdat zij wil zien of het te combineren valt met haar werk.

12. Sluiting
Om 21.45 uur sluit de voorzitter vervolgens de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen. De volgende vergadering is op woensdag 10 januari 2018

Verslag:                                           vergadering wijkpanel Huizum-West

Datum:                                             10 januari 2018

Aanwezig:

Christa Del Grosso : voorzitter

Cees Buijse : secretaris/penningmeester

Jan Keijzer : panellid

Debbie Hiemstra : panellid

Gerrit Feenstra : panellid

Anne Sjoerd Bakker : panellid/wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou

Wietse Rinsma : buurtvereniging Hollanderwijk

Gasten:

Mariska Ruijs : bewoner

Hascha Dekker : medewerker  Afval en Milieu gemeente L’warden

Afwezig:

Judith Dikkerboom : panellid

Verslag:

Rinny Toornstra

 

 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom op deze eerste vergadering in het nieuwe jaar. Vandaag is Hascha Dekker van de gemeente te gast. Cees deelt mee dat Anja Reus en Mariese Schuurman in februari bij de vergadering aanwezig zullen zijn. In verband met de studentenwoningen zal dan ook mevr. Van Staaveren aanschuiven. Zij heeft aangegeven dat zij vooraf graag de vragen zou ontvangen die het panel hierover heeft. De voorzitter komt hier nog op terug.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt doorgenomen. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet aanwezig. Agendapunt 3c vervalt hiermee. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

 

 1. Bespreking/vaststelling notulen vergadering 13 december 2017

Tekstueel en naar aanleiding van:

Het verslag wordt, met inachtneming van de aangebrachte wijziging, vastgesteld.

 

 1. Mededelingen
 2. Hascha Dekker – Afval en Milieu van de gemeente

In verband met de aanwezigheid van Hascha Dekker, wordt dit bespreekpunt naar voren gehaald. De voorzitter licht toe dat het vaak voorkomt dat na de ophaalronde van het grof vuil er veel afval en zwerfvuil blijft liggen. Het panel vraagt zich af hoe men daarop actie kan ondernemen. Hascha merkt op dat als er afval of zwerfvuil blijft liggen, de chauffeur van Omrin dit moet doorbellen aan zijn collega’s van de veegauto. De afspraak is dat deze het binnen een week opruimen. Hascha zal bij Omrin aankaarten dat de chauffeur daar alert op moet zijn. Panelleden kunnen dit telefonisch het beste rechtstreeks bij Omrin melden. Hascha wordt geïnformeerd over de plannen die het panel heeft voor het aanstellen van een wijkconciërge. Wanneer die er is, hoort Hascha dit graag even. Het bijzetten van grof vuil komt ter sprake. Geconstateerd wordt dat het lastig is dat niet in alle straten op dezelfde datum het grof vuil wordt opgehaald, zoals bijvoorbeeld het geval is in de Vermeer-straat en de Van Ruysdaelstraat. Geconstateerd wordt dat het van belang is om bewoners te blijven wijzen op de hiervoor geldende regels. Hascha zal een artikel toesturen, dat geschikt is voor plaatsing in de wijkkranten of het krantje van het panel. Desgevraagd legt Hascha uit dat het aanbieden van asbest gebonden is aan landelijke regels en dat de gemeente hier niet van kan afwijken. Het invullen van een meldingsformulier blijft derhalve noodzakelijk. Over het ophalen van het afval in ondergrondse containers, licht zij toe dat zodra deze voor zeventig procent vol zitten, Omrin daarvan een melding krijgt en deze gaat legen. Het plaatsen van vuilniszakken naast de containers gebeurt vaak door mensen die geen pasje hebben. Bijzet kan men telefonisch melden op 14058. Stadstoezicht zal dan proberen na te gaan of men de dader kan traceren. Vastgesteld wordt dat een eventuele wijk-conciërge dergelijke meldingen door kan geven. In dit verband wordt ook de oud papiercontainer bij het Julianapark genoemd, die altijd erg gauw vol is en waar bewoners dozen naast zetten. Hascha informeert het panel dat de gemeente in verband met het stimuleren van de afvalscheiding graag kleine biobakken, voor keukengebruik, in de wijk wil gaan uitzetten. Zij vraagt het panel of zij ideeën hebben over hoe deze het beste onder de bewoners kunnen worden verspreid. In de wijk Westeinde heeft men het onlangs gecombineerd met de verkiezingen en zijn deze verspreid bij de stembureaus. Er is geen termijn aan verbonden, aldus Hascha. Het panel zal dit intern bespreken. Als laatste komt nog de hondenpoepoverlast ter sprake. Het panel ergert zich aan het feit dat er niks wordt gedaan aan bekende overtreders. Hascha merkt op dat Stadstoezicht het op heterdaad moet constateren. Zij zal het punt van handhaving in de wijk onder de aandacht brengen bij Stadstoezicht. De voorzitter bedankt Hascha Dekker voor haar toelichting en haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering.

 

 1.           Ingekomen en uitgaande post
 2. SESAM Academie schriftelijke evaluatie

De voorzitter en de secretaris zullen het evaluatieformulier invullen.

 1. Uitnodiging uitreiking wijk- en dorpenprogramma’s op 23 januari 2018

Aanmelden kan tot uiterlijk 16 januari a.s. De voorzitter zal doorgeven dat vier of vijf panelleden hierbij aanwezig zullen zijn.

 1. Mail buurtpreventieteam Ter kennisgeving.
 2. Andre Busse – tuut en eruutstrook

Er is actie ondernomen. Het is nu in behandeling en betrokkene is op de hoogte.

 1. Inspiratiemiddag “Samen gaan we groener” op 8 februari a.s.

Het panel vindt het jammer dat dit overdag is gepland. Jan bekijkt of hij hierbij aanwezig kan zijn.

 1. R. Zijlstra – afsluiting Hendrik Algraweg

De voorzitter heeft het wijkpanel Nijlan hierover gemaild, maar geen reactie ontvangen. Gerrit zal hen via een andere weg benaderen. Jan heeft contact gehad met Goutum. Mariska is er binnen het MCL nog mee bezig. Zij heeft begrepen dat er veel collega’s zijn die van de Hendrik Algraweg gebruik maken. Er is een bezwaar-schrift geschreven tegen de onttrekking van de Hendrik Algraweg aan het verkeer. Tijdens de vergadering wordt deze voorgelezen. Het panel vindt het een goede brief. Op een paar punten zal deze nog even worden aangepast en dan zal de brief ondertekend en verstuurd worden. Het bezwaarschrift kan tot uiterlijk 25 januari 2018 ingediend worden. Mochten er nog aanvullingen zijn, dan graag zo snel mogelijk doorgeven. De voorzitter bedankt Jan voor zijn bijdrage.

 1. Mariese Schuurman inzake Stoereloer 2018

Mariese Schuurman is uitgenodigd voor de februari-vergadering van het panel. Cees deelt de jaarcijfers van Stoereloer over 2017 rond. Het panel neemt het overzicht door. Cees heeft begrepen dat Stoereloer een stichting zal worden. Hij heeft laten weten dat de Raborekening op termijn komt te vervallen. De bankkosten zullen ten laste van de reservering voor Stoereloer komen.

 1.         Wijkconciërge samenstellen werkzaamheden

Als mogelijke werkzaamheden benoemt het panel het signaleren van:

–        afval en vuilnis op straat en bijzet bij containers. Meldingen hierover door-geven aan MOL of Omrin;

–        overhangende bomen of takken;

–        losse stoeptegels;

–        hondenpoepoverlast;

–        inventariseren van verpauperde panden;

–        defecte straatverlichting;

–        aanspreken van lastige hangjongeren.

Het panel kan zich in deze taakomschrijving vinden. Men is van mening dat de wijkconciërge zelf zijn tijd in mag vullen en dat de inzet niet in uren moet worden bepaald. Hoofdzaak is dat de taken worden uitgevoerd. Afgesproken wordt dat Cees en Anne Sjoerd de eerdergenoemde kandidaat hiervoor zullen benaderen.

 1.       Huishoudelijk reglement

Anne Sjoerd is in het archief geen huishoudelijk reglement tegen gekomen. Cees heeft wel de statuten gevonden, maar geen huishoudelijk reglement. Afgesproken wordt dat de voorzitter hierover contact opneemt met de wijkmanager.

 Datum 20 juni en thema wijkconferentie 2018

Het panel vindt 20 juni 2018 met het oog op vakanties niet zo’n goede datum. Besloten wordt om woensdag 26 september 2018 als voorlopige datum te noteren. Als mogelijk thema wordt genoemd “het reilen en zeilen in de wijk”. Het is breed en biedt daarmee veel mogelijkheden voor de invulling. De voorzitter vraagt de panelleden om na te denken over een pakkende tekst hiervoor. Als er ideeën zijn, is het verzoek om deze via de mail of WA te delen. Vastgesteld wordt dat het uitgangspunt moet zijn dat alles rondom de wijkconferentie eind juni gereed is.

  Afsprakenlijst overleg 13 december 2018

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:

–        Eisen AED. Cees heeft de verzekeraar VIVON benaderd, maar heeft geen duidelijk antwoord gekregen op zijn vraag of na elke melding de code moet worden veranderd. Daarop stelt Mariska voor om zelf de code af en toe te wijzigen. Dat lijkt het panel een goed idee. Mariska zal met de factuur die Cees haar overhandigt naar Klaas en zal informeren of het goedkoper kan.

–        Verkeer d’Hondecoeterstraat/Jan Lievenstraat. De uitgenodigde bewoner is vanavond niet gekomen. Met de andere bewoner heeft Gerrit nog geen contact gehad. Gerrit zegt toe contact op te nemen met Andre Busse en hierop terug te zullen komen.

–        Voorstel opfleuren toegangswegen wijk. Bij de gemeente is hiervoor een formulier “bewonersinitiatief” ingevuld en ingediend. Het wachten is nu op een reactie van de gemeente.

–        Gesprek met bewoner Hofstraat. Twee leden van het panel hebben een gesprek gehad met de bewoner. De stoepen in de Raadhuisstraat noodzaken bewoners die gebruik maken van een rollator, om op de weg te lopen. De panelleden  hebben ter plekke kunnen constateren hoe slecht het trottoir erin ligt. Ook op de Schrans zorgt het aflopende trottoir voor bewoners met een rollator voor problemen. Inmiddels is Andre Busse hierover benaderd. Wordt vervolgd.

–        Vertegenwoordiging wijkverenigingen in panel

De voorzitter heeft contact gezocht met de Vluchtheuvel en de Hollanderwijk. De Vlucht-heuvel heeft niet gereageerd. Vanuit de Hollanderwijk is Wietse Rinsma aanwezig.

 1. Rondvraag

–        Opgemerkt wordt dat het nieuwe college van plan is om fors te bezuinigen op de sociale wijkteams in Leeuwarden. Deze vormen voor de bewoners het aanspreekpunt voor zorg, ondersteuning en activering.  De voorzitter zal bij Nijlan  informeren om te zien wat men kan doen.

–        Gerrit en Jan hebben over het parkeren overleg gehad met de verkeers-commissie van Huizum-Oost, waar men nu bezig is om alles te inventariseren. Ter sprake kwam dat de blauwe zones in de toekomst voor bezoekers betaald parkeren wordt. Bewoners zouden een ontheffing kunnen krijgen, maar de kosten daarvan zijn niet bekend. Op verzoek zal Cees de sheets opzoeken die de gemeente destijds heeft gebruikt tijdens de presentatie voor de wijk. Huizum-Oost is bezig om de panels te mobiliseren. Gerrit en Jan willen namens Huizum-West hun steun toezeggen.

–        Mariska informeert hoe zij binnen het MCL het protest tegen de afsluiting van de Hendrik Algraweg het beste vorm kan geven. Jan adviseert om personeel een handtekening te laten zetten, indien zij door de afsluiting van de Hendrik Algraweg genoodzaakt zijn om gebruik te maken van de Julianalaan.

 1. Sluiting

Om 22.00 uur sluit de voorzitter de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 14 februari 2018 om 19.30 u.

Verslag:
Datum: Aanwezig:Christa Del Grosso Cees Buijse

Judith Dikkerboom Jan Keijzer
Debbie Hiemstra Gerrit Feenstra Anne Sjoerd Bakker Wietse RinsmaGasten:

Jessica Monsma Mariese Schuurman Marjan Beuker
Anja Reus

Laura van Staaveren Bram Arnold
R. Tamminga
Ben DijkstraAfwezig:

Mariska Ruijs

Verslag:

Rinny Toornstra

1. Opening

vergadering wijkpanel Huizum-West 14 februari 2018

voorzitter
secretaris/penningmeester
panellid
panellid
panellid
panellid
panellid/wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou buurtvereniging Hollanderwijk

bewoner
Stoereloer
OAS
wijkmanager gemeente Leeuwarden

wijkconciërge gast

bewoner

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder de gasten.

2. Vaststellen agenda

Afgesproken wordt om de agendapunten 6, 7 en 8 aansluitend te behandelen. De agenda wordt vervolgens vastgesteld.

6. Mariese Schuurman inzake Stoereloer 2018

Mariese Schuurman constateert dat het panel de afgelopen vijf jaar penvoerder is geweest voor Stoereloer. Zij bedankt het panel voor de steun. Mariese geeft aan dat men dit jaar weer een programma heeft opgezet, dit keer rond de waterproblema- tiek. Tot nu toe was Stoereloer een project van de wijk. Men gaat nu verder als Stichting Stoereloer. Er zullen contacten worden gelegd met de sociale wijkteams. Verder wil men aansluiten bij maatschappelijke vraagstukken. Cees en Christa krijgen als dank voor hun inzet, bloemen overhandigd door Mariese. Desgevraagd antwoordt Mariese dat men eind deze maand de oprichting van de stichting rond hoopt te krijgen. De voorzitter bedankt Mariese voor haar komst. Zij verlaat vervolgens de vergadering.

7. Marjan Beuker: de plannen met de oude ambachtsschool

Marjan Beuker licht toe dat de Stichting OAS (Oude Ambachtsschool) stapsgewijs probeert om de buurt aan de school te binden. Een stagiaire is hier onlangs mee aan de slag gegaan. Er is een projectplan gemaakt, dat meegestuurd is met de stukken. Marjan licht toe dat een onderdeel daarvan is om de balkons op te fleuren met borduurpatronen. Omwonenden zijn over dit idee benaderd en reageerden allemaal positief, aldus Marjan. Verder ligt er het voorstel om op een braakliggend stuk grond aan het eind van de Breitnerstraat een tuin en een zitje te maken voor de buurt. Mindup en WerkPro probeert men ook hierbij te betrekken. Naar aanleiding van een vraag van Anja Reus, antwoordt Marjan dat het terrein bij de Oude Ambachtsschool

1

hoort. Het panel merkt op dat men het aantal uren dat hier binnen het projectplan voor begroot is, nogal aan de hoge kant vindt, gezien de inzet van nogal wat vrijwilligers. Marjan licht toe dat het uren zijn voor de begeleiding en de inzet van een betaalde hovenier. Marjan bevestigt dat er veel vrijwilligers bij het project worden betrokken. De voorzitter geeft aan dat het panel zich zal gaan beraden over de gevraagde bijdrage aan het project. Zij geeft het woord aan Bram Arnold. Bram Arnold licht toe dat hij door De Achtste Dag, een van de partijen in de Oude Ambachtsschool is benaderd. Zij hebben een deel van de school in gebruik en het sportlokaal. Zij willen dat de wijk ook gebruik kan maken van de school. Binnen de school is hij aan het inventariseren geweest wat de partijen willen die nu gebruik maken van het gebouw, zoals bijvoorbeeld WerkPro. Bram heeft de opdracht gekregen om te kijken naar andere functies voor het gebouw waar wijkbewoners van kunnen profiteren. Hij neemt de eerste stap om partijen half maart bij elkaar te brengen. Afgesproken wordt dat Bram Arnold het panel blijft informeren en dat het panel vervolgens zelf bekijkt of men instapt. De voorzitter bedankt Marjan Beuker en Bram Arnold voor hun komst. Zij verlaten de vergadering.

8. Studentenwoningen – Laura van Staaveren

Laura van Staaveren van de gemeente gaat op verzoek van het panel in op het beleid van de gemeente ten aanzien van kamerverhuur. Zij merkt op dat binnen de gemeente niet wordt gesproken over studentenwoningen, maar over kamerverhuur. De gemeente kan namelijk niet controleren of het om studenten gaat. Zij licht toe dat er alleen in de binnenstad nog kamerverhuur is toegestaan, maar niet meer in de wijken. Reeds verstrekte vergunningen blijven wel geldig. Dit is nu ook opgenomen in het bestemmingsplan. Laura merkt op dat een woningeigenaar wel twee kamers mag verhuren (bijvoorbeeld als hospita). Daarnaast mag een woning ook door twee studenten worden bewoond. Indien er sprake is van studio’s is er een woning- omzettingsvergunning nodig. Zij wijst op de publicatie van vergunningaanvragen in de Huis aan Huis en de mogelijkheid om je daarop te abonneren. Ter sprake komt de brandveiligheid in kamerverhuurpanden. Volgens Laura leveren deze panden niet meer risico op dan gemiddeld. Bij verhuur van vier kamers gelden er extra regels voor de brandveiligheid en is ook een vergunning nodig. Indien er panden zijn waar men illegale kamerbewoning vermoedt, vindt eerst handhaving plaats aan de hand van de basisregistratie en checkt men of de administratie klopt. Als er verder geen sprake is van overlast, gaat men verder niet controleren. Laura doet daarom het verzoek om overlast vooral te melden. Ten aanzien van het Keurmerk Brand- veiligheid, merkt zij op dat de gemeente dit probeert te stimuleren in samenwerking met Leeuwarden Studiestad, door middel van een website waarop de gecertificeerde panden staan geregistreerd. De gemeente kan het echter niet afdwingen. Het handhavingsuitvoeringsprogramma van de gemeente heeft als uitgangspunt om jaarlijks vijftig woningen te controleren. Het panel vindt dit aantal erg weinig. Laura verzoekt het panel overlast altijd te melden bij het MOL. Het aanbod van Laura om de brandweer uit preventieoogpunt een voorlichtingsbijeenkomst te laten verzorgen, neemt het panel graag aan. Laura geeft het emailadres aan de brandweer door, zodat zij contact op kunnen nemen. Christa bedankt Laura voor haar komst. Zij verlaat de vergadering.

4. Verslag van de panelvergadering van 10 januari 2018

Tekstueel en naar aanleiding van:

– Blz. 4, punt 11: Blauwe zones. Anja Reus merkt op dat het onjuist is dat blauwe zones sowieso betaald parkeren zullen worden. Deze optie wordt wel onderzocht, maar de politiek moet daar een besluit over nemen. In de mail van Hayo van der Meer aan het panel wordt dit hopelijk duidelijk, aldus Anja. Jan refereert aan uitspraken die destijds zijn gedaan door de toenmalige wethouders Koster en Van

page2image5807104

2

der Molen. Anja Reus wijst erop dat de mail van Hayo de situatie schetst zoals die nu is. Het panel geeft aan dat men de ontwikkelingen scherp in de gaten houdt.
Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post

a. Reminder presentatie wijk- en dorpenprogramma’s 23 januari 2018
Christa doet verslag van de rondleiding die men heeft gehad door de nieuwe biblio- theek. Het wijkprogramma blijkt niet overal te zijn bezorgd. Anja vraagt om het aan haar door te geven indien blijkt dat veel bewoners dit niet hebben ontvangen.
b. Uitnodiging gezamenlijk overleg parkeeroverlast
Jan doet verslag van bespreking van de parkeeroverlast met Huizum-Oost, de GGZ en de voorzitter van de winkeliersvereniging van de Verlengde Schrans. Deze laatste wil graag van het betaald parkeren af. Verder is er overleg geweest met het Van Hall en met alle omliggende bedrijven en het MCL. Er is een vragenlijst opgesteld aan Andre Busse van Verkeer, waarop men schriftelijk antwoord verwacht.
c. R. Zijlstra afsluiting Hendrik Algraweg.
De wijk Nijlan heeft ook bezwaar aangetekend. De bezwaarschriften liggen nu bij de Bezwarencommissie en het wachten is nu op een besluit.
d. Mail Gerrit vervolgoverleg d’Hondecoeterstraat.
Gerrit heeft gebeld met Andre Busse, maar die had nog niets gehoord van VVN, die door dhr. Bisschop was ingeschakeld. De afspraak is nu dat Andre Busse zal overleggen met VVN en dat Gerrit bij dit overleg zal aansluiten.
e. Hascha Dekker – informatie over Afval en Milieu
Cees merkt op dat de toegezegde informatie intussen is ontvangen. Volgens Gerrit is het ophalen van het grof vuil in de omliggende straten nu keurig geregeld.
f. Mails Gerrit
Gerrit heeft drie mails gestuurd naar de afdeling Verkeer, maar behalve een ontvangstbevestiging, nog geen reactie ontvangen. De losliggende tegels in de Van Ruysdaelstraat is provisorisch actie op ondernomen. Gerrit en Jan maken zich zorgen over hoe de trottoirs in de Raadhuisstraat erin liggen. Die zouden eigenlijk opnieuw moeten worden bestraat. Anja vraagt hen dit te melden bij 14058. De buitendienst moet het verhelpen, omdat het onder beheer valt. Anja zal het met Andre Busse overleggen. Jan informeert zijdelings naar de aanvraag van het panel voor bloembakken. Anja meldt dat het door Jan hiervoor ingediende formulier Bewonersinitiatieven intern spoorloos blijkt te zijn. Zij vraagt Jan om de aanvraag even opnieuw te sturen.

 1. Nieuwsbrief Wijken en Dorpen. Ter kennisgeving.
 2. Mail Sander Bouma

Sander Douma zal door Cees worden uitgenodigd voor de volgende vergadering.
i. Mail Rina Ruiter
Christa zal haar mail over Whatsapp-buurtpreventieborden beantwoorden.
j. Mail Jessica Monsma
Jessica komt vandaag kennismaken met het panel en wat er zoal speelt in de wijk.
l. Mail Douwe Beimin
Douwe Beimin heeft een huishoudelijk reglement uit 2012 gevonden. Cees deelt exemplaren daarvan rond en stelt voor dat een werkgroepje het reglement conform de wettelijke regels en de werkwijze aanpast. Komt bij punt 10 terug.

9. Wijkconciërge R. Tamminga

Cees en Anne Sjoerd hebben dhr. Tamminga bereid gevonden om wijkconciërge te worden. Aangegeven is dat het accent met name op signalering ligt. Er komt nog een officiële schriftelijke bevestiging. Afgesproken wordt dat meldingen van de wijk- conciërge via het emailadres van het panel zullen lopen. Dhr. Tamminga mag desgewenst altijd bij de vergaderingen aanschuiven.

page3image5779856page3image5806064page3image5779440page3image3776096page3image5804608page3image5804400page3image5775280page3image5775072page3image5774864page3image5774656page3image5774240

3

10. Statuten en Huishoudelijk reglement

Vanwege de tijd wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

11. Afsprakenlijst n.a.v. overleg

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast.

12. Rondvraag

– Cees brengt de problemen rond de afhandeling van de betaling van de glijbaan bij Anja onder de aandacht. Cees heeft inmiddels contact opgenomen met de gemeente, maar vindt de gang van zaken wel vervelend. Anja is ook teleurgesteld in de gang van zaken en zal het intern terugkoppelen.

– Cees merkt op dat hij de beheerder van De Vluchtheuvel uitgenodigd heeft en de vergaderstukken heeft gestuurd, maar geen reactie heeft gekregen.
– Vanuit het panel komen handhavingsverzoeken voor het park bij de Simon de Vliegerstraat, dat verboden is voor honden, en het park tegenover de Jan van Scorelstraat. Anja zal het team handhaving vragen om controles en extra toezicht, vooral ’s ochtends om 8.30 uur. Zij verzoekt om ook te blijven melden op 14058.

– Anne Sjoerd attendeert de aanwezigen op de heropening van het wijkgebouw Gerard Dou komende vrijdag van 15.30 u. tot 17.30 u.

 • –  Jan vraagt naar de voetbalkooi. Christa heeft binnenkort een afspraak.
 • –  Op uitnodiging van de PAL Groen Links-fractie gaan Gerrit en Jan 27 februari a.s. in de Albert Cuypstraat praten over het parkeren en blauwe zone.

– Anja deelt mee dat de nieuwe wijkwethouder, Herwil van Gelder binnenkort de wijk wil bezoeken. Het zou mooi zijn als dit kan worden gecombineerd met de wijkverenigingen. Het secretariaat zal binnenkort met een datum komen. Verder vraagt Anja om de gegevens van nieuwe panelleden door te geven aan Wijkzaken.

 • –  Judith stopt met het project Adje Lambertz. Zij hoort er verder ook niets van.
 • –  Jan geeft nog een slogan door voor de wijkconferentie: “onze wijk, uw wijk”.
 • –  De voorzitter adviseert Jessica om nog een keer een vergadering bij te wonen, om echt een goede indruk te krijgen van waar het panel mee bezig is. Jessica neemt dit in overweging.

12. Sluiting

Om 22.10 uur sluit Christa de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 9 maart 2018 om 19.30 u.

Verslag:
Datum: Aanwezig:Christa Del Grosso Cees Buijse

Judith Dikkerboom (vanaf punt 7) Jan Keijzer
Debbie Hiemstra
Gerrit Feenstra

Anne Sjoerd Bakker Wietse RinsmaGast:
Mariska RuijsVerslag:

Rinny Toornstra

1. Opening

vergadering wijkpanel Huizum-West 11 april 2018

voorzitter
secretaris/penningmeester
panellid
panellid
panellid
panellid
panellid/wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou buurtvereniging Hollanderwijk

bewoner

Christa opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Cees, die na een onverwachtse ziekenhuisopname gelukkig weer zo goed als hersteld is. De geplande wijkpanelvergadering op 9 maart is komen te vervallen.

2. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen

Cees toont de jas die voor de wijkconciërge is uitgezocht. Verder heeft hij een mail ontvangen van een student van Stenden met het verzoek om in de wijk een kleinschalig onderzoek (communitymapping) uit te voeren. Dit houdt verband met het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe methoden voor de omwenteling van zorgstaat naar participatiemaatschappij. Christa zal hem uitnodigen voor de volgende vergadering.

Anne Sjoerd deelt mee dat vanwege het feit dat de Paulus Potterstraat opnieuw bestraat wordt, bewoners zich afvroegen of de plaat van het speellint eruit gehaald kan worden. Anne Sjoerd heeft van Jan van der Wal begrepen dat de plaat met de opstaande rand eruit gehaald mag worden. Ook het panel staat erachter, omdat de veiligheid van de kinderen daar ook niet gewaarborgd is. Andre Busse heeft laten weten er ook mee akkoord te gaan en de plaat wordt er nu dus uitgehaald, aldus Anne Sjoerd. Het voorstel van Christa om de platen (o.a. hinkelbanen) te verdelen onder de speeltuinen in de wijk, krijgt de steun van de overige panelleden.

4. Verslag van de panelvergadering van 14 februari 2018

Tekstueel en naar aanleiding van:

– Blz. 4, punt 12: project Adje Lambertz Gerrit informeert naar de reden waarom Judith gestopt is met dit project. Volgens Cees is Adje Lambertz inmiddels volop uitgerold over de scholen. Judith hoorde verder niets, aldus Cees. De vraag zal straks aan Judith worden voorgelegd.

Het verslag wordt vervolgens, met dank aan de notulist, ongewijzigd vastgesteld.

5. Ingekomen en uitgaande post

a. Mail kennismakingsbezoek wethouder Herwil van Gelder
Er liggen intussen twee voorsteldata, te weten 28 mei en 4 juni. De bedoeling is om met wethouder Herwil van Gelder nader kennis te maken en een ronde door te wijk te maken. Omdat Gerrit en Wietse 4 juni ook aanwezig kunnen zijn, gaat daar de voorkeur naar uit. Christa zal de datum straks afstemmen met Anne Sjoerd. Ter

page1image3720976page1image3722848

1

sprake komt de situatie rond het parkeren in de Simon de Vliegerstraat. Christa zegt toe navraag te doen bij de gemeente.
b. Mail Workshop Crowdfunding op 17 april 2018
Ter kennisname.

c. Mail Norwell Outdoor Fitness in Huizum-West
Vastgesteld wordt dat Norwell Outdoor Fitness op dit gebied al het een en ander heeft gerealiseerd in De Vluchtheuvel. Als locatie zou het Julianapark, rondom de vijver, hier volgens het panel wel geschikt voor zijn. Afgesproken wordt om Norwell Outdoor Fitness voor de volgende vergadering uit te nodigen.
d. Mail kennismaking raadslid PAL Groen Links
Gerrit en Jan hebben inmiddels al een gesprek met haar gehad. Afgesproken wordt om haar uit te nodigen bij het kennismakingsbezoek van Herwil van Gelder. Christa zal vooraf informeren of er geen bezwaar tegen is dat er een raadslid bij aanwezig is. e. Mail Evenement op de LF2018 agenda
Geconstateerd wordt dat het panel geen projecten heeft om aan te melden.
f. Mail Voorlichting brandveiligheid
Het panel herinnert aan de afspraak om de voorlichting op het programma van de eerstvolgende wijkconferentie te zetten.

6. Vaststellen bijdrage aan project Stichting OAS

Marjan Beuker en Reina Visser hebben gevraagd of het project in de Breitnerstraat onder de vlag van het panel kan worden uitgevoerd. Het panel besluit om dit verzoek af te wijzen. Christa en Cees stellen voor om akkoord te gaan met de aanvraag aan het panel van € 2.000,–. Christa licht toe dat de totale begroting vrij hoog is, omdat er professionals worden ingezet. Vanuit het panel worden daar toch wel wat vraagtekens bij gezet. Men vraagt zich af waarom er niet meer bewoners bij worden betrokken. Het panel besluit om Marjan Beuker om nadere tekst en uitleg te vragen. Indien deze redelijk wordt bevonden, zal het panel € 1.000,– bijdragen met daarbij het verzoek om meer bewoners erbij te betrekken. Verder zal men wijzen op de mogelijkheid tot crowdfunding.

7. Opstarten zakgeldproject

Judith en Christa pakken dit project op. In mei gaan zij dit opstarten, zodat men na de zomervakantie daadwerkelijk van start kan gaan. De doelgroep is 11/12- tot 16 jarigen. Nu Judith aanwezig is, informeert Gerrit waarom zij gestopt is met het project Adje Lambertz. Judith zegt verschillende keren te hebben gebeld en geappt, maar geen reactie van Jildou te hebben gekregen. Opgemerkt wordt dat alle basisscholen in de wijk wel betrokken zijn en meedoen. Christa zal hierover contact hebben met Alef Sies, jongerenwerker van het wijkteam Oost en komt hierop terug.

8. Overleg klokken gelijk Hayo van der Meer onrust parkeerbeleid

Gerrit, Jan, Christa en Cees hebben een gesprek gehad met Hayo van der Meer, Geertje Bakker en stagiaire Ate van de afdeling Verkeer van de gemeente om de klokken gelijk te zetten. Cees en Jan lichten toe dat fiscaal parkeren nog niet aan de orde is. Na de zomer nemen b&w hierover een besluit, dat men vervolgens voorlegt aan de raad. Het panel verwacht dat fiscaal parkeren er toch wel aan zit te komen. Men blijft het kritisch volgen. Invoering daarvan zou dan in 2019 plaatsvinden.

9. Statuten en Huishoudelijk reglement

Jan en Christa hebben dit samen doorgenomen. Het voorstel is om de volgende vergadering de eerste vijf artikelen door te nemen en te bespreken. Vastgesteld wordt dat het wel een verouderd reglement is. Cees adviseert om alvast aan te sluiten bij nieuwe wetgeving op het gebied van de privacy en daar ook iets over op te nemen, zoals de verplichting om mails in de bcc te versturen.

page2image5830192page2image5828112page2image5832272page2image5830400page2image5827904

2

10. Afsprakenlijst n.a.v. overleg

De afsprakenlijst wordt doorgenomen en aangepast. Naar aanleiding van:
– punt 1: Gerrit heeft nog niets gehoord van dhr. Bisschop. Andre Busse heeft toegezegd Gerrit te informeren zodra dhr. Bisschop contact met Andre opneemt.
– punt 2: bewonersinitiatief. Jan heeft een brief geschreven aan de klachten- bemiddelaar over het feit dat hij na 5 januari jl. niets meer heeft gehoord. Hij heeft begrepen dat de klacht inmiddels in behandeling is genomen.
– punt 4: Jan en Gerrit hebben samen met iemand van de gemeente de situatie ter plekke bekeken. Aan de Schrans valt weinig te doen. Het grootste probleem zijn de wortels van de bomen in de Raadhuisstraat. Ook de situatie in de Gymnasium- straat en de Hobbemastraat is bekeken. De afspraak is dat er binnen de gemeente zal worden nagegaan of er budget voor is. Jan en Gerrit wachten de reactie af.
– punt 5: AED-beheer. Cees heeft contact gehad met Klaas over de adressen van de andere AED-locaties. Het contract bij de huidige verzekeraar loopt nog tot oktober. In augustus zegt Cees de andere drie verzekeringen op. Cees heeft begrepen dat de AED bij Terpstra aan de Schrans intussen is vervangen. Mariska overhandigt de factuur aan Cees.
– punt 7: bezuiniging sociaal wijkteams. Christa heeft contact opgenomen. Zuidwest en Zuidoost zijn nu gezamenlijk ondergebracht in Nylan. Zorg en pgb’s hebben ze nog wel onder hun hoede. Het is afwachten hoe het volgend jaar komt.

 • –  punt 9: lijst kamerverhuurpanden. De lijst gaat binnenkort de deur uit.
 • –  punt 10: uitnodigen Sander Douma. Het panel heeft niets van hem gehoord. Nagekomen mails:

– Mail van bewoner over de verkeersveiligheid in de wijk. Gerrit merkt op dat er over het algemeen veel te hard wordt gereden in de wijk, vaak door de bewoners zelf. Gerrit zal de gemeente verzoeken om handhaving op dit punt.
– Mail van bewoner van de Jozef Israelstraat over het in de tuin ondervinden van geluidshinder van de Johan Willem Frisoschool, nu deze sinds kort een IKC is geworden. Geconstateerd wordt dat het panel hier weinig in kan betekenen. De bewoners hadden destijds bezwaar moeten aantekenen tegen het gemeentelijk besluit om de school om te vormen tot een IKC. Christa zal de mail beantwoorden en adviseren om met de gemeente contact op te nemen over geluids-werende maatregelen.

12. Rondvraag

 • –  Debbie geeft aan dat zij graag wil aansluiten bij het zakgeldproject.
 • –  Mariska laat desgevraagd weten toe te willen treden als panellid. Het panel verwelkomt haar als nieuw panellid. Jan vraagt aandacht voor procedure

  rondom benoeming van nieuwe panelleden in het huishoudelijk reglement.

 • –  Naar aanleiding van een incident met kinderen, doet Mariska het verzoek om de buurtconciërge te vragen wat vaker een ronde te doen in het Julianapark.

  Cees zal dit verzoek doorgeven.

 • –  Jan deelt mee dat op 14 mei a.s. het bezwaarschrift tegen afsluiting van de

  Hendrik Algraweg wordt behandeld in de bezwarencommissie. Christa en Jan zullen in ieder geval hierbij aanwezig zijn. Christa stuurt voor die tijd nog een app rond.

 • –  Opgemerkt wordt dat er nog steeds geen tút en derút-borden in de Hercules Seghersstraat staan. Gerrit stuurt een mail naar Andre Busse.
 • –  Op de aankondiging van de bijspijkercursus Verkeer zijn twee reacties gekomen. Om meer deelnemers te werven zal Gerrit pamfletten laten maken en deze ophangen in winkels op de Schrans en in het Hollander Huske en de Gerard Dou.

page3image5838512page3image5832896page3image5830816page3image5816256page3image5828528

3

– Op termijn wil het panel aandacht besteden aan een reanimatie- en EHBO- cursus voor wijkbewoners. De oproep en opties kunnen in het in de wijk te verspreiden boekje nader worden toegelicht. Mariska en Christa gaan dit project trekken.

12. Sluiting

Om 21.50 uur sluit Christa de vergadering. Zij bedankt de aanwezigen voor hun inbreng. De volgende vergadering is op woensdag 9 mei 2018 om 19.30 u.